"co-" po polsku

EN

"co-" - polskie tłumaczenie

volume_up
Co {rzecz.} [skrót]
PL

"co" - angielskie tłumaczenie

volume_up
co {zaim.}
EN
volume_up
co!? {wykrz.}
EN
volume_up
co? {wykrz.}
EN
volume_up
co {wykrz.}
EN

EN co-
volume_up

Periodicity will be reviewed by the MAH and the (Co-)Rapporteur at 3 monthly intervals.
dopuszczenie do obrotu i (współ -) sprawozdawcę w odstępach 3- miesięcznych.
They would be co-branded as being done by the post-conflict government, in the country.
Byłaby ona współ-firmowana jako działanie prowadzone przez rząd po konflikcie, w danym kraju.
Te procesy współ-ewoluowały.

Synonimy (angielski) dla "Co":

Co

Przykłady użycia - "co-" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFirst and foremost, we need better co-ordination between national legal systems.
Potrzebujemy przede wszystkim lepszej koordynacji krajowych systemów prawnych.
EnglishSo, it's a very hazardous environment, with CO as well, and many other gases.
W tak krańcowych warunkach fizycznych i chemicznych rozwija się wyjątkowe życie.
EnglishHeumann Pharma GmbH & Co. Generica. KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany
Heumann Pharma GmbH & Co. Generica. KG Südwestpark 50 D- 90449 Nürnberg Germany
EnglishThe Rapporteur was Dr Frits Lekkerkerker and Co-Rapporteur(s) was Dr Jens Ersbøll.
Sprawozdawcą został dr Frits Lekkerkerker, a współsprawozdawcą dr Jens Ersbøll.
EnglishListening to today's debate might give the impression that we are arguing over CO2.
Słuchając dzisiejszej debaty, można było odnieść wrażenie, że kłócimy się o CO2.
EnglishThis means that concentrating solely on CO2 will not make the world a better place.
Oznacza to, że koncentracja wyłącznie na kwestii CO2 nie zmieni świata na lepsze.
EnglishCo-administration of efavirenz with atazanavir/ ritonavir is not recommended.
Nie jest zalecane jednoczesne podawanie efawirenzu z atazanawirem/ rytonawirem.
EnglishCo-administration of sildenafil with ritonavir is not advised (see section 4.5).
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania syldenafilu i rytonawiru (patrz punkt 4. 5).
EnglishIn the Commission proposal, the maximum emission was 120 g/km of CO2 in 2012.
We wniosku Komisji, maksymalny poziom emisji wynosił 120 g/km emisji CO2 w 2012 r.
EnglishIt's also increasing fixing CO2s, sequestering some of the airborne pollutants.
Oazy to także kontrolowanie CO2, odizolowanie niektórych zanieczyszczeń w powietrzu.
EnglishTransport is responsible for around a third of all CO2 emissions in the EU.
Transport odpowiedzialny jest za około jedną trzecią wszystkich emisji CO2 w UE.
EnglishThe rapporteur, Mr Siekierski, is now proposing the removal of co-financing.
Sprawozdawca, pan poseł Siekierski, proponuje teraz zniesienie współfinansowania.
EnglishThis Charter has been bravely co-signed by more than 10 000 Chinese citizens.
Karta została odważnie podpisana przez ponad dziesięć tysięcy obywateli chińskich.
EnglishIn addition, these conditions may be co-morbid with major depressive disorder.
Ponadto zaburzenia te mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi.
EnglishOlanzapine showed no interaction when co-administered with lithium or biperiden.
Nie stwierdzono interakcji olanzapiny podawanej równocześnie z litem czy biperydenem.
EnglishCo-administration of gemcitabine had no effect on erlotinib plasma clearance.
Równoczesne podawanie gemcytabiny nie wpływało na klirens osoczowy erlotynibu.
EnglishOlanzapine showed no interaction when co-administered with lithium or biperiden.
Nie stwierdzono interakcji olanzapiny podawanej równocze nie z litem czy biperydenem.
English< Glaxo Wellcome GmbH & Co., Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Germany
< Glaxo Wellcome GmbH & Co., Industriestrasse 32- 36, 23843 Bad Oldesloe, Niemcy >
EnglishThe Social Democrats voted against the proposal on CO2 emissions from cars.
Socjaldemokraci głosowali przeciwko wnioskowi w sprawie emisji CO2 z samochodów.
EnglishWe have calculated the CO2 impact: 125 g in 2015 is worse than 130 g in 2012.
Obliczyliśmy efekt wpływu CO2: 125 g w 2015 r. to gorzej, niż 130 g w 2012 r.