Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Co"

 

"Co" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 2506

Co {rzeczownik}

Co (Company) {rzecz.} [skr.]

sp. (spółka) {f.} [skr.]

Ombudsman for Estate Agents Beckett House Bridge Street 4 UK - Salisbury SP1 2LX Tel.: +44 1722 333306 E-mail: admin[at]oea.co.uk

Ombudsman for Estate Agents Beckett House Bridge Street 4 UK - Salisbury SP1 2LX Tel.: +44 1722 333306 E-mail: admin[at]oea.co.uk

Co (Company) {rzecz.} [skr.]

spółka {f.}

Co (county) {rzecz.} [skr.] (też: Shire)

Hrabstwo {n.}

Co (county) {rzecz.} [skr.]

hrab. (hrabstwo) {n.} [skr.]

co-

Periodicity will be reviewed by the MAH and the (Co-)Rapporteur at 3 monthly intervals.

dopuszczenie do obrotu i (współ -) sprawozdawcę w odstępach 3- miesięcznych.

They would be co-branded as being done by the post-conflict government, in the country.

Byłaby ona współ-firmowana jako działanie prowadzone przez rząd po konflikcie, w danym kraju.

And these have all co-evolved.

Te procesy współ-ewoluowały.

co {zaimek}

what {zaim.}

co {zaim.} (też: który, jaki, czym)

What is more, Iran is located in one of the most sensitive areas on the planet.

Co więcej, Iran położony jest w jednym z najbardziej wrażliwych regionów świata.

On the question of security, we have still not achieved what we need to achieve.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nadal nie osiągnęliśmy tego, co chcemy osiągnąć.

What are Parliament's legislative work and the Commission's proposals all about?

O co chodzi w pracach legislacyjnych naszego Parlamentu i w propozycjach Komisji?

I believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.

Uważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.

That is not what I had on my sheet of paper, and I do apologise, Madam President.

W moich notatkach miałem co innego. Jeszcze raz przepraszam, pani przewodnicząca.

co {wykrzyknik}

what {wykrz.}

co {wykrz.} (też: cóż)

co!? {wykrzyknik}

eh (incredulity, inviting repetition) {wykrz.}

co!? {wykrz.}

co? {wykrzyknik}

huh {wykrz.}

co? {wykrz.} (też: phi!, hę?, że jak?, jak?)

So if I were emperor of the Internet, I guess I'd still be mortal, huh?

Więc, gdybym był Imperatorem Sieci, chyba nadal byłbym śmiertelny, co?

You say, "Huh, what do you mean?" Well actually, you are going to whistle along.

Zapytacie, "Co masz na myśli?" ~~~ Właściwie - zagwiżdżecie ze mną.

It must be like that for Kyu doing things with musicians -- it's similar to that I would imagine -- where you ... huh?

Jest porównywalne z tym co Kyu robi z muzykami. ~~~ Wyobrażam sobie, że jest to podobne. ~~~ A wy?

So our madam is an opera singer, huh?

Więc jest śpiewaczką operową, co?

Cloud sure is a pain, just as always, huh?

Z Cloudem zawsze są problemy, co?
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "Co":

 

Podobne tłumaczenia

"Co" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Co" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Transport must make a substantial contribution to the EU's overall CO2 targets.

Transport musi wnieść istotny wkład w ogólne cele UE w odniesieniu do emisji CO2.

So whether this directive becomes law is now in the hands of the co-legislators.

To, czy ta dyrektywa stanie się częścią prawa zależy teraz od współprawodawców.

The time must come for peaceful co-existence of the kind which we have in Europe.

Musi nadejść czas pokojowego współistnienia podobny do tego, jaki mamy w Europie.

Co-administration of nifedipine with rifampicin is therefore contra-indicated.

Z tego względu łączne stosowanie nifedypiny i rifampicyny jest przeciwwskazane.

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica. KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica. KG Südwestpark 50 D- 90449 Nürnberg Germany

The Rapporteur was Dr Frits Lekkerkerker and Co-Rapporteur(s) was Dr Jens Ersbøll.

Sprawozdawcą został dr Frits Lekkerkerker, a współsprawozdawcą dr Jens Ersbøll.

The Commission proposal suggests a maximum emission of 120 g/km of CO2 in 2012.

Wniosek Komisji sugeruje maksymalny poziom emisji wynoszący 120 g/km CO2 w 2012 r.

The Rapporteur was Dr Jean-Louis Robert and Co- Rapporteur was Dr Janos Borvendeg.

Sprawozdawcą był dr Jean- Louis Robert, a współsprawozdawcą – dr Janos Borvendeg.

First and foremost, we need better co-ordination between national legal systems.

Potrzebujemy przede wszystkim lepszej koordynacji krajowych systemów prawnych.

Therefore, nuclear energy, as a low CO2 emission technology, cannot be overlooked.

Z tego względu nie można pominąć energii jądrowej jako technologii niskoemisyjnej.

Plants are busy making long chains of starches and glucose, right, out of CO2.

Rośliny zajęte są wytwarzaniem długich skrobiowych i glukozowych łańcuchów z CO2.

The major producers of CO2 include the United States, China, India and Brazil.

Do głównych producentów CO2 należą Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i Brazylia.

Co-administration of efavirenz with atazanavir/ ritonavir is not recommended.

Nie jest zalecane jednoczesne podawanie efawirenzu z atazanawirem/ rytonawirem.

Co-administration of gemcitabine had no effect on erlotinib plasma clearance.

Równoczesne podawanie gemcytabiny nie wpływało na klirens osoczowy erlotynibu.

< Glaxo Wellcome GmbH & Co., Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Germany. >

< Glaxo Wellcome GmbH & Co., Industriestrasse 32- 36, 23843 Bad Oldesloe, Niemcy >

In the Commission proposal, the maximum emission was 120 g/km of CO2 in 2012.

We wniosku Komisji, maksymalny poziom emisji wynosił 120 g/km emisji CO2 w 2012 r.

We have calculated the CO2 impact: 125 g in 2015 is worse than 130 g in 2012.

Obliczyliśmy efekt wpływu CO2: 125 g w 2015 r. to gorzej, niż 130 g w 2012 r.

In addition, these conditions may be co-morbid with major depressive disorder.

Ponadto zaburzenia te mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi.

The demand for parking, of course, is down, congestion and the CO2 emissions.

Zmniejszy się zapotrzebowanie na miejsca do parkowania, korki oraz emisja CO2.

So, it's a very hazardous environment, with CO as well, and many other gases.

W tak krańcowych warunkach fizycznych i chemicznych rozwija się wyjątkowe życie.
 

Wyniki z forum

"Co" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rozwijać się, rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.