Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Co"

 

"Co" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 2488

Co {rzeczownik}

Co (Company) {rzecz.} [skr.]

sp. (spółka) {f.} [skr.]

Ombudsman for Estate Agents Beckett House Bridge Street 4 UK - Salisbury SP1 2LX Tel.: +44 1722 333306 E-mail: admin[at]oea.co.uk

Ombudsman for Estate Agents Beckett House Bridge Street 4 UK - Salisbury SP1 2LX Tel.: +44 1722 333306 E-mail: admin[at]oea.co.uk

Co (Company) {rzecz.} [skr.]

spółka {f.}

Co (county) {rzecz.} [skr.]

Hrabstwo {n.}

Co (county) {rzecz.} [skr.]

hrab. (hrabstwo) {n.} [skr.]

co-

Periodicity will be reviewed by the MAH and the (Co-)Rapporteur at 3 monthly intervals.

dopuszczenie do obrotu i (współ -) sprawozdawcę w odstępach 3- miesięcznych.

They would be co-branded as being done by the post-conflict government, in the country.

Byłaby ona współ-firmowana jako działanie prowadzone przez rząd po konflikcie, w danym kraju.

And these have all co-evolved.

Te procesy współ-ewoluowały.

co {wykrzyknik}

what {wykrz.}

co {wykrz.} (też: cóż)

On the question of security, we have still not achieved what we need to achieve.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nadal nie osiągnęliśmy tego, co chcemy osiągnąć.

What are Parliament's legislative work and the Commission's proposals all about?

O co chodzi w pracach legislacyjnych naszego Parlamentu i w propozycjach Komisji?

I believe what Mr Klute says should form part of a strategy in the outside world.

Uważam, że to, co mówi pan Klute, powinno stać się częścią strategii zewnętrznej.

That is not what I had on my sheet of paper, and I do apologise, Madam President.

W moich notatkach miałem co innego. Jeszcze raz przepraszam, pani przewodnicząca.

What Avaglim contains The active substances are rosiglitazone and glimepiride.

Co zawiera lek Avaglim Substancjami czynnymi leku są rozyglitazon i glimepiryd.

co {zaimek}

what {zaim.}

co {zaim.} (też: który, jaki, czym)

co!? {wykrzyknik}

eh (incredulity, inviting repetition) {wykrz.}

co!? {wykrz.}

co? {wykrzyknik}

huh {wykrz.}

co? {wykrz.} (też: phi!, hę?, że jak?, jak?)

You say, "Huh, what do you mean?" Well actually, you are going to whistle along.

Zapytacie, "Co masz na myśli?" ~~~ Właściwie - zagwiżdżecie ze mną.

It must be like that for Kyu doing things with musicians -- it's similar to that I would imagine -- where you ... huh?

Jest porównywalne z tym co Kyu robi z muzykami. ~~~ Wyobrażam sobie, że jest to podobne. ~~~ A wy?

So our madam is an opera singer, huh?

Więc jest śpiewaczką operową, co?

Cloud sure is a pain, just as always, huh?

Z Cloudem zawsze są problemy, co?

You really like that girl, huh?

Podoba ci się ta dziewczyna, co?
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "Co":

 

Podobne tłumaczenia

"Co" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Co" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

So whether this directive becomes law is now in the hands of the co-legislators.

To, czy ta dyrektywa stanie się częścią prawa zależy teraz od współprawodawców.

Co-administration of nifedipine with rifampicin is therefore contra-indicated.

Z tego względu łączne stosowanie nifedypiny i rifampicyny jest przeciwwskazane.

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica. KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica. KG Südwestpark 50 D- 90449 Nürnberg Germany

The Rapporteur was Dr Frits Lekkerkerker and Co-Rapporteur(s) was Dr Jens Ersbøll.

Sprawozdawcą został dr Frits Lekkerkerker, a współsprawozdawcą dr Jens Ersbøll.

The Rapporteur was Dr Jean-Louis Robert and Co- Rapporteur was Dr Janos Borvendeg.

Sprawozdawcą był dr Jean- Louis Robert, a współsprawozdawcą – dr Janos Borvendeg.

First and foremost, we need better co-ordination between national legal systems.

Potrzebujemy przede wszystkim lepszej koordynacji krajowych systemów prawnych.

Therefore, nuclear energy, as a low CO2 emission technology, cannot be overlooked.

Z tego względu nie można pominąć energii jądrowej jako technologii niskoemisyjnej.

Co-administration of efavirenz with atazanavir/ ritonavir is not recommended.

Nie jest zalecane jednoczesne podawanie efawirenzu z atazanawirem/ rytonawirem.

Co-administration of gemcitabine had no effect on erlotinib plasma clearance.

Równoczesne podawanie gemcytabiny nie wpływało na klirens osoczowy erlotynibu.

< Glaxo Wellcome GmbH & Co., Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Germany. >

< Glaxo Wellcome GmbH & Co., Industriestrasse 32- 36, 23843 Bad Oldesloe, Niemcy >

In the Commission proposal, the maximum emission was 120 g/km of CO2 in 2012.

We wniosku Komisji, maksymalny poziom emisji wynosił 120 g/km emisji CO2 w 2012 r.

We have calculated the CO2 impact: 125 g in 2015 is worse than 130 g in 2012.

Obliczyliśmy efekt wpływu CO2: 125 g w 2015 r. to gorzej, niż 130 g w 2012 r.

In addition, these conditions may be co-morbid with major depressive disorder.

Ponadto zaburzenia te mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi.

So, it's a very hazardous environment, with CO as well, and many other gases.

W tak krańcowych warunkach fizycznych i chemicznych rozwija się wyjątkowe życie.

This Charter has been bravely co-signed by more than 10 000 Chinese citizens.

Karta została odważnie podpisana przez ponad dziesięć tysięcy obywateli chińskich.

Listening to today's debate might give the impression that we are arguing over CO2.

Słuchając dzisiejszej debaty, można było odnieść wrażenie, że kłócimy się o CO2.

This means that concentrating solely on CO2 will not make the world a better place.

Oznacza to, że koncentracja wyłącznie na kwestii CO2 nie zmieni świata na lepsze.

Wieb Pharm Vertriebs Gmbh & Co. Kg Diestraat 15 D-25870 Norderfriedrichskoog Germany

Wieb Pharm Vertriebs Gmbh & Co. Kg Diestraat 15 D- 25870 Norderfriedrichskoog Niemcy

Co-administration of nifedipine with rifampicin is therefore contra-indicated.

Z tego względu jednoczesne stosowanie nifedypiny i ryfampicyny jest przeciwwskazane.

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG Kuhloweg 37 D-58638 Iserlohn Germany

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG Kuhloweg 37 D- 58638 Iserlohn Niemcy
 

Wyniki z forum

"Co" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.