angielsko-polskie tłumaczenie słowa "co-"

EN co- angielskie tłumaczenie

volume_up
Co {rzecz.} [skrót]

PLco polskie tłumaczenie

volume_up
co {zaim.}
EN
volume_up
co!? {wykrz.}
EN
volume_up
co? {wykrz.}
EN
volume_up
co {wykrz.}
EN

EN co-
volume_up

Periodicity will be reviewed by the MAH and the (Co-)Rapporteur at 3 monthly intervals.
dopuszczenie do obrotu i (współ -) sprawozdawcę w odstępach 3- miesięcznych.
They would be co-branded as being done by the post-conflict government, in the country.
Byłaby ona współ-firmowana jako działanie prowadzone przez rząd po konflikcie, w danym kraju.
And these have all co-evolved.

Synonimy (angielski) dla "Co":

Co

Przykłady użycia - "co-" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo whether this directive becomes law is now in the hands of the co-legislators.
To, czy ta dyrektywa stanie się częścią prawa zależy teraz od współprawodawców.
EnglishFirst and foremost, we need better co-ordination between national legal systems.
Potrzebujemy przede wszystkim lepszej koordynacji krajowych systemów prawnych.
EnglishListening to today's debate might give the impression that we are arguing over CO2.
Słuchając dzisiejszej debaty, można było odnieść wrażenie, że kłócimy się o CO2.
EnglishSo, it's a very hazardous environment, with CO as well, and many other gases.
W tak krańcowych warunkach fizycznych i chemicznych rozwija się wyjątkowe życie.
EnglishThe Rapporteur was Dr Jean-Louis Robert and Co- Rapporteur was Dr Janos Borvendeg.
Sprawozdawcą był dr Jean- Louis Robert, a współsprawozdawcą – dr Janos Borvendeg.
EnglishThe Rapporteur was Dr Frits Lekkerkerker and Co-Rapporteur(s) was Dr Jens Ersbøll.
Sprawozdawcą został dr Frits Lekkerkerker, a współsprawozdawcą dr Jens Ersbøll.
EnglishHeumann Pharma GmbH & Co. Generica. KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany
Heumann Pharma GmbH & Co. Generica. KG Südwestpark 50 D- 90449 Nürnberg Germany
EnglishCo-administration of nifedipine with rifampicin is therefore contra-indicated.
Z tego względu łączne stosowanie nifedypiny i rifampicyny jest przeciwwskazane.
EnglishThis means that concentrating solely on CO2 will not make the world a better place.
Oznacza to, że koncentracja wyłącznie na kwestii CO2 nie zmieni świata na lepsze.
EnglishTherefore, nuclear energy, as a low CO2 emission technology, cannot be overlooked.
Z tego względu nie można pominąć energii jądrowej jako technologii niskoemisyjnej.
EnglishCo-administration of sildenafil with ritonavir is not advised (see section 4.5).
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania syldenafilu i rytonawiru (patrz punkt 4. 5).
EnglishCo-administration of efavirenz with atazanavir/ ritonavir is not recommended.
Nie jest zalecane jednoczesne podawanie efawirenzu z atazanawirem/ rytonawirem.
EnglishI emitted, in the atmosphere, nine tons of CO2; that is the weight of two elephants.
By dolecieć na tę konferencję musiałem wyemitować do atmosfery dziewięć ton CO2.
EnglishIn the Commission proposal, the maximum emission was 120 g/km of CO2 in 2012.
We wniosku Komisji, maksymalny poziom emisji wynosił 120 g/km emisji CO2 w 2012 r.
EnglishThis Charter has been bravely co-signed by more than 10 000 Chinese citizens.
Karta została odważnie podpisana przez ponad dziesięć tysięcy obywateli chińskich.
EnglishIt's also increasing fixing CO2s, sequestering some of the airborne pollutants.
Oazy to także kontrolowanie CO2, odizolowanie niektórych zanieczyszczeń w powietrzu.
EnglishThe Social Democrats voted against the proposal on CO2 emissions from cars.
Socjaldemokraci głosowali przeciwko wnioskowi w sprawie emisji CO2 z samochodów.
EnglishTransport is responsible for around a third of all CO2 emissions in the EU.
Transport odpowiedzialny jest za około jedną trzecią wszystkich emisji CO2 w UE.
EnglishThe rapporteur, Mr Siekierski, is now proposing the removal of co-financing.
Sprawozdawca, pan poseł Siekierski, proponuje teraz zniesienie współfinansowania.
EnglishOlanzapine showed no interaction when co-administered with lithium or biperiden.
Nie stwierdzono interakcji olanzapiny podawanej równocze nie z litem czy biperydenem.