Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Co"

 

"Co" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 2523

Co {rzeczownik}

Co (Company) {rzecz.} [skr.]

sp. (spółka) {f.} [skr.]

Ombudsman for Estate Agents Beckett House Bridge Street 4 UK - Salisbury SP1 2LX Tel.: +44 1722 333306 E-mail: admin[at]oea.co.uk

Ombudsman for Estate Agents Beckett House Bridge Street 4 UK - Salisbury SP1 2LX Tel.: +44 1722 333306 E-mail: admin[at]oea.co.uk

Co (Company) {rzecz.} [skr.]

spółka {f.}

Co (county) {rzecz.} [skr.] (też: Shire)

Hrabstwo {n.}

Co (county) {rzecz.} [skr.]

hrab. (hrabstwo) {n.} [skr.]

co-

Periodicity will be reviewed by the MAH and the (Co-)Rapporteur at 3 monthly intervals.

dopuszczenie do obrotu i (współ -) sprawozdawcę w odstępach 3- miesięcznych.

They would be co-branded as being done by the post-conflict government, in the country.

Byłaby ona współ-firmowana jako działanie prowadzone przez rząd po konflikcie, w danym kraju.

And these have all co-evolved.

Te procesy współ-ewoluowały.

co {zaimek}

what {zaim.}

co {zaim.} (też: który, jaki, czym)

In my opinion, we could actually have foreseen what has now happened in Ukraine.

Moim zdaniem mogliśmy naprawdę przewidzieć to, co się obecnie stało na Ukrainie.

Madam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.

Pani przewodnicząca! Na pewno wiele osób zainteresuje to, co mam do powiedzenia.

What Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop looks like and contents of the pack

Jak wygląda lek Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop i co zawiera opakowanie

This was the overall agreement on what we have called the Europe 2020 Strategy.

Osiągnięto ogólne porozumienie dotyczące tego, co nazywamy strategią Europa 2020.

And the informal level -- I learned about people, and what we do and how we are.

A na poziomie nieoficjalnym -- Uczyłem się o ludziach, co robimy i jacy jesteśmy.

co {wykrzyknik}

what {wykrz.}

co {wykrz.} (też: cóż)

co!? {wykrzyknik}

eh (incredulity, inviting repetition) {wykrz.}

co!? {wykrz.}

co? {wykrzyknik}

huh {wykrz.}

co? {wykrz.} (też: phi!, hę?, że jak?, jak?)

So if I were emperor of the Internet, I guess I'd still be mortal, huh?

Więc, gdybym był Imperatorem Sieci, chyba nadal byłbym śmiertelny, co?

You say, "Huh, what do you mean?" Well actually, you are going to whistle along.

Zapytacie, "Co masz na myśli?" ~~~ Właściwie - zagwiżdżecie ze mną.

It must be like that for Kyu doing things with musicians -- it's similar to that I would imagine -- where you ... huh?

Jest porównywalne z tym co Kyu robi z muzykami. ~~~ Wyobrażam sobie, że jest to podobne. ~~~ A wy?

So our madam is an opera singer, huh?

Więc jest śpiewaczką operową, co?

Cloud sure is a pain, just as always, huh?

Z Cloudem zawsze są problemy, co?
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "Co":

 

Podobne tłumaczenia

"Co" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Co" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Transport must make a substantial contribution to the EU's overall CO2 targets.

Transport musi wnieść istotny wkład w ogólne cele UE w odniesieniu do emisji CO2.

So whether this directive becomes law is now in the hands of the co-legislators.

To, czy ta dyrektywa stanie się częścią prawa zależy teraz od współprawodawców.

The time must come for peaceful co-existence of the kind which we have in Europe.

Musi nadejść czas pokojowego współistnienia podobny do tego, jaki mamy w Europie.

Co-administration of nifedipine with rifampicin is therefore contra-indicated.

Z tego względu łączne stosowanie nifedypiny i rifampicyny jest przeciwwskazane.

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica. KG Südwestpark 50 D-90449 Nürnberg Germany

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica. KG Südwestpark 50 D- 90449 Nürnberg Germany

The Rapporteur was Dr Frits Lekkerkerker and Co-Rapporteur(s) was Dr Jens Ersbøll.

Sprawozdawcą został dr Frits Lekkerkerker, a współsprawozdawcą dr Jens Ersbøll.

The Commission proposal suggests a maximum emission of 120 g/km of CO2 in 2012.

Wniosek Komisji sugeruje maksymalny poziom emisji wynoszący 120 g/km CO2 w 2012 r.

Therefore, I support the Commission's proposal of 135 grams of CO2 per kilometre.

Z tego względu popieram propozycję Komisji w wysokości 135 gramów CO2 na kilometr.

The Rapporteur was Dr Jean-Louis Robert and Co- Rapporteur was Dr Janos Borvendeg.

Sprawozdawcą był dr Jean- Louis Robert, a współsprawozdawcą – dr Janos Borvendeg.

First and foremost, we need better co-ordination between national legal systems.

Potrzebujemy przede wszystkim lepszej koordynacji krajowych systemów prawnych.

New means of financing include taxation of the financial sector and CO2 emissions.

Takie nowe środki obejmują m.in. opodatkowanie sektora finansowego i emisji CO2.

Therefore, nuclear energy, as a low CO2 emission technology, cannot be overlooked.

Z tego względu nie można pominąć energii jądrowej jako technologii niskoemisyjnej.

Plants are busy making long chains of starches and glucose, right, out of CO2.

Rośliny zajęte są wytwarzaniem długich skrobiowych i glukozowych łańcuchów z CO2.

The major producers of CO2 include the United States, China, India and Brazil.

Do głównych producentów CO2 należą Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i Brazylia.

CO2 consumption must be taxed, and kerosene taxes must be brought in at long last.

Opodatkowana musi być emisja CO2 i trzeba wreszcie wprowadzić podatek naftowy.

Co-administration of efavirenz with atazanavir/ ritonavir is not recommended.

Nie jest zalecane jednoczesne podawanie efawirenzu z atazanawirem/ rytonawirem.

Co-administration of gemcitabine had no effect on erlotinib plasma clearance.

Równoczesne podawanie gemcytabiny nie wpływało na klirens osoczowy erlotynibu.

< Glaxo Wellcome GmbH & Co., Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Germany. >

< Glaxo Wellcome GmbH & Co., Industriestrasse 32- 36, 23843 Bad Oldesloe, Niemcy >

In the Commission proposal, the maximum emission was 120 g/km of CO2 in 2012.

We wniosku Komisji, maksymalny poziom emisji wynosił 120 g/km emisji CO2 w 2012 r.

We have calculated the CO2 impact: 125 g in 2015 is worse than 130 g in 2012.

Obliczyliśmy efekt wpływu CO2: 125 g w 2015 r. to gorzej, niż 130 g w 2012 r.
 

Wyniki z forum

"Co" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

clypeus · clyster · cm · CMa · CMC · CMi · CMOS · CMS · Cnc · cnidarians · co · co-author · co-cathedral · co-combustion · co-crystallized · co-determination · co-ed · co-existence · co-firing · co-founder · co-fund

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.