Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "charity"

 

"charity" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 74

charity {rzeczownik}

charity {rzecz.} (też: affection, love, eros)

miłość {f.}

charity {rzecz.} (też: charitable activity, beneficence)

The second is that traditional charity and aid are never going to solve the problems of poverty.

Po drugie tradycyjna dobroczynność i pomoc nigdy nie rozwiążą problemu ubóstwa.

Perhaps God is testing us: testing our charity, or our faith.

Być może Bóg wystawia nas na próbę: sprawdza naszą dobroczynność czy wiarę.

As the old saying goes, however: charity begins at home.

Jednakże jak mówi stare powiedzenie: dobroczynność zaczyna się domu.

But justice is a tougher standard than charity.

Lecz sprawiedliwość narzuca wyższe standardy niż dobroczynność.

Because this is not all about charity.

Bo tu nie chodzi o dobroczynność.

So far, as of today, we know that she herself made up that title -- probably because she feels proud to be associated with charity.

Na dzień dzisiejszy wiemy, że sama zmyśliła swój tytuł -- być może, ponieważ czuje się dumna z powiązania z organizacją charytatywną.

The charity Open Doors lists 50 states in its worldwide persecution index where Christians are subject to severe persecution.

Organizacja charytatywna Open Doors w opracowanym światowym wskaźniku prześladowań wymienia 50 państw, w których chrześcijanie są dotkliwie prześladowani.

Everything else is charity and, unfortunately, until now, that is not working, at least not sufficiently.

Wszystko inne to działalność charytatywna, która dotychczas niestety nie jest skuteczna, a przynajmniej nie jest wystarczająco skuteczna.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "charity":

 

Podobne tłumaczenia

"charity" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "charity" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

That's the hospital we're working with in Delhi, the Schroff Charity Eye Hospital.

To szpital z którym współpracujemy w Delhi, nazywa się Schroff Charity Eye Hospital.

And I wanted to make you see it in a positive way -- no charity, no pity.

Chcę, abyście postrzegali to w pozytywny sposób, bez współczucia, bez litości.

And there are some charity workers who call this compassion fatigue.

Nie ma co nawet próbować." Pracownicy charytatywni nazywają to zmęczeniem współczuciem.

Let us turn charity cases into producers with a sense of self-worth.

Zróbmy z klientów pomocy charytatywnej mających poczucie własnej wartości producentów.

And I have an information charity which has done huge scale amount of work in India.

A do tego, mam wsparcie organizacji charytatywnej, która wykonała ogromną masę pracy w Indiach.

Haven't you learned yet that people don't like false charity?

Nie nauczyłaś się jeszcze, że ludziom nie trzeba głupiego miłosierdzia?

In total, 17 000 children have come since the charity started.

Ogółem, od momentu rozpoczęcia tej działalności, w takich wyjazdach udział wzięło 17 tysięcy dzieci.

They were reinventing charity in those times, what Rockefeller called "the business of benevolence."

Wtedy na nowo tworzyli filantropię, to co Rockefeller nazywał „biznesem życzliwości”.

I said, "Look, we get rid of the charity side, and we run this as a business and I'll help you."

Powiedzialam, "Pozbądźmy się tej charytatywnej strony i prowadźmy to jako interes, a ja wam pomogę."

Covenants belong to families, communities, charities, which are arenas of cooperation.

Przymierza przynależą do rodzin, wspólnot, organizacji charytatywnych, stanowiących arenę współpracy.

It's not charity. Just a gift, eh, from one friend to another.

To nie miłosierdzie, lecz dar przyjaciela dla przyjaciela.

Just so you know, I do believe in missions, I do believe in aid and I do believe in charity.

Żebyście wiedzieli, wierzę w misje i pomoc charytatywną.

Africans, after -- they're tired, we're tired of being the subject of everybody's charity and care.

Mieszkańcy Afryki są zmęczeni, jesteśmy zmęczeni tym, że musimy zwracać się do innych po pomoc i opiekę.

This is not about handing out charity to poor regions.

Tu nie chodzi o udzielenie jałmużny ubogim regionom.

And I thought, well I could give it to a charity or give it to my wife or something like that.

I pomyślałem sobie, że mógłbym przeznaczyć je na cele charytatywne albo przekazać żonie, czy coś w tym stylu.

They are not asking for charity but they are certainly asking for solidarity, and even more so for responsibility.

Nie proszą o miłosierdzie, lecz z pewnością proszą o solidarność, a jeszcze bardziej - o odpowiedzialność.

It is outsourced to the Church and charities.

Zajmowanie się nią pozostawia się kościołowi i organizacjom charytatywnym.

Our Judeo-Christian roots provide us with the notion of charity and hospitality towards those who are suffering.

Nasze judeochrześcijańskie korzenie wyrabiają w nas pragnienie okazania życzliwości i gościnności wobec cierpiących.

Do you give money to any of the charities?"

Czy udzielasz wsparcia finansowego organizacjom dobroczynnym?

But we gave away 4, 000 seats to charity.

Wielki, ale oddaliśmy 4 000 siedzeń dobroczynnie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

charged · charger · charges · charging · chariot · Charioteer · charisma · charismatic · charitable · charitably · charity · charivari · charl · charlatan · Charles · Charleston · Charlie · charlock · charlotte · charm · charmed

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.