Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "change"

 

"change" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-55 z 6740

change {rzeczownik}

change {rzecz.} (też: spell, shift, revision, lesion)

zmiana {f.}

For this we need facilities, however, and we also need to change the curriculum.

Do tego potrzebne są jednak odpowiednie urządzenia, jak również zmiana programu.

Clearly, this means radical change in the production and consumption of energy.

Oczywiście jest to równoznaczne z radykalną zmianą w produkcji i zużyciu energii.

The change must come as a reward for the effort put in, not as a double standard.

Zmiana musi nadejść jako nagroda za wykonany wysiłek, nie jako podwójny standard.

Only in that way will climate change become an opportunity, rather than a burden.

Jedynie dzięki temu zmiana klimatu stanie się szansą, a nie tylko obciążeniem.

From a political point of view, though, this change is of the utmost significance.

Jednakże z politycznego punktu widzenia zmiana ta jest sprawą najwyższej wagi.

change {rzecz.} [pot.] (też: petty cash)

drobne {niemęskoos.}

Nowadays, immunity is used as a kind of 'cudgel' for settling one's account or as 'loose change' for manipulation of Members of Parliament.

Teraz immunitet służy za pałasz w celu wyrównania rachunków lub za "drobne” na potrzeby posłów do Parlamentu.

change {rzecz.} (też: rest, remainder)

reszta {f.}

If we work with those, if we change those companies and the way they do business, then the rest will happen automatically.

Jeżeli nawiążemy współpracę z tymi firmami, jeśli damy radę je zmienić i zmienić sposób w jaki prowadzą interesy, to reszta rozwiąże się automatycznie.

But it's not just iconic women like Shirin, like Aung Sun Suu Kyi, like Wangari Maathai -- it is other women in the world who are also struggling together to change this world.

Ale to nie tylko kobiety-ikony, jak Shirin, Aung San Suu Kyi czy Wangari Maathai, to reszta kobiet na świecie, które walczą wspólnie, aby zmienić świat.

change {rzecz.} (też: transformation, transmogrification, transmutation)

przemiana {f.}

The change in terms of security and defence goes far beyond a strict semantic adjustment.

Przemiana w sferze bezpieczeństwa i obronności wykracza daleko poza czysto semantyczną korektę.

There is a sea change under way in the Arab world.

W świecie arabskim zachodzi całkowita przemiana.

That's the consumer society, and it propels economic growth more than even technological change itself.

To jest społeczeństwo konsumenckie i to właśnie napędza wzrost gospodarczy bardziej, niż przemiana technologiczna.

The first transformation -- and, by the way, the definition of transformation for me is a radical change from one thing into something else.

Pierwsza przemiana – tak przy okazji, definicją przemiany jest dla mnie radykalna zmiana z jednej rzeczy w coś innego. ~~~ Tak?

European Community legislation has breathed a lot of fresh air into those quasi-government structures and there has been a great deal of change in the space of surprisingly few years.

Prawodawstwo Wspólnoty Europejskiej tchnęło wiele świeżego powietrza w te quasi-rządowe struktury i na przestrzeni zaskakująco krótkiego czasu dokonała się wielka przemiana.

change {rzecz.} (też: transfer)

You are also entitled to assistance, free of charge, getting on or off a ship, changing ships, on board and at the port.

Masz także prawo do bezpłatnej pomocy przy wchodzeniu na pokład i schodzeniu z niego, podczas przesiadki, na pokładzie statku i w porcie.

to change {czasownik}

to change [changed|changed] {czas.} (też: to alter, to modify, to vary, to disguise)

zmienić {czas.}

I therefore believe that we must change the course of the CAP, but not abolish it.

Dlatego uważam, że musimy zmienić kierunek WPR, ale nie należy z niej rezygnować.

Before change can happen in Europe we must change the President of the Commission.

Aby w Europie mogły nastąpić zmiany, musimy zmienić przewodniczącego Komisji.

Many people want to help others in some way, to change and improve the world.

Wiele osób chciałoby pomóc innym w jakiś sposób, aby zmienić lub poprawić świat.

What do you think you need to change about the way in which you go about your work?

Co pańskim zdaniem musi pan zmienić w sposobie, w jaki wykonuje pan swoją pracę?

Things do have to change but they must change at the European level, surely?

Sytuacja musi się zmienić, ale musi się zmienić na szczeblu europejskim, prawda?

to change [changed|changed] {czas.} (też: to alter, to modify, to move the needle, to rearrange)

zmieniać {czas.}

Therefore, there is absolutely no reason to change EU policy towards Belarus now.

Dlatego, nie ma żadnego powodu, aby teraz zmieniać politykę UE wobec Białorusi.

However, we have to change the depth of reforms related to economic governance.

Natomiast zmieniać musimy głębokość reform związanych z zarządzaniem gospodarczym.

Change the place that you inject each time so you don't become sore in one area.

Za każdym razem należy zmieniać miejsce wkłucia, aby uniknąć ran w jednym miejscu.

But at the time multi-celled organisms come online, things start to change.

Lecz wówczas uaktywniają się organizmy wielokomórkowe, wszystko zaczyna się zmieniać.

Do not change the dose or stop the treatment without talking to your doctor.

Nie należy zmieniać dawki ani przerywać leczenia przed skontaktowaniem się z lekarzem

to change [changed|changed] {czas.} (też: to take turns)

zmieniać się {czas. zwr.}

The European Union must change with the times and must cast off the chains of red tape.

Unia Europejska musi zmieniać się z biegiem czasu i zrzucić kajdany biurokracji.

Every product in this basket has a price, which can change over time.

Każdy składnik koszyka ma cenę, która może zmieniać się w czasie.

As populations change, so will their cultures.

W miarę jak zmieniają się społeczności, zmieniać się będą również ich kultury.

Mr President, in Monday's debate on the forest fires during the summer of 2009, I said that natural conditions will alter with climate change.

Panie przewodniczący! W trakcie poniedziałkowej debaty poświęconej pożarom lasów w lecie 2009 roku powiedziałam, że warunki naturalne będą zmieniać się wraz ze zmianami klimatu.

Since levels of tacrolimus in blood may significantly change during diarrhoea episodes, extra monitoring of tacrolimus concentrations is recommended during episodes of diarrhoea.

Ponieważ stężenie takrolimusu we krwi może znacząco zmieniać się podczas biegunki, w przypadku wystąpienia biegunki należy dodatkowo monitorować stężenie takrolimusu.

to change [changed|changed] {czas.} (też: to change seats, to move, to transfer)

przesiąść się {czas. zwr.}

to change [changed|changed] (secretly) {czas.}

podmieniać {czas.}

to change [changed|changed] (secretly) {czas.}

podmienić {czas.}

to change [changed|changed] (banknote) {czas.}

rozmieniać {czas.}

to change [changed|changed] {czas.} (też: to move, to transfer)

przesiadać się {czas. zwr.}

to change [changed|changed] (banknote) {czas.}

rozmienić {czas.}

to change [changed|changed] {czas.} (też: to veer)

zmienić się {czas. zwr.}

The exact figures and products used in the examples may change over time.

Dokładne dane i produkty zastosowane w przykładach mogą zmienić się z czasem.

It's imperative to me, when I look around the world, that we need to change ourselves.

Jest dla mnie imperatywem, kiedy tak rozglądam się po świecie, że musimy zmienić się sami.

The situation must not change now, it must change right now.

Sytuacja nie może zmienić się teraz, ona musi zmienić się natychmiast.

It can change its body into a big, intimidating fish in a matter of seconds.

Może zmienić się w wielką, groźną rybę w kilka sekund.

We therefore find ourselves in a situation and at a point where we have no option but to change.

Skutkiem tego znaleźliśmy się w sytuacji i w miejscu, w których nie mamy innego wyboru, jak tylko zmienić się.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "change":

 

Podobne tłumaczenia

"change" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "change" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The present compromise shows that Europe is now taking climate change seriously.

Obecny kompromis świadczy o tym, że Europa poważnie podchodzi do zmiany klimatu.

However, the extent of labetalol bioavailability in terms of AUC did not change.

Jednak stopień biodostępności labetalolu w odniesieniu do AUC nie zmieniał się.

However, to achieve that, the mission of the European Central Bank must change.

Realizacja tego celu wymaga jednak zmiany misji Europejskiego Banku Centralnego.

Temporary Committee on Climate Change (extension of term of office): see Minutes

Komisja tymczasowa ds. zmian klimatycznych (przedłużenie mandatu): patrz protokół

If the Swedish people change their minds, the question may possibly arise again.

Jeśli obywatele szwedzcy zmienia zdanie, kwestia może być ponownie podniesiona.

And if we show that to people, then we can also promote some behavioral change.

A jeśli pokażemy to ludziom, możemy przyczyniać się do zmiany w ich zachowaniu.

you may have a small risk of other changes in blood cells, including leukaemia.

istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia innych zmian w krwinkach, w tym białaczki.

Changes in neurological signalling have not been studied in experimental animals.

Nie badano zmian w przekazywaniu sygnałów przez nerwy u zwierząt laboratoryjnych.

It should also encourage Libyans to make changes and to move towards democracy.

Powinna też zachęcać Libijczyków do podjęcia przekształceń w kierunku demokracji.

This dramatically changes the long-standing trade rules between the EU and Korea.

Umowa całkowicie zmienia reguły obowiązujące od dawna w handlu między UE a Koreą.

Basically, it is vital that nothing changes between the World Bank and the IMF.

Zasadniczo ważne jest to, że nic się nie zmienia między Bankiem Światowym a MFW.

This could be done by centrally covering part of the costs of making the changes.

Można to osiągnąć, pokrywając odgórnie część kosztów przeprowadzenia tych zmian.

Through democratic elections, they succeeded in bringing about fundamental change.

Dzięki demokratycznym wyborom udało im się doprowadzić do fundamentalnych zmian.

Cows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.

W północnej Kenii ze względu na zmiany klimatyczne krowy stają się rzadkim dobrem.

I believe that this is a priority matter, which is why I am proposing this change.

Uważam, że jest to sprawa priorytetowa, dlatego wnoszę o zamianę tych tematów.

(LT) The crisis must force each one of us to change our behaviour and thinking.

(LT) Kryzys powinien zmusić każdego z nas do zmiany zachowania i sposobu myślenia.

I have been concerned about climate change throughout my 10year career as an MEP.

Przez 10 lat mojej kariery posła do PE zajmowałam się kwestiami zmian klimatu.

Certainly, 2009 will bring significant changes to the European Parliament's work.

Z pewnością rok 2009 przyniesie istotne zmiany w pracach Parlamentu Europejskiego.

The EU is incapable of responding rapidly to the challenges of a changing world.

UE nie jest w stanie odpowiedzieć szybko na wyzwania zmieniającego się świata.

Here's a summary of the changes in Google documents, spreadsheets and drawings:

Oto podsumowanie zmian w dokumentach, arkuszach kalkulacyjnych i rysunkach Google:
 

Wyniki z forum

"change" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: pijaczek, inteligent, warsztat powroźniczy, placek z owocami, ekscentryk

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-niemiecki słownik bab.la.