Search for the most beautiful word
lumbers
rehabilitative

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "change"

 

"change" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-55 z 6059

change {rzeczownik}

change {rzecz.} (też: spell, shift, revision, lesion)

zmiana {f.}

For this we need facilities, however, and we also need to change the curriculum.

Do tego potrzebne są jednak odpowiednie urządzenia, jak również zmiana programu.

Clearly, this means radical change in the production and consumption of energy.

Oczywiście jest to równoznaczne z radykalną zmianą w produkcji i zużyciu energii.

The change must come as a reward for the effort put in, not as a double standard.

Zmiana musi nadejść jako nagroda za wykonany wysiłek, nie jako podwójny standard.

Only in that way will climate change become an opportunity, rather than a burden.

Jedynie dzięki temu zmiana klimatu stanie się szansą, a nie tylko obciążeniem.

From a political point of view, though, this change is of the utmost significance.

Jednakże z politycznego punktu widzenia zmiana ta jest sprawą najwyższej wagi.

change {rzecz.} [pot.] (też: petty cash)

drobne {niemęskoos.}

Nowadays, immunity is used as a kind of 'cudgel' for settling one's account or as 'loose change' for manipulation of Members of Parliament.

Teraz immunitet służy za pałasz w celu wyrównania rachunków lub za "drobne” na potrzeby posłów do Parlamentu.

change {rzecz.} (też: rest, remainder)

reszta {f.}

We saw in Copenhagen how the rest of the world regards the Union's 'leadership' where climate change is concerned.

W Kopenhadze zobaczyliśmy, jak reszta świata postrzega "wiodącą rolę” UE w odniesieniu do kwestii związanych ze zmianami klimatu.

If we work with those, if we change those companies and the way they do business, then the rest will happen automatically.

Jeżeli nawiążemy współpracę z tymi firmami, jeśli damy radę je zmienić i zmienić sposób w jaki prowadzą interesy, to reszta rozwiąże się automatycznie.

But it's not just iconic women like Shirin, like Aung Sun Suu Kyi, like Wangari Maathai -- it is other women in the world who are also struggling together to change this world.

Ale to nie tylko kobiety-ikony, jak Shirin, Aung San Suu Kyi czy Wangari Maathai, to reszta kobiet na świecie, które walczą wspólnie, aby zmienić świat.

change {rzecz.} (też: transformation, transmogrification)

przemiana {f.}

The change in terms of security and defence goes far beyond a strict semantic adjustment.

Przemiana w sferze bezpieczeństwa i obronności wykracza daleko poza czysto semantyczną korektę.

There is a sea change under way in the Arab world.

W świecie arabskim zachodzi całkowita przemiana.

That's the consumer society, and it propels economic growth more than even technological change itself.

To jest społeczeństwo konsumenckie i to właśnie napędza wzrost gospodarczy bardziej, niż przemiana technologiczna.

The first transformation -- and, by the way, the definition of transformation for me is a radical change from one thing into something else.

Pierwsza przemiana – tak przy okazji, definicją przemiany jest dla mnie radykalna zmiana z jednej rzeczy w coś innego. ~~~ Tak?

Not because this country is rich in gas, but simply because only the promotion of links with the outside world can bring about democratic change.

Nie chodzi o to, że kraj ten jest bogaty w gaz, lecz po prostu tylko propagowanie więzi ze światem zewnętrznym ma szansę zaowocować demokratyczną przemianą.

change {rzecz.} (też: transfer)

to change {czasownik}

to change [changed|changed] {czas.} (też: to alter, to modify, to vary, to disguise)

zmienić {czas.}

I therefore believe that we must change the course of the CAP, but not abolish it.

Dlatego uważam, że musimy zmienić kierunek WPR, ale nie należy z niej rezygnować.

And I was afraid to change, because I was so used to the guy who only just walked.

I bałem się zmienić, ponieważ tak się przyzwyczaiłem do kogoś, kto tylko chodził.

Before change can happen in Europe we must change the President of the Commission.

Aby w Europie mogły nastąpić zmiany, musimy zmienić przewodniczącego Komisji.

Many people want to help others in some way, to change and improve the world.

Wiele osób chciałoby pomóc innym w jakiś sposób, aby zmienić lub poprawić świat.

What do you think you need to change about the way in which you go about your work?

Co pańskim zdaniem musi pan zmienić w sposobie, w jaki wykonuje pan swoją pracę?

to change [changed|changed] {czas.} (też: to alter, to modify, to move the needle, to rearrange)

zmieniać {czas.}

Therefore, there is absolutely no reason to change EU policy towards Belarus now.

Dlatego, nie ma żadnego powodu, aby teraz zmieniać politykę UE wobec Białorusi.

That's why sometimes a person's genes don't have to change a lot to get cancer.

Dlatego czasami geny człowieka nie muszą się zbytnio zmieniać, by wywołać raka.

However, we have to change the depth of reforms related to economic governance.

Natomiast zmieniać musimy głębokość reform związanych z zarządzaniem gospodarczym.

Change the place that you inject each time so you don't become sore in one area.

Za każdym razem należy zmieniać miejsce wkłucia, aby uniknąć ran w jednym miejscu.

But at the time multi-celled organisms come online, things start to change.

Lecz wówczas uaktywniają się organizmy wielokomórkowe, wszystko zaczyna się zmieniać.

to change [changed|changed] {czas.} (też: to take turns)

zmieniać się {czas. zwr.}

The European Union must change with the times and must cast off the chains of red tape.

Unia Europejska musi zmieniać się z biegiem czasu i zrzucić kajdany biurokracji.

Every product in this basket has a price, which can change over time.

Każdy składnik koszyka ma cenę, która może zmieniać się w czasie.

As populations change, so will their cultures.

W miarę jak zmieniają się społeczności, zmieniać się będą również ich kultury.

Mr President, in Monday's debate on the forest fires during the summer of 2009, I said that natural conditions will alter with climate change.

Panie przewodniczący! W trakcie poniedziałkowej debaty poświęconej pożarom lasów w lecie 2009 roku powiedziałam, że warunki naturalne będą zmieniać się wraz ze zmianami klimatu.

Since levels of tacrolimus in blood may significantly change during diarrhoea episodes, extra monitoring of tacrolimus concentrations is recommended during episodes of diarrhoea.

Ponieważ stężenie takrolimusu we krwi może znacząco zmieniać się podczas biegunki, w przypadku wystąpienia biegunki należy dodatkowo monitorować stężenie takrolimusu.

to change [changed|changed] (banknote) {czas.}

rozmieniać {czas.}

to change [changed|changed] {czas.} (też: to change seats, to move, to transfer)

przesiąść się {czas. zwr.}

to change [changed|changed] (secretly) {czas.}

podmieniać {czas.}

to change [changed|changed] (secretly) {czas.}

podmienić {czas.}

to change [changed|changed] {czas.} (też: to move, to transfer)

przesiadać się {czas. zwr.}

to change [changed|changed] (banknote) {czas.}

rozmienić {czas.}

to change [changed|changed] {czas.} (też: to veer)

zmienić się {czas. zwr.}

The exact figures and products used in the examples may change over time.

Dokładne dane i produkty zastosowane w przykładach mogą zmienić się z czasem.

It's imperative to me, when I look around the world, that we need to change ourselves.

Jest dla mnie imperatywem, kiedy tak rozglądam się po świecie, że musimy zmienić się sami.

The situation must not change now, it must change right now.

Sytuacja nie może zmienić się teraz, ona musi zmienić się natychmiast.

It can change its body into a big, intimidating fish in a matter of seconds.

Może zmienić się w wielką, groźną rybę w kilka sekund.

We therefore find ourselves in a situation and at a point where we have no option but to change.

Skutkiem tego znaleźliśmy się w sytuacji i w miejscu, w których nie mamy innego wyboru, jak tylko zmienić się.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "change":

 

Podobne tłumaczenia

"change" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "change" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The present compromise shows that Europe is now taking climate change seriously.

Obecny kompromis świadczy o tym, że Europa poważnie podchodzi do zmiany klimatu.

However, the extent of labetalol bioavailability in terms of AUC did not change.

Jednak stopień biodostępności labetalolu w odniesieniu do AUC nie zmieniał się.

There was no change in the infection rates in the pigs that were not vaccinated.

Nie zaobserwowano zmian częstości zakażeń u świń, które nie zostały zaszczepione.

And if we show that to people, then we can also promote some behavioral change.

A jeśli pokażemy to ludziom, możemy przyczyniać się do zmiany w ich zachowaniu.

you may have a small risk of other changes in blood cells, including leukaemia.

istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia innych zmian w krwinkach, w tym białaczki.

Changes in neurological signalling have not been studied in experimental animals.

Nie badano zmian w przekazywaniu sygnałów przez nerwy u zwierząt laboratoryjnych.

However, to achieve that, the mission of the European Central Bank must change.

Realizacja tego celu wymaga jednak zmiany misji Europejskiego Banku Centralnego.

If the Swedish people change their minds, the question may possibly arise again.

Jeśli obywatele szwedzcy zmienia zdanie, kwestia może być ponownie podniesiona.

Temporary Committee on Climate Change (extension of term of office): see Minutes

Komisja tymczasowa ds. zmian klimatycznych (przedłużenie mandatu): patrz protokół

Through democratic elections, they succeeded in bringing about fundamental change.

Dzięki demokratycznym wyborom udało im się doprowadzić do fundamentalnych zmian.

(LT) The crisis must force each one of us to change our behaviour and thinking.

(LT) Kryzys powinien zmusić każdego z nas do zmiany zachowania i sposobu myślenia.

Cows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.

W północnej Kenii ze względu na zmiany klimatyczne krowy stają się rzadkim dobrem.

There is a momentum for change now in Somalia that should be taken advantage of.

Obecnie nadeszła chwila sprzyjająca zmianom w Somalii i należy ją wykorzystać.

I have been concerned about climate change throughout my 10year career as an MEP.

Przez 10 lat mojej kariery posła do PE zajmowałam się kwestiami zmian klimatu.

Natural cataclysms will occur ever more frequently as a result of climate change.

W związku ze zmianami klimatu klęski żywiołowe będą występować coraz częściej.

I believe that this is a priority matter, which is why I am proposing this change.

Uważam, że jest to sprawa priorytetowa, dlatego wnoszę o zamianę tych tematów.

Here's a summary of the changes in Google documents, spreadsheets and drawings:

Oto podsumowanie zmian w dokumentach, arkuszach kalkulacyjnych i rysunkach Google:

You may be able to cancel your order and re-place it with the desired changes.

Można anulować zamówienie i zastąpić go nowym z uwzględnieniem odpowiednich zmian.

And like all good soaps, it jumps 20 years when the audience interest changes.

I jak dobra telenowela, bierze w nawias 20 lat kiedy widzowie potrzebują zmian.

↑ Indicates increase, ↓ indicates decrease, ↔ indicates minimal change (< 10 %).

↑ oznacza zwiększenie, ↓ oznacza zmniejszenie, ↔ oznacza minimalną zmianę (< 10 %).
 

Wyniki z forum

"change" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-niemiecki słownik bab.la.