angielsko-polskie tłumaczenie słowa "change"

EN change angielskie tłumaczenie

change {rzecz.}
to change {czas.}

EN change
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. potoczny

1. ogólne

change (też: alteration, amendment, changing, lesion)
The response to it is change - change of fuels, change of consumption and change of heart.
Odpowiedzią na to jest zmiana - zmiana paliw, zmiana konsumpcji i zmiana nastawienia.
Economic change and political change, and change in the government of the Union.
Zmiana gospodarcza i zmiana polityczna, a także zmiana w unijnym rządzie.
But, as important as it is to change the lightbulbs, it is more important to change the laws.
Lecz, chociaż ważna jest zmiana żarówek, ważniejsza jest zmiana praw.
change (też: remainder, rest)
change (też: transformation, transmutation, transmogrification)
The change in terms of security and defence goes far beyond a strict semantic adjustment.
Przemiana w sferze bezpieczeństwa i obronności wykracza daleko poza czysto semantyczną korektę.
There is a sea change under way in the Arab world.
W świecie arabskim zachodzi całkowita przemiana.
That's the consumer society, and it propels economic growth more than even technological change itself.
To jest społeczeństwo konsumenckie i to właśnie napędza wzrost gospodarczy bardziej, niż przemiana technologiczna.
change (też: transfer)

2. potoczny

change (też: petty cash)
volume_up
drobne {niemęskoos.}
Nowadays, immunity is used as a kind of 'cudgel' for settling one's account or as 'loose change' for manipulation of Members of Parliament.
Teraz immunitet służy za pałasz w celu wyrównania rachunków lub za "drobne” na potrzeby posłów do Parlamentu.

Przykłady użycia - "change" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto change one’s name by deed poll
Englisha change is as good as a rest
Englisha leopard can't change its spots
Englishto frequently change partners
EnglishHowever, to achieve that, the mission of the European Central Bank must change.
Realizacja tego celu wymaga jednak zmiany misji Europejskiego Banku Centralnego.
EnglishTemporary Committee on Climate Change (extension of term of office): see Minutes
Komisja tymczasowa ds. zmian klimatycznych (przedłużenie mandatu): patrz protokół
EnglishThrough democratic elections, they succeeded in bringing about fundamental change.
Dzięki demokratycznym wyborom udało im się doprowadzić do fundamentalnych zmian.
EnglishI have been concerned about climate change throughout my 10year career as an MEP.
Przez 10 lat mojej kariery posła do PE zajmowałam się kwestiami zmian klimatu.
EnglishOpinions differ, however, on the nature and extent of the change that is needed.
W kwestii charakteru i zakresu koniecznych zmian opinie są jednak podzielone.
EnglishThat is why I wish to address the Council and to call on it to change its stand.
Właśnie dlatego chciałbym zwrócić się do Rady i wezwać ją do zmiany jej stanowiska.
English. - (PL) Clearly, European industry is undergoing far-reaching change.
na piśmie. - Jest oczywiste, że przemysł w Europie ulega systematycznym przemianom.
English(LT) The crisis must force each one of us to change our behaviour and thinking.
(LT) Kryzys powinien zmusić każdego z nas do zmiany zachowania i sposobu myślenia.
EnglishCows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.
W północnej Kenii ze względu na zmiany klimatyczne krowy stają się rzadkim dobrem.
English↑ Indicates increase, ↓ indicates decrease, ↔ indicates minimal change (< 10 %).
↑ oznacza zwiększenie, ↓ oznacza zmniejszenie, ↔ oznacza minimalną zmianę (< 10 %).
EnglishTell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the capsules.
Należy poinformować farmaceutę o jakichkolwiek zmianach w wyglądzie kapsułek.
EnglishThe Commission has already announced a Communication on adapting to climate change.
Komisja ogłosiła już komunikat w sprawie dostosowania się do zmian klimatycznych.
EnglishI believe that this is a priority matter, which is why I am proposing this change.
Uważam, że jest to sprawa priorytetowa, dlatego wnoszę o zamianę tych tematów.
EnglishThis change creates a high quality instrument, and I congratulate Mrs Weiler.
Poprawka ta daje nam wysokiej jakości instrument i gratuluję pani poseł Weiler.
English↑ Indicates increase, ↓ indicates decrease, ↔ indicates minimal change (< 10 %)
↑ oznacza zwiększenie, ↓ oznacza zmniejszenie, ↔ oznacza minimalną zmianę (< 10 %).
EnglishNow this is a very well-observed and well-established notion for behavior change.
To wszystko zostało zaobserwowane i udowodnione w kontekście zmiany zachowań.