angielsko-polskie tłumaczenie słowa "change"

EN change angielskie tłumaczenie

change {rzecz.}
to change {czas.}

EN change
play_circle_outline
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. potoczny

1. ogólne

change (też: alteration, amendment, changing, lesion)
Economic change and political change, and change in the government of the Union.
Zmiana gospodarcza i zmiana polityczna, a także zmiana w unijnym rządzie.
The response to it is change - change of fuels, change of consumption and change of heart.
Odpowiedzią na to jest zmiana - zmiana paliw, zmiana konsumpcji i zmiana nastawienia.
But, as important as it is to change the lightbulbs, it is more important to change the laws.
Lecz, chociaż ważna jest zmiana żarówek, ważniejsza jest zmiana praw.
change (też: transformation, transmutation, transmogrification)
The change in terms of security and defence goes far beyond a strict semantic adjustment.
Przemiana w sferze bezpieczeństwa i obronności wykracza daleko poza czysto semantyczną korektę.
There is a sea change under way in the Arab world.
W świecie arabskim zachodzi całkowita przemiana.
And in two hours, after their backs were broke, they were changed.
Po dwóch godzinach, przy koszmarnym bólu pleców, nastąpiła przemiana.
change (też: remainder, rest)
Climate change is one of the top priorities for Europe, as well as for the rest of the world.
Zmiany klimatyczne to jeden z najważniejszych priorytetów dla Europy, jak też dla reszty świata.
It is being developed to help us adapt to climate change in Europe and in the rest of the world.
Mają one na celu pomóc nam w dostosowaniu się do zmian klimatycznych w Europie i reszcie świata.
Hey, mister, you forgot your change.
change (też: transfer)
You are also entitled to assistance, free of charge, getting on or off a ship, changing ships, on board and at the port.
Masz także prawo do bezpłatnej pomocy przy wchodzeniu na pokład i schodzeniu z niego, podczas przesiadki, na pokładzie statku i w porcie.

2. potoczny

change (też: petty cash)
play_circle_outline
drobne {niemęskoos.}
Nowadays, immunity is used as a kind of 'cudgel' for settling one's account or as 'loose change' for manipulation of Members of Parliament.
Teraz immunitet służy za pałasz w celu wyrównania rachunków lub za "drobne” na potrzeby posłów do Parlamentu.
I learned that when I made small, sustainable changes, things I could keep doing, they were more likely to stick.
Pojąłem, że gdy robiłem drobne, trwałe zmiany, czynności które wykonywałem stały się łatwiejsze do przywyknięcia.
This has meant that at second reading, we have now had to make some minor changes consisting of just two words in three places.
Musimy w związku z tym podczas drugiego czytania wprowadzić pewne drobne zmiany w zaledwie dwóch lub trzech miejscach.

Przykłady użycia - "change" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto change one’s name by deed poll
Englisha change is as good as a rest
Englisha leopard can't change its spots
Englishto frequently change partners
EnglishHowever, to achieve that, the mission of the European Central Bank must change.
Realizacja tego celu wymaga jednak zmiany misji Europejskiego Banku Centralnego.
EnglishTemporary Committee on Climate Change (extension of term of office): see Minutes
Komisja tymczasowa ds. zmian klimatycznych (przedłużenie mandatu): patrz protokół
EnglishThrough democratic elections, they succeeded in bringing about fundamental change.
Dzięki demokratycznym wyborom udało im się doprowadzić do fundamentalnych zmian.
EnglishI have been concerned about climate change throughout my 10year career as an MEP.
Przez 10 lat mojej kariery posła do PE zajmowałam się kwestiami zmian klimatu.
EnglishOpinions differ, however, on the nature and extent of the change that is needed.
W kwestii charakteru i zakresu koniecznych zmian opinie są jednak podzielone.
EnglishThat is why I wish to address the Council and to call on it to change its stand.
Właśnie dlatego chciałbym zwrócić się do Rady i wezwać ją do zmiany jej stanowiska.
English. - (PL) Clearly, European industry is undergoing far-reaching change.
na piśmie. - Jest oczywiste, że przemysł w Europie ulega systematycznym przemianom.
English(LT) The crisis must force each one of us to change our behaviour and thinking.
(LT) Kryzys powinien zmusić każdego z nas do zmiany zachowania i sposobu myślenia.
EnglishCows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.
W północnej Kenii ze względu na zmiany klimatyczne krowy stają się rzadkim dobrem.
English↑ Indicates increase, ↓ indicates decrease, ↔ indicates minimal change (< 10 %).
↑ oznacza zwiększenie, ↓ oznacza zmniejszenie, ↔ oznacza minimalną zmianę (< 10 %).
EnglishTell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the capsules.
Należy poinformować farmaceutę o jakichkolwiek zmianach w wyglądzie kapsułek.
EnglishThe Commission has already announced a Communication on adapting to climate change.
Komisja ogłosiła już komunikat w sprawie dostosowania się do zmian klimatycznych.
EnglishI believe that this is a priority matter, which is why I am proposing this change.
Uważam, że jest to sprawa priorytetowa, dlatego wnoszę o zamianę tych tematów.
EnglishThis change creates a high quality instrument, and I congratulate Mrs Weiler.
Poprawka ta daje nam wysokiej jakości instrument i gratuluję pani poseł Weiler.
English↑ Indicates increase, ↓ indicates decrease, ↔ indicates minimal change (< 10 %)
↑ oznacza zwiększenie, ↓ oznacza zmniejszenie, ↔ oznacza minimalną zmianę (< 10 %).
EnglishNow this is a very well-observed and well-established notion for behavior change.
To wszystko zostało zaobserwowane i udowodnione w kontekście zmiany zachowań.