Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "challenges"

 

"challenges" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 684

challenges {rzeczownik}

challenges {l.mn.}

wyzwania {niemęskoos.}

There are new global challenges present with a significant territorial impact.

Obecnie istnieją nowe globalne wyzwania o znacznym oddziaływaniu terytorialnym.

The EU is incapable of responding rapidly to the challenges of a changing world.

UE nie jest w stanie odpowiedzieć szybko na wyzwania zmieniającego się świata.

The scale of migration, however, poses many challenges for the host countries.

Z migracją na taką skalę wiążą się jednak liczne wyzwania dla państw przyjmujących.

Continuous subsidisation cannot be an answer to challenges to competitiveness.

Nieustanne dotowanie nie może być odpowiedzią na wyzwania stawiane konkurencyjności.

This flexible structure will allow us to rise to the challenges at EU level.

Dzięki takiej elastycznej strukturze zdołamy podjąć wyzwania na szczeblu UE.

challenge {rzeczownik}

challenge {rzecz.} (też: defiance)

wyzwanie {n.}

to challenge {czasownik}

to challenge [challenged|challenged] {czas.} (też: to take on, to release, to trigger)

wyzwać (do walki) {czas. dk}

to challenge [challenged|challenged] {czas.} (też: to take on, to release, to trigger)

wyzywać (do walki) {czas. ndk}

to challenge [challenged|challenged] {czas.} (też: to impeach, to contest, to controvert, to impugn)

zakwestionować {czas. dk}

to challenge [challenged|challenged] {czas.} (też: to question, to gainsay, to impeach, to contest)

he/she/it challenges (Present)

on/ona/ono kwestionuje (Czas teraźniejszy)
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "challenge":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "challenges" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We need Russia if we are to be able to deal with the global challenges effectively.

Potrzebujemy Rosji, jeśli mamy skutecznie radzić sobie z wyzwaniami globalnymi.

The EU currently has to confront new challenges that require greater efforts.

UE musi obecnie stanąć przed nowymi wyzwaniami, które wymagają dużych wysiłków.

They are both facing up to the challenges presented, and I commend them for this.

Oba banki starają się sprostać powstałym wyzwaniom, co zasługuje na aprobatę.

We must face up to the new challenges arising in the context of cohesion policy.

Musimy stawić czoła nowym wyzwaniom, jakie powstają w kontekście polityki spójności.

There is also a special Facebook page where you can sign up for specific challenges.

Poza tym na specjalnej stronie Facebooka możesz zobowiązać się do konkretnych zmian.

This was no easy year for the ECB, which had to face a number of challenges.

Nie był to łatwy rok dla EBC, który musiał się zmagać z licznymi problemami.

The continued success of EMU depends on how these challenges are addressed.

Dalsze powodzenie UGW zależy od tego, jak sobie z tymi wyzwaniami poradzimy.

I would not mix the Eastern Partnership with the challenges of employment.

Nie mieszałbym jednak partnerstwa wschodniego z wyzwaniami dotyczącymi zatrudnienia.

This implies extra-judicial measures and challenges the division of power'.

Obejmuje to środki pozasądowe i wymaga podziału uprawnień”. Artykuł 2 ust.

The EU and Euromed countries share common interests and are facing similar challenges.

Państwa UE i Euromed mają wspólne interesy i stoją przed podobnymi wyzwaniami.

I believe that we are going to face major challenges in the years to come.

Myślę, że w ciągu najbliższych kilku lat możemy się spodziewać poważnych problemów.

In the face of all these challenges, the solution can only be found at European level.

Rozwiązanie wszystkich tych problemów można znaleźć jedynie na szczeblu europejskim.

The European Union is facing its greatest challenges since its formation.

Unia Europejska stoi przed największymi wyzwaniami od chwili swojego powstania.

The team standing before you today is ready to rise to the challenges ahead of it.

Zespół stojący dziś przed państwem jest gotów zmierzyć sie z czekającymi go wyzwaniami.

However, in order to address these challenges we need concrete proposals and solutions.

Aby jednak stawić czoła tym wyzwaniom, potrzebujemy konkretnych propozycji i rozwiązań.

Moreover, it is an industry that has to face up to unparalleled ecological challenges.

Jest to ponadto sektor, który musi stawić czoła bezprecedensowym wyzwaniom ekologicznym.

The Commission is conducting various policies to meet these challenges.

Komisja prowadzi różne działania polityczne, aby sprostać tym wyzwaniom.

We are facing many serious challenges, not least the current economic crisis.

Stoimy przed wieloma poważnymi wyzwaniami, nie tylko przed obecnym kryzysem gospodarczym.

The maritime transport sector faces major challenges with regard to the environment.

Sektor transportu morskiego stoi przed dużymi wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska.

Other very important challenges need to be tackled during this mandate.

W trakcie tej kadencji trzeba się zająć również innymi bardzo istotnymi wyzwaniami.
 

Wyniki z forum

"challenges" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.