Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "certainly"

 

"certainly" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-37 z 868

certainly {przysłówek}

certainly {przysł.} (też: absolutely, evidently, apparently, obviously)

oczywiście {przysł.}

The Council will certainly discuss this issue again with the Chinese authorities.

Rada planuje oczywiście wznowienie rozmów w tej sprawie z władzami chińskimi.

Certainly my vote was motivated in great measure by consideration of some of those.

Oczywiście mój głos był w znacznym stopniu umotywowany przez niektóre z nich.

We must certainly take into account the competences of Member States in that regard.

Oczywiście musimy uwzględniać kompetencje państw członkowskich w tym zakresie.

Certainly, we were concerned about the recent developments in the country.

Oczywiście, byliśmy zaniepokojeni z powodu ostatnich wydarzeń w tym kraju.

Certainly, all of us can imagine these cool new things that are going to be there.

Oczywiście wszyscy możemy sobie wyobrazić nowe fajne rzeczy, które wtedy będziemy mieć.

certainly {przysł.} (też: surely, for sure, no diggity)

na pewno {przysł.}

In any case, you have been placed on the list and that will certainly be respected.

W każdym razie został pan umieszczony na liście, a ona na pewno będzie respektowana.

Emerging countries have certainly not been greatly affected by this crisis.

Państwa wschodzące na pewno nie zostały silnie dotknięte w wyniku tego kryzysu.

We can hope that it will be the case, and my party certainly supports this move.

Możemy mieć nadzieję, że tak się stanie, a moja partia na pewno to posunięcie popiera.

We certainly do not want to create unnecessary administrative or financial burdens.

Na pewno nie chcemy generować niepotrzebnych administracyjnych ani finansowych obciążeń.

This one is almost certainly too limited -- perhaps even for the fish, certainly for us.

To tutaj jest pewnie zbyt ograniczające -- może nawet dla rybki, a na pewno dla nas.

certainly {przysł.}

z pewnością {przysł.}

Someone, somewhere, is doing very nicely, but it certainly is not the producer.

Komuś gdzieś się świetnie powodzi, lecz z pewnością nie chodzi tu o producentów.

Traffic jams certainly do not make towns and their centres in any way attractive.

Korki z pewnością w żaden sposób nie czynią miasta ani jego centrum atrakcyjnym.

We must draw boundaries; there is certainly no need for us to tolerate everything.

Musimy nakreślić granice; z pewnością nie ma potrzeby tolerowania wszystkiego.

We are, certainly, able to help safeguard the common market from protectionism.

Mamy z pewnością wpływ na to, by uchronić wspólny rynek przed protekcjonizmem.

Certainly, 2009 will bring significant changes to the European Parliament's work.

Z pewnością rok 2009 przyniesie istotne zmiany w pracach Parlamentu Europejskiego.

certainly {przysł.} (też: surely, indeed)

przecież {przysł.}

Taking counterfeit medication is certainly not the same thing as using a fake perfume.

A przecież to nie to samo, co użycie podrobionych perfum.

Free movement for dogs and cats was certainly the goal of the 2003 regulation.

Przecież celem rozporządzenia z 2003 roku było zapewnienie swobodnego przemieszczania się psów i kotów.

You certainly have not changed your policy on what is admissible and what is not.

Bo przecież nie dlatego, że zmienił pan swoją politykę odnośnie do tego, co jest dopuszczalne, a co nie.

After all, bilingualism promotes the development of children in many different ways and is certainly to be supported.

Przecież dwujęzyczność na wiele innych sposobów wspiera rozwój dzieci i z pewnością zasługuje na poparcie.

This certainly also applies to the urgent disarmament of Hezbollah; after all, the spectre of renewed civil war is looming.

Z pewnością odnosi się to również do pilnego rozbrojenia Hezbollahu; przecież na horyzoncie pojawia się widmo powtórnej wojny domowej.

certainly {przysł.}

owszem {przysł.}

If it does happen, though, you might reassure the markets, but certainly not the people.

A jeśli do tego dojdzie, owszem, może uda się wam uspokoić rynki, ale na pewno nie ludzi.

No, the world has become one of competition, of a struggle - a peaceful one, certainly, but a fierce one - to impose one's model on the others.

A świat stał się jedną wielką konkurencją, walką - owszem, pokojową, ale bardzo zaciętą - o to, by narzucić swój model innym.

UKIP constantly tells us that we should not interfere in national matters, but they certainly interfered in the vote in Ireland, there is no doubt about it.

UKIP ciągle naucza nas, że nie powinniśmy wtrącać się w sprawy krajowe, lecz oni sami, owszem, wmieszali się w głosowanie w Irlandii, nie ma co do tego wątpliwości.

certainly {przysł.} (też: surely, indeed)

wszak {przysł.}

certainly {przysł.} (też: for sure)

  na bank {przysł.} [pot.]

certain {przymiotnik}

certain {przym.} (też: sure)

pewien {przym. m.}

I am certain that this Convention would not have been concluded without our efforts.

Jestem pewien, że bez naszych wysiłków Konwencja ta nie zostałaby ukończona.

Right now we have reached a certain stage in regard to our work on the new regulation.

W tej chwili osiągnęliśmy pewien etap w naszej pracy nad nowym rozporządzeniem.

As a result, this allows a certain degree of flexibility on a case-by-case basis.

W konsekwencji pozwala to na pewien stopień elastyczności w poszczególnych przypadkach.

Repository technology must allow a certain amount of future flexibility.

Technologia składowania musi uwzględniać pewien zakres przyszłej elastyczności.

But, in fact, most boys tend to be a certain way, and most girls tend to be a certain way.

W rzeczywistości większość chłopców i dziewczyn rozwija się w pewien wiadomy sposób.

certain {przym.} (też: some kind, any, some kind of, some)

jakiś {zaim.}

The honourable Member recalls the polemics which were going on at a certain time about 'bill and keep'.

Szanowny pan poseł na pewno pamięta polemikę, jaką mieliśmy jakiś czas temu na temat zasady "bill and keep".

+1 your resultsLike a certain search result?

Dawaj wynikom +1Czy jakiś wynik wyszukiwania wydaje Ci się interesujący?

If a certain type of message isn’t getting classified correctly, help train Google Mail to classify messages more accurately.

Jeśli jakiś typ wiadomości nie jest klasyfikowany poprawnie, możesz pomóc nauczyć Google Maila robić to lepiej.

And a certain young man followed with him, having a linen cloth cast about him, over [his] naked [body]: and they lay hold on him;

A jeden jakiś młodzieniec szedł za nim, przyodziany prześcieradłem na nagie ciało; i uchwycili go młodzieńcy.

The question may arise, Commissioner, about a certain course of action, about increasing the global financing for various areas of research.

Panie komisarzu! Może pojawić się pytanie o jakiś plan działania, o zwiększenie globalnych nakładów finansowych na różne obszary badań.

certain {przym.} (też: definite, specific, identifiable)

określony {przym. m.}

We also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.

Zgadzamy się także z koniecznością wzmocnienia ochrony danych na określony czas.

It feels like we might almost just be built to make errors in certain ways.

Wygląda, jakbyśmy niemal byli zbudowani, by mylić się w określony sposób.

You have eye problems such as certain kinds of glaucoma (increased pressure in the eye).

choroby oczu, takie jak określony rodzaj jaskry (podwyższone ciśnienie w oku),

The ant's brain, parasitized, to make us behave in certain ways so that our genes would propagate?

Czy to taki trik, który sprawia, że zachowujemy się w określony sposób?

There is a certain pattern in who gets charged with crimes.

Istnieje określony schemat, według którego można określić kto zostanie oskarżony o przestępstwo.

certain {przym.} (też: sure, sure-fire, confident, assured)

pewny {przym. m.}

I am absolutely certain that it will be contrary to EU competition law if this goes ahead.

Jestem absolutnie pewny, że jeśli do tego dopuścimy, to będzie to sprzeczne z unijnym prawem o konkurencji.

I am certain that citizens will feel that way, too.

Jestem pewny, że obywatele też będą podzielać to odczucie.

I am certain that, knowing the determination of the European Parliament, we shall not stop at this point and we shall gradually act to extend these rights.

Jestem bowiem pewny, że, znając determinację Parlamentu Europejskiego, na tym nie poprzestaniemy i stopniowo będziemy te uprawnienia poszerzać.

I am certain that Parliament, through this report, is sending out a very balanced and firm signal, and I urge the House to vote in favour of the report tomorrow.

Jestem pewna, że za pomocą tego sprawozdania Parlament wysyła bardzo zrównoważony i pewny sygnał i wzywam Izbę do zagłosowania jutro za przyjęciem sprawozdania.

I am therefore certain that the citizens of the former Yugoslav Republic of Macedonia now quite rightly expect that free Europe will offer them the hand of friendship.

Dlatego jestem pewny, że obywatele Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oczekują obecnie całkiem słusznie, że wolna Europa wyciągnie do nich przyjazną dłoń.

certain {przym.} (też: appointed, cut-and-dried, prearranged)

ustalony {przym. m.}

It allows certain Member States to produce more emissions in 2020 than the Kyoto target set for 2010.

Zezwala się w nim niektórym państwom na produkowanie większej ilości emisji w 2020 roku niż zakłada cel ustalony w Kioto na rok 2010.

certain {przym.} (też: some, a certain)

niejaki {przym. m.}

certain {przym.} (też: indubitable, unquestionable, unmistakable)

niewątpliwy {przym. m.}

certain {przym.} (też: sure, convinced)

przeświadczony {przym. m.}

certain {przym.} (też: sure, inevitable, inescapable)

niechybny {przym. m.}

certain {zaimek}

certain {zaim.} (też: some)

niektórzy {zaim.}

I cannot understand why certain fellow Members do not want to protect fishermen.

Nie mogę zrozumieć, dlaczego niektórzy posłowie nie chcą chronić rybaków.

And there stood up certain, and bare false witness against him, saying,

Tedy niektórzy powstawszy, fałszywie świadczyli przeciwko niemu, mówiąc:

And in Jerusalem dwelt certain of the children of Judah, and of the children of Benjamin.

A tak w Jeruzalemie mieszkali niektórzy z synów Judowych i z synów Benjaminowych.

And certain of the scribes answering said, Teacher, thou hast well said.

Tedy odpowiadając niektórzy z nauczonych w Piśmie, rzekli: Nauczycielu

And behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.

A oto niektórzy z nauczonych w Piśmie mówili sami w sobie: Ten bluźni.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "certainly":

Synonimy (angielski) dla "certain":

 

Podobne tłumaczenia

"certainly" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "certainly" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

There will certainly be one challenge or another that will need to be analysed.

Bez wątpienia pojawią się takie czy inne wyzwania, które będą wymagały analizy.

It is certainly not a President and not with executive powers in its own right.

Zdecydowanie nie jest to niezależny urząd prezydenta mającego władzę wykonawczą.

The directive currently in force certainly represented a first step along the way.

Niewątpliwie pierwszym krokiem w tym kierunku była obowiązująca obecnie dyrektywa.

No matter how small it may be, it is certainly one that works extremely hard.

Niezależnie od tego, jak jest on niewielki, zdecydowanie pracuje niezwykle ciężko.

(SK) The poorest group of people in the European Union are certainly the Roma.

(SK) Najbiedniejsza grupa ludzi w Unii Europejskiej to bez wątpienia Romowie.

(SL) The answer to the first part of Mr Aylward's question is certainly yes.

(SL) Odpowiedź na pierwszą część pytania posła Aylwarda brzmi zdecydowanie "tak”.

Certainly, this tribunal will not be able to continue its work indefinitely.

Rzecz jasna trybunał nie będzie mógł kontynuować swojej pracy w nieskończoność.

We most certainly need a climate change package, and we need it as soon as possible.

Pakiet klimatyczny jest nam więc bezwzględnie potrzebny, i to jak najszybciej.

That would certainly be very beneficial and useful from a political point of view.

Byłoby to niewątpliwie bardzo korzystne i pożyteczne z politycznego punktu widzenia.

Aesthetically, one can certainly have reservations about some of Lösch's productions.

Z punktu widzenia estetyki można mieć wiele zastrzeżeń do inscenizacji Löscha.

However, the preparations for Copenhagen are certainly not a game of poker.

Przygotowania do szczytu w Kopenhadze bez wątpienia nie są jednak rozgrywką pokerową.

It guaranteed protection only to a minimal and certainly not an adequate extent.

Gwarantował on ochronę jedynie w stopniu minimalnym i zdecydowanie niewystarczającym.

One is certainly the implementation and the application of the European Semester.

Pierwszym jest bez wątpienia wdrożenie i stosowanie semestru europejskiego.

The resources allocated must certainly be managed in a proper and transparent manner.

Naturalnie należy w odpowiedni i przejrzysty sposób zarządzać przekazanymi środkami.

I think another reshuffle could certainly fulfil this requirement in the future.

Myślę, że nowe rozdanie może pewnie przynieść spełnienie tego postulatu w przyszłości.

One striking lesson certainly is that we must learn to speak with one voice.

Jeden z najważniejszych wniosków jest taki, że musimy nauczyć się mówić jednym głosem.

The very fact of belonging to a united Europe is, certainly, not without significance.

Zapewne nie bez znaczenia będzie sam fakt przynależenia do zjednoczonej Europy.

There may certainly be a little truth in this, but I think the problem lies elsewhere.

Zapewne jest w tym może i trochę racji, lecz ja uważam, że problem leży gdzie indziej.

We should all pull together and the Commission should certainly take the lead in this.

Powinniśmy wszyscy działać razem, a Komisja powinna tutaj odegrać wiodącą rolę.

You are quite right, I certainly need to do so, and I am not the only one.

Ma pan zdecydowanie rację, z całą pewnością powinienem to zrobić, i nie tylko ja.
 

Wyniki z forum

"certainly" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także rosyjsko-polski słownik bab.la.