Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "catch up"

 

"catch up" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-31 z 122

catch up {rzeczownik}

catch up {rzecz.} [komp.]

wyłapywanie {n.} [komp.]

to catch up {czasownik}

to catch up {czas.} (też: to pursue)

dogonić {czas. dk}

According to this, Malaysia was to catch up with Great Britain, France, Germany and Japan by 2020.

Zgodnie z tym projektem, Malezja miała do 2020 roku dogonić Wielką Brytanię, Francję, Niemcy i Japonię.

If you are a late starter, you need time to catch up.

Jeśli spóźnisz się na starcie, potrzeba ci czasu, aby dogonić tych, którzy wyruszyli wcześniej.

India still has a long way to go to catch up with China.

Indie mają przed sobą długą drogę, by dogonić Chiny.

It is reminiscent of Khrushchev at the UN in the 1960s, trying to catch up with the capitalist system.

Przypomina to wypowiedzi Chruszczowa na obradach ONZ w latach 60-tych, gdy próbował dogonić system kapitalistyczny.

We promote schemes that stimulate CO2 emissions and it seems to me that we have to run faster just to catch up with ourselves.

Wspieramy systemy przyczyniające się do emisji CO2 i odnoszę wrażenie, że musimy przyspieszyć, by dogonić samych siebie.

to catch up {czas.}

nadgonić {czas. dk}

to catch up {czas.} (też: to come, to reach, to run, to lead)

to catch up {czas.}

dopaść (napotkać) {czas. dk}

to catch up {czas.} (też: to overhaul)

We will know that we have succeeded once the number of European patents begins to grow and we start to catch up with the US and Japan.

Będziemy wiedzieć, że nam się udało, kiedy liczba europejskich patentów zacznie rosnąć i zaczniemy doganiać USA i Japonię.

The Slovak economy is in the process of catching up with the rest of the European Monetary Union.

Słowacka gospodarka jest w trakcie doganiania pozostałych członków Europejskiej Unii Walutowej.

It benefits enormously from its membership and is fast catching up with the most economically advanced countries.

Czerpie ona z członkostwa kolosalne korzyści i szybko dogania kraje najbardziej rozwinięte gospodarczo.

And they're catching up very dramatically.

Oni nas doganiają bardzo szybko.

Look, Bangladesh catching up with India.

Bangladesz dogania Indie.

to catch up {czas.} (też: to make up, to catch up on)

nadganiać {czas. ndk}

to catch up {czas.}

doścignąć {czas. dk}

to catch up {czas.}

dopadać [dopadam|dopadał] (napotkać) {czas. ndk}

But then life catches up on the global player.

A jednak także i globalnych graczy w końcu dopada „samo życie”.

to catch up {czas.} (też: to lead, to reach, to come, to run)

dobiegnąć {czas. dk}

to catch up {czas.}

Without them, it is difficult to catch up, which is the very reason for their poverty.

Bez nich trudno nadrobić zaległości, i to jest prawdziwa przyczyna ubóstwa tych krajów.

It's not rebuilding Europe, it's reversing the divergence for the bottom billion, so that they actually catch up.

Nie chodzi o odbudowanie Europy, chodzi o odwrócenie dywergencji dla tego dolnego miliarda, tak żeby w końcu mogli nadrobić zaległości.
 

Podobne tłumaczenia

"catch up" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "catch up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

But about school, if you could sneak in a couple hours ' sleep, you'd catch up.

A wracając do szkoły, gdybyś trochę więcej czasu poświęcił nauce to podgoniłbyś materiał.

If my group were to agree to this, we would be acting as if we had some catching up to do.

Zgoda mojej grupy na taką zmianę sugerowałaby, że mamy jakieś zaległości.

The middle income countries, the emerging economy, they are catching up.

Kraje o średnim dochodzie, wschodzące gospodarki, nadrabiają straty.

Russia still has a lot of catching up to do in terms of its economy.

Rosja musi nadrobić bardzo wiele zaległości w dziedzinie gospodarki.

We must not, therefore, get caught up in statistics or legal ins and outs.

Nie wolno nam zatem ugrzęznąć w statystykach czy niuansach prawnych.

Unfortunately and unfairly, the UK taxpayer is caught up in this.

Niefortunnie i niesprawiedliwie w układzie tym uwięziony został brytyjski podatnik.

Don't get caught up in electronic music if you're doing physics."

Nie trzymaj się muzyki elektronicznej jeśli zajmujesz się fizyką".

Albania and Bosnia have to catch up with Macedonia, Montenegro and Serbia.

Albania i Bośnia muszą dorównać Macedonii, Czarnogórze i Serbii.

Two part-sessions are held in October to catch up on the work that is not carried out in August.

W październiku odbywają się dwie sesje miesięczne, by nadrobić prace niewykonane w sierpniu.

We have a lot of catching up to do in these areas in particular.

Szczególnie w tych dziedzinach mamy sporo zaległości do nadrobienia.

We add Japan to it. ~~~ And there is no doubt that fast catch up can take place.

I nie ma wątpliwości, że szybkie nadgonienie może mieć miejsce.

As tourism develops, we must also, of course, catch up with the statistics.

W miarę jak rozwija się turystyka, musimy również - oczywiście - nadążyć z gromadzeniem statystyk.

She catches up with the lead pack and is pushing toward the finish line.

Idź." To fantastyczna historia i wszyscy wiemy jak się kończy.

And they were also, by the end of the century, getting healthy, and Japan was starting to catch up.

I one także, pod koniec tego wieku, były coraz zdrowsze, a i Japonia zaczęła nadrabiać zaległości.

(FR) Mr President, ladies and gentlemen, the real world has caught up with the European Union.

(FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Unia Europejska zderzyła się z brutalną rzeczywistością.

Let us stop getting caught up in the detail of this Treaty.

Nie pozwólmy się spowolnić przez detale związane z Traktatem.

Around 200 cases are still caught up in India's sluggish judicial system.

Około 200 przypadków wciąż czeka na rozstrzygnięcie przed ospałym indyjskim wymiarem sprawiedliwości.

We understand the scientific basis for the interrelatedness of life but our ego hasn't caught up yet.

Musimy więc porzucić myślenie o człowieku, jako o "szczycie drabiny ewolucyjnej".

And this is it -- just to give you and me a moment to catch up.

Oto ona -- moment dla was i dla mnie, na złapanie oddechu.

We just haven't caught up with the actual realities of this.

Po prostu jeszcze sobie nie zdaliśmy sprawy z tej zmiany.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku rosyjsko-polskim.