Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "catch"

 

"catch" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-92 z 765

catch {rzeczownik}

catch {rzecz.} (też: fishing, take)

połów {m.}

When there are no fish, there is no catch.

Jeżeli nie ma ryb, nie ma i połów.

catch {rzecz.} (też: paragraph)

paragraf {m.}

catch {rzecz.} (też: ambush, trap, pitfall, pit)

pułapka {f.}

catch {rzecz.}

haczyk {m.} [pot.]

But it has a terrible catch, and the catch is that this system is destined to collapse.

Ale jest jeden haczyk, haczyk polega na tym, że temu systemowi pisany jest upadek.

But, there's one catch.

Ale tkwi tu jeden haczyk.

But there is a catch.

Ale jest w tam mały haczyk.

catch {rzecz.} (też: trick, loophole)

kruczek {m.}

catch {rzecz.}

chwyt {m.} [pot.]

to catch {czasownik}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to nail, to noose, to collar, to grip)

złapać {czas. dk}

to catch somebody red-handed

złapać kogoś na gorącym uczynku

Their crime is not having had the money to catch a plane and present themselves at the airports.

Ich wina polega na tym, że nie mieli pieniędzy, by złapać samolot i przedstawić się na lotniskach.

Because I will help you catch it, so you can kill it before you turn... and the spell will be broken.

Ponieważ pomogę ci go złapać, abyś mógł go zabić zanim się przemienisz... i klątwa zostanie złamana.

to catch red-handed

złapać na gorącym uczynku

to catch in the act

złapać na gorącym uczynku

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to capture, to grapple, to grasp, to collar)

łapać [łapię|łapał] {czas. ndk}

Magicians play with fire and steel, defy the fury of the buzzsaw, dare to catch a bullet or attempt a deadly escape.

Magicy igrają z ogniem i stalą, przeciwstawiają się sile piły mechanicznej, ośmielają się łapać pocisk, próbują śmiertelnej ucieczki.

I move between the two, and we do keep a record to make sure that I move between the two, so you must just catch me when I am here.

Zmieniam miejsce i odnotowujemy to w rejestrze, abym nie siedziała w jednym miejscu, więc muszą mnie Państwo łapać, kiedy tutaj jestem.

Woman: I would make a spear that, when you went deep sea diving, you could catch the fish really fast, and then roll it back up, and you could swim easier ... Yeah.

Zrobiłbym włócznię, którą można byłoby bardzo szybko łapać ryby podczas głębokiego nurkowania, a następnie zwinąć ją z powrotem i pływać bez utrudnień.

Time spent with you is like chasing and catching small birds, but without the scratches and bird shit."

Czas spędzony z tobą jest jak łapanie małych ptaszków, ale bez zadrapań i ptasiego gówna."

This picture was taken 300 feet deep, catching new species of fish.

Tutaj łapiemy nowy gatunek ryby na głębokośc 100 metrów.
przenieść {czas. dk}
trafić {czas. dk}

A piece of shrapnel caught the front tyre and we got a puncture.

Odłamek szrapnela trafił w przednią oponę i złapaliśmy gumę.

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to apprehend, to understand, to see, to twig)

zrozumieć {czas. dk}

Suddenly, when the people caught on, they ran with their tail between their legs and have been running ever since, petrified that the voters would reject them again.

Nagle, gdy ludzie zrozumieli, o co chodzi, politycy stracili rezon, przerażeni, że ludzie znów ich odrzucą.

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to appreciate, to understand, to realize, to grasp)

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to conceive, to grasp, to digest, to fathom)

pojąć {czas. dk}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to adjourn)

przenieść się {czas. zwr. dk}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to hear)

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to take hold, to encompass)

ująć {czas. dk}

Harassers operating on the Internet are difficult to catch, but it is not impossible.

Działających w Internecie sprawców molestowania seksualnego trudno jest ująć, ale nie jest to niemożliwe.

If Parliament's security is so poor that someone can walk in here and rob the post office or the bank, and no one even gets caught, there is every reason to make improvements, and fast.

Jeżeli poziom bezpieczeństwa Parlamentu jest tak niski, że można tu wejść i obrabować pocztę czy bank, a sprawcy nie zostają nawet ujęci, należy go poprawić - i to szybko.
złowić {czas. dk}

We can go onto the beach or out in our boats, catch a few fish and take them home to eat.

Możemy iść na plażę lub wybrać się w rejs naszą łodzią, złowić kilka ryb, po czym skonsumować je w domu.

But at least what we pay for fish would reflect the actual amount of fish that it is possible to catch in Mauritanian waters.

Jednak przynajmniej to, co płacimy za ryby, będzie odpowiadało faktycznej ilości ryb, jakie można złowić na wodach należących do Mauretanii.

Is the Commission aware that these new quotas for some areas of the UK has meant some small fleets can only catch one cod per boat each day?

Czy Komisja świadoma jest tego, że po wprowadzeniu tych kwot w niektórych regionach Wielkiej Brytanii jedna jednostka rybacka może złowić dziennie jednego dorsza?

All fish that have been caught and will not survive must be landed.

Wszystkie ryby, które zostały złowione, a nie przeżyją, muszą zostać wyładowane.

At first the discussion concentrated only on eco-labelling of fish caught in the wild because the parameters are different.

Na początku rozmowy dotyczyły tylko eko-etykietek na ryby złowione w środowisku naturalnym z powodu różnic w parametrach.

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to capture, to grapple, to grip, to cop)

chwytać [chwytam|chwytał] {czas. ndk}

And she brought up one of her whelps: he became a young lion, and he learned to catch the prey; he devoured men.

A gdy odchowała jedno z szczeniąt swoich, stało się lwem, tak, że nauczywszy się chwytać łupu pożerał i ludzi.

And he went up and down among the lions; he became a young lion, and he learned to catch the prey; he devoured men.

Który chodząc w pośrodku lwów stał się lwem, a nauczywszy się chwytać łupu pożerał i ludzi.

We have supported the latter because, then, more criminals get caught.

Te ostatnie posunięcia popieraliśmy, ponieważ dzięki temu chwyta się więcej przestępców.

He climbed up a small tree next to this giant Redwood, and then he leaped through space and grabbed a branch with his hands, and ended up hanging, like catching a bar of a trapeze.

Wspiął się na mniejsze drzewo, a potem przeskoczył na sekwoję chwytając gałąź jakby była drążkiem trapezu.
dopaść (schwytać) {czas. dk}

Death: Death can catch you anywhere, anytime, even at the Organic.

Śmierć: Śmierć może dopaść cię wszędzie, zawsze, nawet w restauracji organicznej.

Who are the people who are outside the box, and how can we catch them and put them out of business?

Kim są ludzie z zewnątrz i jak możemy ich dopaść oraz wyeliminować z działalności?
ujmować {czas. ndk}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to apprehend)

schwytać {czas. dk}

Anyone who is involved in shoplifting will be caught and punished.

Każdy, kto dopuszcza się kradzieży w sklepie, będzie schwytany i ukarany.

We in the ECR also hope that Ratko Mladić will be caught and sent to The Hague, though it is by no means certain that he is on Serbian territory.

Członkowie frakcji ECR również żywią nadzieję, że Ratko Mladić zostanie schwytany i wysłany do Hagi, choć nie jest wcale pewne, czy przebywa on na terytorium Serbii.

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to adjourn)

przenosić się {czas. zwr. ndk}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to see, to understand, to digest, to fathom)

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to fasten, to hook, to clip, to provoke)

zaczepiać {czas. ndk}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to accost, to clip)

zaczepić {czas. dk}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to contract)

nabawić się {czas. zwr. dk}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to get)

dopadać [dopadam|dopadał] (schwytać) {czas. ndk}

But then life catches up on the global player.

A jednak także i globalnych graczy w końcu dopada „samo życie”.
podchwycić {czas. dk}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to pick up, to join in, to take on, to follow up)

podchwytywać {czas. ndk}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to get, to suss)

skapować (zrozumieć) {czas. dk} [pot.]

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to suss, to comprehend)

załapać (zrozumieć) {czas. dk} [pot.]

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to suss)

załapywać (rozumieć) {czas. ndk} [pot.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "catch":

 

Podobne tłumaczenia

"catch" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "catch" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

However, what I can offer you is to take you under the catch-the-eye procedure.

Mogę jednak zaproponować panu możliwość zabrania głosu na zasadzie pytań z sali.

Further reductions in the total allowable catches will occur in 2012 and 2013.

Dalsze zmniejszenie całkowitych dopuszczalnych połowów nastąpi w roku 2012 i 2013.

I only stopped because I thought if I got caught, what would happen to my mother.

Przestałem brać bo bałem się co się stanie z moja matką jeśli mnie przyłapią.

We estimated two minutes for the 'catch-the-eye' procedure: that is, two speakers.

Przewidzieliśmy dwie minuty na procedurę pytań z sali: to jest dwóch mówców.

It is a Catch 22 situation for which no answer can just be plucked from the air.

To sytuacja bez wyjścia, na którą nie można wziąć recepty tak po prostu z powietrza.

Europe's own catches have diminished at an alarming rate - by 26% since 1997 alone.

Połowy w Europie alarmująco się zmniejszyły - o 26 % zaledwie od 1997 roku.

Overcapacity in the fishing fleets in the EU is leading to far too large catches.

Nadwyżka zdolności flot rybackich w UE skutkuje w dużym stopniu nadmiernymi połowami.

Over 60% of all fish and shellfish eaten in the EU are caught outside the EU.

Ponad 60 % wszystkich ryb i skorupiaków spożywanych w UE łowi się poza jej granicami.

An estimated 40% of fish were caught without licences or in violation of regulations.

Szacuje się, że 40% ryb łowionych było bez licencji lub z naruszeniem prawa.

It is also known that Mr Brok did not pay this money and was caught for that mistake.

Wiadomo też, że poseł Brok nie uiścił tej sumy, a błąd ten został wychwycony.

We still have another 10 minutes' 'catch the eye', each with a minute at the most.

Mamy jeszcze kolejne 10 minut pytań z sali, każde pytanie nie może przekroczyć minuty.

Let the extortioner catch all that he hath; And let strangers make spoil of his labor.

Niech lichwiarz załapi wszystko, co jest jego, a niech obcy rozchwycą pracę jego.

And Jesus said unto Simon, Fear not; from henceforth thou shalt catch men.

I rzekł Jezus do Szymona: Nie bój się; od tego czasu ludzi łowić będziesz.

But be it so, I did not myself burden you; but, being crafty, I caught you with guile.

Ale niech tak będzie; jam was nie obciążył, tylko chytrym będąc, zdradąm was pojmał.

And, as befits the leader of a great seafaring nation, you have caught it on the ebb.

I jak przystało na lidera wielkiego narodu żeglarzy, zdążył pan na odpływ.

We are now going into the practice that the English call 'catch the eye'.

Teraz przechodzimy do obradowania na zasadzie, którą Anglicy nazywają "catch the eye”.

(DE) Madam President, you overlooked me during the catch-the-eye procedure.

(DE) Pani przewodnicząca, przeoczyła mnie pani w procedurze pytań z sali.

I have done this several times since the catch-the-eye procedure came in.

Robiłam to już kilka razy od czasu wprowadzenia procedury zadawania pytań z sali.

Without them, it is difficult to catch up, which is the very reason for their poverty.

Bez nich trudno nadrobić zaległości, i to jest prawdziwa przyczyna ubóstwa tych krajów.

Therefore, it will not be possible to take the floor under the catch-the-eye procedure.

Dlatego niemożliwe będzie zabieranie głosu w trybie zgłoszeń z ław poselskich.
 

Wyniki z forum

"catch" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.