Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "catch"

 

"catch" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-77 z 565

catch {rzeczownik}

catch {rzecz.} (też: fishing, take)

połów {m.}

For example, in 2006, the total allowable catch was 36 000 tonnes.

Na przykład w 2006 roku całkowity dopuszczalny połów wyniósł 36 tysięcy ton.

When there are no fish, there is no catch.

Jeżeli nie ma ryb, nie ma i połów.

catch {rzecz.} (też: paragraph)

paragraf {m.}

catch {rzecz.} (też: ambush, trap, pitfall, pit)

pułapka {f.}

to catch {czasownik}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to nail, to noose, to collar, to grip)

złapać {czas.}

We have to hunt down the pirates, we have to catch them, otherwise it will not work.

Musimy ścigać piratów, musimy ich złapać, w przeciwnym razie to się nie uda.

to catch somebody red-handed

złapać kogoś na gorącym uczynku

Their crime is not having had the money to catch a plane and present themselves at the airports.

Ich wina polega na tym, że nie mieli pieniędzy, by złapać samolot i przedstawić się na lotniskach.

Because I will help you catch it, so you can kill it before you turn... and the spell will be broken.

Ponieważ pomogę ci go złapać, abyś mógł go zabić zanim się przemienisz... i klątwa zostanie złamana.

Do we want to chase the rabbit or actually catch it?

Czy strategia lizbońska ma być taką gonitwą za króliczkiem, czy my chcemy króliczka gonić, czy go jednak złapać?

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to capture, to grapple, to grasp, to collar)

And then so she realized I couldn't catch live ones, so she brought me dead penguins.

Zrozumiała też, że nie umiałem łapać żywych pingwinów, więc przyniosła mi martwe.

Magicians play with fire and steel, defy the fury of the buzzsaw, dare to catch a bullet or attempt a deadly escape.

Magicy igrają z ogniem i stalą, przeciwstawiają się sile piły mechanicznej, ośmielają się łapać pocisk, próbują śmiertelnej ucieczki.

I move between the two, and we do keep a record to make sure that I move between the two, so you must just catch me when I am here.

Zmieniam miejsce i odnotowujemy to w rejestrze, abym nie siedziała w jednym miejscu, więc muszą mnie Państwo łapać, kiedy tutaj jestem.

Woman: I would make a spear that, when you went deep sea diving, you could catch the fish really fast, and then roll it back up, and you could swim easier ... Yeah.

Zrobiłbym włócznię, którą można byłoby bardzo szybko łapać ryby podczas głębokiego nurkowania, a następnie zwinąć ją z powrotem i pływać bez utrudnień.

Part of it's on the outside, and it's catching the hormone as it comes by in green.

Część jest na zewnątrz i łapie zbliżający się hormon, zaznaczony na zielono.

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to apprehend, to understand, to see, to twig)

zrozumieć {czas.}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to run across, to strike, to hit, to land)

trafić {czas.}

A piece of shrapnel caught the front tyre and we got a puncture.

Odłamek szrapnela trafił w przednią oponę i złapaliśmy gumę.

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to appreciate, to understand, to realize, to grasp)

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to translate, to move, to manhandle, to relocate)

przenieść {czas.}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to relocate)

przenieść się {czas. zwr.}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to hear)

słyszeć {czas.}

how that he was caught up into Paradise, and heard unspeakable words, which it is not lawful for a man to utter.

Iż był zachwycony do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się mówić.

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to conceive, to grasp, to digest, to fathom)

pojąć {czas.}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to transport, to translate, to manhandle, to relocate)

przenosić {czas.}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to take hold, to encompass)

ująć {czas.}

Harassers operating on the Internet are difficult to catch, but it is not impossible.

Działających w Internecie sprawców molestowania seksualnego trudno jest ująć, ale nie jest to niemożliwe.

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to capture, to grapple, to grip, to cop)

And she brought up one of her whelps: he became a young lion, and he learned to catch the prey; he devoured men.

A gdy odchowała jedno z szczeniąt swoich, stało się lwem, tak, że nauczywszy się chwytać łupu pożerał i ludzi.

And he went up and down among the lions; he became a young lion, and he learned to catch the prey; he devoured men.

Który chodząc w pośrodku lwów stał się lwem, a nauczywszy się chwytać łupu pożerał i ludzi.

He climbed up a small tree next to this giant Redwood, and then he leaped through space and grabbed a branch with his hands, and ended up hanging, like catching a bar of a trapeze.

Wspiął się na mniejsze drzewo, a potem przeskoczył na sekwoję chwytając gałąź jakby była drążkiem trapezu.

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to net)

złowić {czas.}

We can go onto the beach or out in our boats, catch a few fish and take them home to eat.

Możemy iść na plażę lub wybrać się w rejs naszą łodzią, złowić kilka ryb, po czym skonsumować je w domu.

But at least what we pay for fish would reflect the actual amount of fish that it is possible to catch in Mauritanian waters.

Jednak przynajmniej to, co płacimy za ryby, będzie odpowiadało faktycznej ilości ryb, jakie można złowić na wodach należących do Mauretanii.

Is the Commission aware that these new quotas for some areas of the UK has meant some small fleets can only catch one cod per boat each day?

Czy Komisja świadoma jest tego, że po wprowadzeniu tych kwot w niektórych regionach Wielkiej Brytanii jedna jednostka rybacka może złowić dziennie jednego dorsza?

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to get)

dopaść (schwytać) {czas.}

Death: Death can catch you anywhere, anytime, even at the Organic.

Śmierć: Śmierć może dopaść cię wszędzie, zawsze, nawet w restauracji organicznej.

Who are the people who are outside the box, and how can we catch them and put them out of business?

Kim są ludzie z zewnątrz i jak możemy ich dopaść oraz wyeliminować z działalności?

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to accost, to fasten, to hook, to clip)

zaczepić {czas.}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to fasten, to hook, to clip, to provoke)

zaczepiać {czas.}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to see, to understand, to digest, to fathom)

pojmować {czas.}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to apprehend)

schwytać {czas.}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to contract)

nabawić się {czas. zwr.}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to relocate)

przenosić się {czas. zwr.}
ujmować {czas.}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to get)

dopadać [dopadam|dopadał] (schwytać) {czas.}

But then life catches up on the global player.

A jednak także i globalnych graczy w końcu dopada „samo życie”.

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to seize (from the underside), to grab, to pick up, to join in)

podchwycić {czas.}

to catch [caught|caught] {czas.} (też: to pick up, to join in, to take on, to follow up)

podchwytywać {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "catch":

 

Podobne tłumaczenia

"catch" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "catch" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Even in Newfoundland where we used to catch cod, we now have a jellyfish fishery.

Nawet w Nowej Fundlandii, gdzie niegdyś poławiano dorsze, łowi się teraz meduzy.

Recreational sea anglers account for perhaps 1% of the total catch that remains.

Do wędkarzy prowadzących rekreacyjne połowy należy być może 1 % łącznych połowów.

However, what I can offer you is to take you under the catch-the-eye procedure.

Mogę jednak zaproponować panu możliwość zabrania głosu na zasadzie pytań z sali.

So she caught him, and kissed him, [And] with an impudent face she said unto him:

I uchwyciła go, i pocałowała go, a złożywszy wstyd z twarzy swojej, rzekła mu:

I only stopped because I thought if I got caught, what would happen to my mother.

Przestałem brać bo bałem się co się stanie z moja matką jeśli mnie przyłapią.

We estimated two minutes for the 'catch-the-eye' procedure: that is, two speakers.

Przewidzieliśmy dwie minuty na procedurę pytań z sali: to jest dwóch mówców.

It is a Catch 22 situation for which no answer can just be plucked from the air.

To sytuacja bez wyjścia, na którą nie można wziąć recepty tak po prostu z powietrza.

Let the extortioner catch all that he hath; And let strangers make spoil of his labor.

Niech lichwiarz załapi wszystko, co jest jego, a niech obcy rozchwycą pracę jego.

And Jesus said unto Simon, Fear not; from henceforth thou shalt catch men.

I rzekł Jezus do Szymona: Nie bój się; od tego czasu ludzi łowić będziesz.

We still have another 10 minutes' 'catch the eye', each with a minute at the most.

Mamy jeszcze kolejne 10 minut pytań z sali, każde pytanie nie może przekroczyć minuty.

But be it so, I did not myself burden you; but, being crafty, I caught you with guile.

Ale niech tak będzie; jam was nie obciążył, tylko chytrym będąc, zdradąm was pojmał.

But it has a terrible catch, and the catch is that this system is destined to collapse.

Ale jest jeden haczyk, haczyk polega na tym, że temu systemowi pisany jest upadek.

This is a serious type of lung infection that is caught outside of hospital.

Choroba ta jest poważnym typem zakażenia płuc występującym w środowisku pozaszpitalnym.

I have done this several times since the catch-the-eye procedure came in.

Robiłam to już kilka razy od czasu wprowadzenia procedury zadawania pytań z sali.

We are now going into the practice that the English call 'catch the eye'.

Teraz przechodzimy do obradowania na zasadzie, którą Anglicy nazywają "catch the eye”.

(DE) Madam President, you overlooked me during the catch-the-eye procedure.

(DE) Pani przewodnicząca, przeoczyła mnie pani w procedurze pytań z sali.

Without them, it is difficult to catch up, which is the very reason for their poverty.

Bez nich trudno nadrobić zaległości, i to jest prawdziwa przyczyna ubóstwa tych krajów.

If they are unable to shoot enough seals, then there will be no fish for them to catch.

Jeśli nie będą mogli odstrzelić wystarczającej liczby fok, zabraknie dla nich ryb.

Therefore, it will not be possible to take the floor under the catch-the-eye procedure.

Dlatego niemożliwe będzie zabieranie głosu w trybie zgłoszeń z ław poselskich.

But about school, if you could sneak in a couple hours ' sleep, you'd catch up.

A wracając do szkoły, gdybyś trochę więcej czasu poświęcił nauce to podgoniłbyś materiał.
 

Wyniki z forum

"catch" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.