Search for the most beautiful word
small bench
recalculates

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "can a"

Tłumaczenie

"can a" tłumaczenie polskie

Czy chodziło Ci o canoe, canny, to can, Kenny, keen?
 

Podobne tłumaczenia

"can a" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "can a" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The sluggard is wiser in his own conceit Than seven men that can render a reason.

Leniwiec zda się sobie być mędrszym, niżeli siedm odpowiadających z rozsądkiem.

And the lagoon was surrounded by palm trees, as you can see, and a few mangrove.

Laguna otoczona była palmami, Laguna otoczona była palmami i kilkoma namorzynami.

In exceptional cases the dose can be increased to a maximum of 50 mg once daily.

W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę.

And once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.

Jak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.

In exceptional cases the dose can be adjusted to a maximum of 100 mg once daily.

W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 100 mg raz na dobę.

Finally, India can be regarded as a promoter of peace and stability in the region.

Wreszcie, Indie można postrzegać jako promotora pokoju i stabilności w regionie.

You can rename a section by double-clicking the label and typing in a new name.

Aby zmienić nazwę sekcji, kliknij dwukrotnie jej etykietę i wpisz nową nazwę.

I believe, in fact, that we can find a fundamental line of agreement on this.

Rzeczywiście uważam, że możemy znaleźć zasadniczą linię porozumienia w tej kwestii.

Why, then, do we not give them to other companies that can provide a service?

Dlaczego więc nie przekazać ich innym firmom, które mogą zapewnić realizację usług?

We in Parliament, however, can play a far more prominent role in this process.

My w Parlamencie możemy jednak odegrać bardziej znaczącą rolę w tym procesie.

In Nicaragua, we can see a warning example that such kinds of rulers do not change.

W Nikaragui widzimy niepokojący przykład, że tego rodzaju władcy nie zmieniają się.

In that way, we can together establish a high standard at the European level.

W ten sposób wspólnie możemy ustalić wysokie standardy na szczeblu europejskim.

Take a look at these links and see what you can do to become a more active citizen.

Spójrz na te linki i dowiedz się, co możesz zrobić by zostać aktywnym obywatelem.

The real question at issue here is: how long can a privatisation process be ongoing?

Tak naprawdę problem polega na tym, jak długo może trwać proces prywatyzacji.

This means that your doctor can prescribe a lower dose for you if necessary.

To znaczy, że lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku, jeśli jest to konieczne.

Even the most destitute of men have someone they can abuse -- a woman or a child.

Nawet najnędzniejszy mężczyzna ma kogoś kogo może wykorzystać - kobietę lub dziecko.

They can be a way for Europe to achieve the modal shift that we would like to see.

Mogą one stanowić sposób na zmianę środków transportu, jaką chcielibyśmy wprowadzić.

That is why failed states can drag down a whole region into chaos and conflict.

To właśnie dlatego mogą pogrążyć ze sobą cały region w chaosie i konflikcie.

Who will develop these things and when can we expect a legislative proposal?

Kto opracuje te mechanizmy i kiedy możemy się spodziewać wniosku ustawodawczego?

A meme can flourish in spite of having a negative impact on genetic fitness.

Mem może rozkwitać, pomimo swojego negatywnego wpływu na przystosowanie genetyczne.
 

Wyniki z forum

"can a" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

camphor · camping · campion · camps · campsite · campsites · campus · Campylobacter · camshaft · can · can-a · can-can · can't · Canaan · Canada · Canadian · canal · canaliculus · canapé · canard · Canaries

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-angielski słownik bab.la.