"can a" po polsku


Wyniki dla "can". Słowo "can a" nie jest obecnie dostępne w słowniku.
EN

"can a" - polskie tłumaczenie

volume_up
can {rzecz.}
volume_up
can {czas.}

EN can
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Amerykański angielski, potoczny
  3. Amerykański angielski, slang

1. ogólne

can (też: canister, tin, tin can)
This, as many of you have probably guessed, is a recently emptied beer can in Portugal.
To, jak większość z Was się pewnie domyśliła, jest ostatnio opróżniona puszka piwa w Portugalii.
HDPE bottle / can: volume 1000 ml / 5000 ml.
Butelka / puszka z HDPE: pojemność 1000 ml / 5000 ml.
Recognition of Kosovo has opened a can of worms and given Russia the moral high ground.
Uznanie Kosowa otworzyło puszkę Pandory i dało Rosji wyższość moralną.
can (też: flask, gourd, lump, swelling)

2. Amerykański angielski, potoczny

volume_up
kibel {m.} [pot.]
can (też: bog, trash can)
volume_up
kibelek {m.} [pot.]

3. Amerykański angielski, slang

can
volume_up
ciupa {f.} [slg.]
can
volume_up
paka {f.} [slg.]
can (też: prison)
volume_up
pierdel {m.} [slg.]
And he said, "Okay, we can talk about it, but look at my prison.
A on na to: "OK, możemy o tym porozmawiać, ale spójrz na moje więzienie.
It is simply a question of semantics, which can still lead to actual prison sentences.
Jest to zwyczajnie kwestia semantyki, która wciąż może prowadzić do prawdziwych wyroków skazujących na więzienie.
Conversation therapy and other such forms of treatment can only supplement other forms of punishment, such as prison.
Psychoterapia oraz podobne formy terapii mogą stanowić uzupełnienie innych kar, takich jak więzienie.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "can a"

can rzeczownik
can czasownik
to can czasownik

Przykłady użycia - "can a" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn exceptional cases the dose can be increased to a maximum of 50 mg once daily.
W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę.
EnglishAnd once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.
Jak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.
EnglishYou can clean the exterior of your FlexPen by wiping it with a medicinal swab.
Zewn trzn powierzchni wstrzykiwacza FlexPen mo na czy ci rodkiem do dezynfekcji.
EnglishIn exceptional cases the dose can be adjusted to a maximum of 100 mg once daily.
W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 100 mg raz na dobę.
EnglishA European venture capital market is just one of many measures that can be taken.
Jedną z wielu możliwości jest tutaj europejski rynek kapitału wysokiego ryzyka.
EnglishYou can really get inside somebody's perception and have them experience something.
Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.
EnglishAnd you can see, using the old gamma technology, that it just looked like noise.
Używając tradycyjnej technologii gamma uzyskaliśmy obraz przypominający szum.
EnglishI can remember in 1993 the visit of the then newly elected President Albert Zafy.
Pamiętam w 1993 roku wizytę nowowybranego wówczas prezydenta Alberta Zafy'ego.
EnglishOnly such policies can prevent Schröder-Putin deals from ever being repeated.
Tylko dzięki takiej polityce powstrzymamy ponowne umowy na linii Schröder-Putin.
EnglishThe dose of the rosiglitazone component can be increased after 8 weeks if required.
W przypadku takiej potrzeby dawkę rozyglitazonu można zwiększyć po 8 tygodniach.
EnglishIf blood appears in the syringe, the medicinal product can no longer be used.
Jeśli w strzykawce pojawia się krew, produktu leczniczego nie należy już używać.
EnglishMost patients taking thalidomide can be expected to experience adverse reactions.
Wystąpienia działań niepożądanych można spodziewać się u większości pacjentów.
EnglishI can hear them sing the sounds of the car alarms like they were songs of spring.
Słyszę je śpiewające dźwięki alarmów samochodowych jakby to były wiosenne piosenki.
EnglishYou can rename a section by double-clicking the label and typing in a new name.
Aby zmienić nazwę sekcji, kliknij dwukrotnie jej etykietę i wpisz nową nazwę.
EnglishYou can include multiple Disallow lines and multiple user-agents in one entry.
W jednym wpisie można podać wiele wierszy Disallow i wiele wierszy User-agent.
EnglishThe same things can be said about the Romanian communities in Bulgaria and Ukraine.
To samo można powiedzieć o społecznościach rumuńskich w Bułgarii i na Ukrainie.
EnglishHowever, they can be tackled with political will and do not require this Treaty.
Jednakże można je osiągnąć dzięki woli politycznej i nie wymagają one tego Traktatu.
EnglishThis is another example of European Realpolitik, which you can count us out of.
To kolejny przykład europejskiej Realpolitik, z którą my się nie utożsamiamy.
EnglishIt is good that we can finally see this and begin to protect the soil, our provider.
Dobrze, że wreszcie to dostrzegamy i zaczynamy chronić glebę - naszą żywicielkę.
EnglishWe can also use satellite tags to track animals as they move through the oceans.
Używamy również nadajników satelitarnych do namierzania zwierząt wędrownych.