Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "calm"

 

"calm" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-43 z 140

calm {rzeczownik}

calm {rzecz.} (też: quiescence, quiet, quietude, peace)

spokój {m.}

Now calm has returned to Laâyoune, even though underlying tensions still remain.

Teraz do Laâyoune powrócił spokój, lecz napięcia będące przyczyną tragedii pozostały.

In this heated debate, the PPE members of my Group are calling for calm and reason.

W tej gorącej debacie posłowie PPE mojej grupy wzywają o spokój i rozsądek.

It's perhaps harder than ever before to stay calm, to be free of career anxiety.

Za to trudniej niż kiedykolwiek zachować spokój, być wolnym od lęku związanego z karierą.

This would restore confidence, ease the crisis and restore calm to the financial markets.

To odbuduje zaufanie, złagodzi kryzys i przywróci spokój na rynkach finansowych.

Mr Turmes, I really am trying hard to remain calm and objective here.

Panie Pośle Turmes! Naprawdę bardzo się staram zachować tutaj spokój i obiektywizm.

calm {rzecz.}

  wyciszenie {n.}

calm {przymiotnik}

calm {przym.}

spokojna {przym. f.}

It is not an overreaction; it is a very calm reaction.

To nie jest przesadna reakcja - to jest reakcja bardzo spokojna.

Even if we die together, she'll manage to be so calm.

Nawet jeśli umrzemy razem... z pewnością będzie spokojna.

So I hope our debate will be calm and pragmatic and not an ideologically based debate.

Tak więc mam nadzieję, że nasza debata będzie spokojna i pragmatyczna, a nie oparta na przesłankach ideologicznych.

For all that, I shall respond to the question put to me, and the answer is that the security situation remains calm.

W związku z tym, w odpowiedzi na postawione mi pytanie stwierdzam, że sytuacja pod względem bezpieczeństwa pozostaje spokojna.

(DE) Mr President, Mr Barroso, Mr Reinfeldt, your calm and steady Presidency was a success.

(DE) Panie przewodniczący, panie przewodniczący Barroso! Panie premierze Reinfeldt - pana spokojna i wyważona prezydencja odniosła sukces.

calm {przym.} (też: quiescent, quiet, serene, tranquil)

spokojny {przym. m.}

Now, if you look at the high sea, there might be beautiful, calm ocean, like a mirror.

Na otwartym morzu, jest i piękny, spokojny jak lustro ocean, i burze, ale głębia pozostaje taka sama, niezmienna.

The dialogue on this must be reasonable and calm, and based on good analysis.

Rozmowy w tej sprawie powinny być prowadzone w rozsądny i spokojny sposób, w oparciu o wyniki wiarygodnej analizy.

In other words, we need a stronger Europe and a calm period of consolidation in the years ahead.

Innymi słowy, w przyszłych latach potrzebna jest nam silniejsza Europa oraz spokojny okres na utrwalenie nowych zasad.

His political tone is too calm.

Jego ton polityczny jest zbyt spokojny.

I understand that 12 visits to Strasbourg per annum are part of the Treaty and we are signed in, but in a rational and calm way.

Rozumiem, że 12 wizyt w Strasburgu rocznie jest częścią Traktatu i jesteśmy w tym uwzględnieni, jednak w sposób racjonalny i spokojny.

calm {przym.}

spokojne {przym.}

I believe this is the only way of addressing this issue in a calm and responsible way.

Moim zdaniem to jedyny sposób pozwalający na spokojne i rozsądne rozwiązanie tego problemu.

As regards the energy issue: here, too, we need to cultivate a very calm, reasonable relationship.

Także pod względem kwestii energetycznych musimy podtrzymywać bardzo spokojne, rozsądne stosunki.

It was quicker than normal - smooth, calm and there was not a single request for the time-consuming and irritating check.

Było szybsze niż zazwyczaj - bezproblemowe, spokojne i bez żadnych wniosków o czasochłonne i irytujące sprawdzanie.

He met with officials, he met with ambassadors, in a situation which he described to me as calm but extremely tense.

Spotkał się z urzędnikami oraz ambasadorami w okolicznościach, które w rozmowie ze mną opisał jako spokojne, lecz nacechowane niezwykłym napięciem.

A calm and constructive approach was needed for the conclusion of the debate on the 2011 Budget, and for the beginning of the new economic governance in Europe.

Aby zakończyć debatę na temat budżetu na rok 2011 oraz wdrożyć w Europie nowe zarządzanie gospodarcze, niezbędne było spokojne i konstruktywne podejście.

calm {przym.} (też: noiseless, quiescent, silent, quiet)

cichy {przym. m.}

to calm {czasownik}

utulić {czas. dk}

to calm [calmed|calmed] {czas.} (też: to allay, to appease, to choke off)

uciszyć {czas. dk}

cal {rzeczownik}

inch {rzecz.}

cal {m.} (też: włos, milimetr)

At 200 dots per inch, it's kind of the equivalent of a 300 dot print laser printer.

200 pikseli na cal z grubsza odpowiada laserowej drukarkce o rozdzielczości 300 dpi.

A speck of snow, an inch of ice, the force of the wind, can determine the result of a race or a game.

Szczypta śniegu, cal lodu, siła wiatru, może zdecydować o wyniku wyścigu lub gry.

tracks per inch

ścieżki na cal

dots per inch

punkty na cal

characters per inch

znaki na cal
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "calm":

 

Podobne tłumaczenia

"calm" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "calm" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The ushers behave very calmly and professionally and deserve our respect.

Woźni zachowują się bardzo spokojnie i profesjonalnie i zasługują na nasz szacunek.

We must now calm things down, and not keep mentioning the seriousness of the crisis.

Musimy teraz uspokoić sytuację i nie wspominać cały czas o tym, jak poważny jest kryzys.

Are you something that's a little more calm, reserved, conservative?

Może jesteście czymś spokojniejszym, bardziej powściągliwym i zachowawczym?

This was Europe's attempt to tell global markets to 'calm down, dear'.

To była podjęta przez Europę próba powiedzenia rynkom światowym "uspokójcie się, moi drodzy”.

I usually have to just like try to calm down and take a deep breath.

Zazwyczaj wystarczy spróbować się uspokoić i wziąć głęboki oddech.

It is essential for the directive to be discussed again calmly with the Council.

Jest niezwykle istotne, aby dyrektywa raz jeszcze została na spokojnie przedyskutowana z Radą.

I would simply suggest that, once we have adopted this, she quietly and calmly reads the text.

Sugeruję natomiast, by po przyjęciu tego tekstu pani Neynsky przeczytała go cicho i uważnie.

Sometimes calmer, at other times violent, this crisis has no end.

Nie widać końca kryzysu, który czasem jest łagodniejszy, a czasem gwałtowny.

We believe that such sustained diplomatic efforts are essential to calm down the two countries.

Wierzymy, że tak podtrzymywane próby dyplomatyczne są podstawą do uspokojenia tych dwóch krajów.

Very common adverse events: decreased appetite (including anorexia); lethargy (including calmness

Bardzo częste działania niepożądane: zmniejszenie apetytu (w tym brak łaknienia), letarg (w tym

Well it's time to grow up, to be wiser, to be calmer, to be more considered.

Czas dorosnąć, być mądrzejszym, bardziej opanowanym, rozważnym.

Current economic conditions call for calm and sensible action.

Obecne warunki gospodarcze wymagają działań spokojnie podejmowanych i rozsądnych.

We must do everything in our power to protect the common currency, the euro, and calm the markets.

Musimy uczynić, co w naszej mocy, by chronić wspólną walutę, euro, i uspokoić rynki.

And as you go down, the washing machine at the surface calms down.

A kiedy schodzicie w dół, wirówka na powierzchni uspokaja się.

So, to the UK and to Poland I say, 'Calm down and accept it'.

Wielkiej Brytanii i Polsce, więc mówię: "uspokójcie się i zaakceptujcie ten Traktat”.

We are in the middle of an election campaign but things are a bit calmer for you now.

Trwa kampania wyborcza, ale sprawy nieco się teraz uspokoiły.

And he awoke, and rebuked the wind and the raging of the water: and they ceased, and there was a calm.

A on ocknąwszy się, zgromił wiatr i wały wodne, i uśmierzyły się, i stało się uciszenie.

Tbilisi is dealing calmly with the situation, and would like to resolve the problems by peaceful means.

Tbilisi spokojnie radzi sobie w tą sytuacją i pragnie rozwiązać problemy wykorzystując środki pokojowe.

However, I would like to ask my fellow Members to react calmly.

Chciałbym jednak prosić posłów, aby reagowali spokojnie.

I hope that we will get the opportunity to discuss this calmly with our American friends.

Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję przedyskutować to spokojnie z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

calliper · callipers · Callisto · callosity · callous · callousness · callout · callow · calls · callus · calm · calmer · calming · calmly · calmness · Calophyllum · caloric · calorie · calories · calorific · calorifier

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.