EN broken
volume_up
{przymiotnik}

broken (też: fractured)
volume_up
złamany {przym. m.}
And the cause of death is the broken neck.
A przyczyną śmierci w tym przypadku jest złamany kręgosłup.
He died broken by history.
But her wrist was broken.
broken (też: fitful, intermittent, interrupted)
volume_up
przerywany {przym. m.}
broken (też: halting)
volume_up
łamany {przym. m.}
Reaching a decision before the summer is crucial to restoring confidence in the euro, given that the Stability and Growth Pact was being broken as early as 2003.
Podjęcie decyzji jeszcze przed nadejściem lata jest kluczowe z punktu widzenia przywrócenia zaufania do euro - pamiętajmy, że pakt stabilności i wzrostu był łamany od 2003 roku.
broken
volume_up
połamany {przym. m.}
broken
volume_up
popsuty {przym. m.} (rzecz)
But the gene that regulates that down is broken.
Ale gen, który to reguluje jest popsuty.
broken (też: addle, addled, broken-down, corrupt)
volume_up
zepsuty {przym. m.}
So if our engine's broken, guess what?
Więc jeśli nasz silnik jest zepsuty, zgadnijcie, co się dzieje?
On the one hand, we have people that say the aid system is so broken we need to throw it out.
Z jednej strony słyszymy głosy, że system pomocy jest tak zepsuty, że należy się go pozbyć.
You know, the aid system is broken.
System pomocy międzynarodowej jest zepsuty.
broken (też: damaged, defective, faulty, hot)
volume_up
trefny {przym. m.} [pot.]
broken
volume_up
potłuczony {przym. m.}

Przykłady użycia - "broken" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englisha table with legs broken out
EnglishAnd what Vannevar Bush was saying was the way we use information is broken.
Vannevar Bush przekazał nam, że sposób w jaki korzystamy z informacji jest zły.
EnglishNot a single window was broken and not a single thing was stolen from the building.
Nie potłuczono ani jednego okna, nie ukradziono ani jednej rzeczy z budynku.
EnglishI want you to imagine, right now, a broken relationship from many years ago.
Teraz wyobraź sobie, w tej chwili, związek, który rozpadł się wiele lat temu.
EnglishIgG and IgG-complexes are broken down in cells of the reticuloendothelial system.
IgG i kompleksy IgG ulegają degradacji w komórkach układu siateczkowo- śródbłonkowego.
EnglishKaletra tablets should be swallowed whole and not chewed, broken or crushed.
Tabletek Kaletra nie należy połykać w całości, żuć, przełamywać ani miażdżyć.
EnglishThe bond of trust between consumers and producers has once again been broken.
Kolejny raz zniszczono atmosferę zaufania panującą między konsumentami a producentami.
EnglishA cheerful heart is a good medicine; But a broken spirit drieth up the bones.
Serce wesołe oczerstwia jako lekarstwo; ale duch sfrasowany wysusza kości.
EnglishThe container should not be punctured, broken or burnt even when apparently empty.
Pojemnika nie należy dziurawić, uszkadzać, palić, nawet jeśli jest pusty.
EnglishThis means that people who have not broken the law become collateral victims.
Oznacza to, że ofiarą padają również obywatele, którzy nie złamali prawa.
EnglishOften the legal system is broken down so you can't even get access to land.
Często system prawny jest zniszczony, więc nawet nie możesz uzyskać dostępu do ziemi.
EnglishIgG and IgG-complexes are broken down in cells of the reticuloendothelial system.
IgG oraz kompleksy IgG ulegają degradacji w komórkach układu siateczkowo- śródbłonkowego.
EnglishMy days are past, my purposes are broken off, Even the thoughts of my heart.
Dni moje przeminęły; myśli moje rozerwane są, to jest, zamysły serca mego.
EnglishTogether we had just broken the world speed record for a trek to the South Pole.
Wspólnie pobiliśmy właśnie rekord świata w szybkości pieszej wędrówki na biegun południowy.
EnglishIf the enzyme is not present, ammonia cannot be broken down and it builds up in the blood.
Gdy enzym ten nie występuje, amoniak nie ulega rozkładowi i gromadzi się we krwi.
EnglishThou hast broken down all his hedges; Thou hast brought his strongholds to ruin.
Zrzuciłeś przymierze z sługą twoim; strąciłeś na ziemię koronę jego.
EnglishBusiness as usual in healthcare is broken and we've got to do something different.
Wykonywanie codziennych zadań w opiece zdrowotnej załamało się i musimy zrobić coś innego.
EnglishRanexa tablets should be swallowed whole and should not be broken, crushed or chewed.
Tabletki Ranexa należy połykać w całości: nie należy ich przełamywać, miażdżyć ani żuć.
EnglishThe tablet is not intended to be split or broken into smaller pieces.
Tabletka nie jest przeznaczona do rozdrabniania lub kruszenia na mniejsze części.
EnglishSo I think it should be really, really clear that our system is broken.
Myślę więc, że powinno być dla Was zupełnie jasne, że nasz system nie działa.