Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "broken"

 

"broken" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-44 z 390

broken {przymiotnik}

broken {przym.} (też: fractured)

złamany {przym. m.}

(Laughter) A lion having a late night snack -- notice he's got a broken tooth.

(Śmiech) Lew podczas nocnej przekąski -- zauważcie, że ma złamany ząb.

She has a concussion and a broken humerus, and, well, some internal bleeding.

Ma wstrząs mózgu i złamany obojczyk, i... krwawienie wewnętrzne.

And the cause of death is the broken neck.

A przyczyną śmierci w tym przypadku jest złamany kręgosłup.

He died broken by history.

Zmarł złamany przez historię.

But her wrist was broken.

Ale jej nadgarstek był złamany.

broken {przym.} (też: halting)

łamany {przym. m.}

Reaching a decision before the summer is crucial to restoring confidence in the euro, given that the Stability and Growth Pact was being broken as early as 2003.

Podjęcie decyzji jeszcze przed nadejściem lata jest kluczowe z punktu widzenia przywrócenia zaufania do euro - pamiętajmy, że pakt stabilności i wzrostu był łamany od 2003 roku.

broken {przym.} (też: interrupted, intermittent)

przerywany {przym. m.}

broken {przym.}

popsuty (rzecz) {przym. m.}

But the gene that regulates that down is broken.

Ale gen, który to reguluje jest popsuty.

broken {przym.}

połamany {przym. m.}

How is the hammer of the whole earth cut asunder and broken!

Jakożby posiekany i połamany być miał młot wszystkiej ziemi?!

to break {czasownik}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to disobey, to fracture)

złamać {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to fracture)

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to abort, to interrupt, to break off, to suspend)

przerwać {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to crash, to smash, to split, to spring)

rozbić {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to spoil, to break down, to make worse, to mar)

zepsuć {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to destroy, to quash, to destruct, to overthrow)

niszczyć {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to tear off, to detach, to peel away)

oderwać {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to break up)

połamać {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to disturb, to shatter, to destroy)

zburzyć {czas.} [przen.]

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to pause, to suspend, to intermit, to punctuate)

przerywać {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to shatter, to contuse, to craze)

stłuc {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to tear, to rip)

rwać [rwę|rwał] {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to recess)

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to powder, to flake)

rozdrobnić {czas.}
zerwać się (urwać się) {czas. zwr.}
zrywać się (urwać się) {czas. zwr.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to cleave, to rend)

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to a path for s)

torować {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to fracture)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "broken":

Synonimy (angielski) dla "break":

 

Podobne tłumaczenia

"broken" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "broken" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

For the arms of the wicked shall be broken; But Jehovah upholdeth the righteous.

Albowiem ramiona niezbożników będą pokruszone; ale sprawiedliwych Pan podpiera.

If humanitarian law continues to be broken, specific sanctions must be imposed.

Jeżeli prawo humanitarne będzie nadal łamane, należy nałożyć określone sankcje.

I want you to imagine, right now, a broken relationship from many years ago.

Teraz wyobraź sobie, w tej chwili, związek, który rozpadł się wiele lat temu.

Kaletra tablets should be swallowed whole and not chewed, broken or crushed.

Tabletek Kaletra nie należy połykać w całości, żuć, przełamywać ani miażdżyć.

And as he was diving, someone had stamped on his knee, and it had broken like this.

I podczas tego nura, ktoś nastąpił mu na kolano, i się złamało jak to tutaj.

Not a single window was broken and not a single thing was stolen from the building.

Nie potłuczono ani jednego okna, nie ukradziono ani jednej rzeczy z budynku.

The way we think, the way we behave, our operating system of behaving is broken.

Sposób w jaki myślimy, sposób w jaki działamy, nasz system operacyjny - nie działają.

And what Vannevar Bush was saying was the way we use information is broken.

Vannevar Bush przekazał nam, że sposób w jaki korzystamy z informacji jest zły.

And many shall stumble thereon, and fall, and be broken, and be snared, and be taken.

I otrąci się wielu ich o nie, upadną i skruszeni będą, usidlą się a pojmani będą.

The waste city is broken down; every house is shut up, that no man may come in.

Starte będzie miasto próżności; każdy dom zawarty będzie, aby do niego nie wchodzono.

Often the legal system is broken down so you can't even get access to land.

Często system prawny jest zniszczony, więc nawet nie możesz uzyskać dostępu do ziemi.

It is quite true that we cannot allow universal rules on trade to be broken.

Prawdą jest, że nie możemy pozwolić na łamanie powszechnych reguł dotyczących handlu.

A cheerful heart is a good medicine; But a broken spirit drieth up the bones.

Serce wesołe oczerstwia jako lekarstwo; ale duch sfrasowany wysusza kości.

My days are past, my purposes are broken off, Even the thoughts of my heart.

Dni moje przeminęły; myśli moje rozerwane są, to jest, zamysły serca mego.

IgG and IgG-complexes are broken down in cells of the reticuloendothelial system.

IgG i kompleksy IgG ulegają degradacji w komórkach układu siateczkowo- śródbłonkowego.

The bond of trust between consumers and producers has once again been broken.

Kolejny raz zniszczono atmosferę zaufania panującą między konsumentami a producentami.

The container should not be punctured, broken or burnt even when apparently empty.

Pojemnika nie należy dziurawić, uszkadzać, palić, nawet jeśli jest pusty.

Ranexa tablets should be swallowed whole and should not be broken, crushed or chewed.

Tabletki Ranexa należy połykać w całości: nie należy ich przełamywać, miażdżyć ani żuć.

In fact, the Council has broken its word by refusing this now in this budget.

Tak naprawdę, odrzucając ją w omawianym budżecie Rada złamała dane słowo.

This means that people who have not broken the law become collateral victims.

Oznacza to, że ofiarą padają również obywatele, którzy nie złamali prawa.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.