Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "broken"

 

"broken" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-51 z 332

broken {przymiotnik}

broken {przym.} (też: fractured)

złamany {przym. m.}

And the cause of death is the broken neck.

A przyczyną śmierci w tym przypadku jest złamany kręgosłup.

He died broken by history.

Zmarł złamany przez historię.

But her wrist was broken.

Ale jej nadgarstek był złamany.

And as for that which was broken, in the place whereof four stood up, four kingdoms shall stand up out of the nation, but not with his power.

A iż złamany jest, a powstały cztery miasto niego, czworo królestw z jego narodu powstaną, ale nie z taką mocą.

My nose broken?

Mam złamany nos?

broken {przym.} (też: interrupted, intermittent, fitful)

przerywany {przym. m.}

broken {przym.} (też: halting)

łamany {przym. m.}

Reaching a decision before the summer is crucial to restoring confidence in the euro, given that the Stability and Growth Pact was being broken as early as 2003.

Podjęcie decyzji jeszcze przed nadejściem lata jest kluczowe z punktu widzenia przywrócenia zaufania do euro - pamiętajmy, że pakt stabilności i wzrostu był łamany od 2003 roku.

broken {przym.}

połamany {przym. m.}

broken {przym.}

popsuty (rzecz) {przym. m.}

But the gene that regulates that down is broken.

Ale gen, który to reguluje jest popsuty.

broken {przym.}

  potłuczony {przym. m.}

broken {przym.} (też: addle, addled, spoiled, dead)

zepsuty {przym. m.}

On the one hand, we have people that say the aid system is so broken we need to throw it out.

Z jednej strony słyszymy głosy, że system pomocy jest tak zepsuty, że należy się go pozbyć.

So if our engine's broken, guess what?

Więc jeśli nasz silnik jest zepsuty, zgadnijcie, co się dzieje?

You know, the aid system is broken.

System pomocy międzynarodowej jest zepsuty.

broken {przym.} (też: stolen, damaged, funny, fishy)

trefny {przym. m.} [pot.]

to break {czasownik}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to disobey, to fracture, to breach, to bypass)

złamać {czas. dk}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to fracture)

łamać [łamię|łamał] {czas. ndk}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to abort, to interrupt, to break off, to suspend)

przerwać {czas. dk}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to crash, to atomise, to atomize, to craze)

rozbić {czas. dk}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to break down, to blemish, to bust, to corrupt)

zepsuć {czas. dk}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to blight, to atomise, to atomize, to blast)

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to tear off, to detach, to peel away)

oderwać {czas. dk}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to break up)

połamać {czas. dk}
zburzyć {czas. dk} [przen.]

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to contuse, to craze)

stłuc {czas. dk}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to pause, to suspend, to intermit, to punctuate)

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to tear, to rip)

rwać [rwę|rwał] {czas. ndk}
zerwać się (urwać się) {czas. zwr. dk}
zrywać się (urwać się) {czas. zwr. ndk}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to cleave)

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to a path for s)

torować {czas. ndk}
załamać się (lód) {czas. zwr. dk}
  przełamywać się {czas. zwr. ndk} [przen.]

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to addle, to bust, to corrupt)

psuć {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "broken":

Synonimy (angielski) dla "break":

 

Podobne tłumaczenia

"broken" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "broken" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I want you to imagine, right now, a broken relationship from many years ago.

Teraz wyobraź sobie, w tej chwili, związek, który rozpadł się wiele lat temu.

Not a single window was broken and not a single thing was stolen from the building.

Nie potłuczono ani jednego okna, nie ukradziono ani jednej rzeczy z budynku.

Kaletra tablets should be swallowed whole and not chewed, broken or crushed.

Tabletek Kaletra nie należy połykać w całości, żuć, przełamywać ani miażdżyć.

And what Vannevar Bush was saying was the way we use information is broken.

Vannevar Bush przekazał nam, że sposób w jaki korzystamy z informacji jest zły.

Often the legal system is broken down so you can't even get access to land.

Często system prawny jest zniszczony, więc nawet nie możesz uzyskać dostępu do ziemi.

IgG and IgG-complexes are broken down in cells of the reticuloendothelial system.

IgG i kompleksy IgG ulegają degradacji w komórkach układu siateczkowo- śródbłonkowego.

A cheerful heart is a good medicine; But a broken spirit drieth up the bones.

Serce wesołe oczerstwia jako lekarstwo; ale duch sfrasowany wysusza kości.

My days are past, my purposes are broken off, Even the thoughts of my heart.

Dni moje przeminęły; myśli moje rozerwane są, to jest, zamysły serca mego.

The bond of trust between consumers and producers has once again been broken.

Kolejny raz zniszczono atmosferę zaufania panującą między konsumentami a producentami.

This means that people who have not broken the law become collateral victims.

Oznacza to, że ofiarą padają również obywatele, którzy nie złamali prawa.

The container should not be punctured, broken or burnt even when apparently empty.

Pojemnika nie należy dziurawić, uszkadzać, palić, nawet jeśli jest pusty.

Ranexa tablets should be swallowed whole and should not be broken, crushed or chewed.

Tabletki Ranexa należy połykać w całości: nie należy ich przełamywać, miażdżyć ani żuć.

And from the wicked their light is withholden, And the high arm is broken.

I aby była zawściągniona od niepobożnych światłość ich, a ramię wysokie było pokruszone.

Do not break or crush them and do not take any capsules that have broken open or split.

Nie należy przyjmować kapsułek uszkodzonych, otwartych czy podzielonych.

If the enzyme is not present, GAGs cannot be broken down and they build up in the cells.

Jeśli enzym nie występuje, GAG nie mogą zostać rozłożone i odkładają się w komórkach.

IgG and IgG-complexes are broken down in cells of the reticuloendothelial system.

IgG oraz kompleksy IgG ulegają degradacji w komórkach układu siateczkowo- śródbłonkowego.

So I think it should be really, really clear that our system is broken.

Myślę więc, że powinno być dla Was zupełnie jasne, że nasz system nie działa.

After all, the wave of protests was triggered by broken promises of political reform.

Przecież fala protestów została wywołana niedotrzymanymi obietnicami reform politycznych.

The 10 mg tablets have a special score line that enables them to be easily broken in two.

Tabletki 10 mg posiadają specjalny rowek umożliwiający łatwe przełamanie ich na pół.

Make me to hear joy and gladness, That the bones which thou hast broken may rejoice.

Oto się kochasz w prawdzie wewnętrznej, a skrytą mądrość objawiłeś mi.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.