Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "broken"

 

"broken" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-46 z 352

broken {przymiotnik}

broken {przym.} (też: fractured)

złamany {przym. m.}

She has a concussion and a broken humerus, and, well, some internal bleeding.

Ma wstrząs mózgu i złamany obojczyk, i... krwawienie wewnętrzne.

And the cause of death is the broken neck.

A przyczyną śmierci w tym przypadku jest złamany kręgosłup.

He died broken by history.

Zmarł złamany przez historię.

But her wrist was broken.

Ale jej nadgarstek był złamany.

And as for that which was broken, in the place whereof four stood up, four kingdoms shall stand up out of the nation, but not with his power.

A iż złamany jest, a powstały cztery miasto niego, czworo królestw z jego narodu powstaną, ale nie z taką mocą.

broken {przym.} (też: interrupted, intermittent, fitful)

przerywany {przym. m.}

broken {przym.} (też: halting)

łamany {przym. m.}

Reaching a decision before the summer is crucial to restoring confidence in the euro, given that the Stability and Growth Pact was being broken as early as 2003.

Podjęcie decyzji jeszcze przed nadejściem lata jest kluczowe z punktu widzenia przywrócenia zaufania do euro - pamiętajmy, że pakt stabilności i wzrostu był łamany od 2003 roku.

broken {przym.}

popsuty (rzecz) {przym. m.}

But the gene that regulates that down is broken.

Ale gen, który to reguluje jest popsuty.

broken {przym.}

połamany {przym. m.}

to break {czasownik}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to disobey, to fracture)

złamać {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to fracture)

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to abort, to interrupt, to break off, to suspend)

przerwać {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to crash, to smash, to split, to spring)

rozbić {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to spoil, to break down, to make worse, to mar)

zepsuć {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to destroy, to quash, to destruct, to overthrow)

niszczyć {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to tear off, to detach, to peel away)

oderwać {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to break up)

połamać {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to disturb, to shatter, to destroy)

zburzyć {czas.} [przen.]

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to powder, to flake)

rozdrobnić {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to pause, to suspend, to intermit, to punctuate)

przerywać {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to shatter, to contuse, to craze)

stłuc {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to tear, to rip)

rwać [rwę|rwał] {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to recess)

zerwać się (urwać się) {czas. zwr.}
zrywać się (urwać się) {czas. zwr.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to cleave, to rend)

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to a path for s)

torować {czas.}

to break [broke; brake|broken; broke] {czas.} (też: to fracture)

załamać się (lód) {czas. zwr.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "broken":

Synonimy (angielski) dla "break":

 

Podobne tłumaczenia

"broken" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "broken" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

For the arms of the wicked shall be broken; But Jehovah upholdeth the righteous.

Albowiem ramiona niezbożników będą pokruszone; ale sprawiedliwych Pan podpiera.

I want you to imagine, right now, a broken relationship from many years ago.

Teraz wyobraź sobie, w tej chwili, związek, który rozpadł się wiele lat temu.

Not a single window was broken and not a single thing was stolen from the building.

Nie potłuczono ani jednego okna, nie ukradziono ani jednej rzeczy z budynku.

Kaletra tablets should be swallowed whole and not chewed, broken or crushed.

Tabletek Kaletra nie należy połykać w całości, żuć, przełamywać ani miażdżyć.

And as he was diving, someone had stamped on his knee, and it had broken like this.

I podczas tego nura, ktoś nastąpił mu na kolano, i się złamało jak to tutaj.

And many shall stumble thereon, and fall, and be broken, and be snared, and be taken.

I otrąci się wielu ich o nie, upadną i skruszeni będą, usidlą się a pojmani będą.

And what Vannevar Bush was saying was the way we use information is broken.

Vannevar Bush przekazał nam, że sposób w jaki korzystamy z informacji jest zły.

Often the legal system is broken down so you can't even get access to land.

Często system prawny jest zniszczony, więc nawet nie możesz uzyskać dostępu do ziemi.

The waste city is broken down; every house is shut up, that no man may come in.

Starte będzie miasto próżności; każdy dom zawarty będzie, aby do niego nie wchodzono.

IgG and IgG-complexes are broken down in cells of the reticuloendothelial system.

IgG i kompleksy IgG ulegają degradacji w komórkach układu siateczkowo- śródbłonkowego.

A cheerful heart is a good medicine; But a broken spirit drieth up the bones.

Serce wesołe oczerstwia jako lekarstwo; ale duch sfrasowany wysusza kości.

My days are past, my purposes are broken off, Even the thoughts of my heart.

Dni moje przeminęły; myśli moje rozerwane są, to jest, zamysły serca mego.

The bond of trust between consumers and producers has once again been broken.

Kolejny raz zniszczono atmosferę zaufania panującą między konsumentami a producentami.

This means that people who have not broken the law become collateral victims.

Oznacza to, że ofiarą padają również obywatele, którzy nie złamali prawa.

The container should not be punctured, broken or burnt even when apparently empty.

Pojemnika nie należy dziurawić, uszkadzać, palić, nawet jeśli jest pusty.

Ranexa tablets should be swallowed whole and should not be broken, crushed or chewed.

Tabletki Ranexa należy połykać w całości: nie należy ich przełamywać, miażdżyć ani żuć.

IgG and IgG-complexes are broken down in cells of the reticuloendothelial system.

IgG oraz kompleksy IgG ulegają rozpadowi w komórkach układu siateczkowo- śródbłonkowego,

And from the wicked their light is withholden, And the high arm is broken.

I aby była zawściągniona od niepobożnych światłość ich, a ramię wysokie było pokruszone.

Do not break or crush them and do not take any capsules that have broken open or split.

Nie należy przyjmować kapsułek uszkodzonych, otwartych czy podzielonych.

If the enzyme is not present, GAGs cannot be broken down and they build up in the cells.

Jeśli enzym nie występuje, GAG nie mogą zostać rozłożone i odkładają się w komórkach.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.