Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "break-up"

 

"break-up" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-29 z 108

break-up {rzeczownik}

break-up {rzecz.} (też: disintegration, dissolution)

rozpad {m.}

The alternative is indeed a break-up of Nigeria and further barbaric horrors inflicted on the people.

Alternatywną opcją jest rzeczywiście rozpad Nigerii i dalsze barbarzyńskie okrucieństwa, których ofiarami padną jej mieszkańcy.

The five countries of the Central Asia region share the same recent past, following the break-up of the Soviet Union, and they are all, of course, very young nations.

Pięć krajów w regionie Azji Środkowej ma tę samą najnowszą historię, po której nastąpił rozpad Związku Radzieckiego, a są to oczywiście bardzo młode narody.

break-up {rzecz.} (też: split, rupture, scission, split-up)

rozłam {m.}

to break up {czasownik}

to break up (relationship) {czas.}

zerwać (ze sobą) {czas. dk}

to break up with sb

zerwać z kimś

should we break up?

Powinniśmy zerwać?

If he tells you he broke up with me, he's lying, because I told him to get out of my face first.

Jeśli wam powie, że to on ze mną zerwał to będzie łgał, bo to ja powiedziałam mu najpierw żeby spadał.

Did it make you sad when Kimberly broke up with you?

Czy byłeś zawiedziony kiedy Kimberly z tobą zerwała?

You mean, when I broke up with her.

Chyba, kiedy ja z nią zerwałem.

to break up {czas.} (też: to break)

połamać {czas. dk}

to break up {czas.}

dekompletować {czas. ndk}

to break up {czas.}

zdekompletować {czas. dk}

to break up {czas.}

zrywać [zrywam|zrywał] (z kimś) {czas. ndk}

to break up with sb

zrywać z kimś

to break up {czas.}

zdekompletować się {czas. zwr. dk}

to break up {czas.}

zerwać (z kimś) {czas. dk}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "break up":

 

Podobne tłumaczenia

"break-up" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "break-up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Reteplase activates the production of an enzyme, plasmin, that breaks up clots.

Reteplaza uruchamia produkcję enzymu, plazminy, który prowadzi do rozpadu zakrzepów.

These fault lines, as we know, are not only breaking up the global economy.

Jak wiemy, te niebezpieczeństwa są zagrożeniem nie tylko dla światowej gospodarki.

This will also result in major differences breaking up the EU energy market.

Spowoduje to również znaczne różnice, które podzielą unijny rynek energii.

A cheerful heart is a good medicine; But a broken spirit drieth up the bones.

Serce wesołe oczerstwia jako lekarstwo; ale duch sfrasowany wysusza kości.

The Communist regime violently broke up this peaceful gathering of religious believers.

Reżim komunistyczny brutalnie stłumił to pokojowe zgromadzenie wyznawców religijnych.

It was really great when it started to break up all of the curatorial text.

Naprawdę fantastycznie było, gdy zaczęły się rozpadać teksty kuratorów.

So we can imagine the early universe breaking up into a billion clouds.

Możemy sobie wyobrazić wszechświat na tamtym poziomie, skupiający się w miliardach chmur.

(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I do not want to break up this joyful atmosphere.

(IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Nie chciałbym niszczyć tej radosnej atmosfery.

Do not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.

Nie nale y bra tabletek mokrymi r koma, poniewa tabletki mog si rozpa.

Do not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.

Nie należy brać tabletek mokrymi rękoma, ponieważ tabletki mogą się rozpaść.

This was intended to break up and destroy the Solidarity trade union.

Chodziło o rozbicie i zniszczenie związku zawodowego "Solidarność”.

a time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up;

Czas zabijania, i czas leczenia; czas rozwalania, i czas budowania;

By his knowledge the depths were broken up, And the skies drop down the dew.

Umiejętnością jego rozstąpiły się przepaści, a obłoki rosą kropią.

At the same time these measures would clearly lead to the organisational break-up of farms.

Jednocześnie środki te z pewnością doprowadziłyby do organizacyjnego rozpadu gospodarstw rolnych.

Do not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.

tabletek wilgotnymi rę koma, ponieważmogą ulec rozpadowi. one

Do not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješ cesta 6, 8501 Novo mesto, Sł

And they took up broken pieces, twelve basketfuls, and also of the fishes.

I zebrali ułomków, dwanaście koszów pełnych, i z onych ryb.

After 1985, and before the break up of the Soviet Union, we began to disarm from a nuclear point of view.

Po 1985, przed rozpadem Związku Radzieckiego, zaczęliśmy się rozbrajać, jeśli chodzi o broń nuklearną.

An African economy can be broken up into three sectors.

Afrykańska gospodarka może być podzielona na trzy gałęzie.

We cannot work to unite Europe at home and encourage the break-up of China abroad.

Nie możemy pracować na rzecz zjednoczenia Europy tutaj, a poza naszymi granicami zachęcać do rozpadu Chin.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.