Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "break-up"

 

"break-up" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 93

break-up {rzeczownik}

break-up {rzecz.} [zł.] (też: disintegration)

rozpad {m.}

The alternative is indeed a break-up of Nigeria and further barbaric horrors inflicted on the people.

Alternatywną opcją jest rzeczywiście rozpad Nigerii i dalsze barbarzyńskie okrucieństwa, których ofiarami padną jej mieszkańcy.

The five countries of the Central Asia region share the same recent past, following the break-up of the Soviet Union, and they are all, of course, very young nations.

Pięć krajów w regionie Azji Środkowej ma tę samą najnowszą historię, po której nastąpił rozpad Związku Radzieckiego, a są to oczywiście bardzo młode narody.

break-up {rzecz.} [zł.] (też: split, rupture, scission, split-up)

rozłam {m.}

to break up {czasownik}

to break up (relationship) {czas.}

zerwać (ze sobą) {czas.}

to break up with sb

zerwać z kimś

should we break up?

Powinniśmy zerwać?

No, when she broke up with you, ' cause you weren't ready to have sex.

Nie, kiedy ona zerwała z tobą, bo nie byłeś gotowy na sex.

If he tells you he broke up with me, he's lying, because I told him to get out of my face first.

Jeśli wam powie, że to on ze mną zerwał to będzie łgał, bo to ja powiedziałam mu najpierw żeby spadał.

Did it make you sad when Kimberly broke up with you?

Czy byłeś zawiedziony kiedy Kimberly z tobą zerwała?

to break up {czas.} (też: to break)

połamać {czas.}

to break up {czas.}

to break up {czas.}

to break up {czas.}

zdekompletować się {czas. zwr.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "break up":

 

Podobne tłumaczenia

"break-up" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "break-up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

One road leads to a slowdown in European integration, and possibly a break-up.

Jedna droga prowadzi do spowolnienia integracji europejskiej i być może rozpadu.

Reteplase activates the production of an enzyme, plasmin, that breaks up clots.

Reteplaza uruchamia produkcję enzymu, plazminy, który prowadzi do rozpadu zakrzepów.

When it breaks up, it has a long way to go before it gets down to bacteria.

Zanim się rozpadnie, dzieje się wiele rzeczy, nim bakterie mogą się nią zająć.

A cheerful heart is a good medicine; But a broken spirit drieth up the bones.

Serce wesołe oczerstwia jako lekarstwo; ale duch sfrasowany wysusza kości.

We looked at a way to break up a parabola into individual petals that would track.

Spróbowaliśmy rozbić parabolę na osobne płatki, które by śledziły słońce.

It was really great when it started to break up all of the curatorial text.

Naprawdę fantastycznie było, gdy zaczęły się rozpadać teksty kuratorów.

So we can imagine the early universe breaking up into a billion clouds.

Możemy sobie wyobrazić wszechświat na tamtym poziomie, skupiający się w miliardach chmur.

(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I do not want to break up this joyful atmosphere.

(IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Nie chciałbym niszczyć tej radosnej atmosfery.

Do not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.

Nie nale y bra tabletek mokrymi r koma, poniewa tabletki mog si rozpa.

Do not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.

Nie należy brać tabletek mokrymi rękoma, ponieważ tabletki mogą się rozpaść.

This was intended to break up and destroy the Solidarity trade union.

Chodziło o rozbicie i zniszczenie związku zawodowego "Solidarność”.

a time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up;

Czas zabijania, i czas leczenia; czas rozwalania, i czas budowania;

By his knowledge the depths were broken up, And the skies drop down the dew.

Umiejętnością jego rozstąpiły się przepaści, a obłoki rosą kropią.

At the same time these measures would clearly lead to the organisational break-up of farms.

Jednocześnie środki te z pewnością doprowadziłyby do organizacyjnego rozpadu gospodarstw rolnych.

Do not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.

tabletek wilgotnymi rę koma, ponieważmogą ulec rozpadowi. one

Do not handle the tablets with wet hands as the tablets may break up.

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješ cesta 6, 8501 Novo mesto, Sł

And they took up broken pieces, twelve basketfuls, and also of the fishes.

I zebrali ułomków, dwanaście koszów pełnych, i z onych ryb.

After 1985, and before the break up of the Soviet Union, we began to disarm from a nuclear point of view.

Po 1985, przed rozpadem Związku Radzieckiego, zaczęliśmy się rozbrajać, jeśli chodzi o broń nuklearną.

An African economy can be broken up into three sectors.

Afrykańska gospodarka może być podzielona na trzy gałęzie.

And you find other things, and you break that up, and you haul those away.

Znajdujecie kolejne rzeczy, rozbijacie je i wynosicie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.