Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "brace"

 

"brace" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-77 z 77

brace {rzeczownik}

brace {rzecz.}

sfora {f.}

brace {rzecz.} [Bryt.] (też: braces)

brace {rzecz.} [komp.] (też: curly brace)

nawias klamrowy {m.} [komp.]

brace {rzecz.} (też: rail)

szyna {f.}

brace {rzecz.} (też: clasp, clothespin, clothes pin, clothes peg)

klamerka {f.}

brace {rzecz.}

brace {rzecz.}

brace (of birds, animals, pistols) {rzecz.} (też: couple, steam, pair, vapor)

para {f.}

brace {rzecz.} [Bryt.] (też: retainer, braces)

brace {rzecz.} [Bryt.] (też: braces)

brace {rzecz.} [bud.]

zastrzał {m.} [bud.]

brace {rzecz.} [bud.]

  tężnik {m.} [bud.]

brace {rzecz.} [med.] (też: orthosis)

  orteza {f.} [med.]

brace {rzecz.} [muz.] (też: accolade)

akolada {f.} [muz.]

brace {rzecz.} [muz.]

klamra {f.} [muz.]

to brace {czasownik}

to brace [braced|braced] {czas.} (też: to flex, to wind up, to string)

napinać [napinam|napinał] {czas. ndk}

to brace [braced|braced] {czas.} (też: to tighten, to string)

napiąć {czas. dk}

to brace [braced|braced] {czas.} (też: to buttress, to prop up, to shore up)

podeprzeć {czas. dk}

to brace [braced|braced] {czas.} (też: to buttress, to prop up, to shore up)

to brace [braced|braced] {czas.} [lotn.]

chować głowę między kolana (przed lądowaniem awaryjnym) {czas. ndk} [lotn.]

to brace [braced|braced] {czas.} [lotn.]

schować głowę między kolana (przed lądowaniem awaryjnym) {czas. dk} [lotn.]

brak {rzeczownik}

lack {rzecz.}

brak {m.}

One reason is convergence - as we debated yesterday - or rather the lack thereof.

Jednym z nich jest konwergencja - jak mówiliśmy wczoraj - lub raczej jej brak.

Is it the lack of prospects, or the general insecurity surrounding the profession?

Czy jest to brak perspektyw lub ogólna aura niepewności, otaczająca ten zawód?

Lack of economic independence also interferes with people's sense of dignity.

Brak samodzielności ekonomicznej powoduje także naruszenie poczucia godności.

The main reason is the lack of a clear and unambiguous gender equality perspective.

Główną przyczyną jest brak jasnej i jednoznacznej perspektywy równouprawnienia.

What is perhaps most important in my opinion is the lack of chemical safety.

Moim zdaniem prawdopodobnie najważniejszy jest brak bezpieczeństwa chemicznego.

absence {rzecz.}

brak {m.} (też: absencja, nieobecność)

We will feel her absence until we perhaps negotiate this patent some time in the future.

Odczujemy jej brak, kiedy w przyszłości podejmiemy negocjacje w tej dziedzinie.

The absence of a framework law encourages falsification, which is an organised crime.

Brak ram prawnych zachęca do fałszerstwa, które jest formą przestępczości zorganizowanej.

Absence of competition is directly detrimental to consumers, as it also is to the economy.

Brak konkurencji szkodzi bezpośrednio konsumentom jak również gospodarce.

But the total absence of checks on such an increase in traffic is certain!

Ale przecież całkowity brak kontroli nad tym zwiększaniem ruchu lotniczego to oczywistość!

One of the reasons is the absence of an adequate material basis to diversify classes.

Jedną z przyczyn jest brak odpowiedniej bazy materiałowej dla zróżnicowania treści lekcji.

absence of (sth) {rzecz.}

brak (czegoś) {m.}

The absence of a framework law encourages falsification, which is an organised crime.

Brak ram prawnych zachęca do fałszerstwa, które jest formą przestępczości zorganizowanej.

Absence of competition is directly detrimental to consumers, as it also is to the economy.

Brak konkurencji szkodzi bezpośrednio konsumentom jak również gospodarce.

But the total absence of checks on such an increase in traffic is certain!

Ale przecież całkowity brak kontroli nad tym zwiększaniem ruchu lotniczego to oczywistość!

One of the reasons is the absence of an adequate material basis to diversify classes.

Jedną z przyczyn jest brak odpowiedniej bazy materiałowej dla zróżnicowania treści lekcji.

However, we know full well that this is almost impossible in the absence of a legal basis.

Wiemy jednak doskonale, że jest to prawie niemożliwe ze względu na brak podstawy prawnej.

shortage {rzecz.}

brak {rzecz.} (też: niedostatek, niedobór)

(PL) Mr President, transplantology is suffering from a shortage of organs.

Panie Przewodniczący! Transplantologia cierpi na brak dostępnych organów.

The shortage of local continuing and vocational training is also a problem.

Brak lokalnego zawodowego i ciągłego kształcenia również stanowi problem.

Stand up for the small entrepreneurs: we have no shortage of labour; we have a shortage of employers.

Niech pan broni młodych przedsiębiorców - nie brak nam pracowników, brak nam pracodawców.

The organ shortage is all too often linked with organ trafficking.

Brak organów zbyt często wiąże się z handlem organami.

Sadly, a shortage of donors means that thousands of Europeans die every year whilst still on the waiting list.

Niestety, brak dawców oznacza, że tysiące Europejczyków umiera co roku będąc na listach oczekujących.

deficiency {rzecz.}

brak {m.} (też: zanik, niedobór, upośledzenie)

It corrects the factor VIII deficiency and gives temporary control of the bleeding disorder.

Niweluje on brak czynnika VIII i przejmuje czasową kontrolę nad nieprawidłowym krwawieniem.

This deficiency was made painfully evident by a serious environmental disaster.

Brak ten boleśnie unaoczniła nam poważna katastrofa ekologiczna.

It corrects the factor VIII deficiency and gives temporary control of the bleeding disorder.

Preparat niweluje brak czynnika VIII i zapewnia czasową kontrolę nad nieprawidłowym krwawieniem.

Nonafact is used to replace the missing factor IX, it corrects the factor IX deficiency and gives temporary control of the bleeding disorder.

ReFacto stosuje się do zastąpienia brakującego czynnika IX, niweluje on brak czynnika IX i przejmuje czasową kontrolę nad nieprawidłowym krwawieniem.

The fact that there is no agreement through which common accreditation standards could be applied to the analysis of scientific evidence is a serious deficiency which must be corrected.

Brak porozumienia umożliwiającego stosowanie wspólnych norm akredytacji dla analiz dowodów naukowych to poważna luka, którą należy uzupełnić.

shortcoming {rzecz.}

brak {rzecz.} (też: niedociągnięcie, mankament)

This shortcoming has led to a much higher mortality rate in Romania than in the other Member States.

Ten brak prowadzi do dużo wyższej śmiertelności w Rumunii, niż w innych państwach członkowskich.

This lack of data is - how can I put it - a recurring issue, but I think it important to emphasise since it is a shortcoming that we must overcome.

Ten brak danych jest - jak mogę to wyrazić - kwestią nawracającą, myślę jednak, że warto go podkreślić, gdyż musimy się uporać z tym problemem.

It is, above all, in danger of prolonging the shortcomings, of ending in the same lack of results and of causing the same disappointment.

Zagraża jej przede wszystkim niebezpieczeństwo kontynuacji niedociągnięć, podobnego braku rezultatów i takiego samego rozczarowania.

Firstly, the humanitarian chaos in the Mediterranean is the inevitable consequence of the shortcomings, indeed of the lack of a common migration policy, within the European Union.

Po pierwsze, chaos humanitarny w regionie Morza Śródziemnego jest nieuniknioną konsekwencją niedociągnięć, a w zasadzie braku wspólnej polityki imigracyjnej w Unii Europejskiej.

scarcity {rzecz.}

brak {m.} (też: niedostatek, rzadkość)

dearth {rzecz.}

brak {m.} (też: niedostatek)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "brace":

Synonimy (polski) dla "brak":

 

Podobne tłumaczenia

"brace" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "brace" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Are we prepared to brace ourselves for this grim, albeit realistic, prospect?

Czy jesteśmy przygotowani na tę ponurą lecz realistyczną perspektywę?

These steel trusses, together with the interchange platforms, serve to brace the two office towers.

Wiązary są przymocowane do punktów węzłowych; pierwszą płytę łącznikową zainstalowano w lipcu 2011 r.

So I was bracing myself for the moment.

Stałem więc w blokach gotowy na tę chwilę.

All personnel, brace for shock wave!

Przygotować się na falę uderzeniową!

Brace yourselves. ~~~ Here it comes.

Zapnijcie pasy, bo teraz dopiero będzie jazda.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

boyish · boylike · boys · Bożena · bozo · BPH · bpi · bps · bra · brabble · brace · braced · bracelet · bracer · braces · brachial · brachiopod · bracing · bracken · bracket · brackets

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.