Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "bound"

 

"bound" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-50 z 367

bound {rzeczownik}

bound {rzecz.} (też: jump, hop, leap, heist)

skok {m.}

At the same time, we could also ensure airports do not arbitrarily raise their charges in an untransparent manner and, as is often done, by leaps and bounds.

Jednocześnie pozwoliłoby to nam także zapewnić, by porty lotnicze nie podnosiły arbitralnie wysokości opłat w sposób nieprzejrzysty oraz, jak to często ma miejsce, skokowo.

bound {rzecz.} (też: leap, pounce, caper)

sus {m.}

bound {przymiotnik}

bound {przym.} (też: assigned)

przypisany {przym. m.}

to bound {czasownik}

to bound [bounded|bounded] (bounce) {czas.} (też: to reverberate, to resile, to rebound, to stand out)

to bound [bounded|bounded] (bounce) {czas.} (też: to rebound)

odbić się {czas. zwr.}

to bind {czasownik}

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to tie, to knot, to tie up, to join)

wiązać {czas.}

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to annex, to tie up, to join, to connect)

I bound (Simple past)

ja (m) łączyłem (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

ty (m) łączyłeś (Czas przeszły)

he/she/it bound (Simple past)

on łączył (Czas przeszły)

we bound (Simple past)

my (m) łączyliśmy (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

wy (m) łączyliście (Czas przeszły)

they bound (Simple past)

oni łączyli (Czas przeszły)

I bound (Simple past)

ja (f) łączyłam (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

ty (f) łączyłaś (Czas przeszły)

he/she/it bound (Simple past)

ona łączyła (Czas przeszły)

we bound (Simple past)

my (f) łączyłyśmy (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

wy (f) łączyłyście (Czas przeszły)

they bound (Simple past)

one łączyły (Czas przeszły)

he/she/it bound (Simple past)

ono łączyło (Czas przeszły)

bound (Past participle)

łączony (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to connect, to join, to tie together)

związać {czas.}

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to rope, to tie up, to strike up, to set up)

zawiązać {czas.}

I bound (Simple past)

ja (m) zawiązałem (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

ty (m) zawiązałeś (Czas przeszły)

he/she/it bound (Simple past)

on zawiązał (Czas przeszły)

we bound (Simple past)

my (m) zawiązaliśmy (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

wy (m) zawiązaliście (Czas przeszły)

they bound (Simple past)

oni zawiązali (Czas przeszły)

I bound (Simple past)

ja (f) zawiązałam (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

ty (f) zawiązałaś (Czas przeszły)

he/she/it bound (Simple past)

ona zawiązała (Czas przeszły)

we bound (Simple past)

my (f) zawiązałyśmy (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

wy (f) zawiązałyście (Czas przeszły)

they bound (Simple past)

one zawiązały (Czas przeszły)

he/she/it bound (Simple past)

ono zawiązało (Czas przeszły)

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to attach)

przywiązać {czas.}

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to oblige, to commit, to obligate)

zobowiązać {czas.}

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to attach)

to bind [bound|bound] {czas.}

oprawić {czas.}

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to wrap, to wrap up)

obwijać {czas.}

to bind [bound|bound] {czas.}

związywać {czas.}

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to around, to wrap, to wrap up)

obwinąć {czas.}

to bind [bound|bound] {czas.}

przewiązać {czas.}

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to strike up, to tie, to rope, to start)

I bound (Simple past)

ja (m) zawiązywałem (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

ty (m) zawiązywałeś (Czas przeszły)

he/she/it bound (Simple past)

on zawiązywał (Czas przeszły)

we bound (Simple past)

my (m) zawiązywaliśmy (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

wy (m) zawiązywaliście (Czas przeszły)

they bound (Simple past)

oni zawiązywali (Czas przeszły)

I bound (Simple past)

ja (f) zawiązywałam (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

ty (f) zawiązywałaś (Czas przeszły)

he/she/it bound (Simple past)

ona zawiązywała (Czas przeszły)

we bound (Simple past)

my (f) zawiązywałyśmy (Czas przeszły)

you bound (Simple past)

wy (f) zawiązywałyście (Czas przeszły)

they bound (Simple past)

one zawiązywały (Czas przeszły)

he/she/it bound (Simple past)

ono zawiązywało (Czas przeszły)

bound (Past participle)

zawiązywany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to bind [bound|bound] {czas.} (też: to frame, to case)

oprawiać {czas.}

to bind [bound|bound] (book) {czas.}

broszurować {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "bound":

Synonimy (angielski) dla "bind":

 

Podobne tłumaczenia

"bound" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bound" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

So the goal of the original game Zen Bound is to wrap a rope around a wooden form.

Celem oryginalnej gry Zen Bound jest obwiązanie liny wokół drewnianego kształtu.

In this way, the institutions would be bound in the same way as the countries.

W ten sposób instytucje miałyby te same zobowiązania co poszczególne państwa.

In the original Zen Bound game, you play it by scrolling your fingers over the pad.

W oryginalnej wersji gry Zen Bound gra się przez przesuwanie palców po ekranie.

Since doxazosin is strongly bound to plasma proteins dialysis is not indicated.

Ze względu na silne wiązanie doksazosyny z białkami osocza dializa nie jest wskazana.

As things stand today, they are bound to feel like second- or third-class victims.

W dzisiejszym stanie rzeczy muszą czuć się jak ofiary drugiej lub trzeciej kategorii.

The volume of distribution is approximately 0.2 l/ kg for unbound perindoprilat.

EMEA 2005 Objętość dystrybucji niezwiązanego peryndoprylatu wynosi około 0, 2 l/ kg.

The fraction of sitagliptin reversibly bound to plasma proteins is low (38 %).

Frakcja sitagliptyny zwi zana w sposób odwracalny z białkami osocza jest niska (38 %).

This means that, in the European Union, we remain bound by the principle of unanimity.

Oznacza to, że w Unii Europejskiej nadal obowiązuje zasada jednomyślności.

The volume of distribution is approximately 0.2 l/ kg for unbound perindoprilat.

Objętość dystrybucji niezwiązanego peryndoprylatu wynosi około 0, 2 l/ kg.

This should always be within the bounds of transparency and accountability.

Zawsze powinno się to odbywać w ramach przejrzystości i odpowiedzialności.

saying to them that are bound, Go forth; to them that are in darkness, Show yourselves.

Abyś mówił więźniom: Wynijdźcie; a tym, co są w ciemnościach: Okażcie się.

We are always bound by honesty in all matters, including this one, Baroness.

Zawsze kierujemy się uczciwością we wszystkich sprawach, w tym i w tej, pani baronesso.

As a defender of civil rights, I am bound to be opposed to this decision.

Jako obrońca praw obywatelskich jestem zobowiązany sprzeciwić się tej decyzji.

Such as sat in darkness and in the shadow of death, Being bound in affliction and iron,

Którzy siedzą w ciemności i w cieniu śmierci, ściśnieni będąc nędzą i żelazem,

And every open vessel, which hath no covering bound upon it, is unclean.

Także wszelkie naczynie odkryte, które by nie miało nakrycia na sobie, nieczyste będzie.

We are certainly bound to remove our citizens and residents from the camp.

Mamy z pewnością obowiązek zabrać stamtąd swoich obywateli i rezydentów.

Olanzapine is bound predominantly to albumin and α 1-acid-glycoprotein.

Olanzapina w osoczu wi e si głównie z albuminami oraz α1- kwa n glikoprotein.

The Doha Round was originally bound to the Millennium Development Goals.

Pierwotnie rudna dauhańska powiązana była z milenijnymi celami rozwoju.

This is no accident, because agriculture and cities are bound together.

To nie przypadek, że rozwój rolnictwa i urbanizacja miast są ze soba powiazane.

Criminal networks no longer see their activities bounded by national borders.

Działalności sieci przestępczych nie ograniczają już granice państwowe.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: pijaczek, pijaczyna, inteligent, warsztat powroźniczy, placek z owocami, ekscentryk

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.