Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "bother"

 

"bother" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-48 z 105

bother {rzeczownik}

bother {rzecz.} (też: annoyance, quag, quagmire, quandary)

kłopot {m.}

bother {rzecz.} (też: trouble)

fatyga {f.}

to bother {czasownik}

to bother [bothered|bothered] {czas.} (też: to disturb, to hinder, to trouble, to heckle)

przeszkadzać {czas.}

Many people in this generation won't press the button, even if they have an alert call system, because they don't want to bother anybody, even though they've been paying 30 dollars a month.

Wielu ludzi z tego pokolenia nie naciśnie guzika, nawet jeśli mają system alarmowy, bo nie chcą nikomu przeszkadzać, nawet jeśli płacili 30 dolarów miesięcznie.

This is when people actually get stuff done, is when no one's bothering them, when no one's interrupting them.

Ludzie naprawdę pracują kiedy nikt im nie przeszkadza.

We said, take one idea, anything that bothers you, choose one week, and change a billion lives. ~~~ And they did.

Zajmijcie się jedną sprawą, czymś, co wam przeszkadza. ~~~ Wybierzcie tydzień i odmieńcie życia miliarda ludzi.

Which really bothers me.

Naprawdę mi to przeszkadza.

I was the youngest by at least a decade, but somehow the poets at the Bowery Poetry Club didn't seem bothered by the 14-year-old wandering about -- if fact, they welcomed me.

Byłam o jakieś 10 lat młodsza od pozostałych, ale jakimś cudem poetom z Klubu Poetyckiego Bowery nie przeszkadzała wałęsająca się tam 14-latka, właściwie to bardzo mile mnie przyjęli.

to bother [bothered|bothered] {czas.} (też: to hinder)

przeszkodzić {czas.}

to bother [bothered|bothered] {czas.} (też: to annoy)

dokuczyć {czas.}

to bother [bothered|bothered] {czas.} (też: to go to the trouble, to inconvenience)

fatygować {czas.}

to bother [bothered|bothered] {czas.} (też: to disturb, to hinder, to trouble, to constrain)

krępować {czas.}

to bother [bothered|bothered] {czas.} (też: to niggle)

nurtować {czas.}

to bother [bothered|bothered] {czas.} (też: to cumber, to inconvenience, to put to trouble, to trouble)

to bother [bothered|bothered] {czas.} (też: to worry, to cause inconvenience, to inconvenience, to put to trouble)

kłopotać {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "bother":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bother" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

But these stories bothered me, and I couldn't figure out why, and eventually I did.

Ale dręczyły mnie te historie i nie mogłem rozgryźć dlaczego, w końcu udało mi się.

And it upset me on a profound level that I wasn't bothered as much the night before.

Poczułem głębokie przygnębienie, że nie przejąłem się tak w tą poprzednią noc.

You are helping to kill off an industry which is already in serious bother.

Pomagacie państwo w dobijaniu przemysłu, który już i tak dotknęły poważne trudności.

If your enemy was really happy, why would they bother to be your enemy?

Jeżeli twoi wrógowie byliby prawdziwie szczęśliwi, to dlaczego mieliby być twoimi wrogami?

Some kids are bothered by fluorescent lights; others have problems with sound sensitivity.

Niektóre dzieci męczy światło jarzeniówek, inne są wrażliwe na dźwięk.

Let us leave it and just assume that people will not bother about it?

Zostawmy tę sprawę i załóżmy po prostu, że ludzie nie będą się tym interesować?

If you are suggesting a network to enhance and spread ideas, do not bother.

Jeżeli proponujecie sieć, która ma wzmacniać i rozpowszechniać pomysły, dajcie sobie spokój.

It does not bother me but, for honesty's sake, I wanted to draw it to your attention.

Nie martwi mnie to, ale pragnę uczciwie zwrócić na to pańską uwagę.

I'll let you go this time... but you've got to promise never to come bothering me here again.

Puszczę cię teraz... ale obiecaj, że nigdy mnie nie będziesz nachodzić więcej.

This right here isn't gonna bother him, because he's insane, OK?

Ten tutaj nie będzie już nikogo niepokoił, bo jest nienormalny, OK?

You could have blown us all to bits and saved Adolf the bother!

Mogłeś nas rozerwać na strzępy i zaoszczędzić Adolfowi kłopotu!

I am only 85 percent complete on LinkedIn, and that bothers me.

Na LinkedIn jestem ukończony tylko w 85%, a to mnie denerwuje.

“It really bothers me when views of something are somewhat cynical,” he said in an interview.

„Bardzo mnie denerwuje cyniczne podchodzenie do problemów”, powiedział reżyser w jednym z wywiadów.

However, there are two points in the new regulation which bother me:

Dwa punkty w nowym rozporządzeniu budzą jednak mój niepokój:

Call the doctor should these symptoms bother you/your child.

Jeśli objawy te są niepokojące należy powiadomić lekarza.

The biggest day of your academic career, and you didn't even bother to invite me.

To twój najważniejszy dzień, a nawet mnie nie zaprosiłaś.

It keeps bothering you a little bit, like being hungry.

Rzeczywiście, na tym to polega. ~~~ Doskwiera człowiekowi jak głód.

By the way, this is something that really bothers me.

Nie wiem czy zauważyliście, pewna rzecz działa mi na nerwy.

And I used to be bothered by that, and then I got to thinking, well, wait a minute.

I trapiło mnie to, ale potem zacząłem myśleć. ~~~ No chwileczkę, kupiłem swój pierwszy komputer Apple w 1978.

And if you believe that, then stuff like this doesn't bother you.

I jeśli w to wierzycie to takie coś nie wzrusza.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

bosun · bot · botanical · botanist · botany · botch · botch-up · botched · botfly · both · bother · bothered · bothering · bothersome · bots · Botswana · bott · bottle · bottleache · bottleneck · bottlenose

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.