Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "bone up"

Tłumaczenie

"bone up" tłumaczenie polskie

 

Podobne tłumaczenia

"bone up" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bone up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

You then hope that the earth moves in such a way as to bring the bones back up to the surface.

I mieć nadzieję, że ruchy ziemi wypchną kiedyś kości na powierzchnię.

A cheerful heart is a good medicine; But a broken spirit drieth up the bones.

Serce wesołe oczerstwia jako lekarstwo; ale duch sfrasowany wysusza kości.

It may encourage more people to sign up to be potential live-saving bone marrow donors.

Co przekłada się na lepsze wyniki. ~~~ Może to zachęcić ludzi aby zapisali się na listy dawców szpiku.

He couldn't match it up to any bones on the planet, and he said, Aha!

Nie były podobne do żadnych znanych na Ziemi.

And he took him by the right hand, and raised him up: and immediately his feet and his ankle-bones received strength.

A ująwszy go za prawą rękę jego, podniósł go, a zarazem utwierdzone były nogi jego i kostki.

No evidence of saturation of bone uptake was found after chronic dosing with cumulative intravenous doses up to 35 mg/ kg in animals.

Nie znaleziono dowodu na nasycenie wychwytu kości po ciągłym podawaniu skumulowanych dawek dożylnych do 35 mg/ kg u zwierząt.

and he brought up from thence the bones of Saul and the bones of Jonathan his son: and they gathered the bones of them that were hanged.

A tak wziął stamtąd kości Saulowe i kości Jonatana, syna jego; zebrano też kości powieszonych,

As chemotherapy and/ or radiotherapy can depress the activity of your bone marrow, this will help to speed up its recovery.

Ponieważ chemioterapia i (lub) radioterapia może hamować aktywność szpiku kostnego, zabieg ten może pomóc w przyspieszeniu powrotu do zdrowia.

Preotact can be used for up to 24 months, patients can then be treated with a bisphosphonate (a medicine that reduces bone loss).

Preotact można używać przez okres do 24 miesięcy, a następnie pacjentów można leczyć bisfosfonianami (leki zmniejszające utratę masy kostnej).

TRISENOX was administered intravenously over 1 to 2 hours until the bone marrow was free of leukaemic cells, up to a maximum of 60 days.

TRISENOX podawano dożylnie przez 1 do 2 godzin, do osiągnięcia braku obecności komórek białaczkowych w szpiku kostnym, maksymalnie przez 60 dni.

The studies also showed that the benefits of Forsteo treatment continued to increase for up to two years, with further increases in bone density.

Badania wykazały również, że korzyści z leczenia preparatem Forsteo nadal występowały w okresie do dwóch lat – obserwowano dalsze zwiększanie gęstości kości.

No evidence of saturation of bone uptake was found after chronic dosing with cumulative intravenous doses up to 35 mg/ kg in animals.

W badaniach na zwierzętach, którym długotrwale podawano dożylnie łączną dawkę 35 mg/ kg mc. nie stwierdzono nasycenia wychwytu alendronianu przez tkankę kostną.

So, I made this device, linked it up, and the wishbone walks. ~~~ And because the wishbone is bone -- it's animal -- it's sort of a point where I think we can enter into it.

Zrobiłem więc to urządzenie, połączyłem i kość chodzi, a fakt, że jest to kość, zwierzę, zbliża nas do tej maszyny.

And they that pass through the land shall pass through; and when any seeth a man's bone, then shall he set up a sign by it, till the buriers have buried it in the valley of Hamon-gog.

A ci przechodząc chodzić będą po ziemi, a ujrzawszy kości człowiecze postawią przy nich znak, aby je pochowali ci, co chowają umarłych, w dolini mnóstwa Gogowego.

It has taken me to Juarez, Mexico, where I was a week ago, where I have literally been there in parking lots where bones of women have washed up and been dumped next to Coca-Cola bottles.

Do Juarez w Meksyku, gdzie byłam tydzień temu i gdzie dosłownie na parkingach kości kobiet walają się obok butelek po coca-coli.

No bone tumours were observed in ovariectomised monkeys treated for 18 months or during a 3-year follow-up period after treatment cessation.

U operacyjnie pozbawionych jajników małp, którym podawano lek przez okres 18 miesięcy, nie stwierdzono przypadków guzów kości podczas leczenia ani przez kolejne 3 lata po jego zakończeniu.

Bone loss is particularly rapid for the first 10 years after menopause when the compensatory increase in bone formation is inadequate to keep up with resorptive losses.

Utrata tkanki kostnej jest szczególnie szybka w ci gu pierwszych 10 lat po menopauzie, gdy kompensacyjne nasilenie tworzenia ko ci nie wystarcza dla uzupełnienia strat b d cych skutkiem resorpcji.

Bone loss is particularly rapid for the first 10 years after menopause when the compensatory increase in bone formation is inadequate to keep up with resorptive losses.

Utrata tkanki kostnej jest szczególnie szybka w ciągu pierwszych 10 lat po menopauzie, gdy kompensacyjne nasilenie tworzenia kości nie wystarcza dla uzupełnienia strat będących skutkiem resorpcji.

QUADRAMET is only used in bone metastases that can take up a type of chemical called bisphosphonates, as this means that the metastases will also take up QUADRAMET.

QUADRAMET jest stosowany wyłącznie w przerzutach do kości, w których komórki nowotworowe mogą wchłaniać substancje zwane bisfosfonianami, ponieważ oznacza to, że będzie wchłaniany także QUADRAMET.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

bonded · bonder · bondholders · bonding · bondman · bonds · bondwoman · bone · bone-dry · bone-tired · bone-up · bonefish · bonehead · boneless · boner · bones · bonesaw · boneset · boney · boneyard · bonfire

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.