Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "bless you"

 

"bless you" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 33

bless you {wykrzyknik}

bless you {wykrz.} (też: cheers, chin chin, chin, God bless you)

na zdrowie {wykrz.}

Bless you, bless you.

Na zdrowie.

to bless {czasownik}

Every day will I bless thee; And I will praise thy name for ever and ever.

Na każdy dzień błogosławić cię będę, a chwalić imię twoje na wieki wieków.

My mouth shall speak the praise of Jehovah; And let all flesh bless his holy name for ever and ever.

Chwałę Pańską wysławiać będą usta moje; a błogosławić będzie wszelkie ciało imię święte jego na wieki wieków.

And they shall live; and to him shall be given of the gold of Sheba: And men shall pray for him continually; They shall bless him all the day long.

I będzie żył, a dawać mu będą złoto sabejskie, i ustawicznie się za nim modlić będą, cały dzień błogosławić mu będą.

and thou shalt swear, As Jehovah liveth, in truth, in justice, and in righteousness; and the nations shall bless themselves in him, and in him shall they glory.

I przysiężeszli w prawdzie, w sądzie i w sprawiedliwości, mówiąc: Jako żyje Pan; tedy błogosławić sobie w nim będą narody, i w nim się przechwalać.

and now it hath pleased thee to bless the house of thy servant, that it may continue for ever before thee: for thou, O Jehovah, hast blessed, and it is blessed for ever.

Teraz tedy począłeś błogosławić domowi sługi twego, aby trwał na wieki przed tobą; boś ty Panie

And they had a few small fishes: and having blessed them, he commanded to set these also before them.

Mieli też trochę rybek, które pobłogosławiwszy, kazał i one przed lud kłaść.

And as they were eating, he took bread, and when he had blessed, he brake it, and gave to them, and said, Take ye: this is my body.

A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb, a pobłogosławiwszy, łamał i dał im, mówiąc: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje.

Look unto Abraham your father, and unto Sarah that bare you; for when he was but one I called him, and I blessed him, and made him many.

Spojrzyjcie na Abrahama, ojca waszego, i na Sarę, która was porodziła, żem go jednego wezwał, i pobłogosławiłem mu, a rozmnożyłem go.

Yes, this is my message from my country, from a land that was blessed by the heavens and where all the prophets walked and lived in.

Tak, to moje przesłanie z mojego kraju, ziemi, którą pobłogosławiły niebiosa, po której kroczyli, i na której mieszkali wszyscy prorocy.

And as they were eating, Jesus took bread, and blessed, and brake it; and he gave to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.

A gdy oni jedli, wziąwszy Jezus chleb, a pobłogosławiwszy łamał, i dał uczniom i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "bless":

 

Podobne tłumaczenia

"bless you" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bless you" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I wish to invoke this Hungarian folk greeting to wish you a blessed new year.

Pragnę przywołać to ludowe węgierskie życzenie, żeby życzyć państwu szczęśliwego nowego roku.

It's an absolutely fat-free design, and when you look at it, you see human beings. ~~~ Bless you.

Projektowanie jest całkowicie beztłuszczowe a kiedy spojrzymy na efekt, widzimy istotę ludzką.

Bless them that persecute you; bless, and curse not.

Dobrorzeczcie tym, którzy was prześladują; dobrorzeczcie, a nie przeklinajcie.

SOC: What blessing would you get from carrying out a suicide attack?

Jakie błogosławieństwo cię czeka za atak samobójczy?

A headache tablet is a blessing, but if you take 20 it becomes dangerous, even life-threatening.

Tabletka od bólu głowy jest błogosławieństwem, ale jeżeli weźmie się ich 20 na raz, staje się niebezpieczna, a nawet grozi śmiercią.

Oh, bless you for that.

Bóg zapłać za to.

God bless you.

Bóg z wami.

Bless you.

Bądź błogosławiona.

And I know that, when I come unto you, I shall come in the fulness of the blessing of Christ.

A wiem, iż gdy przyjdę do was, z hojnem błogosławieństwem Ewangielii Chrystusowej przyjdę.

Behold, I set before you this day a blessing and a curse:

Oto, ja dziś wam przedkładam błogosławieństwo, i przeklęstwo;

Thank you for blessing this morning's session, Mr Hannan.

Dziękuje panu za pobłogosławienie dzisiejszego posiedzenia, panie pośle Hannan.

the blessing, if ye shall hearken unto the commandments of Jehovah your God, which I command you this day;

Błogosławieństwo, będziecieli posłuszni przykazaniu Pana Boga waszego, które ja przykazuję wam dziś;

You, however, are blessed with the gift of influence.

Jesteście osobami, które mają szczęście posiadać znaczące wpływy.

I'll leave you with what I call the baker's blessing.

Pozostawiam wam to, co nazywam błogosławieństwem piekarza.

I wish you all the best and God bless!

Wszystkiego najlepszego i z Bogiem!

Blessed are ye when [men] shall reproach you, and persecute you, and say all manner of evil against you falsely, for my sake.

Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą, i prześladować was, i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamając dla mnie.

♫ shows that you are blessed.

♫ ale w tym wypadku dowodzi mojej świętości.

It's been a blessing singing for you.

To zaszczyt móc tu śpiewać.

Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:

Tedy rzecze król tym, którzy będą po prawicy jego: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego

Behold, your house is left unto you [desolate]: and I say unto you, Ye shall not see me, until ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.

Otoż zostanie wam dom wasz pusty.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kandelabr, Błogosławieństwa z Kazania na Górze, Marsala, zero, od strony kierowcy

Podobne słowa

bleb · bleed · bleeding · bleeper · blemish · blend · blende · blender · blending · blepharospasm · bless-you · blessed · blessing · blest · blether · blewits · blight · blighter · blimey! · blimp · blind

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.