Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "blend"

 

"blend" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-64 z 98

blend {rzeczownik}

blend {rzecz.} (też: mixture, assortment, grab bag, mashup)

mieszanka {f.}

They're all common ones: Chinese jasmine, Japanese sencha, Earl Grey and a special blend that we prepared.

Wszystkie są popularne, chińska jaśminowa, japońska sencha, Earl Grey i specjalna mieszanka przygotowana przez nas.

But what's very cool is when we actually combined the two less potent teas together, the combination, the blend, is more potent than either one alone.

Ale co bardzo fajne to to, że kiedy faktycznie połączymy dwie słabsze herbaty, kombinacja, mieszanka, jest mocniejsza niż każda z osobna.

Gelatin Red iron oxide (E172) Propylene glycol Purified water ‘ Sorbitol special-glycerin blend’ (d-sorbitol, 1,4 sorbitan, mannitol and glycerin) Titanium dioxide (E171).

Żelatyna Czerwony tlenek żelaza (E172) Glikol propylenowy Woda destylowana Specjalna mieszanka sorbitolowo- glicerynowa (d- sorbitol, 1, 4 sorbitan, mannitol i gliceryna) Dwutlenek tytanu (E171)

Also, in some countries there are biofuel blends that also influence the velocity of the possibility to change prices according to the oil price.

Ponadto w niektórych krajach istnieją mieszanki biopaliw, które również mają wpływ na tempo, z jakim można zmieniać ceny w porównaniu do cen ropy.

The Brazilian Government is pushing through legislation making provision for a total ban on the manufacture and sale of cigarettes containing different ingredients, known as blended cigarettes.

Rząd brazylijski naciska, aby za sprawą ustawodawstwa wprowadzić całkowity zakaz produkcji i sprzedaży papierosów zawierających różne składniki, czyli tak zwane mieszanki tytoniowe.

blend {rzecz.} (też: jumble, mixture, promiscuity, hodgepodge)

Anhydrized liquid sorbitol – glycerol blend Sunset yellow (E110)

mieszanina bezwodnego płynnego sorbitolu i glicerolu żółcień pomarańczowa (E110)

blend {rzecz.} (też: mélange, medley)

melanż {m.} [slg.]

blend {rzecz.}

zbitka {f.}

blend {rzecz.} (też: mashup, mash-up, mesh)

mashup {m.}

blend {rzecz.} (też: mashup, mash-up, mesh)

utwór będący kompilacją kilku innych utworów (książka, piosenka, teledysk) {m.}

to blend {czasownik}

to blend [blended; blent|blended; blent] {czas.} (też: to annex, to bind, to connect, to consociate)

to blend [blended; blent|blended; blent] {czas.} (też: to converge, to coalesce, to commune)

to blend [blended; blent|blended; blent] {czas.} (też: to mix, to interfere, to stir, to intermingle)

mieszać [mieszam|mieszał] {czas. ndk}

What we need is a pure and simple ban on all blending and mixing in Europe, and in France in particular.

Potrzeba nam jasnego i prostego zakazu wszelkiego kupażowania i mieszania w Europie, a w szczególności we Francji.

Therefore, Commissioner, I support all my fellow Members who, like I, reject this mixing or blending of white with red wine.

Dlatego też, pani komisarz, popieram wszystkich moich kolegów posłów, którzy, tak jak ja, odrzucają to mieszanie czy kupażowanie wina białego i czerwonego.
utrzeć (składniki ciasta) {czas. dk} [gastr.]

to blend [blended; blent|blended; blent] {czas.} (też: to weave, to interblend)

wtapiać {czas. ndk} [przen.]

The camera comes in three colors: black, white and chrome to blend perfectly into all environments.

Kamera jest dostępna w trzech kolorach: czarnym, białym oraz chromowanym, aby doskonale wtapiać się we wszelkie środowiska.

to blend [blended; blent|blended; blent] {czas.} (też: to jumble, to mix, to commingle, to muddle)

pomieszać {czas. dk}

to blend [blended; blent|blended; blent] {czas.} (też: to mix, to snafu, to jargogle)

namieszać {czas. dk}

to blend [blended; blent|blended; blent] {czas.} (też: to compete)

to blend [blended; blent|blended; blent] {czas.} (też: to mix, to dub, to mash up)

miksować {czas. ndk}
wtopić {czas. dk} [przen.]

to blend into the crowd

wtopić się w tłum

I wanted to blend in like a chameleon.

Chciałem się wtopić w środowisko jak kameleon.
wtopić się {czas. zwr. dk} [przen.]

to blend into the crowd

wtopić się w tłum
ucierać (składniki ciasta) {czas. ndk} [gastr.]
wtapiać się {czas. zwr. ndk} [przen.]

The camera comes in three colors: black, white and chrome to blend perfectly into all environments.

Kamera jest dostępna w trzech kolorach: czarnym, białym oraz chromowanym, aby doskonale wtapiać się we wszelkie środowiska.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "blend":

 

Podobne tłumaczenia

"blend" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "blend" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The European Union market is starting to be targeted by these third-country blends.

Te kupaże z krajów trzecich zaczynają obierać za cel rynek Unii Europejskiej.

There's some kind of a blend that happens that allows, you know, to find innovation.

To wszystko się ze sobą przeplata, co pozwala odnaleźć tą innowację.

(Laughter) Now I think the whole concept of a mermaid doesn't really blend into the swamp feel.

(Śmiech) Sądzę, że to, z czym kojarzy się syrena mało pasuje do czegoś takiego jak bagno.

You also asked for a specific impact assessment before the removal of the blending prohibition.

Wnioskowali państwo również o konkretną ocenę wpływu przed zniesieniem zakazu kupażowania.

An example is the blending of red and white wine to make a rosé.

Przykładem niech będzie kupażowanie czerwonego i białego wina w celu wytworzenia wina różowego.

Commissioner, it is vital to prohibit blending before 7 June.

Pani komisarz! Ważne jest, by kupażowanie było zakazane przed 7 czerwca.

I like to think of this as the Atari Pong of this blended-reality play.

To jak Atari Pong To jak Atari Pong gra wymieszana z realem.

For example, would the ban on blending red and white wine be a regional or national ban?

Przykładowo, czy zakaz kupażowania wina czerwonego i białego miałby charakter regionalny czy krajowy?

And as it turned out, these guys really taught me a thing or two about blending in with the locals.

A jak się okazało ci ludzie naprawdę nauczyli mnie paru rzeczy o wtapianiu się w środowisko tubylców.

I question calling a blend of different wines 'rosé wine'.

Kwestionuję nazywanie wyniku kupażowania różnych win "winem różowym”.

Now you are authorising the blending of white wine and red wine with the designation of rosé wine.

Teraz zaś dopuszcza pani kupażowanie białego i czerwonego wina dając mu nazwę pochodzenia wino różowe.

It ended with a new synthesis: Darwin's ideas and Mendel's ideas blending together.

Rezultatem była nowa synteza. ~~~ Połączono idee Mendla i Darwina. ~~~ Połączono idee Mendla i Darwina.

Today, one-fifth of rosé production involves blending.

Obecnie jedna piąta produkcji wina różowego obejmuje kupażowanie.

To enable the camera to better blend in with the environment, skins are available in different colors.

Dostępne są skórki (skins) w wielu opcjach kolorów, umożliwiające najlepsze dopasowanie kamery do otoczenia.

We actually proposed two different labelling options: 'traditional rosé' and 'rosé by blending'.

W istocie zaproponowaliśmy dwie różne opcje oznakowania: "wino różowe tradycyjne” i "wino różowe kupażowane”.

At EU level, the ban on blending red and white wine is today limited to the production of table wine.

Na szczeblu UE zakaz kupażowania wina czerwonego i białego ogranicza się obecnie do produkcji wina stołowego.

The product specification of Champagne allows the blending of red and white to produce rosé Champagne.

Specyfikacja produktu dla szampana dopuszcza kupażowanie czerwonego z białym do wytworzenia szampana różowego.

Then you could talk about a trait like blending.

Moglibyśmy też mówić o takiej cechy jak łączenie.

We are asking you to find the courage, Mrs Fischer Boel, not to call blended white and red wine 'rosé wine'.

Prosimy, by znalazła pani odwagę, pani komisarz, by nie nazywać kupażu wina białego i czerwonego "winem różowym”.

Blended wine is not rosé; it is a mixed white.

Wino kupażowane to nie wino różowe; to białe wino mieszane.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

bleakness · blear · bleary · bleat · bleb · bleed · bleeding · bleep · bleeper · blemish · blend · blende · blender · blending · blepharospasm · blessed · blessing · blest · blether · blewits · blight

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.