angielsko-polskie tłumaczenie słowa "birth"

EN birth angielskie tłumaczenie

birth {rzecz.}
to birth {czas.}

EN birth
volume_up
{rzeczownik}

birth
It was Voltaire who told us: 'Mortals are equal; it is not birth, but virtue alone that makes the difference.'
To Wolter powiedział: "Śmiertelnicy są równi; to nie urodzenie, lecz jedynie cnota sprawia, że są różni.”
To conceive, give birth to and bring up a child is not just a private matter but a public task, a state task.
Poczęcie, urodzenie i wychowanie dziecka nie jest tylko prywatna sprawą, lecz zadaniem publicznym, zadaniem państwowym.
Of these 19 pregnancies, there were 9 healthy infants, 5 elective abortions, 4 spontaneous abortions and 1 birth defect (Down's Syndrome to a 35 year old).
Wynikiem tych 19 ci było urodzenie 9 zdrowych noworodków, 5 aborcji z wyboru, 4 samoistne poronienia i 1 noworodek z wad rozwojow (dziecko z zespołem Downa urodzone przez kobiet 35- letni).
birth
The railway fostered the rise of the middle classes, economic development, disintegration of feudal restrictions and the birth of unified nations.
Kolej pobudziła wzrost klasy średniej, rozwój gospodarczy, zniesienie feudalnych ograniczeń oraz narodzenie zjednoczonych narodów.
Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found with child of the Holy Spirit.
A narodzenie Jezusa Chrystusa takie było: Albowiem gdy Maryja, matka jego, poślubiona była Józefowi, pierwej niżeli się zeszli, znaleziona jest brzemienną z Ducha Świętego.

Przykłady użycia - "birth" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey therefore often solve their current financial problems through giving birth.
Wydając na świat dzieci, często rozwiązują oni swoje bieżące problemy finansowe.
EnglishWe were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Cieszymy się z wieści o narodzinach waszego synka/waszej córeczki. Gratulujemy!
EnglishI photographed her before and after the birth of her beautiful baby girl, Issa.
Robiłam jej zdjęcia zarówno przed jak i po narodzinach jej ślicznej córeczki, Issy.
EnglishYour insulin dosage may need to be changed during pregnancy and after giving birth.
W okresie ciąży i po porodzie może zaistnieć konieczność zmiany dawki insuliny.
EnglishYou r insulin dosage may need to be changed during pregnancy and after giving birth.
W okresie ciąży i po porodzie może zaistnieć konieczność zmiany dawki insuliny.
EnglishIn the EU, we kill over one and a half million children before birth every year.
Każdego roku w Unii Europejskiej zabijamy ponad półtora miliona nienarodzonych dzieci.
EnglishThis is when we see the birth of the transnational arms organization Al Qaeda.
To tu obserwujemy narodziny ponadnarodowej organizacji zbrojnej - Al Kaidy.
EnglishBuild our science, civilized and advanced idea of marriage and giving birth."
Twórz naszą naukę. ~~~ Cywilizowana i zaawansowana idea małżeństwa i rodzicielstwa."
EnglishThus, the birth rate throughout the EU is currently 1.5 children per woman.
Przyrost naturalny w Unii Europejskiej wynosi obecnie 1,5 dziecka na kobietę.
EnglishIt was cosmic radiation left over from the very birth of the universe.
Było to promieniowanie kosmiczne, które powstało podczas narodzin Wszechświata.
EnglishIt only started with the birth of modern bureaucracy, and of industrial revolution.
Rozpoczęło się tylko dzięki narodzinom nowoczesnej biurokracji i rewolucji przemysłowej.
EnglishTygacil may interfere with the contraceptive pill (birth control pill).
Lek Tygacil może zakłócać działanie tabletek („ pigułek ”) antykoncepcyjnych.
Englishif you are male and wish to father a child, as Arava can cause birth defects in new born
mężczyźni powinni zostać poinformowani o ryzyku wystąpienia wad wrodzonych u dziecka.
EnglishIn the year of my birth the Nintendo Entertainment System also went into development.
W roku moich urodzin rozpoczęto pracę nad Nintendo Entertainment System.
EnglishMost (61 %) had a normal outcome with regard to term and normal birth.
W większości przypadków (61 %) długość ciąży i poród nie odbiegały od normy.
EnglishOf the Rock that begat thee thou art unmindful, And hast forgotten God that gave thee birth.
Opoki, która cię spłodziła, zapomniałeś, zapomniałeś Boga, Stworzyciela twego.
EnglishSeparation of a mother and her baby in prison often occurs just hours after birth.
Rozdzielenie matki i dziecka w więzieniach często następuje już po kilku godzinach od porodu.
EnglishOn average, women are now well into their thirties when they give birth to their first child.
Średnio, obecnie kobiety rodzą swoje pierwsze dziecko dobrze po trzydziestce.
EnglishClofarabine may cause serious birth defects when administered during pregnancy.
Przypuszcza się, że klofarabina stosowana w okresie ciąży może wywoływać ciężkie wady wrodzone.
EnglishIt was exactly that kind of approach in the past which led to the birth of the current regime.
Dokładnie taka postawa w przeszłości doprowadziła do narodzin obecnego reżimu.