Językowy Mundial bab.la 2016

PL
VS
FI
Kocham Cię Mä rakastan sua

Głosuj na swój ulubiony język!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "birth"

 

"birth" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 383

birth {rzeczownik}

birth {rzecz.}

urodzenie {n.}

It was Voltaire who told us: 'Mortals are equal; it is not birth, but virtue alone that makes the difference.'

To Wolter powiedział: "Śmiertelnicy są równi; to nie urodzenie, lecz jedynie cnota sprawia, że są różni.”

To conceive, give birth to and bring up a child is not just a private matter but a public task, a state task.

Poczęcie, urodzenie i wychowanie dziecka nie jest tylko prywatna sprawą, lecz zadaniem publicznym, zadaniem państwowym.

Of these 19 pregnancies, there were 9 healthy infants, 5 elective abortions, 4 spontaneous abortions and 1 birth defect (Down's Syndrome to a 35 year old).

Wynikiem tych 19 ci było urodzenie 9 zdrowych noworodków, 5 aborcji z wyboru, 4 samoistne poronienia i 1 noworodek z wad rozwojow (dziecko z zespołem Downa urodzone przez kobiet 35- letni).

All this growth is due to immigration and births to immigrants.

Cały ten wzrost to skutek imigracji oraz urodzeń wśród imigrantów.

Also cause for concern is the situation regarding registration of births and low levels of schooling.

Niepokój budzi też sytuacja w zakresie rejestracji urodzeń i niski poziom kształcenia.

birth {rzecz.}

The railway fostered the rise of the middle classes, economic development, disintegration of feudal restrictions and the birth of unified nations.

Kolej pobudziła wzrost klasy średniej, rozwój gospodarczy, zniesienie feudalnych ograniczeń oraz narodzenie zjednoczonych narodów.

Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found with child of the Holy Spirit.

A narodzenie Jezusa Chrystusa takie było: Albowiem gdy Maryja, matka jego, poślubiona była Józefowi, pierwej niżeli się zeszli, znaleziona jest brzemienną z Ducha Świętego.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "birth":

 

Podobne tłumaczenia

"birth" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "birth" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

They therefore often solve their current financial problems through giving birth.

Wydając na świat dzieci, często rozwiązują oni swoje bieżące problemy finansowe.

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.

Cieszymy się z wieści o narodzinach waszego synka/waszej córeczki. Gratulujemy!

In addition, dose-related undesirable effects should be monitored after birth.

Oprócz tego po urodzeniu należy monitorować działania niepożądane zależne od dawki.

I photographed her before and after the birth of her beautiful baby girl, Issa.

Robiłam jej zdjęcia zarówno przed jak i po narodzinach jej ślicznej córeczki, Issy.

Your insulin dosage may need to be changed during pregnancy and after giving birth.

W okresie ciąży i po porodzie może zaistnieć konieczność zmiany dawki insuliny.

You r insulin dosage may need to be changed during pregnancy and after giving birth.

W okresie ciąży i po porodzie może zaistnieć konieczność zmiany dawki insuliny.

Build our science, civilized and advanced idea of marriage and giving birth."

Twórz naszą naukę. ~~~ Cywilizowana i zaawansowana idea małżeństwa i rodzicielstwa."

This is when we see the birth of the transnational arms organization Al Qaeda.

To tu obserwujemy narodziny ponadnarodowej organizacji zbrojnej - Al Kaidy.

Thus, the birth rate throughout the EU is currently 1.5 children per woman.

Przyrost naturalny w Unii Europejskiej wynosi obecnie 1,5 dziecka na kobietę.

In the EU, we kill over one and a half million children before birth every year.

Każdego roku w Unii Europejskiej zabijamy ponad półtora miliona nienarodzonych dzieci.

Women return to work after giving birth, and do not take maternity leave.

Kobiety wracają do pracy po urodzeniu dziecka i nie biorą urlopu macierzyńskiego.

In the year of my birth the Nintendo Entertainment System also went into development.

W roku moich urodzin rozpoczęto pracę nad Nintendo Entertainment System.

It only started with the birth of modern bureaucracy, and of industrial revolution.

Rozpoczęło się tylko dzięki narodzinom nowoczesnej biurokracji i rewolucji przemysłowej.

if you are male and wish to father a child, as Arava can cause birth defects in new born

mężczyźni powinni zostać poinformowani o ryzyku wystąpienia wad wrodzonych u dziecka.

And he was writing his blog one day, and his wife gave birth to her baby at 25 weeks.

Pewnego dnia pisał na blogu, a jego żona urodziła w 25... w 25 tygodniu.

In the case of multiple births, I believe that leave should be extended correspondingly.

W sytuacji porodu mnogiego uważam, że urlopy powinny być odpowiednio wydłużone.

Tygacil may interfere with the contraceptive pill (birth control pill).

Lek Tygacil może zakłócać działanie tabletek („ pigułek ”) antykoncepcyjnych.

France played an important role in the birth of the modern Czech state.

Francja odegrała ważną rolę w narodzinach nowożytnego państwa czeskiego.

Most (61 %) had a normal outcome with regard to term and normal birth.

W większości przypadków (61 %) długość ciąży i poród nie odbiegały od normy.

It was cosmic radiation left over from the very birth of the universe.

Było to promieniowanie kosmiczne, które powstało podczas narodzin Wszechświata.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: zmyślasz, odkładać, ogryzek, szachy na lodzie, osoba która płynnie przechodzi z jednej identyfikacji płciowej w inną

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.