Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "birth"

 

"birth" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 485

birth {rzeczownik}

birth {rzecz.}

urodzenie {n.}

It was Voltaire who told us: 'Mortals are equal; it is not birth, but virtue alone that makes the difference.'

To Wolter powiedział: "Śmiertelnicy są równi; to nie urodzenie, lecz jedynie cnota sprawia, że są różni.”

To conceive, give birth to and bring up a child is not just a private matter but a public task, a state task.

Poczęcie, urodzenie i wychowanie dziecka nie jest tylko prywatna sprawą, lecz zadaniem publicznym, zadaniem państwowym.

Of these 19 pregnancies, there were 9 healthy infants, 5 elective abortions, 4 spontaneous abortions and 1 birth defect (Down's Syndrome to a 35 year old).

Wynikiem tych 19 ci było urodzenie 9 zdrowych noworodków, 5 aborcji z wyboru, 4 samoistne poronienia i 1 noworodek z wad rozwojow (dziecko z zespołem Downa urodzone przez kobiet 35- letni).

Pompe disease Pompe disease is a rare, progressive and fatal metabolic myopathy with an estimated global incidence of 1 in 40,000 births.

Choroba Pompego Choroba Pompego jest rzadką, postępującą i śmiertelną miopatią metaboliczną z szacowaną częstością występowania na świecie 1 na 40 000 urodzeń.

birth {rzecz.}

The birth of a delayed identical twin is not going to shake western civilization.

Opóźnione w czasie narodzenie identycznego bliźniaka nie wstrząśnie zachodnią cywilizacją.

The railway fostered the rise of the middle classes, economic development, disintegration of feudal restrictions and the birth of unified nations.

Kolej pobudziła wzrost klasy średniej, rozwój gospodarczy, zniesienie feudalnych ograniczeń oraz narodzenie zjednoczonych narodów.

Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found with child of the Holy Spirit.

A narodzenie Jezusa Chrystusa takie było: Albowiem gdy Maryja, matka jego, poślubiona była Józefowi, pierwej niżeli się zeszli, znaleziona jest brzemienną z Ducha Świętego.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "birth":

 

Podobne tłumaczenia

"birth" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "birth" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

They therefore often solve their current financial problems through giving birth.

Wydając na świat dzieci, często rozwiązują oni swoje bieżące problemy finansowe.

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.

Cieszymy się z wieści o narodzinach waszego synka/waszej córeczki. Gratulujemy!

In addition, dose-related undesirable effects should be monitored after birth.

Oprócz tego po urodzeniu należy monitorować działania niepożądane zależne od dawki.

I photographed her before and after the birth of her beautiful baby girl, Issa.

Robiłam jej zdjęcia zarówno przed jak i po narodzinach jej ślicznej córeczki, Issy.

Your insulin dosage may need to be changed during pregnancy and after giving birth.

W okresie ciąży i po porodzie może zaistnieć konieczność zmiany dawki insuliny.

Life expectancy will continue to increase and the birth rate will remain low.

Średnie trwanie życia będzie nadal wzrastać, a liczba urodzeń pozostanie niska.

You r insulin dosage may need to be changed during pregnancy and after giving birth.

W okresie ciąży i po porodzie może zaistnieć konieczność zmiany dawki insuliny.

Build our science, civilized and advanced idea of marriage and giving birth."

Twórz naszą naukę. ~~~ Cywilizowana i zaawansowana idea małżeństwa i rodzicielstwa."

Therefore, measures to encourage an increase in the birth rate are urgently needed.

Dlatego potrzebne są pilnie środki zachęcające do zwiększenia przyrostu naturalnego.

If we do not want to rely solely on emigration, we need to boost the birth rate.

Jeżeli nie chcemy polegać wyłącznie na emigracji, musimy zwiększyć wskaźnik urodzeń.

This is when we see the birth of the transnational arms organization Al Qaeda.

To tu obserwujemy narodziny ponadnarodowej organizacji zbrojnej - Al Kaidy.

Thus, the birth rate throughout the EU is currently 1.5 children per woman.

Przyrost naturalny w Unii Europejskiej wynosi obecnie 1,5 dziecka na kobietę.

We should also not forget that the birth rate has decreased in recent years.

Nie powinniśmy także zapominać, że w ostatnich latach zmniejszyła się liczba urodzeń.

In the EU, we kill over one and a half million children before birth every year.

Każdego roku w Unii Europejskiej zabijamy ponad półtora miliona nienarodzonych dzieci.

France is one of the countries of the Union with the highest birth rates.

Francja jest jednym z tych krajów UE, w których występuje najwyższa stopa urodzeń.

Women return to work after giving birth, and do not take maternity leave.

Kobiety wracają do pracy po urodzeniu dziecka i nie biorą urlopu macierzyńskiego.

In the year of my birth the Nintendo Entertainment System also went into development.

W roku moich urodzin rozpoczęto pracę nad Nintendo Entertainment System.

It only started with the birth of modern bureaucracy, and of industrial revolution.

Rozpoczęło się tylko dzięki narodzinom nowoczesnej biurokracji i rewolucji przemysłowej.

if you are male and wish to father a child, as Arava can cause birth defects in new born

mężczyźni powinni zostać poinformowani o ryzyku wystąpienia wad wrodzonych u dziecka.

And he was writing his blog one day, and his wife gave birth to her baby at 25 weeks.

Pewnego dnia pisał na blogu, a jego żona urodziła w 25... w 25 tygodniu.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

birdie · birdies · birdlime · birds · birdsfoot · birdwatching · biretta · birling · Birmingham · biro · birth · birthday · birther · birthers · birthmark · birthplace · birthright · birthroot · biscuit · biscuits · bisector

Na portalu bab.la znajduje się również słownik niemiecko-polski.