Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "bias"

 

"bias" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-47 z 102

bias {rzeczownik}

bias {rzecz.} (też: prejudice)

There is a hint of bias in a number of the amendments to the resolution tabled by the UEN Group.

W niektórych poprawkach zgłoszonych przez Grupę Unii na rzecz Europy Narodów (UEN) da się wyczuć pewne uprzedzenie.

bias {rzecz.} (też: partisanship)

And this work corrects that bias in our culture, that dehumanizing bias.

A ta praca koryguje tą stronniczość w naszej kulturze, tą dehumanizującą stronniczość.

This is a graph demonstrating the presence of publication bias in studies of publication bias.

Ten wykres pokazuje stronniczość wyników w badaniach zjawiska stronniczości.

On account of this bias, I voted against this report.

Ze względu na taką stronniczość głosowałem przeciwko sprawozdaniu.

If there is publication bias, if small negative trials have gone missing in action, you can see it on one of these graphs.

Zakładając stronniczość, jeśli znikają wyniki doświadczeń o negatywnych rezultatach, zobaczymy to na jednym z takich wykresów.

bias {rzecz.} (też: cant, skew)

skos {m.}

bias {rzecz.}

The bias and manipulation of the trial and the accused were a travesty of any sense of justice.

Tendencyjność i manipulowanie procesem oraz oskarżoną stanowiły parodię jakiegokolwiek poczucia sprawiedliwości.

bias {rzecz.} [mat.] (też: systematic error)

to bias {czasownik}

to bias [biased|biased] (decision, result, jury) {czas.}

wpływać na (kogoś/coś) {czas. ndk}

There are a bunch of other of these biases, these cognitive biases, that affect our risk decisions.

Jest dużo podobnych uprzedzeń, tych poznawczych uprzedzeń, które wpływają na nasze decyzje odnośnie ryzyka.

to bias [biased|biased] (against/in favour of sb/sth) {czas.}

nastawić (negatywnie/pozytywnie do kogoś/c) {czas. dk}

For example, I have two suggestions: one, aimed at banks, is a selective lending policy, biased towards productivity and capital, as well as workers and producers.

Mam na przykład dwie sugestie: jedna, skierowana do banków, to selektywna polityka udzielania pożyczek, nastawiona na produktywność i kapitał, jak również pracowników i producentów.

to bias [biased|biased] (decision, result, jury) {czas.}

wpłynąć na (kogoś/coś) {czas. dk}

to bias [biased|biased] (against sb/sth) {czas.}

uprzedzić (do kogoś/czegoś) {czas. dk}

Of course, no one can justifiably maintain that the European Commission is biased against the Muslim citizens of Bosnia and Herzegovina.

Oczywiście nikt nie może w uzasadniony sposób utrzymywać, że Komisja Europejska jest uprzedzona w stosunku do muzułmańskich obywateli Bośni i Hercegowiny.

to bias [biased|biased] (against sb/sth) {czas.}

uprzedzać (do kogoś/czegoś) {czas. ndk}

to bias [biased|biased] (against/in favour of sb/sth) {czas.}

nastawiać [nastawiam|nastawiał] (negatywnie/pozytywnie do kogoś/c) {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "bias":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bias" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Namely, the extent to which you have one of these biased time perspectives.

Nieświadomi jesteśmy również stopnia orientacji na jednej z tych perspektyw czasu.

This resolution sends out a biased signal that divides rather than unites.

Ta rezolucja stanowi tendencyjny sygnał, który bardziej dzieli niż łączy.

And what these cognitive biases do is they act as filters between us and reality.

I co robią te poznawcze uprzedzenia, to bycie filtrami pomiędzy nami, a rzeczywistością.

This simple proposal will also solve most problems that bias lobbyism.

Ten prosty projekt rozwiąże również większość problemów dotyczących lobbingu.

And you'll notice that there's a very heavy bias towards North America and Western Europe.

Zauważycie ogromną przewagę na rzecz Ameryki Północnej i Europy Zachodniej.

The new evidence from the GPRD studies is more vulnerable to various biases, e. g.

EMEA 2005 CHMP/ 187488/ 2004 - Nowe dowody pochodzące z badań GPRD są

Now to see the bias clearly you need to understand what introversion is.

By to zauważyć, musimy najpierw zrozumieć, czym jest introwertyzm.

Then they said, "Okay let's see if there's any cultural bias here.

Potem powiedzieli, "No dobra, zobaczmy czy jest to jakoś uzależnione kulturowo.

This agreement has a much greater environmental and social bias than its 1994 predecessor.

Umowa ta ma o wiele silniejszy aspekt środowiskowy i społeczny niż poprzedni dokument z 1994 r.

We tried to understand the root of the problem rather than being biased by what already exists.

Staraliśmy się dojść do źródła problemu, zamiast patrzeć na już istniejące rozwiązania.

The problem you have presented us with focuses mainly on policing, and this is somewhat biased.

Przedstawiony problem skupia się na utrzymywaniu porządku, co jest trochę nieobiektywne.

In order to avoid bias, we should also include the principle of equity as a minimum requirement.

Aby uniknąć stronniczości, powinniśmy również jako minimalny wymóg uwzględnić zasadę słuszności.

And this leads to the second bias, which economists have called loss aversion.

A to prowadzi nas do drugiego uprzedzenia, które ekonomiści nazywają awersją w stosunku do strat.

Quite frankly we do not need measures biased more towards one category than another.

Szczerze mówiąc, nie potrzebujemy środków faworyzujących jedną kategorię osób w stosunku do innej.

Secondly, Mr Bushill-Matthews gave the impression that the negotiations were biased and one-sided.

Po drugie, pan Bushill-Matthews stworzył wrażenie, że negocjacje były nieobiektywne i jednostronne.

And you can see certain biases that come up again and again.

I możecie zaobserwować pewne uprzedzenia, które występują na okrągło.

Otherwise you run the risk of hearing only biased opinions.

W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że wysłuchają Państwo wyłącznie stronniczych opinii.

But some people have the ability and awareness of their own biases, their own overconfidence.

Jednak pewni ludzie mają umiejętność i świadomość swoich uprzedzeń, własnej zbytniej pewności siebie.

Each element is completely identical, and they're biased.

Każda część jest zupełnie identyczna i są one diagonalne.

What he has no respect for is the unfair and biased way in which the referendum campaign was conducted.

Nie szanuje on natomiast nieuczciwego i stronniczego sposobu prowadzenia kampanii referendalnej.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

bezoar · bfd · BFF · BGP · Bhutan · bi · bi-weekly · Bialystok · Bianca · biannual · bias · biased · biases · biatch · biathlete  · biathlon · biaxial · bib · bibcock · bibimbap · bible

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.