Codziennie nowe artykuły językowe na LexioPhiles

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to beware"

 

"to beware" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 33

to beware {czasownik}

to beware [bewared|bewared] {czas.} (też: to consider, to take care, to advert, to pay attention)

uważać [uważam|uważał] {czas. ndk}

Please beware these attempts.

Proszę uważać na te próby.

We must beware that a tool for oppressing and repressing the people is not created in the name of greater monitoring of cyberspace.

Musimy uważać, by nie stworzyć narzędzia do prześladowania i represjonowania obywateli w imię bardziej wnikliwego monitorowania cyberprzestrzeni.

I realise that the time is up, but Europe's time for shame is not up, it has come back, so beware, ladies and gentlemen.

Uważam, że czas już minął, ale nie minął jeszcze czas na to, żeby Europa się wstydziła, ponieważ temat powrócił, proszę zatem uważać, panie i panowie.

Why was it that, when I had an operation, my doctor said to me, "Beware, Ms. Hertz, of hyperpyrexia," when he could have just as easily said, "Watch out for a high fever."

Dlaczego, kiedy miałam operację, mój lekarz powiedział mi "Pani Hertz, niech się pani wystrzega hiperpireksji", gdy mógł równie dobrze powiedzieć "Proszę uważać na wysoką gorączkę"?

I was personally in Tirana and in Sarajevo only a month ago, together with the Belgian Minister, in order to reinforce this message, that this is very important but beware of abuses.

Ja sama zaledwie miesiąc temu byłam w Tiranie i Sarajewie, by wraz z ministrem belgijskim dobitnie zakomunikować, że wszystko to jest bardzo ważne, ale trzeba uważać na nadużycia.
wystrzegać się {czas. zwr. ndk}

While we are trying to sort out the children's problems, we need to beware of demonising parents who are moving.

Kiedy próbujemy rozwiązać problemy dzieci, musimy wystrzegać się demonizowania rodziców, którzy się przeprowadzają.

I would like to warn that we need to beware that the European Commission does not become a product planning authority.

Chciałbym ostrzec, że powinniśmy wystrzegać się sytuacji, w której Komisja Europejska stanie się urzędem planowania wyrobów.
strzec się {czas. zwr. ndk}

The European Union should beware of becoming the accomplice of a regime which shows a complete disregard for human rights.

Unia Europejska powinna strzec się, by nie zostać wspólnikiem reżimu, który okazuje prawom człowieka całkowite lekceważenie.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "beware":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to beware" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We should beware lest, in caring for the environment, we do the environment harm.

Baczmy, byśmy troszcząc się o środowisko, temu środowisku nie zaszkodzili.

Beware lest ye say, We have found wisdom; God may vanquish him, not man:

Ale snać rzeczecie: Znaleźliśmy mądrość; sam go Bóg przekonywa, nie człowiek.

And Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees.

I rzekł im Jezus: Patrzcie, a strzeżcie się kwasu Faryzeuszów i Saduceuszów.

And the angel of Jehovah said unto Manoah, Of all that I said unto the woman let her beware.

I odpowiedział Anioł Pański Manuemu: Wszystkiego, com powiedział żonie twojej, niech się strzeże.

And he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod.

Tedy im przykazał, mówiąc: Baczcież, a strzeżcie się kwasu Faryzeuszów i kwasu Herodowego.

Beware lest Hezekiah persuade you, saying, Jehovah will deliver us.

Niech was nie zwodzi Ezechyjasz, mówiąc: Pan nas wybawi.

Therefore, let us beware of the scapegoat phenomenon.

Dlatego wystrzegajmy się podejścia polegającego na szukaniu kozła ofiarnego.

But beware of men: for they will deliver you up to councils, and in theirs synagogues they will scourge you;

A strzeżcie się ludzi; albowiem was będą wydawać do rady, i w zgromadzeniach swoich was biczować będą.

We have to be alert and watchful; beware of the eggs of the snake, as Ingmar Bergman taught us.

Musimy być czujni, mając się na baczności. "Uwaga!

Video: Morgan Hendry: Beware of Safety is an instrumental rock band.

Wideo: "Beware of Safety" gra rock industrialny.

Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravening wolves.

A strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczem, ale wewnątrz są wilcy drapieżni.

Rest assured, Commissioner, that it may be late but we are wide awake, and the next Commission had better beware.

Być może późno, ale staliśmy się czujni i o tym zapewniam panią komisarz, a także przestrzegam następną Komisję.

then beware lest thou forget Jehovah, who brought thee forth out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

Strzeżże się, abyś nie zapomniał Pana, który cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli.

Beware: democracy does not mean elections.

Uwaga: demokracja nie oznacza wyborów.

Then understood they that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the teaching of the Pharisees and Sadducees.

Tedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chleba, ale nauki Faryzeuszów i Saduceuszów.

And in his teaching he said, Beware of the scribes, who desire to walk in long robes, and [to have] salutations in the marketplaces,

I mówił do nich w nauce swojej: Strzeżcie się nauczonych w Piśmie, którzy chcą w długich szatach chodzić, a być pozdrawiani na rynkach;

Beware Sarbanes-Oxley!

Dni ustawy Sarbanes-Oxley są chyba policzone!

Beware, ladies and gentlemen: as representatives of the undifferentiated citizens of the European Union, you are soon to become stateless Members.

Uwaga, panie i panowie! Jako przedstawiciele nierozróżnialnych obywateli Unii Europejskiej niedługo staniecie się posłami bezpaństwowymi.

Beware!

Miejmy się na baczności!

We need to beware of poorer people finding themselves being pushed more and more into debt at very high interest levels through loan sharks and the like.

Nie możemy dopuścić, aby gorzej sytuowani coraz bardziej zadłużali się na wysoki procent, zaciągając lichwiarskie pożyczki i tym podobne.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

betting · bettor · between · betwixt · Beurré · bevel · beverage · beverages · bevy · bewailing · beware · bewildered · bewildering · bewilderingly · bewilderment · bewitched · beyond · bezel · bezoar · bfd · BFF

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.