Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "beverage"

 

"beverage" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 25

beverage {rzeczownik}

beverage {rzecz.} (też: drink, quencher)

napój {m.}

beverage, or other medication of the day.

pierwszy posiłek, napój lub inny lek w danym dniu.

All of my beverages are packaged in plastic, even at the health food market.

Opakowania napojów są plastikowe, nawet w sklepach ze zdrową żywnością.

The June Movement supports warning labels on alcoholic beverages.

Ruch Czerwcowy popiera oznakowanie ostrzegawcze na opakowaniach napojów alkoholowych.

advised to avoid alcoholic beverages while taking mirtazapine.

pacjentom unikanie spożywania napojów alkoholowych podczas leczenia mirtazapiną.

As regards the supply of alcoholic beverages, however, the existing regulations should remain in place.

Jednak w kwestii napojów alkoholowych powinny nadal obowiązywać dotychczasowe uregulowania prawne.

beverage {rzecz.} (też: drink, drinking)

picie {n.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "beverage":

 

Podobne tłumaczenia

"beverage" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "beverage" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Alcohol was the daytime beverage of choice.

Alkohol był codziennym napojem, jedynym do wyboru.

The extent of absorption is impaired when taken together with food or beverages (other than plain water).

Stopień absorpcji jest zmniejszony, jeśli lek przyjmuje się razem z pożywieniem lub napojami (innymi niż czysta woda).

If you wish, you may take it with water or another beverage of choice.

Lek można popijać wodą lub innym napojem.

The extent of absorption is impaired when taken together with food or beverages (other than plain water).

Wchłanianie jest zmniejszone w przypadku, gdy lek podawany jest razem z posiłkami lub napojami (innymi, niż zwykła woda).

medicines, beverages and foods containing:

leki, napoje i pokarmy zawierające:

Beverages of this kind are part of the culture in some parts of Europe and make an important contribution to the local economy.

Napoje te należą do kultury w niektórych częściach Europy i są ważnym elementem lokalnej gospodarki.

But wine is also an alcoholic beverage which is damaging to public health, in particular if it is consumed in copious quantities.

Ale wino jest również napojem alkoholowym, który szkodzi zdrowiu publicznemu, szczególnie wtedy, gdy jest spożywane w dużych ilościach.

alcoholic beverages

napoje alkoholowe.

Other beverages (including mineral water), food and some medicinal products are likely to reduce the absorption of alendronate (see section 4.5).

Inne napoje (także woda mineralna), pokarmy i niektóre leki mogą zmniejszać wchłanianie alendronianu (patrz punkt 4. 5).

You want a beverage?

Chcesz drinka?

In osteoporosis studies, alendronate was effective when administered at least 30 minutes before the first food or beverage of the day.

W badaniach dotyczących leczenia osteoporozy alendronian był skuteczny, jeśli podawano go co najmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem lub napojem.

Therefore, check with your doctor or pharmacist about drinking alcoholic beverages, or taking sleeping pills, sedatives or strong pain medications. lp

czy może pić napoje alkoholowe, stosować leki nasenne, uspokajające lub silne leki przeciwbólowe. lec

Now, that number is dwarfed by the number of paper cups we use every day, and that is 40 million cups a day for hot beverages, most of which is coffee.

Liczbę tą przyćmiewa liczba papierowych kubków, które używamy codziennie czyli 40 milionów kubków dziennie na ciepłe napoje, głównie kawę.

In most Member States, the laws prohibiting the sale of alcoholic beverages to young people are adequate; the problem is the low level of compliance.

W większości państw członkowskich, przepisy zabraniające sprzedaży alkoholu młodzieży są wystarczające. Problemem jest nieprzestrzeganie tych przepisów.

So we have to come up with new ideas, for example leaflets accompanying purchases of alcoholic beverages and advice from doctors, as was mentioned in the report.

Musimy więc wypracować nowe pomysły, np. ulotki rozdawane przy zakupie alkoholu i porady udzielane przez lekarzy, o czym była mowa w sprawozdaniu.

on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Mr President, Commissioner, we want wine to be a unique beverage, both in its production and in its consumption.

w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Panie przewodniczący, pani komisarz! Chcemy, aby wino było wyjątkowym napojem, zarówno pod względem produkcji, jak i konsumpcji.

The rapporteur and the shadow rapporteurs also propose investigating whether foodstuffs and beverages could fall within the Ecolabel's scope.

Sprawozdawca oraz sprawozdawcy pomocniczy proponują też zbadanie, czy artykuły spożywcze i napoje mogłyby wejść w zakres wspólnotowego programu oznakowania ekologicznego.

Today we are in a situation where the Community is spending only about 12% on food and non-alcoholic beverages - a dramatic decrease, as you can see from the money spent.

Dziś znaleźliśmy się w sytuacji, w której Wspólnota wydaje jedynie 12% na żywność i napoje bezalkoholowe - co świadczy o znacznym spadku.

Therefore, check with your doctor or pharmacist about drinking alcoholic beverages, or taking sleeping pills, sedatives or strong pain medications.

Z tego powodu pacjent powinien spytać lekarza prowadzącego lub farmaceutę czy może pić napoje alkoholowe, stosować leki nasenne, uspokajające lub silne leki przeciwbólowe.

Taking Alendronate HEXAL with food and drink It is likely that food and beverages (including mineral water) will make Alendronate HEXAL less effective if taken at the same time.

Stosowanie leku Alendronate HEXAL z jedzeniem i piciem Jedzenie i napoje (w tym także woda mineralna) przyjmowane razem z lekiem Alendronate HEXAL mogą osłabiać jego działanie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

betrothed · bets · better · betterment · betting · bettor · between · betwixt · Beurré · bevel · beverage · beverages · bevy · bewailing · bewildered · bewildering · bewilderingly · bewilderment · bewitched · beyond · bezel

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.