Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "bend"

 

"bend" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-101 z 165

bend {rzeczownik}

bend {rzecz.} (też: arc, arch, bow, curve)

łuk {m.}

For, lo, the wicked bend the bow, They make ready their arrow upon the string, That they may shoot in darkness at the upright in heart;

Bo oto niepobożni naciągają łuk, przykładają strzałę swą na cięciwę, aby strzelali w ciemności na uprzejmych sercem.

Set yourselves in array against Babylon round about, all ye that bend the bow; shoot at her, spare no arrows: for she hath sinned against Jehovah.

Szykujcie wojska przeciw Babilonowi zewsząd wszyscy, co ciągniecie łuk, strzelajcie do niego, nie żałujcie strzał; bo przeciwko Panu zgrzeszył.

Go up, ye horses; and rage, ye chariots; and let the mighty men go forth: Cush and Put, that handle the shield; and the Ludim, that handle and bend the bow.

Poskoczcie konie, a zagrzmijcie wozy, a niech się ruszą i mocarze, Murzynowie, i Putejczycy noszący tarcz, i Ludymczycy, którzy noszą i ciągną łuk,

Against [him that] bendeth let the archer bend his bow, and against [him that] lifteth himself up in his coat of mail: and spare ye not her young men; destroy ye utterly all her host.

Do tego, który mocno ciągnie łuk swój, a postępuje w pancerzu swoim, rzekę: Nie folgujcie młodzieńcom jego, wygładźcie wszystko wojsko jego.

For they fled away from the swords, from the drawn sword, and from the bent bow, and from the grievousness of war.

Bo przed mieczami uciekać będą, przed mieczem dobytym, przed łukiem napiętym, przed ciężkością bitwy.

bend {rzecz.} [sport.]

zakręt {m.} [sport.]

Just imagine one of those 25-tonners coming round a bend in a small village, misjudging the bend and then trying to reverse!

Wyobraźmy sobie jedną taką ciężarówkę, gdy ma skręcić na drodze w małej wiosce, jej kierowca źle ocenia zakręt i próbuje cofać!

bend {rzecz.} (też: turn, winding)

zakręt {m.}

bend {rzecz.} (też: bow)

bend {rzecz.}

skłon {m.}

bend {rzecz.} (też: fold, flexure, angulation, flexion)

zgięcie {n.}

bend {rzecz.} (też: curve, flexure)

wygięcie {n.}

Do not insert the needle at an angle, this may cause the needle to bend and/ or prevent proper addition of the solvent into the vial (see Diagram 4).

Nie należy wbijać igły pod kątem, ponieważ może to spowodować wygięcie igły i/ lub uniemożliwi to prawidłowe dodanie rozpuszczalnika do fiolki (patrz Rysunek 4).

bend {rzecz.} [sport.]

wiraż {m.} [sport.]

to bend {czasownik}

naginać {czas.}

And Aristotle said often in dealing with other people, we need to bend the rules.

Arystoteles powiedział, że często w kontaktach z ludźmi musimy naginać zasady.

You cannot bend the rules just because it suits you to do so.

Nie można naginać reguł tylko dlatego, że komuś to odpowiada.

Wise people know when and how to bend the rules.

Mądrzy ludzie wiedzą kiedy i jak naginać zasady.

And Aristotle said, "Hah, they appreciated that sometimes to design rounded columns, you need to bend the rule."

Arystoteles powiedział, że doceniali to, że czasem by zaprojektować okrągłą kolumnę trzeba naginać zasady.

A wise person knows when to bend the rules.

Mądra osoba wie kiedy naginać zasady.

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to bend down)

nagiąć {czas.}

I find this argument fascinating, as though we can kind of bend the rules of physics to suit our needs.

To bardzo fascynujący argument, jakbyśmy mogli nagiąć prawa fizyki do swoich potrzeb.

So this requires figuring out how to get the most out of something's innate properties and also how to bend it to my will.

Muszę wtedy wymyślić, jak najlepiej wydobyć ich charakter, istotę, i jak go nagiąć do własnej woli.
przeginać (drzewo, maszt) {czas.}
przegiąć (drzewo, maszt) {czas.}

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to incline)

chylić {czas.}

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to incline, to bow)

pochylić {czas.}

You can bend over and look at your reflection in the mirror and maybe run your finger and make a small ripple, or you can jump in and thrash around and see what it feels like, what it smells like."

Można się pochylić i zobaczyć swoje odbicie, przejechać po niej palcem i zrobić falę albo wskoczyć i turlać się, by zobaczyć, jaka jest w dotyku, jaki ma zapach."

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to distort, to twist)

wykrzywić {czas.}

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to bend down, to lean over)

chylić się {czas. zwr.}
giąć {czas.} [pot.]

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to lean, to lean forward, to bend forward)

nachylić się {czas. zwr.}

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to twist)

krzywić {czas.}
schylić się {czas. zwr.}

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to sag)

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to sag)

ugiąć się {czas. zwr.}

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to bend down, to bow down)

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to crook)

zakrzywić {czas.}

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to lean, to pitch, to lean forward, to bend forward)

nachylać się {czas. zwr.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "bend":

 

Podobne tłumaczenia

"bend" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bend" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

No one taught her to bend this into a hook, had shown her how it could happen.

Nikt jej nie uczył jak zaginać haczyk; nikt jej nie pokazał jak można to zrobić.

Trabectedin binds to the minor groove of DNA, bending the helix to the major groove.

Trabektedyna wiąże się z dużym rowkiem DNA zginając helisę do głównego rowka.

This is done by bending the cap up and down until the perforation is broken.

Aby oderwać końcówkę należy kilka razy odgiąć ja na przemian w górę i w dół.

And that bicycle cable can open or close a hand or a hook or bend an elbow.

Linka ta pozwala na otwieranie i zamykanie dłoni lub haka czy zginanie ręki w łokciu.

Be careful not to bend or twist the cover during removal to avoid damage to the needle.

Należy być ostrożnym aby nie wbić igły w skórę zbyt wolno bądź też ze zbyt dużą siłą.

We're going to force you to act against your will, to bend to our will."

Zmusimy cię byś zachowywał się wbrew swej woli, nagniemy cię do naszej woli".

when the blue-haired lady in the doctor's waiting room bends over the magazine table

kiedy błękitnowłosa dama pochyla się nad stołem w lekarskiej poczekalni

So with simple electronics, you can detect how much the page is being bent.

Tak więc, przy użyciu prostej elektroniki, można wykryć, jak bardzo strona jest wyginana.

If a man turn not, he will whet his sword; He hath bent his bow, and made it ready.

Bóg jest sędzią sprawiedliwym; Bóg obrusza się co dzień na niezbożnego.

He teacheth my hands to war; So that mine arms do bend a bow of brass.

Krzepi nogi moje jako jelenie, a na wysokich miejscach moich stawia mię.

Bend the patch in half so that the S-shaped break in the liner opens.

Zgiąć plaster na pół, aby rozchylić nacięcie w kształcie S wykonane w warstwie ochronnej.

It's absolutely astonishingly cold and soul-bending to those of us who can even afford it.

Jest absolutnie zadziwiająco zimny i bezduszny dla tych z nas, których nawet na niego stać.

Be careful not to bend or twist the cover during removal to avoid damage to the needle.

Aby uniknąć uszkodzenia igły, nie należy zginać ani przekręcać osłonki podczas jej zdejmowania

For some magicians or mentalists, sometimes the spoon will bend or melt, sometimes it will not.

Niektórym magikom i mentalistom czasami zegnie się łyżka, a czasem nie.

Be careful not to bend or twist the cover during removal to avoid damage to the needle.

Aby uniknąć uszkodzenia igły, nie należy zginać ani przekręcać osłonki podczas jej zdejmowania.

Be careful not to bend or twist the cover during removal to avoid damage to the needle.

Aby uniknąc uszkodzenia igły, nie należy zginać osłonki ani przekręcać nią podczas jej usuwania.

KS: As this paper is bending, the resistance of the ink changes.

KS: W trakcie zginania tego papieru rezystancja atramentu zmienia się.

But at the same time, we say to the people of the European Union, we will not bend the benchmarks.

Jednocześnie mówimy obywatelom w Unii Europejskiej: nie nagniemy standardów.

Do not insert it at an angle as the needle may bend or break.

Nie wprowadzać igły pod kątem, ponieważ może się zgiąć lub złamać.

You wiggle your little tushy in front of the audience... as you bend over to pick it up, and presto!

Machsz swoją malutką chusteczką do publiczności... kiedy zchylasz się by ją podnieść, i presto!
 

Wyniki z forum

"bend" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.