Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "bend"

 

"bend" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-116 z 186

bend {rzeczownik}

bend {rzecz.} (też: arc, arch, bow, curve)

łuk {m.}

Set yourselves in array against Babylon round about, all ye that bend the bow; shoot at her, spare no arrows: for she hath sinned against Jehovah.

Szykujcie wojska przeciw Babilonowi zewsząd wszyscy, co ciągniecie łuk, strzelajcie do niego, nie żałujcie strzał; bo przeciwko Panu zgrzeszył.

Go up, ye horses; and rage, ye chariots; and let the mighty men go forth: Cush and Put, that handle the shield; and the Ludim, that handle and bend the bow.

Poskoczcie konie, a zagrzmijcie wozy, a niech się ruszą i mocarze, Murzynowie, i Putejczycy noszący tarcz, i Ludymczycy, którzy noszą i ciągną łuk,

Against [him that] bendeth let the archer bend his bow, and against [him that] lifteth himself up in his coat of mail: and spare ye not her young men; destroy ye utterly all her host.

Do tego, który mocno ciągnie łuk swój, a postępuje w pancerzu swoim, rzekę: Nie folgujcie młodzieńcom jego, wygładźcie wszystko wojsko jego.

For they fled away from the swords, from the drawn sword, and from the bent bow, and from the grievousness of war.

Bo przed mieczami uciekać będą, przed mieczem dobytym, przed łukiem napiętym, przed ciężkością bitwy.

whose arrows are sharp, and all their bows bent; their horses' hoofs shall be accounted as flint, and their wheels as a whirlwind:

Strzały jego ostre, i wszystkie łuki jego naciągnione; kopyta koni jego jako krzemień poczytane będą, a koła jego jako burza.

bend {rzecz.} (też: turn, winding, turning)

zakręt {m.}

Just imagine one of those 25-tonners coming round a bend in a small village, misjudging the bend and then trying to reverse!

Wyobraźmy sobie jedną taką ciężarówkę, gdy ma skręcić na drodze w małej wiosce, jej kierowca źle ocenia zakręt i próbuje cofać!

bend {rzecz.} (też: bow)

bend {rzecz.} [sport.]

zakręt {m.} [sport.]

bend {rzecz.} (też: curve, flexure, camber, contortion)

wygięcie {n.}

Do not insert the needle at an angle, this may cause the needle to bend and/ or prevent proper addition of the solvent into the vial (see Diagram 4).

Nie należy wbijać igły pod kątem, ponieważ może to spowodować wygięcie igły i/ lub uniemożliwi to prawidłowe dodanie rozpuszczalnika do fiolki (patrz Rysunek 4).

bend {rzecz.} (też: fold, flexure, angulation, flexion)

zgięcie {n.}

bend {rzecz.}

skłon {m.}

bend {rzecz.} [sport.]

wiraż {m.} [sport.]

to bend {czasownik}

naginać {czas. ndk}

And Aristotle said often in dealing with other people, we need to bend the rules.

Arystoteles powiedział, że często w kontaktach z ludźmi musimy naginać zasady.

Wise people know when and how to bend the rules.

Mądrzy ludzie wiedzą kiedy i jak naginać zasady.

And Aristotle said, "Hah, they appreciated that sometimes to design rounded columns, you need to bend the rule."

Arystoteles powiedział, że doceniali to, że czasem by zaprojektować okrągłą kolumnę trzeba naginać zasady.

A wise person knows when to bend the rules.

Mądra osoba wie kiedy naginać zasady.

Standards which were adopted and came into force in the European Community after many years of work cannot be 'bent' to fit a brutal reality for reasons of tradition.

Standardy, na których przyjęciem i obowiązywaniem pracowaliśmy w ramach Wspólnoty Europejskiej przez wiele lat, nie mogą być "naginane” do brutalnej, tłumaczonej tradycją rzeczywistości.

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to bend down)

nagiąć {czas. dk}

I find this argument fascinating, as though we can kind of bend the rules of physics to suit our needs.

To bardzo fascynujący argument, jakbyśmy mogli nagiąć prawa fizyki do swoich potrzeb.

So this requires figuring out how to get the most out of something's innate properties and also how to bend it to my will.

Muszę wtedy wymyślić, jak najlepiej wydobyć ich charakter, istotę, i jak go nagiąć do własnej woli.

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to bow)

pochylić {czas. dk}

You can bend over and look at your reflection in the mirror and maybe run your finger and make a small ripple, or you can jump in and thrash around and see what it feels like, what it smells like."

Można się pochylić i zobaczyć swoje odbicie, przejechać po niej palcem i zrobić falę albo wskoczyć i turlać się, by zobaczyć, jaka jest w dotyku, jaki ma zapach."
przegiąć (drzewo, maszt) {czas. dk}
przeginać (drzewo, maszt) {czas. ndk}
wykrzywić {czas. dk}
giąć [gnę|giął] {czas. ndk} [pot.]

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to bend forward)

nachylić się {czas. zwr. dk}

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to lean down)

schylić się {czas. zwr. dk}

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to crook)

zakrzywić {czas. dk}

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to bend down)

chylić się {czas. zwr. ndk}

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to bend down, to bow down)

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to buckle under, to droop)

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to sag, to buckle under)

ugiąć się {czas. zwr. dk}

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to bend forward)

nachylać się {czas. zwr. ndk}
zakrzywiać {czas. ndk}
załamać się (karton, okładka) {czas. zwr. dk}
załamywać się [załamuję się|załamywał się] (karton, okładka) {czas. zwr. ndk}

to bend [bent|bent; bended] {czas.} (też: to curve)

wyginać {czas. ndk}
załamać (karton, okładkę) {czas. dk}
załamywać [załamuję|załamywał] (karton, okładkę) {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "bend":

 

Podobne tłumaczenia

"bend" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bend" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Trabectedin binds to the minor groove of DNA, bending the helix to the major groove.

Trabektedyna wiąże się z dużym rowkiem DNA zginając helisę do głównego rowka.

This is done by bending the cap up and down until the perforation is broken.

Aby oderwać końcówkę należy kilka razy odgiąć ja na przemian w górę i w dół.

And that bicycle cable can open or close a hand or a hook or bend an elbow.

Linka ta pozwala na otwieranie i zamykanie dłoni lub haka czy zginanie ręki w łokciu.

We're going to force you to act against your will, to bend to our will."

Zmusimy cię byś zachowywał się wbrew swej woli, nagniemy cię do naszej woli".

So with simple electronics, you can detect how much the page is being bent.

Tak więc, przy użyciu prostej elektroniki, można wykryć, jak bardzo strona jest wyginana.

If a man turn not, he will whet his sword; He hath bent his bow, and made it ready.

Bóg jest sędzią sprawiedliwym; Bóg obrusza się co dzień na niezbożnego.

He teacheth my hands to war; So that mine arms do bend a bow of brass.

Krzepi nogi moje jako jelenie, a na wysokich miejscach moich stawia mię.

Bend the patch in half so that the S-shaped break in the liner opens.

Zgiąć plaster na pół, aby rozchylić nacięcie w kształcie S wykonane w warstwie ochronnej.

Sometimes it is bent on punishing the Member States, at other times dividing them.

Czasem specjalnie karze państwa członkowskie, innym razem dzieli je.

Be careful not to bend or twist the cover during removal to avoid damage to the needle.

Aby uniknąć uszkodzenia igły, nie należy zginać ani przekręcać osłonki podczas jej zdejmowania

For some magicians or mentalists, sometimes the spoon will bend or melt, sometimes it will not.

Niektórym magikom i mentalistom czasami zegnie się łyżka, a czasem nie.

Be careful not to bend or twist the cover during removal to avoid damage to the needle.

Aby uniknąć uszkodzenia igły, nie należy zginać ani przekręcać osłonki podczas jej zdejmowania.

Be careful not to bend or twist the cover during removal to avoid damage to the needle.

Aby uniknąc uszkodzenia igły, nie należy zginać osłonki ani przekręcać nią podczas jej usuwania.

KS: As this paper is bending, the resistance of the ink changes.

KS: W trakcie zginania tego papieru rezystancja atramentu zmienia się.

But at the same time, we say to the people of the European Union, we will not bend the benchmarks.

Jednocześnie mówimy obywatelom w Unii Europejskiej: nie nagniemy standardów.

Do not insert it at an angle as the needle may bend or break.

Nie wprowadzać igły pod kątem, ponieważ może się zgiąć lub złamać.

And of course, the third problem is the one I found out the hard way in Palau, which is the bends.

I ostatni, trzeci problem, który doświadczyłem w Palau na własnej skórze, czyli choroba dekompresyjna.

♫ Cuz if your mind don't move and your knees don't bend

♫ Bo gdy Twój umysł nie działa, kolana się nie uginają ♫

Remove the rubber tip cap from the syringe (bend and pull)

Zdjąć gumową osłonkę ze strzykawki (zgiąć i pociagnąć).

It bent over backwards to communicate with Parliament.

Rada wychodziła ze skóry, aby komunikować się z Parlamentem.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.