Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "before"

 

"before" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 2652

before {przyimek}

before {przyim.} (też: in front of, anti, ere)

przed {przyim.}

It is an achievement that we cannot question before the next elections are over.

Jest to osiągnięcie, którego nie możemy zakwestionować przed kolejnymi wyborami.

This rebel attack was launched shortly before the start of the EUFOR deployment.

Atak rebeliantów rozpoczął się tuż przed rozmieszczeniem oddziałów misji EUFOR.

ml of the sterile water is used to dissolve the powder before it is given to you.

Do rozpuszczenia proszku przed podaniem należy użyć 2, 5 ml wody do wstrzykiwań.

And Abner said to Joab, Let the young men, I pray thee, arise and play before us.

Tedy rzekł Abner do Joaba: Niech teraz wstaną młodzieńcy, a poigrają przed nami.

We still have a lot of work ahead of us before the new texts begin to be enforced.

Wciąż wiele pracy jest przed nami, przed rozpoczęciem wdrażania nowych tekstów.

before {przyim.}

przede {przyim.}

So I looked, and like the thousands of people that had tried before, I found nothing.

A więc patrzyłem, próbowałem jak tysiące ludzi przede mną, i nie zobaczyłem nic.

behold, I am come forth for an adversary, because thy way is perverse before me:.

Otom Ja wyszedł, abym się tobie sprzeciwił; bo przewrotna jest droga twoja przede mną;.

All that came before me are thieves and robbers: but the sheep did not hear them.

Wszyscy, ile ich przede mną przyszło, złodzieje są i zbójcy; ale ich nie słuchały owce.

We have before us as speakers - before me, to be exact - a historic moment.

Przed nami, jako mówcami - a dokładniej, przede mną -historyczny moment.

(HU) Those who spoke before me all mentioned the solution to the Greek crisis.

(HU) Wszyscy ci, którzy przemawiali przede mną, wspominali o rozwiązaniu greckiego kryzysu.

before {spójnik}

before {spójn.} (też: ere)

nim {spójn.}

Then there came two women that were harlots, unto the king, and stood before him.

Tedy przyszły dwie niewiasty wszetecznice do króla, i stanęły przed nim.

Oh come, let us worship and bow down; Let us kneel before Jehovah our Maker:

Pójdźcie, kłaniajmy się, a upadajmy przed nim; klękajmy przed Panem, stworzycielem naszym.

I would set my cause in order before him, And fill my mouth with arguments.

Przełożyłbym przed nim sprawę moję, a usta moje napełniłbym dowodami.

The final solution should be inspected visually for particulate matter before administration.

Przed podaniem leku należy sprawdzić roztwór czy nie ma w nim cząstek stałych.

The final solution should be inspected visually for particulate matter before administration.

Przed podaniem sprawdzić roztwór, czy nie ma w nim cząstek stałych.

before {spójn.} (też: by the time, ere)

zanim {spójn.}

All this would need to be clarified before we could start a legislative process.

Wszystkie te kwestie wymagają wyjaśnienia zanim rozpoczniemy proces legislacyjny.

Species may become extinct before scientists even have a chance to identify them.

Gatunki mogą wyginąć, zanim naukowcy będą mieli szansę na ich zidentyfikowanie.

She would like to brush up her English skills before the fall semester begins.

Chciałaby popracować nad swoim angielskim zanim rozpocznie się jesienny semestr.

And we were there probably 10 minutes before the managers decided to dial 911.

Byliśmy tam z 10 minut, zanim kierownictwo zdecydowało się zadzwonić na policję.

So, before you condemn the USA, look in the mirror and see your own hypocrisy.

A więc, zanim potępicie USA, spójrzcie w lustro i zobaczcie własną hipokryzję.

before {przysłówek}

before {przysł.} (też: already, ahead, formerly, previously)

przedtem {przysł.}

This means that now there are five times as many women in these positions than before.

Oznacza to, że teraz na stanowiskach tych zasiada pięć razy więcej kobiet niż przedtem.

Discussions took place before that; they took place outside Parliament, too.

Dyskusje toczyły się już przedtem; toczyły się również poza Parlamentem.

Invitation to the Mülheim Theatre Days 2003 for his play Vorher/Nachher ("Before/After")

Zaproszenie na Mülheimskie Dni Teatru 2003 ze sztuką Vorher/Nachher (Przedtem / Potem)

People who are relieved of depression show it more after than before.

Ludzie, którzy wyszli z depresji, uśmiechają się tak częściej, niż przedtem.

And for the first time, Africa mattered more to me than ever before.

I po raz pierwszy, Afryka znaczyła dla mnie dużo więcej niż kiedykolwiek przedtem.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "before":

 

Podobne tłumaczenia

"before" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "before" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This provision refers explicitly and exclusively to complaints before the Court.

Przepis ten odnosi się jednoznacznie wyłącznie do skarg wnoszonych do Trybunału.

If I might be critical, I prefer ambitious reforms before ambitious ambitions.

Jeśli mogę pozwolić sobie na krytykę, wolę ambitne reformy od ambitnych ambicji.

That is a procedural point and you should bring it before the competent committee.

To jest kwestia proceduralna. Pan Poseł powinien przedłożyć ją właściwej komisji.

In other words, does there always have to be an accident before we learn anything?

Innymi słowy: czy zawsze musi zdarzyć się wypadek, abyśmy się czegoś nauczyli?

They have never occupied themselves with the benefits of bilingualism before.

Nigdy wcześniej nie zastanawiały się nad korzyściami płynącymi z dwujęzyczności.

(DE) Mr President, there is another amendment before that, namely Amendment 1.

(DE) Panie przewodniczący! Jest jeszcze jedna poprawka, a mianowicie poprawka nr 1.

One of the pillars of the proposal before us is the 'polluter pays' principle.

Jednym z filarów przedstawionego nam wniosku jest zasada "zanieczyszczający płaci”.

Before change can happen in Europe we must change the President of the Commission.

Aby w Europie mogły nastąpić zmiany, musimy zmienić przewodniczącego Komisji.

And ye shall chase your enemies, and they shall fall before you by the sword.

Potem nałożą synowie Aarona kapłana, ogień na ołtarzu, a ułożą drwa na ogień.

About six months before, he proposed the alpha helical structure for proteins.

Jakieś sześć miesięcy wcześniej zaproponował on tezę o skręconej strukturze białek.

That means that we have now more food available than ever before in human history.

Obecnie mamy więcej żywności niż kiedykolwiek wcześniej w historii ludzkości.

But really, truly -- often you think about letting go way before your body does.

Tak naprawdę -- często myślisz o odpuszczeniu dużo wcześniej niż Twoje ciało.

Of course, as I have said before, this reduction strategy dates back to 1995.

Jak już wcześniej powiedziałem, ta strategia sięga oczywiście jeszcze 1995 r.

This means that the Member States need to transpose it before 1 January 2013.

Oznacza to, że państwa członkowskie muszą ją transponować do 1 stycznia 2013 roku.

It is truly shocking that such a thing is happening literally before our eyes.

To naprawdę szokujące, że coś takiego dzieje się dosłownie na naszych oczach.

The end result we have before us is a compromise which we are happy to support.

Efektem końcowym, który uzyskaliśmy jest kompromis, który z zadowoleniem popieramy.

We were waiting for the European Parliament's opinion before we could continue.

Czekaliśmy na opinię Parlamentu Europejskiego, aby móc kontynuować nasze działania.

At a late stage, the Czech President came with new conditions before he would sign.

W ostatniej chwili prezydent Czech postawił nowe warunki podpisania traktatu.

I said this before some time ago, when we spoke to Mr Marty in the committee.

Mówiłem już o tym jakiś czas temu, przy okazji rozmów z panem Marty'm w komisji.

Never before in the field of human politics have so many been conned by so few.

Nigdy wcześniej w historii polityki społecznej tak niewielu nie oszukało tak wielu.
 

Wyniki z forum

"before" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.