Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "before"

 

"before" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 2067

before {przyimek}

before {przyim.} (też: in front of, anti, ere, B4)

przed {przyim.}

This rebel attack was launched shortly before the start of the EUFOR deployment.

Atak rebeliantów rozpoczął się tuż przed rozmieszczeniem oddziałów misji EUFOR.

ml of the sterile water is used to dissolve the powder before it is given to you.

Do rozpuszczenia proszku przed podaniem należy użyć 2, 5 ml wody do wstrzykiwań.

We still have a lot of work ahead of us before the new texts begin to be enforced.

Wciąż wiele pracy jest przed nami, przed rozpoczęciem wdrażania nowych tekstów.

Before your first injection with a new FlexPen you must resuspend the insulin:

Przed pierwszym u yciem wstrzykiwacza FlexPen nale y dokładnie wymiesza insulin.

The patient 's liver function should be monitored before and during the treatment.

Czynność wątroby pacjenta powinna być monitorowana przed leczeniem i po leczeniu.

before {przyim.}

przede {przyim.}

So I looked, and like the thousands of people that had tried before, I found nothing.

A więc patrzyłem, próbowałem jak tysiące ludzi przede mną, i nie zobaczyłem nic.

All that came before me are thieves and robbers: but the sheep did not hear them.

Wszyscy, ile ich przede mną przyszło, złodzieje są i zbójcy; ale ich nie słuchały owce.

We have before us as speakers - before me, to be exact - a historic moment.

Przed nami, jako mówcami - a dokładniej, przede mną -historyczny moment.

(HU) Those who spoke before me all mentioned the solution to the Greek crisis.

(HU) Wszyscy ci, którzy przemawiali przede mną, wspominali o rozwiązaniu greckiego kryzysu.

This is a surgery so rare only two human beings have survived it before me.

To tak rzadka operacja, że tylko dwoje ludzi przede mną ją przeżyło.

before {spójnik}

before {spójn.} (też: ere)

nim {spójn.}

Oh come, let us worship and bow down; Let us kneel before Jehovah our Maker:

Pójdźcie, kłaniajmy się, a upadajmy przed nim; klękajmy przed Panem, stworzycielem naszym.

I would set my cause in order before him, And fill my mouth with arguments.

Przełożyłbym przed nim sprawę moję, a usta moje napełniłbym dowodami.

The final solution should be inspected visually for particulate matter before administration.

Przed podaniem leku należy sprawdzić roztwór czy nie ma w nim cząstek stałych.

The final solution should be inspected visually for particulate matter before administration.

Przed podaniem sprawdzić roztwór, czy nie ma w nim cząstek stałych.

And I was thinking, how many terrorists could I possibly play before turning into one myself?

Zastanawiałem się, ilu jeszcze terrorystów będę musiał zagrać nim sam stanę się jednym z nich?

before {spójn.} (też: by the time, ere)

zanim {spójn.}

And we were there probably 10 minutes before the managers decided to dial 911.

Byliśmy tam z 10 minut, zanim kierownictwo zdecydowało się zadzwonić na policję.

So, before you condemn the USA, look in the mirror and see your own hypocrisy.

A więc, zanim potępicie USA, spójrzcie w lustro i zobaczcie własną hipokryzję.

I must say that before I went to the U.S. I didn't consciously identify as African.

Zanim pojechałam do Ameryki nie identyfikowałam się świadomie jako Afrykanka.

There is still a long road ahead of us before we achieve a common policy on asylum.

Zanim osiągniemy wspólną politykę azylową, musimy jeszcze przejść długą drogę.

Before you get startedMake sure you've read the Google Help Forum Terms of Service.

Zanim rozpocznieszZapoznaj się z Warunkami korzystania z Forum pomocy Google.

before {przysłówek}

before {przysł.} (też: already, ahead, formerly, previously)

przedtem {przysł.}

This means that now there are five times as many women in these positions than before.

Oznacza to, że teraz na stanowiskach tych zasiada pięć razy więcej kobiet niż przedtem.

Discussions took place before that; they took place outside Parliament, too.

Dyskusje toczyły się już przedtem; toczyły się również poza Parlamentem.

Invitation to the Mülheim Theatre Days 2003 for his play Vorher/Nachher ("Before/After")

Zaproszenie na Mülheimskie Dni Teatru 2003 ze sztuką Vorher/Nachher (Przedtem / Potem)

People who are relieved of depression show it more after than before.

Ludzie, którzy wyszli z depresji, uśmiechają się tak częściej, niż przedtem.

And for the first time, Africa mattered more to me than ever before.

I po raz pierwszy, Afryka znaczyła dla mnie dużo więcej niż kiedykolwiek przedtem.

before {przysł.} (też: sooner, formerly, earlier, previously)

wcześniej {przysł.}

That means that we have now more food available than ever before in human history.

Obecnie mamy więcej żywności niż kiedykolwiek wcześniej w historii ludzkości.

They have never occupied themselves with the benefits of bilingualism before.

Nigdy wcześniej nie zastanawiały się nad korzyściami płynącymi z dwujęzyczności.

About six months before, he proposed the alpha helical structure for proteins.

Jakieś sześć miesięcy wcześniej zaproponował on tezę o skręconej strukturze białek.

But really, truly -- often you think about letting go way before your body does.

Tak naprawdę -- często myślisz o odpuszczeniu dużo wcześniej niż Twoje ciało.

Of course, as I have said before, this reduction strategy dates back to 1995.

Jak już wcześniej powiedziałem, ta strategia sięga oczywiście jeszcze 1995 r.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "before":

 

Podobne tłumaczenia

"before" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "before" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

If I might be critical, I prefer ambitious reforms before ambitious ambitions.

Jeśli mogę pozwolić sobie na krytykę, wolę ambitne reformy od ambitnych ambicji.

That is a procedural point and you should bring it before the competent committee.

To jest kwestia proceduralna. Pan Poseł powinien przedłożyć ją właściwej komisji.

One of the pillars of the proposal before us is the 'polluter pays' principle.

Jednym z filarów przedstawionego nam wniosku jest zasada "zanieczyszczający płaci”.

Before change can happen in Europe we must change the President of the Commission.

Aby w Europie mogły nastąpić zmiany, musimy zmienić przewodniczącego Komisji.

And ye shall chase your enemies, and they shall fall before you by the sword.

Potem nałożą synowie Aarona kapłana, ogień na ołtarzu, a ułożą drwa na ogień.

This means that the Member States need to transpose it before 1 January 2013.

Oznacza to, że państwa członkowskie muszą ją transponować do 1 stycznia 2013 roku.

It is truly shocking that such a thing is happening literally before our eyes.

To naprawdę szokujące, że coś takiego dzieje się dosłownie na naszych oczach.

The end result we have before us is a compromise which we are happy to support.

Efektem końcowym, który uzyskaliśmy jest kompromis, który z zadowoleniem popieramy.

We were waiting for the European Parliament's opinion before we could continue.

Czekaliśmy na opinię Parlamentu Europejskiego, aby móc kontynuować nasze działania.

The Treaty of Lisbon was put before the people in Ireland and it has been rejected.

Traktat lizboński został poddany głosowaniu obywateli Irlandii i został odrzucony.

Before long, there was a massive underground potato-growing operation in Germany.

W niedługim czasie rozwinął się ogromny, podziemny ruch sadzenia ziemniaków.

I have one general remark and three specific ones to put before you tonight.

Chciałbym dziś wieczorem przedstawić państwu jedną ogólną uwagę i trzy szczegółowe.

Then was the part of the hand sent from before him, and this writing was inscribed.

Przetoż teraz od niego posłana jest ta część ręki, i pismo to wyrażone jest.

Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was born, I am.

Rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Pierwej niż Abraham był, jam jest.

They are now having to take routes which are even more dangerous than before.

Teraz są zmuszeni wybierać szlaki jeszcze niebezpieczniejsze niż poprzednio.

Only half a year later, the Greek crisis has put the EU before a dramatic situation.

Zaledwie pół roku później grecki kryzys postawił UE wobec dramatycznej sytuacji.

Will we have to wait for something serious to happen first before Europe wakes up?

Czy na przebudzenie się Europy będziemy musieli czekać, aż stanie się coś poważnego?

For that reason, I am likewise not prepared to talk up the reports before us today.

Z tego też powodu nie będę zachwalać przedstawionych nam dzisiaj sprawozdań.

All the day long is my dishonor before me, And the shame of my face hath covered me,

Wystawiłeś nas na przypowieść między poganami, tak, że nad nami narody głową kiwają.

And it upset me on a profound level that I wasn't bothered as much the night before.

Poczułem głębokie przygnębienie, że nie przejąłem się tak w tą poprzednią noc.
 

Wyniki z forum

"before" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.