Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "beat"

 

"beat" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-63 z 346

beat {rzeczownik}

beat {rzecz.} (też: tact, time, finesse)

takt {m.}

beat {rzecz.} (też: hoofbeat)

tętent {m.}

beat {przymiotnik}

beat {przym.} (też: finished, finite, consummate, unmitigated)

skończony {przym. m.}

to beat {czasownik}

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to coin, to chime, to batter, to chastise)

bić [biję|bił] {czas. ndk}

and shall begin to beat his fellow-servants, and shall eat and drink with the drunken;

I począłby bić spółsługi, a jeść i pić z pijanicami:

The second: no man can beat his wife.

Druga zasada: żaden mężczyzna nie może bić żony.

So, husbands start beating wives, mothers and fathers beat their children, and afterward, they feel awful.

Mężowie zaczynają bić żony, rodzice biją swoje dzieci, a potem czują się okropnie. ~~~ Nie chcieli. ~~~ Po prostu się stało. ~~~ Stracili kontrolę.

But if that servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming; and shall begin to beat the menservants and the maidservants, and to eat and drink, and to be drunken;

Ale jeźliby rzekł on sługa w sercu swojem: Odwłacza pan mój z przyjściem swojem, i począłby bić sługi i służebnice, a jeść, pić i opijać się;

I therefore so run, as not uncertainly; so fight I, as not beating the air:

Ja tedy tak bieżę, nie jako na niepewne; tak szermuję, nie jako wiatr bijąc.

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to bring down, to bump, to bludgeon, to bang)

walić [walę|walił] {czas. ndk}

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to knock, to strike, to hit, to smite)

uderzać [uderzam|uderzał] {czas. ndk}

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to beat up, to bruise, to contuse, to confute)

zbić {czas. dk}

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to pulsate, to pulse)

pulsować {czas. ndk}

irregular, rapid beating or pulsation of the heart (palpitation)

nieregularne, szybkie bicie lub pulsowanie serca (kołatanie)

irregular, rapid beating or pulsation of the heart (palpitation)

nierówne, szybkie bicie lub pulsowanie serca (kołatanie),

irregular, rapid beating or pulsation of the heart (palpitation),

nierówne, szybkie bicie lub pulsowanie serca (kołatanie),

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to torture)

katować {czas. ndk}

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to bludgeon)

tłuc {czas. ndk}
tętnić {czas. ndk}

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to knock, to bang, to patter, to rap)

stukać {czas. ndk}
kuć [kuję|kuł] {czas. ndk}

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to hit, to flick)

trzepać {czas. ndk}

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to anticipate)

ubiec {czas. dk}

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to clinch, to flatten)

zaklepać {czas. dk}

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to torture)

skatować {czas. dk}

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to flatten)

zaklepywać {czas. ndk}

to beat [beat|beaten; beat] (flax/hemp) {czas.}

klepać (len/konopie) {czas. ndk}

to beat [beat|beaten; beat] (flax/hemp) {czas.}

wyklepać (len/konopie) {czas. dk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "beat":

 

Podobne tłumaczenia

"beat" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "beat" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

severe cardiac rhythm abnormalities, irregular heart beat (Torsades de Pointes)

ciężkie zaburzenia rytmu serca, nieregularne bicie serca („ torsades de pointes ”)

And so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick.

Więc pomyślałam: to jest moja szansa, aby odeprzeć to moim kijkiem do mierzenia.

The rapporteur had to beat a retreat and contented herself with 20 recitals.

Sprawozdawczyni musiała dać sygnał do odwrotu i zadowolić się 20. motywami.

You cannot beat it for attracting the best people and bringing them together.

Nie ma nic lepszego, żeby przyciągnąć najlepszych ludzi i zebrać ich razem.

The monks who sought refuge in the nearby Phuoc Hue temple were beaten up.

Mnisi, którzy schronili się w pobliskiej świątyni Phuoc Hue, zostali pobici.

People are tired of payin ' good money... to watch niggers beat up niggers.

Ludzie są zmęczeni płaceniem za... oglądanie murzynów, bijących murzynów.

Johnny, you do not have to whip me into a racist frenzy to beat this man.

Johnny, nie musisz mnie doprowadzać do rasistowskiej gorączki, żebym go pobił.

Common: rapid heart beat Not known: swelling of the hands, ankles or feet

Często: przyspieszenie pracy serca Nie znana: opuchlizna rąk, kostek lub stóp

And he was beaten, starved, tortured -- lost all his teeth while in prison.

I był on bity, głodzony, torturowany, stracił w więzieniu wszystkie zęby.

They beat preexisting Oriental empires like the Mughals and the Ottomans.

Zachód pokonał istniejące wcześniej imperia Wschodu, jak Wielkich Mogołów czy Ottomanów.

This is one of the elements which cast doubt on the prospects for beating the recession.

Jest to jeden z powodów, które budzą wątpliwości co do perspektyw pokonania recesji.

The hostage takers have shown no scruples and have already beaten or shot some people.

Porywacze nie okazali skrupułów i już pobili czy zastrzelili kilka osób.

On 30 July 2008 these incumbents beat up my colleague Dimitar Stoyanov.

30 lipca 2008 r. obecna władza pobiła mojego kolegę Dimitara Stoyanova.

Problem is, the Defense Department over here beats the hell out of you.

Problem w tym, że nasz Departament Obrony potrafi człowieka sponiewierać.

For example, on 31 August participants in a procession were subjected to brutal beatings.

Przykładowo 31 sierpnia miało miejsce brutalne pobicie uczestników procesji.

But you're the only man to ever beat the current heavyweight champion.

Ale jesteś jedyną osobą, która może pobić aktualnego mistrza wagi ciężkiej.

If you experience symptoms such as irregular heart beat, swelling such as of the ankles or

Jeśli u pacjenta wystąpią objawy, takie jak nierówne bicie serca lub obrzęki, na przykład

We shall not beat them by focusing on security issues belonging to the Cold War era.

Nie pokonamy ich bez skoncentrowania się na kwestiach bezpieczeństwa rodem z Zimnej Wojny.

And as you saw just about a month ago, Watson from IBM beat the two champions in Jeopardy.

I jak widzieliście około miesiąca temu, Watson z IBM pobił dwóch mistrzów w Va Banque.

changes in heart rate (e. g. slow beating) or abnormality of electrocardiogram (ECG),

zmiany w częstości akcji serca (np. zwolnienie pracy serca) lub nieprawidłowości w zapisie
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

bearer · bearer’s · bearing · bearings · bearish · bears · beast · beastie · beastly · beasts · beat · beat-matching · Beata · beatable · beatch · Beate · beaten · beater · beatific · beatification · beatified

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.