Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "beat"

 

"beat" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-63 z 305

beat {rzeczownik}

beat {rzecz.} (też: tact, time)

takt {m.}

beat {rzecz.} (też: hoofbeat)

tętent {m.}

beat {przymiotnik}

beat {przym.} (też: finished, finite, consummate, unmitigated)

skończony {przym. m.}

to beat {czasownik}

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to coin, to hit, to strike, to fight)

bić [biję|bił] {czas.}

Those stem cells self-organized, and that heart started to beat.

Te komórki macierzyste się zorganizowały i serce zaczęło bić.

So there is no clan division, and no man can beat his wife.

Nie ma więc podziałów klanowych i żaden mężczyzna nie może bić żony.

and shall begin to beat his fellow-servants, and shall eat and drink with the drunken;

I począłby bić spółsługi, a jeść i pić z pijanicami:

The second: no man can beat his wife.

Druga zasada: żaden mężczyzna nie może bić żony.

So, husbands start beating wives, mothers and fathers beat their children, and afterward, they feel awful.

Mężowie zaczynają bić żony, rodzice biją swoje dzieci, a potem czują się okropnie. ~~~ Nie chcieli. ~~~ Po prostu się stało. ~~~ Stracili kontrolę.

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to bring down, to overthrow, to smite, to bump)

walić [walę|walił] {czas.}

I seize command by physical prowess, and I keep it by beating my chest, and you make submissive gestures.

Przewodzę dzięki sprawności fizycznej, podtrzymuję przywództwo waląc pięściami w klatkę piersiową, a wy demonstrujecie gesty uległości.

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to knock, to strike, to hit, to smite)

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to beat up, to bruise, to contuse, to give a drubbing)

zbić {czas.}

Like, "Oh, I'm sorry you had to beat me.

"Przepraszam, że musiałeś mnie zbić, to moja wina".

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to pulsate, to pulse)

pulsować {czas.}

irregular, rapid beating or pulsation of the heart (palpitation),

nieregularne, szybkie bicie lub pulsowanie serca (kołatanie),

irregular, rapid beating or pulsation of the heart (palpitation)

nieregularne, szybkie bicie lub pulsowanie serca (kołatanie)

irregular, rapid beating or pulsation of the heart (palpitation)

nierówne, szybkie bicie lub pulsowanie serca (kołatanie),

irregular, rapid beating or pulsation of the heart (palpitation),

nierówne, szybkie bicie lub pulsowanie serca (kołatanie),

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to pulsate, to pulse)

tętnić {czas.}

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to torture)

katować {czas.}

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to hammer)

kuć {czas.}

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to knock, to bang, to patter)

stukać {czas.}

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to hit, to flick)

trzepać {czas.}

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to shatter, to drub, to mash, to mash up)

tłuc {czas.}

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to torture)

skatować {czas.}

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to clinch, to flatten)

zaklepać {czas.}

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to anticipate, to run)

ubiec {czas.}

to beat [beat|beaten; beat] {czas.} (też: to flatten)

zaklepywać {czas.}

to beat [beat|beaten; beat] (flax/hemp) {czas.}

wyklepać (len/konopie) {czas.}

to beat [beat|beaten; beat] (flax/hemp) {czas.}

klepać (len/konopie) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "beat":

 

Podobne tłumaczenia

"beat" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "beat" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

severe cardiac rhythm abnormalities, irregular heart beat (Torsades de Pointes)

ciężkie zaburzenia rytmu serca, nieregularne bicie serca („ torsades de pointes ”)

And so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick.

Więc pomyślałam: to jest moja szansa, aby odeprzeć to moim kijkiem do mierzenia.

You cannot beat it for attracting the best people and bringing them together.

Nie ma nic lepszego, żeby przyciągnąć najlepszych ludzi i zebrać ich razem.

The rapporteur had to beat a retreat and contented herself with 20 recitals.

Sprawozdawczyni musiała dać sygnał do odwrotu i zadowolić się 20. motywami.

People are tired of payin ' good money... to watch niggers beat up niggers.

Ludzie są zmęczeni płaceniem za... oglądanie murzynów, bijących murzynów.

Johnny, you do not have to whip me into a racist frenzy to beat this man.

Johnny, nie musisz mnie doprowadzać do rasistowskiej gorączki, żebym go pobił.

Common: rapid heart beat Not known: swelling of the hands, ankles or feet

Często: przyspieszenie pracy serca Nie znana: opuchlizna rąk, kostek lub stóp

And he was beaten, starved, tortured -- lost all his teeth while in prison.

I był on bity, głodzony, torturowany, stracił w więzieniu wszystkie zęby.

They beat preexisting Oriental empires like the Mughals and the Ottomans.

Zachód pokonał istniejące wcześniej imperia Wschodu, jak Wielkich Mogołów czy Ottomanów.

On 30 July 2008 these incumbents beat up my colleague Dimitar Stoyanov.

30 lipca 2008 r. obecna władza pobiła mojego kolegę Dimitara Stoyanova.

Problem is, the Defense Department over here beats the hell out of you.

Problem w tym, że nasz Departament Obrony potrafi człowieka sponiewierać.

But you're the only man to ever beat the current heavyweight champion.

Ale jesteś jedyną osobą, która może pobić aktualnego mistrza wagi ciężkiej.

If you experience symptoms such as irregular heart beat, swelling such as of the ankles or

Jeśli u pacjenta wystąpią objawy, takie jak nierówne bicie serca lub obrzęki, na przykład

And as you saw just about a month ago, Watson from IBM beat the two champions in Jeopardy.

I jak widzieliście około miesiąca temu, Watson z IBM pobił dwóch mistrzów w Va Banque.

We shall not beat them by focusing on security issues belonging to the Cold War era.

Nie pokonamy ich bez skoncentrowania się na kwestiach bezpieczeństwa rodem z Zimnej Wojny.

changes in heart rate (e. g. slow beating) or abnormality of electrocardiogram (ECG),

zmiany w częstości akcji serca (np. zwolnienie pracy serca) lub nieprawidłowości w zapisie

The arctic ice cap is, in a sense, the beating heart of the global climate system.

Arktyczna pokrywa lodowa jest, można by rzec, bijącym sercem całego systemu klimatycznego.

if you are taking quinidine, a medicine to treat abnormal heart beats.

jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności wątroby lub choroba wątroby, które

Then how could you serve, you know, a beat up old dress or something.

Więc jak mógłbyś podać, wiecie, starą, wystrzępioną sukienkę, albo coś.

'He beat you didn't he?' 'Yes,' says the child, 'but he could have killed me.'

A dziecko mu odpowiada: - No właśnie, uderzył, a przecież mógł zabić.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

beardy · bearer · bearing · bearings · bearish · bears · beast · beastie · beastly · beasts · beat · Beata · beatch · Beate · beaten · beater · beatific · beatification · beatified · beating · Beatle

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.