Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "bear"

 

"bear" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-50 z 2000

bear {rzeczownik}

bear {rzecz.}

Well, transparency is scary -- (Roar) like that odd, still-screaming bear.

Cóż, przejrzystość jest straszna - (Ryk) jak ten dziwaczny warczący niedźwiedź.

A polar bear, to evolve a coat, will take thousands of generations, maybe 100,000 years.

Niedźwiedź polarny otrzymał swoje futro po upływie tysięcy pokoleń, może 100 tysięcy lat.

[As] a roaring lion, and a ranging bear, [So is] a wicked ruler over a poor people.

Pan niezbożny, panujący nad ludem ubogim jest jako lew ryczący, i jako niedźwiedź głodny.

We were attacked by a polar bear on day two.

Drugiego dnia zaatakował nas niedźwiedź polarny.

It's pure white, but it's not a polar bear.

Jest biały, ale to nie niedźwiedź polarny.

bear {rzecz.} (też: teddy bear)

miś {m.}

If they do so at the appropriate time, the black box lights up and a panda bear pounds a drum.

Jeśli to zrobią w odpowiednim czasie czarne pudełko zaświeca się i miś panda gra na bębenku.

"Bad bear, bad bear!" Voom!

"Niedobry miś!"... Łups!

bear {rzecz.} (też: big teddy bear of a man, teddy bear)

misiek {m.}

to bear {czasownik}

to bear [bore; bare|borne; born] {czas.} (też: to carry, to wear, to hold)

They shall bear thee up in their hands, Lest thou dash thy foot against a stone.

Na rękach nosić cię będą, byś snać nie obraził o kamień nogi twojej.

And I spake unto you at that time, saying, I am not able to bear you myself alone:

I rzekłem do was na on czas, mówiąc: Nie mogę sam nosić was.

If it meant that a master's course had to bear the name of Mercedes or Sony or some other corporate brand, so be it!

Gdyby to oznaczało, że dany kierunek magisterski miałby nosić nazwę Mercedes czy Sony, albo innej znanej marki, to niech tak będzie!

and even to old age I am he, and even to hoar hairs will I carry [you]; I have made, and I will bear; yea, I will carry, and will deliver.

Ja sam aż do starości, i owszem aż do sędziwości was nosić będę.

The Member States can no longer bear the burden of environmental pollution alone, and they should not be required to do so for much longer.

Państwa członkowskie nie mogą nadal same nosić brzemienia zanieczyszczenia środowiska i nie powinno się od nich wymagać, aby to czyniły jeszcze o wiele dłużej.

to bear [bore; bare|borne; born] {czas.} (też: to yean)

urodzić {czas.}

He said that his mother went through so much to bear him.

Jego matka dużo przeszła by go urodzić.

I was born in a Scots Presbyterian ghetto in Canada, and dropped out of high school.

Urodziłem się w szkocko-prezbiteriańskim getcie w Kanadzie, rzuciłem szkołę.

And Sheshan gave his daughter to Jarha his servant to wife; and she bare him Attai.

I dał Sesan córkę Jerachowi, słudze swemu, za żonę, która mu urodziła Etaja.

Golden section, I've been obsessed with this thing since before I was born.

Złoty Podział - miałem obsesję na jego punkcie jeszcze zanim się urodziłem.

Just because you are born in rural Arkansas, whatever, that doesn't define who you are.

Fakt, że urodziliście się na terenach wiejskich w Arkansas nie ogranicza was.

to bear [bore; bare|borne; born] {czas.} (też: to abolish, to rescind, to undergo, to drift)

znieść {czas.}

For three things the earth doth tremble, And for four, [which] it cannot bear:

Dla trzech rzeczy porusza się ziemia, owszem dla czterech, których znieść nie może:

I am not able to bear all this people alone, because it is too heavy for me.

Nie mogę ja sam znieść wszystkiego ludu tego; bo to nad możność moję.

A cry so pure, practiced, detached, it had no need of a voice, or could no longer bear one.

Krzyk tak czysty, ćwiczony, obojętny, że nie trzeba było dlań głosu lub taki co głosu znieść już nie mógł.

I fed you with milk, not with meat; for ye were not yet able [to bear it]: nay, not even now are ye able;

Napawałem was mlekiem, a nie karmiłem was pokarmem; boście jeszcze nie mogli znieść, owszem i teraz jeszcze nie możecie,

It does not bear thinking about that the ensnared MEPs are only the tip of the iceberg here in the European Parliament.

Ciężko jest znieść myśl, że zatrzymani posłowie do PE mogliby stanowić jedynie wierzchołek góry lodowej tutaj, w Parlamencie Europejskim.

to bear [bore; bare|borne; born] {czas.} (też: to abide, to forbear, to undergo, to drift)

znosić {czas.}

Now we that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves.

A tak powinniśmy znosić, my, którzyśmy mocni, mdłości słabych, a nie podobać się samym sobie.

How long [shall I bear] with this evil congregation, that murmur against me?

I dokądże znosić mam ten zły lud, który szemrze przeciwko mnie?

Would that ye could bear with me in a little foolishness: but indeed ye do bear with me.

Obyście chcieli na chwilę znosić głupstwo moje

Now therefore why make ye trial of God, that ye should put a yoke upon the neck of the disciples which neither our fathers nor we were able to bear?

Przetoż teraz, przecz kusicie Boga, kładąc jarzmo na szyję uczniów, którego ani ojcowie nasi, ani myśmy znosić nie mogli?

to bear [bore; bare|borne; born] {czas.} (też: to put up with, to suffer, to abide, to endure)

how long shall I bear with you?

i dokądże was cierpieć będę?

This hope was born of immense suffering.

Ta nadzieja zrodziła się z ogromnego cierpienia.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "bear":

 

Podobne tłumaczenia

"bear" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bear" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We need to bear in mind the special geographical features of the coastal regions.

Musimy mieć na względzie specyficzne cechy geograficzne regionów przybrzeżnych.

Women of child-bearing potential should take appropriate contraceptive measures.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować odpowiednie metody antykoncepcyjne.

Women of child-bearing potential have to take appropriate contraceptive measures.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować odpowiednie środki antykoncepcyjne.

I believe that democracy is borne here admirably by its elected representatives.

Uważam, że demokracja rodzi się tutaj wspaniale dzięki wybranym przedstawicielom.

I call on colleagues to bear this in mind when making proposals on this matter.

Apeluję do kolegów, aby pamiętać o tym przy formułowaniu propozycji w tej sprawie.

And some of us are born with temperaments that are positive, some are negative.

Niektórzy z nas rodzą się z pozytywnymi temperamentami, a niektórzy z negatywnymi.

And the sons of Ram the first-born of Jerahmeel were Maaz, and Jamin, and Eker.

Ale synowie Ramowi, pierworodnego Jerameelowego, byli: Maas, i Jamin, i Achar.

Icebergs are born when they calve off of glaciers or break off of ice shelves.

Góry lodowe rodzą się odłączając się od lodowców lub odłamując od lodowych klifów.

Bearing this in mind, Europe will be able to move forward with its head held high.

Pamiętając o tym Europa będzie mogła kroczyć naprzód z wysoko uniesionym czołem.

And the man shall be free from iniquity, and that woman shall bear her iniquity.

Tedy nie będzie mąż on winien grzechu; ale niewiasta ona poniesie nieprawość swoję.

Women of child bearing potential should use appropriate contraceptive measures.

Pacjentki w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji.

I want to convince you that humans are, to some extent, natural born essentialists.

Chcę was przekonać, że ludzie są, do pewnego stopnia, urodzonymi esencjalistami.

That is what bears witness to linguistic diversity, not the other way around.

Właśnie to, a nie zjawisko przeciwne, jest przejawem różnorodności językowej.

Ms. Fiona Hall's excellent and comprehensive report also bears evidence to that.

Wspaniałe i kompletne sprawozdanie pani Fiony Hall również jest tego dowodem.

Much has changed since 1985, much has changed, and a terrible beauty has been born.

Od roku 1985 wiele się zmieniło, wiele się zmieniło i straszne zrodziło się piękno.

He smote also all the first-born in their land, The chief of all their strength.

Nawet pobił wszystko pierworodztwo w ziemi ich, początek wszystkiej siły ich.

And Benjamin begat Bela his first-born, Ashbel the second, and Aharah the third,

A Benjamin spłodził Belę, pierworodnego swego, Asbela wtórego, i Abracha trzeciego.

Prisoners are still born into prisoner-of-war camps long after the guards are gone.

Więźniowie wciąż rodzą się w obozach dla jeńców, długo po odejściu strażników.

Europe's citizens cannot bear the costs alone for modernising energy systems.

Obywatele Europy nie mogą sami ponieść kosztów modernizacji systemów energetycznych.

We must create the legal conditions in which these investments will bear fruit.

Musimy stworzyć odpowiednie warunki prawne, w których inwestycje te przyniosą owoce.
 

Wyniki z forum

"bear" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: oryginał, ekscentryk, czubek, dziwak, pijaczek

Podobne słowa

beams · bean · bean-feast · bean-fed · beanbag · beanbags · beanfeast · beanie · beannacht · beany · bear · bearable · beard · bearded · beards · beardy · bearer · bearing · bearings · bearish · bears

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.