Search for the most beautiful word
serialization
nonrecoverable

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "bear"

 

"bear" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-50 z 1493

bear {rzeczownik}

bear {rzecz.}

Well, transparency is scary -- (Roar) like that odd, still-screaming bear.

Cóż, przejrzystość jest straszna - (Ryk) jak ten dziwaczny warczący niedźwiedź.

And this polar bear that you see, this 1200-pound male, he's wild and fairly hungry.

Niedźwiedź polarny, którego tu widać, to przeszło półtonowy samiec, dziki i dość głodny.

A polar bear, to evolve a coat, will take thousands of generations, maybe 100,000 years.

Niedźwiedź polarny otrzymał swoje futro po upływie tysięcy pokoleń, może 100 tysięcy lat.

[As] a roaring lion, and a ranging bear, [So is] a wicked ruler over a poor people.

Pan niezbożny, panujący nad ludem ubogim jest jako lew ryczący, i jako niedźwiedź głodny.

We were attacked by a polar bear on day two.

Drugiego dnia zaatakował nas niedźwiedź polarny.

bear {rzecz.} (też: teddy bear)

miś {m.}

If they do so at the appropriate time, the black box lights up and a panda bear pounds a drum.

Jeśli to zrobią w odpowiednim czasie czarne pudełko zaświeca się i miś panda gra na bębenku.

"Bad bear, bad bear!" Voom!

"Niedobry miś!"... Łups!

bear {rzecz.} (też: big teddy bear of a man, teddy bear)

misiek {m.}

to bear {czasownik}

to bear [bore; bare|borne; born] {czas.} (też: to carry, to wear, to hold)

and, On their hands they shall bear thee up, Lest haply thou dash thy foot against a stone.

A że cię na rękach nosić będą, byś snać nie obraził o kamień nogi twojej.

They shall bear thee up in their hands, Lest thou dash thy foot against a stone.

Na rękach nosić cię będą, byś snać nie obraził o kamień nogi twojej.

And I spake unto you at that time, saying, I am not able to bear you myself alone:

I rzekłem do was na on czas, mówiąc: Nie mogę sam nosić was.

It is good for a man that he bear the yoke in his youth.

Dobrze jest mężowi nosić jarzmo od dzieciństwa swego;

If it meant that a master's course had to bear the name of Mercedes or Sony or some other corporate brand, so be it!

Gdyby to oznaczało, że dany kierunek magisterski miałby nosić nazwę Mercedes czy Sony, albo innej znanej marki, to niech tak będzie!

to bear [bore; bare|borne; born] {czas.} (też: to yean)

urodzić {czas.}

He said that his mother went through so much to bear him.

Jego matka dużo przeszła by go urodzić.

I was born in a Scots Presbyterian ghetto in Canada, and dropped out of high school.

Urodziłem się w szkocko-prezbiteriańskim getcie w Kanadzie, rzuciłem szkołę.

And Sheshan gave his daughter to Jarha his servant to wife; and she bare him Attai.

I dał Sesan córkę Jerachowi, słudze swemu, za żonę, która mu urodziła Etaja.

Golden section, I've been obsessed with this thing since before I was born.

Złoty Podział - miałem obsesję na jego punkcie jeszcze zanim się urodziłem.

Just because you are born in rural Arkansas, whatever, that doesn't define who you are.

Fakt, że urodziliście się na terenach wiejskich w Arkansas nie ogranicza was.

to bear [bore; bare|borne; born] {czas.} (też: to abolish, to rescind, to undergo, to drift)

znieść {czas.}

For three things the earth doth tremble, And for four, [which] it cannot bear:

Dla trzech rzeczy porusza się ziemia, owszem dla czterech, których znieść nie może:

I am not able to bear all this people alone, because it is too heavy for me.

Nie mogę ja sam znieść wszystkiego ludu tego; bo to nad możność moję.

A cry so pure, practiced, detached, it had no need of a voice, or could no longer bear one.

Krzyk tak czysty, ćwiczony, obojętny, że nie trzeba było dlań głosu lub taki co głosu znieść już nie mógł.

I fed you with milk, not with meat; for ye were not yet able [to bear it]: nay, not even now are ye able;

Napawałem was mlekiem, a nie karmiłem was pokarmem; boście jeszcze nie mogli znieść, owszem i teraz jeszcze nie możecie,

It does not bear thinking about that the ensnared MEPs are only the tip of the iceberg here in the European Parliament.

Ciężko jest znieść myśl, że zatrzymani posłowie do PE mogliby stanowić jedynie wierzchołek góry lodowej tutaj, w Parlamencie Europejskim.

to bear [bore; bare|borne; born] {czas.} (też: to abide, to forbear, to undergo, to drift)

znosić {czas.}

How can I myself alone bear your cumbrance, and your burden, and your strife?

Jakoż sam znosić mam ciężką pracę około was, i brzemię wasze, i swary wasze?

Now we that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves.

A tak powinniśmy znosić, my, którzyśmy mocni, mdłości słabych, a nie podobać się samym sobie.

How long [shall I bear] with this evil congregation, that murmur against me?

I dokądże znosić mam ten zły lud, który szemrze przeciwko mnie?

Would that ye could bear with me in a little foolishness: but indeed ye do bear with me.

Obyście chcieli na chwilę znosić głupstwo moje

Now therefore why make ye trial of God, that ye should put a yoke upon the neck of the disciples which neither our fathers nor we were able to bear?

Przetoż teraz, przecz kusicie Boga, kładąc jarzmo na szyję uczniów, którego ani ojcowie nasi, ani myśmy znosić nie mogli?

to bear [bore; bare|borne; born] {czas.} (też: to put up with, to suffer, to abide, to endure)

how long shall I bear with you?

i dokądże was cierpieć będę?
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "bear":

 

Podobne tłumaczenia

"bear" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bear" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Whosoever doth not bear his own cross, and come after me, cannot be my disciple.

A ktokolwiek nie niesie krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim.

We need to bear in mind the special geographical features of the coastal regions.

Musimy mieć na względzie specyficzne cechy geograficzne regionów przybrzeżnych.

Women of child-bearing potential should take appropriate contraceptive measures.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować odpowiednie metody antykoncepcyjne.

Women of child-bearing potential have to take appropriate contraceptive measures.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować odpowiednie środki antykoncepcyjne.

I call on colleagues to bear this in mind when making proposals on this matter.

Apeluję do kolegów, aby pamiętać o tym przy formułowaniu propozycji w tej sprawie.

And some of us are born with temperaments that are positive, some are negative.

Niektórzy z nas rodzą się z pozytywnymi temperamentami, a niektórzy z negatywnymi.

When they're born, babies continue to smile -- initially, mostly in their sleep.

Gdy się rodzą, dzieci dalej się uśmiechają -- początkowo, głównie podczas snu.

Icebergs are born when they calve off of glaciers or break off of ice shelves.

Góry lodowe rodzą się odłączając się od lodowców lub odłamując od lodowych klifów.

And the sons of Ram the first-born of Jerahmeel were Maaz, and Jamin, and Eker.

Ale synowie Ramowi, pierworodnego Jerameelowego, byli: Maas, i Jamin, i Achar.

And the man shall be free from iniquity, and that woman shall bear her iniquity.

Tedy nie będzie mąż on winien grzechu; ale niewiasta ona poniesie nieprawość swoję.

And how much clout could they bring to bear if they chose to engage on the issue?

Jak bardzo są w stanie się poświęcić, jeśli zechcą się zaangażować w problem.

Women of child bearing potential should use appropriate contraceptive measures.

Pacjentki w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji.

I want to convince you that humans are, to some extent, natural born essentialists.

Chcę was przekonać, że ludzie są, do pewnego stopnia, urodzonymi esencjalistami.

Prisoners are still born into prisoner-of-war camps long after the guards are gone.

Więźniowie wciąż rodzą się w obozach dla jeńców, długo po odejściu strażników.

He smote also all the first-born in their land, The chief of all their strength.

Nawet pobił wszystko pierworodztwo w ziemi ich, początek wszystkiej siły ich.

And Benjamin begat Bela his first-born, Ashbel the second, and Aharah the third,

A Benjamin spłodził Belę, pierworodnego swego, Asbela wtórego, i Abracha trzeciego.

The fundamental forms of ferns followed, to bear spores that foreshadowed seeds.

Powstały pierwsze paprocie, wydając na świat zarodniki zwiastujące nadejście nasion.

Europe's citizens cannot bear the costs alone for modernising energy systems.

Obywatele Europy nie mogą sami ponieść kosztów modernizacji systemów energetycznych.

We must create the legal conditions in which these investments will bear fruit.

Musimy stworzyć odpowiednie warunki prawne, w których inwestycje te przyniosą owoce.

When mapping out our new energy strategy, we must bear in mind a few challenges.

Opracowując naszą strategię energetyczną, musimy mieć na uwagę kilka wyzwań.
 

Wyniki z forum

"bear" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

beaming · beamish · beams · bean · bean-fed · beanbag · beanbags · beanie · beannacht · beany · bear · bearable · beard · bearded · beards · beardy · bearer · bearing · bearings · bearish · bears

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.