Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "bear"

 

"bear" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-53 z 1940

bear {rzeczownik}

bear {rzecz.}

Well, transparency is scary -- (Roar) like that odd, still-screaming bear.

Cóż, przejrzystość jest straszna - (Ryk) jak ten dziwaczny warczący niedźwiedź.

A polar bear, to evolve a coat, will take thousands of generations, maybe 100,000 years.

Niedźwiedź polarny otrzymał swoje futro po upływie tysięcy pokoleń, może 100 tysięcy lat.

[As] a roaring lion, and a ranging bear, [So is] a wicked ruler over a poor people.

Pan niezbożny, panujący nad ludem ubogim jest jako lew ryczący, i jako niedźwiedź głodny.

We were attacked by a polar bear on day two.

Drugiego dnia zaatakował nas niedźwiedź polarny.

It's pure white, but it's not a polar bear.

Jest biały, ale to nie niedźwiedź polarny.

bear {rzecz.} (też: teddy bear)

miś {m.}

"Bad bear, bad bear!" Voom!

"Niedobry miś!"... Łups!

bear {rzecz.} (też: big teddy bear of a man, teddy bear)

misiek {m.}

to bear {czasownik}

to bear [bore; bare|borne; born] {czas.} (też: to carry)

nosić [noszę|nosił] {czas. ndk}

And I spake unto you at that time, saying, I am not able to bear you myself alone:

I rzekłem do was na on czas, mówiąc: Nie mogę sam nosić was.

If it meant that a master's course had to bear the name of Mercedes or Sony or some other corporate brand, so be it!

Gdyby to oznaczało, że dany kierunek magisterski miałby nosić nazwę Mercedes czy Sony, albo innej znanej marki, to niech tak będzie!

and even to old age I am he, and even to hoar hairs will I carry [you]; I have made, and I will bear; yea, I will carry, and will deliver.

Ja sam aż do starości, i owszem aż do sędziwości was nosić będę.

The Member States can no longer bear the burden of environmental pollution alone, and they should not be required to do so for much longer.

Państwa członkowskie nie mogą nadal same nosić brzemienia zanieczyszczenia środowiska i nie powinno się od nich wymagać, aby to czyniły jeszcze o wiele dłużej.

This means that when you present a prescription from your doctor to a pharmacist in another EU country, the prescribed medicine might not be available, or it may bear another name.

Oznacza to, że kiedy pokażesz wystawioną przez swojego lekarza receptę aptekarzowi w innym kraju, przepisany lek może nie być dostępny lub może nosić inną nazwę.

to bear [bore; bare|borne; born] {czas.} (też: to birth)

urodzić {czas. dk}

I was born in a Scots Presbyterian ghetto in Canada, and dropped out of high school.

Urodziłem się w szkocko-prezbiteriańskim getcie w Kanadzie, rzuciłem szkołę.

And Sheshan gave his daughter to Jarha his servant to wife; and she bare him Attai.

I dał Sesan córkę Jerachowi, słudze swemu, za żonę, która mu urodziła Etaja.

Golden section, I've been obsessed with this thing since before I was born.

Złoty Podział - miałem obsesję na jego punkcie jeszcze zanim się urodziłem.

Now this is a video that I'm going to show you of a girl who's born deaf.

To jest filmik, który wam pokażę, o dziewczynce, która urodziła się głucha.

I worked there for two years, and I realized that I was not born to make trucks.

Po dwóch latach zrozumiałem, że nie urodziłem się, by budować ciężarówki.

to bear [bore; bare|borne; born] {czas.} (też: to abolish)

znieść {czas. dk}

I am not able to bear all this people alone, because it is too heavy for me.

Nie mogę ja sam znieść wszystkiego ludu tego; bo to nad możność moję.

A cry so pure, practiced, detached, it had no need of a voice, or could no longer bear one.

Krzyk tak czysty, ćwiczony, obojętny, że nie trzeba było dlań głosu lub taki co głosu znieść już nie mógł.

I fed you with milk, not with meat; for ye were not yet able [to bear it]: nay, not even now are ye able;

Napawałem was mlekiem, a nie karmiłem was pokarmem; boście jeszcze nie mogli znieść, owszem i teraz jeszcze nie możecie,

It does not bear thinking about that the ensnared MEPs are only the tip of the iceberg here in the European Parliament.

Ciężko jest znieść myśl, że zatrzymani posłowie do PE mogliby stanowić jedynie wierzchołek góry lodowej tutaj, w Parlamencie Europejskim.

The Russian powers simply cannot bear to see that Georgia has chosen the path of autonomy and independence and Euro-Atlantic integration.

Siły rosyjskie nie mogą po prostu znieść faktu, iż Gruzja wybrała drogę autonomii i niezależności oraz integrację euroatlantycką.

to bear [bore; bare|borne; born] {czas.} (też: to abide)

znosić [znoszę|znosił] {czas. ndk}

Now we that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves.

A tak powinniśmy znosić, my, którzyśmy mocni, mdłości słabych, a nie podobać się samym sobie.

How long [shall I bear] with this evil congregation, that murmur against me?

I dokądże znosić mam ten zły lud, który szemrze przeciwko mnie?

Would that ye could bear with me in a little foolishness: but indeed ye do bear with me.

Obyście chcieli na chwilę znosić głupstwo moje

Now therefore why make ye trial of God, that ye should put a yoke upon the neck of the disciples which neither our fathers nor we were able to bear?

Przetoż teraz, przecz kusicie Boga, kładąc jarzmo na szyję uczniów, którego ani ojcowie nasi, ani myśmy znosić nie mogli?

to bear [bore; bare|borne; born] {czas.} (też: to put up with, to suffer, to abide, to endure)

how long shall I bear with you?

i dokądże was cierpieć będę?

This hope was born of immense suffering.

Ta nadzieja zrodziła się z ogromnego cierpienia.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "bear":

 

Podobne tłumaczenia

"bear" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bear" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We need to bear in mind the special geographical features of the coastal regions.

Musimy mieć na względzie specyficzne cechy geograficzne regionów przybrzeżnych.

I call on colleagues to bear this in mind when making proposals on this matter.

Apeluję do kolegów, aby pamiętać o tym przy formułowaniu propozycji w tej sprawie.

And some of us are born with temperaments that are positive, some are negative.

Niektórzy z nas rodzą się z pozytywnymi temperamentami, a niektórzy z negatywnymi.

And the sons of Ram the first-born of Jerahmeel were Maaz, and Jamin, and Eker.

Ale synowie Ramowi, pierworodnego Jerameelowego, byli: Maas, i Jamin, i Achar.

Icebergs are born when they calve off of glaciers or break off of ice shelves.

Góry lodowe rodzą się odłączając się od lodowców lub odłamując od lodowych klifów.

Bearing this in mind, Europe will be able to move forward with its head held high.

Pamiętając o tym Europa będzie mogła kroczyć naprzód z wysoko uniesionym czołem.

And the man shall be free from iniquity, and that woman shall bear her iniquity.

Tedy nie będzie mąż on winien grzechu; ale niewiasta ona poniesie nieprawość swoję.

I want to convince you that humans are, to some extent, natural born essentialists.

Chcę was przekonać, że ludzie są, do pewnego stopnia, urodzonymi esencjalistami.

That is what bears witness to linguistic diversity, not the other way around.

Właśnie to, a nie zjawisko przeciwne, jest przejawem różnorodności językowej.

Ms. Fiona Hall's excellent and comprehensive report also bears evidence to that.

Wspaniałe i kompletne sprawozdanie pani Fiony Hall również jest tego dowodem.

He smote also all the first-born in their land, The chief of all their strength.

Nawet pobił wszystko pierworodztwo w ziemi ich, początek wszystkiej siły ich.

And Benjamin begat Bela his first-born, Ashbel the second, and Aharah the third,

A Benjamin spłodził Belę, pierworodnego swego, Asbela wtórego, i Abracha trzeciego.

Europe's citizens cannot bear the costs alone for modernising energy systems.

Obywatele Europy nie mogą sami ponieść kosztów modernizacji systemów energetycznych.

We must create the legal conditions in which these investments will bear fruit.

Musimy stworzyć odpowiednie warunki prawne, w których inwestycje te przyniosą owoce.

When mapping out our new energy strategy, we must bear in mind a few challenges.

Opracowując naszą strategię energetyczną, musimy mieć na uwagę kilka wyzwań.

There has been full transparency, and several colleagues can bear witness to that.

Zachowana została pełna przejrzystość, o czym może zaświadczyć kilku kolegów posłów.

I bore the chambers and customized the triggers and added some compensators.

Poprawiłem komory, zwiększyłem czułość spustu i dodałem kompensatory odrzutu.

Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was born, I am.

Rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Pierwej niż Abraham był, jam jest.

The Hungarian-born Nobel laureate György Oláh has discovered a methanol economy.

Urodzony na Węgrzech laureat Nagrody Nobla György Oláh odkrył gospodarkę metanolową.

Our Parliament bears particular responsibility for the future of the European Union.

Nasz Parlament jest szczególnie odpowiedzialny za przyszłość Unii Europejskiej.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

bean · bean-feast · bean-fed · beanbag · beanbags · beanfeast · beanie · beannacht · beanpole · beany · bear · bearable · bearberry · bearcat · beard · bearded · beards · beardy · bearer · bearer’s · bearing

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.