angielsko-polskie tłumaczenie słowa "be serious"

EN be serious angielskie tłumaczenie

EN be serious
play_circle_outline

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "be serious"

to be czasownik
BE rzeczownik
serious przymiotnik
to serious czasownik

Przykłady użycia - "be serious" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAs I said, I feel that we should give these questions very serious consideration.
Jak już powiedziałem, sądzę, że powinniśmy bardzo uważnie rozpatrzyć te kwestie.
EnglishI am pleased to note that the Commission has taken serious steps in this respect.
Z zadowoleniem stwierdzam, że Komisja podjęła zdecydowane kroki w tym względzie.
EnglishHowever, poverty is still one of the most serious problems of contemporary Europe.
Nadal jednak ubóstwo jest jednym z poważniejszych problemów współczesnej Europy.
EnglishThe arguments put forward are serious and we will take them properly into account.
Przedstawiane argumenty są poważne i zostaną przez nas odpowiednio uwzględnione.
EnglishThis problem quite simply represents a serious distortion of the internal market.
Ten problem w sposób dość oczywisty stanowi poważne zakłócenie rynku wewnętrznego.
EnglishHowever, currently, these are all under serious threat with the present regime.
Jednakże obecnie, przy aktualnym reżimie, wszystko to jest poważnie zagrożone.
EnglishWe must give this debate much more serious attention over the next few months.
Musimy zwrócić baczniejszą uwagę na tę debatę w ciągu kolejnych kilku miesięcy.
EnglishNo serious adverse reactions related to DaTSCAN administration have been reported.
Nie odnotowano poważnych reakcji niepożądanych związanych ze stosowaniem DaTSCAN.
EnglishThe warning was not followed by serious measures during the accession negotiations.
Pomimo ostrzeżenia nie powzięto poważnych środków podczas negocjacji akcesyjnych.
English. - (DE) Madam President, I have serious objections.
w imieniu grupy PPE-DE. - (DE) Pani przewodnicząca! Mam poważne zastrzeżenia.
EnglishHuman trafficking is also still a serious problem within the European Union.
Handel ludźmi stanowi wciąż ważny problem także na terytorium Unii Europejskiej.
EnglishIn the first study, the patients had an average of 0.08 serious infections per year.
W pierwszym badaniu u pacjentów wystąpiło średnio 0, 08 ciężkich zakażeń na rok.
EnglishThis unconstitutional change of government is a serious setback for democratisation.
Ta niekonstytucyjna zmiana rządu to poważna przeszkoda w procesie demokratyzacji.
EnglishThe committee's excellent reports clearly reveal the serious shortcomings that exist.
Doskonałe sprawozdania komisji wyraźnie ujawniają poważne braki, jakie istnieją.
EnglishLet us not forget that foot-and-mouth disease is still a serious problem in Brazil.
Nie zapominajmy, że pryszczyca jest w Brazylii w dalszym ciągu poważnym problemem.
EnglishThis country, Mauritania, is today going through a very serious political crisis.
To państwo, Mauretania, obecnie przechodzi bardzo poważny kryzys polityczny.
EnglishPenalties for serious infringements against the social rules in road transport (
Sankcje za poważne naruszenia przepisów socjalnych w transporcie drogowym (
EnglishIn Mexico the impact on public and economic life has grown to a serious scale.
W Meksyku skala wpływu epidemii na życie publiczne i gospodarcze stała się poważna.
EnglishAnd so far, there have not been serious adverse events associated with the virus.
Jak dotąd nie spotkano poważnych skutków ubocznych związanych z tym wirusem.
EnglishTo do that, we need to start a really serious dialogue on all those issues.
Aby to osiągnąć, musimy rozpocząć naprawdę poważny dialog na temat tych kwestii.