"be serious" po polsku

EN

"be serious" - polskie tłumaczenie

EN be serious
volume_up

Brzmi: bądź poważny.

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "be serious"

to be czasownik
BE rzeczownik
serious przymiotnik
to serious czasownik

Przykłady użycia - "be serious" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI am pleased to note that the Commission has taken serious steps in this respect.
Z zadowoleniem stwierdzam, że Komisja podjęła zdecydowane kroki w tym względzie.
EnglishHowever, poverty is still one of the most serious problems of contemporary Europe.
Nadal jednak ubóstwo jest jednym z poważniejszych problemów współczesnej Europy.
EnglishWe must give this debate much more serious attention over the next few months.
Musimy zwrócić baczniejszą uwagę na tę debatę w ciągu kolejnych kilku miesięcy.
EnglishNo serious adverse reactions related to DaTSCAN administration have been reported.
Nie odnotowano poważnych reakcji niepożądanych związanych ze stosowaniem DaTSCAN.
EnglishThe warning was not followed by serious measures during the accession negotiations.
Pomimo ostrzeżenia nie powzięto poważnych środków podczas negocjacji akcesyjnych.
English. - (DE) Madam President, I have serious objections.
w imieniu grupy PPE-DE. - (DE) Pani przewodnicząca! Mam poważne zastrzeżenia.
EnglishHuman trafficking is also still a serious problem within the European Union.
Handel ludźmi stanowi wciąż ważny problem także na terytorium Unii Europejskiej.
EnglishIn the first study, the patients had an average of 0.08 serious infections per year.
W pierwszym badaniu u pacjentów wystąpiło średnio 0, 08 ciężkich zakażeń na rok.
EnglishTo do that, we need to start a really serious dialogue on all those issues.
Aby to osiągnąć, musimy rozpocząć naprawdę poważny dialog na temat tych kwestii.
EnglishThe committee's excellent reports clearly reveal the serious shortcomings that exist.
Doskonałe sprawozdania komisji wyraźnie ujawniają poważne braki, jakie istnieją.
EnglishIn Mexico the impact on public and economic life has grown to a serious scale.
W Meksyku skala wpływu epidemii na życie publiczne i gospodarcze stała się poważna.
EnglishLet us not forget that foot-and-mouth disease is still a serious problem in Brazil.
Nie zapominajmy, że pryszczyca jest w Brazylii w dalszym ciągu poważnym problemem.
EnglishPenalties for serious infringements against the social rules in road transport (
Sankcje za poważne naruszenia przepisów socjalnych w transporcie drogowym (
EnglishRarely, the skin rash can be severe and serious (Stevens Johnson syndrome).
Rzadko wysypka może być ciężka i zagrażająca życiu (zespół Stevensa - Johnsona).
Englishif you are being treated for more than one injury following a serious accident
jeśli pacjent jest leczony z powodu uszkodzenia więcej niż jednego narządu w wyniku
EnglishNone of these patients had serious infections associated with the neutropenia.
U żadnego z pacjentów nie stwierdzono ciężkiego zakażenia związanego z neutropenią.
EnglishThis country, Mauritania, is today going through a very serious political crisis.
To państwo, Mauretania, obecnie przechodzi bardzo poważny kryzys polityczny.
EnglishWill we have to wait for something serious to happen first before Europe wakes up?
Czy na przebudzenie się Europy będziemy musieli czekać, aż stanie się coś poważnego?
EnglishTherefore, this report is a step forward in the fight against this serious disease.
Dlatego sprawozdanie to jest pozytywnym krokiem w walce z tą poważną chorobą.
EnglishPoverty amongst women is a really serious problem that the EU needs to solve.
Ubóstwo wśród kobiet rzeczywiście stanowi poważny problem, który UE musi rozwiązać.