EN To be, or not to be, that is the question
volume_up

1. Literatura

To be, or not to be, that is the question
To be, or not to be, that is the question
To be, or not to be, that is the question
To be, or not to be, that is the question

Podobne tłumaczenia polskie dla słowa "To be, or not to be, that is the question"

to be czasownik
BE rzeczownik
or spójnik
not przysłówek
Polish
to przyimek
Polish
to spójnik
that spójnik
that zaimek
is czasownik
Polish
to be czasownik
the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
question rzeczownik
to question czasownik

Przykłady użycia - "To be, or not to be, that is the question" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat is why the European Commission should publish evaluations on this question.
Dlatego Komisja Europejska powinna opublikować oceny dotyczące tego zagadnienia.
EnglishTo be, or not to be, that is the question
EnglishTo be, or not to be, that is the question
EnglishThis too is a question that must be considered with some care, should it arise.
Tę kwestię także należy rozważyć z pewną dozą ostrożności, o ile się ona pojawi.
EnglishFor this reason the Council is simply not competent to respond to this question.
Z tego względu Rada nie jest instytucją właściwą, aby odpowiedzieć na to pytania.
EnglishOn the question of security, we have still not achieved what we need to achieve.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nadal nie osiągnęliśmy tego, co chcemy osiągnąć.
EnglishIf so, then my second question is: why have these requests not yet been answered?
A jeżeli tak, wówczas spytam: dlaczego dotąd nikt nie odpowiedział na te wnioski?
EnglishIt is not a question of nationality or of belonging to a particular ethnic group.
Nie jest to kwestia narodowości czy przynależności do określonej grupy etnicznej.
EnglishI feel that the powers in question should be immediately transferred to Euskadi.
Uważam, że uprawnienia w tej kwestii należy niezwłocznie przenieść na Euskadi.
EnglishI would just like to ask a brief, clear, additional question concerning Croatia.
Chciałbym jeszcze zadać krótkie, jasne, dodatkowe pytanie dotyczące Chorwacji.
EnglishNow we have to hope that other countries exert pressure on the question of PBTs.
Teraz musimy jedynie mieć nadzieję, że inne państwa poważnie zajmą się sprawą PBT.
EnglishThat means that the hot question will be: will we agree on a long-term strategy?
Oznacza to, że kluczowym pytaniem będzie: czy uzgodnimy długofalową strategię?
EnglishIt is a question of the preservation of our own species, of our own ecosystem.
Teraz chodzi o zachowanie naszego własnego gatunku, naszego własnego ekosystemu.
EnglishA fellow Member is still waiting for Commissioner Reding's reply to a question.
Jeden z posłów nadal oczekuje, by komisarz Reding odpowiedziała na jedno z pytań.
EnglishIt is not just a question of solidarity; it is also a question of responsibility.
Nie jest to tylko kwestia solidarności, ale również kwestia odpowiedzialności.
EnglishThe question that I want to ask and that we are all going to ask is: who are you?
Pytanie, które chcę zadać, które wszyscy zamierzamy zadać brzmi: kim pan jest?
EnglishOnce peace returns, this question must be examined by the international community.
Kiedy zostanie przywrócony pokój, wspólnota międzynarodowa musi zbadać tę sprawę.
EnglishThere is no question that this budget is a burden and not a way out of the crisis.
Nie ma wątpliwości, że ten budżet jest ciężarem, nie zaś drogą wyjścia z kryzysu.
EnglishMy question is, therefore: what obstacles are there to adopting this instrument?
Moje pytanie brzmi zatem: jakie są przeszkody dla przyjęcia tego instrumentu?
EnglishThe problem in question should be a fundamental challenge for the Member States.
Powyższy problem powinien być podstawowym wyzwaniem dla państw członkowskich.