angielsko-polskie tłumaczenie słowa "bb"

EN bb angielskie tłumaczenie

bb
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Przykłady użycia - "bb" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut when I was little, I remember, he would kill flies in our house with my BB gun.
Ale pamiętam, że kiedy byłem mały, zabijał w domu muchy z mojej wiatrówki.
EnglishAdewale Taiwo, aka FeddyBB -- master bank account cracker from Abuja in Nigeria.
Adewale Taiwo, znany także jako FeddyBB - mistrz w crackowaniu kont bankowych z Abuja w Nigerii.
EnglishBecaplermin is a recombinant human Platelet Derived Growth Factor-BB (rhPDGF-BB).
Bekaplermin jest rekombinowanym ludzkim czynnikiem wzrostu BB pochodzenia płytkowego (rhPDGF- BB).
EnglishNobivac Bb contains a type of live B. bronchiseptica called strain B-C2.
Nobivac Bb zawiera typ żywej bakterii Bordetella bronchiseptica, określany jako szczep B- C2.
EnglishBB: There were many changes ... some you could see, some you couldn't.
BB: Zachodziło wiele zmian... część była widoczna, część nie.
EnglishNobivac Bb is a vaccine that contains a live bacterium Bordetella bronchiseptica strain B-C2.
Nobivac Bb jest szczepionką, która zawiera żywy szczep B- C2 bakterii Bordetella bronchiseptica.
EnglishWhat benefit has Nobivac Bb shown during the studies?
Jakie korzyści ze stosowania preparatu Nobivac Bb zaobserwowano w badaniach?
EnglishREGRANEX contains becaplermin, a recombinant human Platelet Derived Growth Factor-BB (rhPDGF-BB).
REGRANEX zawiera bekaplermin, rekombinowany ludzki czynnik wzrostu BB pochodzenia płytkowego (rhPDGF- BB).
EnglishThe effectiveness of Nobivac Bb was investigated in three main studies involving cats of various breeds.
Skuteczność preparatu Nobivac Bb oceniano w trzech głównych badaniach z udziałem kotów różnych ras.
EnglishRegranex contains becaplermin, a recombinant human Platelet Derived Growth Factor-BB (rhPDGF- BB).
Regranex zawiera bekaplermin, rekombinowany ludzki czynnik wzrostu BB pochodzenia płytkowego (rhPDGF- BB).
EnglishYou can see the little BB in the box is my tilt sensor.
Najzwyczajniej w świecie wydziobałem to wszystko z plastiku.
EnglishThe main studies showed that Nobivac Bb was effective in reducing the symptoms caused by B. bronchiseptica.
Główne badania wykazały, że szczepionka Nobivac Bb skutecznie redukuje objawy wywoływane przez B. bronchiseptica.
EnglishL02BB03 Bicalutamide is a non-steroidal anti-androgen without any other endocrine activity.
L 02 BB 03 Bikalutamid jest niesteroidowym lekiem o działaniu antyandrogenowym pozbawionym wszelkiej innej aktywności hormonalnej.
EnglishWhat is the risk associated with Nobivac Bb?
Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem Nobivac Bb?
EnglishThe first area of disagreement is about the use of triple combination (Valsartan + ACEI+ BB) in chronic HF.
Pierwsza rozbieżność dotyczy stosowania kombinacji trzylekowej (walsartan + ACEI + BB) w przewlekłej niewydolności serca.
EnglishNobivac Bb is a dry substance and solvent that are made up into a suspension, which is given via the nose.
Szczepionka Nobivac Bb ma postać suchej substancji i rozpuszczalnika, z których wykonuje się zawiesinę podawaną przez nos.
EnglishNo data on the influence of maternal antibodies on the effect of vaccination with Nobivac Bb for cats are available.
Brak jest danych dotyczących wpływu przeciwciał matczynych na skuteczność szczepienia z zastosowaniem Nobivac Bb dla kotów.
EnglishThe cats were vaccinated with Nobivac Bb before being challenged by being exposed to wild-type B. bronchiseptica.
Koty otrzymywały szczepionkę Nobivac Bb, a następnie wykonywano test prowokacji poprzez ekspozycję na dziki typ B. bronchiseptica.
EnglishInfluenza vaccines, ATC Code J07BB02.
EnglishInfluenza vaccines, ATC Code J07BB02