Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "bank transfer"

 

"bank transfer" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 33

bank transfer {rzeczownik}

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"bank transfer" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "bank transfer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The essence of central bank cooperation is the transfer of expertise and know-how.

Istotą współpracy banków centralnych jest dzielenie się doświadczeniami i know-how.

A form of payment could be a credit or debit card, a bank account, or a transfer of money to Google.

Formy płatności to: karta kredytowa lub debetowa, konto bankowe lub przelew pieniężny na konto Google.

Has my bank transfer come through?

Czy mój transfer bankowy już dokonał się?

For these reasons, we have chosen not to vote for the agreement with the US on the transfer of bank data.

Z tych powodów zdecydowaliśmy, że nie będziemy głosować za przyjęciem umowy ze Stanami Zjednoczonymi o przekazywaniu danych bankowych.

Even though a certain amount of progress has been made in the negotiations, the fundamental problem of the bulk transfer of bank data still remains.

Pomimo pewnych postępów w negocjacjach podstawowym problemem wciąż pozostaje hurtowe przekazywanie danych bankowych.

We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.

Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego

Germany's banks will not meet new international rules for bank capital, so transfer to German banks should also be the issue on your lips.

W Niemczech banki nie będą spełniać nowych międzynarodowych zasad dla kapitału bankowego, więc transfer do niemieckich banków powinien również być tematem waszych dyskusji.

For an amount less than 50 000 euros, an international bank transfer in euros within the EU will not cost you more than a transfer between two bank accounts in the same country.

Jeśli masz rachunek bankowy w euro i z bankomatu w innym kraju UE wypłacasz kwotę w euro, nie powinieneś zapłacić więcej niż za podobną wypłatę w swoim kraju.

The negotiations on the new agreement on the transfer of bank data now under way will, above all, answer the crucial question as to where Parliament and the European Union stand on respect.

Obecne negocjacje w sprawie nowego porozumienia o przesyłaniu danych bankowych stanowić będą odpowiedź na zasadnicze pytanie dotyczące wzajemnego szacunku Parlamentu i Unii Europejskiej.

The net profit of the European Central Bank shall be transferred in the following order:

    Zysk netto Europejskiego Banku Centralnego jest przekazywany w następującym porządku:

You'll also have a chance to provide your bank details if you use funds transfer.

Możliwe będzie też podanie danych dotyczących banku, jeśli korzystasz z transferu środków.

Transfer of foreign reserve assets to the European Central Bank

Przekazywanie rezerw walutowych Europejskiemu Bankowi Centralnemu

European citizens must be able to be confident that the transfer of their bank details does not violate national or EU law.

Obywatele europejscy muszą mieć pewność, że przekazanie ich danych bankowych nie narusza przepisów prawa krajowego lub prawa UE.

The Bank shall, as far as possible, avoid making such transfers if it has cash or liquid assets in the currency required.2.

W miarę możliwości Bank unika dokonywania takiej wymiany, jeśli ma dostępne lub dające się zgromadzić aktywa w wymaganej walucie.2.

For these reasons, we have chosen not to vote for the agreement with the US on the transfer of bank data.

Z tych powodów zdecydowaliśmy, że nie będziemy głosować za przyjęciem umowy ze Stanami Zjednoczonymi o przekazywaniu danych bankowych.

They were constituted by the transfer of assets to the ECB by the national central banks (NCBs) which joined the Eurosystem at the time.

Złożyły się na nie aktywa przekazane do EBC przez krajowe banki centralne wchodzące wówczas do Eurosystemu.

Even though a certain amount of progress has been made in the negotiations, the fundamental problem of the bulk transfer of bank data still remains.

Pomimo pewnych postępów w negocjacjach podstawowym problemem wciąż pozostaje hurtowe przekazywanie danych bankowych.

Today SEPA (the Single Euro Payments Area) goes live and European banks will formally launch the first SEPA payment instrument, for credit transfers.

Single Euro Payments Area – SEPA), a banki europejskie oficjalnie rozpoczynają stosowanie pierwszego instrumentu płatniczego SEPA do realizacji poleceń przelewu.

YES — it might be legitimate for your employer to require you to have a local bank account if they can prove it will cost them more to transfer your salary abroad.

TAK — Pracodawca ma prawo tego wymagać, ale tylko jeśli potrafi wykazać, że przelew Twojego wynagrodzenia za granicę będzie kosztować więcej.

NO — all your employer needs to transfer your salary — without any additional costs — is the IBAN and BIC numbers for your bank account.

NIE — Aby przelać Twoje wynagrodzenie (bez żadnych dodatkowych kosztów), pracodawca musi znać numer Twojego rachunku w formacie IBAN i kod SWIFT (BIC) Twojego banku.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Bangkok · Bangladesh · bangle · bangs · Bangui · banishment · banister · banjo · Banjul · bank · bank-transfer · bankable · banker · bankers · banking · banknote · banknotes · bankroll · bankrupt · bankruptcy · banks

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.