Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Balance"

 

"Balance" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-61 z 1723

Balance {rzeczownik}

Balance {rzecz.} [astron.] (też: Libra, Lib)

Waga {f.} [astron.]

A just balance and scales are Jehovah's; All the weights of the bag are his work.

Waga i szale są ustawą Pańską, a wszystkie gwichty sprawiedliwe w worku są za sprawą jego.

And I subscribed the deed, and sealed it, and called witnesses, and weighed him the money in the balances.

A uczyniwszy zapis zapieczętowałem i oświadczyłem świadkami, odważywszy pieniądze na wadze.

TEKEL; thou art weighed in the balances, and art found wanting.

Thekel, zważonyś na wadze, a znalezionyś lekki.

balance {rzeczownik}

balance {rzecz.} (też: account, balance sheet)

bilans {m.}

When I look at the dossiers that I am qualified to assess, the balance is positive.

Gdy patrzę na sprawy, które jestem kompetentny oceniać, bilans jest pozytywny.

If such a micro-entity needs a loan, this balance has next to no value.

Jeżeli taki mikropodmiot potrzebuje kredytu, bilans roczny ma prawie zerową wartość.

This perspective clearly shows that the Euro Zone balance sheet is in the red.

Takie ujęcie wykazuje wyraźnie, że bilans strefy euro jest negatywny.

is of the Opinion that the benefit/ risk balance of Dynastat in the short-term treatment of

wydał opinię, zgodnie z którą bilans korzyści i ryzyka w przypadku preparatu Dynastat

A mass-balance study was done using 3H-iloprost in healthy subjects.

Przeprowadzono bilans masowy u zdrowych osobników z użyciem radioizotopu 3H- iloprostu.

balance {rzecz.} (też: equilibrium, counterpoise, footing, equipoise)

This balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.

Równowaga ta musi znaleźć odzwierciedlenie w umowie, nad którą obecnie debatujemy.

The current balance in milk production has been achieved thanks to milk quotas.

Obecna równowaga w produkcji mleka została osiągnięta dzięki kwotom mlecznym.

The institutional coherence and balance of the European project is at stake.

Na szali znalazła się spójność instytucjonalna i równowaga projektu europejskiego.

So there is a difficult balance there, which the Commission is monitoring closely.

A więc mamy tu do czynienia z delikatną równowagą, którą Komisja uważnie monitoruje.

A certain kind of balance between these important values is essential here.

Konieczna jest tutaj pewnego rodzaju równowaga między tymi ważnymi wartościami.

balance {rzecz.} (też: weighing machine, scale, scales, weight)

waga {f.}

A just balance and scales are Jehovah's; All the weights of the bag are his work.

Waga i szale są ustawą Pańską, a wszystkie gwichty sprawiedliwe w worku są za sprawą jego.

And I subscribed the deed, and sealed it, and called witnesses, and weighed him the money in the balances.

A uczyniwszy zapis zapieczętowałem i oświadczyłem świadkami, odważywszy pieniądze na wadze.

TEKEL; thou art weighed in the balances, and art found wanting.

Thekel, zważonyś na wadze, a znalezionyś lekki.

balance {rzecz.} [fin.] (też: bottom line)

saldo {n.} [fin.]

From time to time, Google might tweak your AdWords balance.

Niekiedy Google może nieco zmodyfikować Twoje saldo AdWords.

The available balance will, broadly speaking, be at the 2008 level, which was EUR 135 million.

Mówiąc najogólniej, dostępne saldo będzie na poziomie 2008 roku, kiedy to wynosiło 135 milionów euro.

Balance on outturn account of previous year

Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły

These reduce your account balance, unlike debits, which increase your account balance.

Powodują one zmniejszenie salda naliczonego na koncie, w przeciwieństwie do obciążeń, które zwiększają saldo naliczone na koncie.

receivables from the IMF (asset item 2.1) should have shown a balance of EUR 61,634 million, instead of EUR 62,257 million, and that

należności od MFW (pozycja aktywów 2.1) powinno było wynieść 61.634 mln euro, a nie 62.257 mln euro, zaś saldo

balance {rzecz.} (też: equilibrium, proportionality, proportion)

balans {m.}

And so, art and science have a kind of dynamic balance, that's where I think innovation happens.

Sztuka i nauka mają pewien dynamiczny balans. ~~~ Sądzę, że to tam jest innowacja.

Anyway, balance: constant movement to find an approach to stillness.

W każdym razie balans, ciągłe zmierzanie w kierunku bezruchu.

Then we would generate something all of us would like to have -- a balance between the hunger and the satiation.

Moglibyśmy stworzyć coś, co każdy z nas chciałby mieć -- balans pomiędzy głodem a sytością.

Balance: making up the rules so you can't cheat, so you learn to approach stillness with different parts of your body.

Balans -- uzupełnianie zasad, tak by nie można było oszukiwać, uczenie się bezruchu różnymi częściami ciała.

Overall, the CHMP agreed that the benefit/ risk balance of moxifloxacin in the PID indication over 14 days is positive.

Ogółem, CHMP uznał, że balans korzyści/ ryzyka w przypadku moksyfloksacyny stosowanej w 14 - dniowym leczeniu PID jest pozytywny.

balance {rzecz.} (też: attitude, relation, relationship, ratio)

stosunek {m.}

The Committee, as a consequence, considered the benefit/ risk balance of medicinal products

Komitet uznał zatem stosunek korzyści do ryzyka produktów leczniczych zawierających

is of the Opinion that the benefit/ risk balance of medicinal products containing celecoxib in

wydal opinie, zgodnie z która stosunek korzysci do ryzyka w przypadku produktów

The benefit- risk balance may be found in module 6 of this EPAR.

Stosunek korzyści do ryzyka można znaleźć w module 6 niniejszego sprawozdania EPAR.

The benefit- risk balance may be found in module 6 of this EPAR.

Stosunek ryzyka do korzyści przedstawiono w module 6 niniejszego sprawozdania EPAR.

The benefit-risk balance may be found in module 6 of this EPAR.

Stosunek korzyści do ryzyka znajduje się w module 6 tego sprawozdania EPAR.

balance {rzecz.} (też: proportion, ratio)

proporcja {f.}

Therefore, I say 'yes' to integration and mutual opening-up, but in a balanced way.

Dlatego też mówię "tak” integracji i wzajemnemu otwarciu, ale tylko pod warunkiem zachowania właściwych proporcji.

balance {rzecz.} (też: good proportions, proportionality)

Balance and proportionality must be the key principles on which the fight against terrorism is based.

Równowaga i proporcjonalność muszą stanowić kluczowe zasady, na których oparta jest walka z terroryzmem.

The new agreement should give assurances of a balance between these fundamental rights, but also of reciprocity, proportionality and a minimum level of data security.

Nowe porozumienie powinno zapewniać równowagę pomiędzy prawami podstawowymi, ale także wzajemność, proporcjonalność i minimalny poziom bezpieczeństwa danych.

to balance {czasownik}

to balance [balanced|balanced] {czas.} (też: to maintain equilibirum, to swing)

So, it can balance on a point.

Może balansować na wierzchołku.

However, they will adopt a less natural posture in order to balance it on their laps, which resulted in a significant rise of body heat between their thighs."

Ale przyjmują mniej naturalną pozycję, żeby balansować go na udach, co zwiększa temperaturę ciała międy udami".

Instead of wheels, a Ballbot is balancing and moving on one single ball.

Zamiast na kółkach, Ballbot balansuje i porusza się na kuli.

in writing. - (PL) Madam President, the internal market is a highly complex structure that has balanced the interests of the various groups dependent on it for many years in succession.

na piśmie. - Panie Przewodniczący! Rynek wewnętrzny jest bardzo kompleksową konstrukcją, która od wielu lat sukcesywnie balansuje interesy różnych grup zależnych od niego.

to balance [balanced|balanced] {czas.} [księg.]

zbilansować (się) {czas. dk} [księg.]

The amendment to use balancing-out of the quota at the end of the quota year is not a new idea.

Poprawka przewidująca zbilansowanie kwot pod koniec roku kontyngentowego nie jest nowym pomysłem.

For a start, the European budget has no deficit: it is always balanced.

Pierwsza sprawa - w budżecie europejskim nie występuje zjawisko deficytu: zawsze jest zbilansowany.

We should always remember the great achievement of the European Union budget, which is the fact that it is balanced.

Powinniśmy zawsze pamiętać o dużym osiągnięciu budżetu Unii Europejskiej, jakim jest jego zbilansowanie.

Eating a balanced diet Your doctor can advise you about your diet or whether you should take any dietary supplements.

Zbilansowana dieta Lekarz może udzielić wskazówek dotyczących diety lub przyjmowania suplementów diety.

The aim is for people to understand that healthy, balanced eating does not mean that we can never consume certain foods.

Ludzie powinni zrozumieć, że zdrowe, zbilansowane żywienie nie musi oznaczać, że trzeba na zawsze zrezygnować z pewnych potraw.

to balance [balanced|balanced] {czas.} (też: to assess)

zbilansować {czas. dk}

to balance [balanced|balanced] {czas.} [księg.]

bilansować [bilansuję|bilansował] (się) {czas. ndk} [księg.]

We are balancing the books but our workers are paying the price.

Nasze księgi są bilansowane, ale cenę za to płacą nasi pracownicy.

to balance [balanced|balanced] {czas.} [przen.] (też: to balance out)

wyrównać się {czas. zwr. dk}

to balance [balanced|balanced] {czas.} [przen.] (też: to balance out)

  zrównoważyć się {czas. zwr. dk}

Risks to this outlook remain broadly balanced. They relate, in particular, to the outlook for economic activity and the evolution of commodity prices.

Zagrożenia związane z tym scenariuszem są nadal zasadniczo zrównoważone, a wiążą się one zwłaszcza z perspektywami aktywności gospodarczej oraz kształtowaniem się cen surowców.

to balance [balanced|balanced] {czas.} [przen.] (też: to balance out)

to balance [balanced|balanced] {czas.} [przen.] (też: to balance out)

wyrównywać się {czas. zwr. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "Balance":

Synonimy (angielski) dla "balance":

 

Podobne tłumaczenia

"Balance" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Balance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In order to establish an appropriate cost-benefit balance, costs must be reduced.

Ustalenie odpowiedniej relacji korzyści - koszty wymaga ograniczania tych drugich.

Our trade balance deficit with the Mercosur countries in this sector is alarming.

Nasz deficyt bilansu handlowego z krajami Mercosur w tym sektorze jest alarmujący.

Oh that my vexation were but weighed, And all my calamity laid in the balances!

O gdyby pilnie zważono narzekanie moje, a biedę moję pospołu na wagę włożono,!

The motion for a resolution is balanced and fair in its assessment and evaluation.

Projekt rezolucji jest wyważony i sprawiedliwy pod względem zawartych w nim ocen.

The proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance.

Jednak proponowane poprawki mogłyby mieć negatywny wpływ na tą delikatną równowagę.

We also need to strike the right balance between the long term and the short term.

Musimy także znaleźć równowagę pomiędzy perspektywą długo- i krótkoterminową.

What I found pleasing about the special summit was that there was a gender balance.

Co się tyczy specjalnego szczytu, ku mojemu zadowoleniu osiągnięto równowagę płci.

One year is not much when the fate of almost 100 000 families hangs in the balance.

Zatem rok to nie jest dużo, kiedy rozstrzygamy o losach prawie 100 tysięcy rodzin.

And they weren't very quick, but they played good position, kept in good balance.

Tych dwoje nie było zbyt szybkimi, ale utrzymywali dobre pozycje i równowagę.

This is not a protectionist proposal; in fact, I find it to be very balanced.

To nie jest protekcjonistyczny wniosek; uważam w istocie, że jest bardzo wyważony.

The second explanation, however, is sound and involves a difficult balancing act.

Jednak drugi czynnik ma znaczenie i wymaga pogodzenia interesów, co nie jest łatwe.

in writing. - (FR) I am glad we have secured a balanced agreement with the Council.

na piśmie. - (FR) Cieszę się, że doszliśmy z Radą do wyważonego porozumienia.

Transparency means balance and respect for procedure, not fear of knowledge.

Przejrzystość oznacza równowagę i poszanowanie procedury, a nie strach przed wiedzą.

As Mr De Gucht and I have already mentioned, we are trying to find a balance.

Jak już wspominaliśmy z panem komisarzem De Guchtem, usiłujemy wypracować równowagę.

I welcome the emphasis Mr Guellec has placed on balanced regional development.

Podoba mi się fakt, że pan Guellec położył nacisk na zrównoważony rozwój regionalny.

This is a region which requires particularly delicate and well-balanced policies.

Jest to region, gdzie polityka powinna być szczególnie delikatna i wyważona.

A facility providing financial assistance for Member States' balances of payments (

Instrument pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (

All of these issues are tackled in the reports in a reasonably balanced way.

Wszystkie te kwestie podjęte są w sprawozdaniach w rozsądny i wyważony sposób.

Only motivated, balanced workers are in a position to meet the demands made of them.

Tylko zmotywowani, zrównoważeni pracownicy potrafią sprostać nakładanym wymaganiom.

It also strikes a proper balance with the rights of citizens and consumers.

Zapewnia ono również odpowiednią równowagę z prawami obywateli i konsumentów.
 

Wyniki z forum

"Balance" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Bakelite · baker · baker's · bakery · bakeshop · baking · baklava · Baku · balaclava · balalaika · balance · balanced · balancer · balancing · balcony · bald · bald-faced · balderdash · baldhead · balding · baldly

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.