Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "Balance"

 

"Balance" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-44 z 1284

Balance {rzeczownik}

Balance {rzecz.} [astron.] (też: Libra, Lib)

Waga {f.} [astron.]

A false balance is an abomination to Jehovah; But a just weight is his delight.

Waga fałszywa obrzydliwością jest Panu; ale gwichty sprawiedliwe podobają mu się.

A just balance and scales are Jehovah's; All the weights of the bag are his work.

Waga i szale są ustawą Pańską, a wszystkie gwichty sprawiedliwe w worku są za sprawą jego.

And I subscribed the deed, and sealed it, and called witnesses, and weighed him the money in the balances.

A uczyniwszy zapis zapieczętowałem i oświadczyłem świadkami, odważywszy pieniądze na wadze.

TEKEL; thou art weighed in the balances, and art found wanting.

Thekel, zważonyś na wadze, a znalezionyś lekki.

balance {rzeczownik}

balance {rzecz.} (też: account, balance sheet)

bilans {m.}

When I look at the dossiers that I am qualified to assess, the balance is positive.

Gdy patrzę na sprawy, które jestem kompetentny oceniać, bilans jest pozytywny.

If such a micro-entity needs a loan, this balance has next to no value.

Jeżeli taki mikropodmiot potrzebuje kredytu, bilans roczny ma prawie zerową wartość.

This perspective clearly shows that the Euro Zone balance sheet is in the red.

Takie ujęcie wykazuje wyraźnie, że bilans strefy euro jest negatywny.

is of the Opinion that the benefit/ risk balance of Dynastat in the short-term treatment of

wydał opinię, zgodnie z którą bilans korzyści i ryzyka w przypadku preparatu Dynastat

A mass-balance study was done using 3H-iloprost in healthy subjects.

Przeprowadzono bilans masowy u zdrowych osobników z użyciem radioizotopu 3H- iloprostu.

balance {rzecz.} (też: equilibrium, counterpoise, footing, equipoise)

This will need to balance short-term and long-term perspectives on this issue.

W tym względzie niezbędna jest równowaga perspektyw krótko- i długoterminowych.

This balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.

Równowaga ta musi znaleźć odzwierciedlenie w umowie, nad którą obecnie debatujemy.

The current balance in milk production has been achieved thanks to milk quotas.

Obecna równowaga w produkcji mleka została osiągnięta dzięki kwotom mlecznym.

The institutional coherence and balance of the European project is at stake.

Na szali znalazła się spójność instytucjonalna i równowaga projektu europejskiego.

What we advocate is a healthy balance between security and personal freedom.

Opowiadamy się za zdrową równowagą pomiędzy bezpieczeństwem i wolnością osobistą.

balance {rzecz.} (też: weigh, scale, scales, weight)

waga {f.}

A false balance is an abomination to Jehovah; But a just weight is his delight.

Waga fałszywa obrzydliwością jest Panu; ale gwichty sprawiedliwe podobają mu się.

A just balance and scales are Jehovah's; All the weights of the bag are his work.

Waga i szale są ustawą Pańską, a wszystkie gwichty sprawiedliwe w worku są za sprawą jego.

And I subscribed the deed, and sealed it, and called witnesses, and weighed him the money in the balances.

A uczyniwszy zapis zapieczętowałem i oświadczyłem świadkami, odważywszy pieniądze na wadze.

TEKEL; thou art weighed in the balances, and art found wanting.

Thekel, zważonyś na wadze, a znalezionyś lekki.

balance {rzecz.} [fin.] (też: bottom line)

saldo {n.} [fin.]

From time to time, Google might tweak your AdWords balance.

Niekiedy Google może nieco zmodyfikować Twoje saldo AdWords.

The available balance will, broadly speaking, be at the 2008 level, which was EUR 135 million.

Mówiąc najogólniej, dostępne saldo będzie na poziomie 2008 roku, kiedy to wynosiło 135 milionów euro.

Balance on outturn account of previous year

Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły

These reduce your account balance, unlike debits, which increase your account balance.

Powodują one zmniejszenie salda naliczonego na koncie, w przeciwieństwie do obciążeń, które zwiększają saldo naliczone na koncie.

receivables from the IMF (asset item 2.1) should have shown a balance of EUR 61,634 million, instead of EUR 62,257 million, and that

należności od MFW (pozycja aktywów 2.1) powinno było wynieść 61.634 mln euro, a nie 62.257 mln euro, zaś saldo

balance {rzecz.} (też: equilibrium)

balans {m.}

And so, art and science have a kind of dynamic balance, that's where I think innovation happens.

Sztuka i nauka mają pewien dynamiczny balans. ~~~ Sądzę, że to tam jest innowacja.

Anyway, balance: constant movement to find an approach to stillness.

W każdym razie balans, ciągłe zmierzanie w kierunku bezruchu.

Then we would generate something all of us would like to have -- a balance between the hunger and the satiation.

Moglibyśmy stworzyć coś, co każdy z nas chciałby mieć -- balans pomiędzy głodem a sytością.

Balance: making up the rules so you can't cheat, so you learn to approach stillness with different parts of your body.

Balans -- uzupełnianie zasad, tak by nie można było oszukiwać, uczenie się bezruchu różnymi częściami ciała.

Overall, the CHMP agreed that the benefit/ risk balance of moxifloxacin in the PID indication over 14 days is positive.

Ogółem, CHMP uznał, że balans korzyści/ ryzyka w przypadku moksyfloksacyny stosowanej w 14 - dniowym leczeniu PID jest pozytywny.

to balance {czasownik}

to balance [balanced|balanced] {czas.} (też: to maintain equilibirum, to swing)

So, it can balance on a point.

Może balansować na wierzchołku.

However, they will adopt a less natural posture in order to balance it on their laps, which resulted in a significant rise of body heat between their thighs."

Ale przyjmują mniej naturalną pozycję, żeby balansować go na udach, co zwiększa temperaturę ciała międy udami".

Instead of wheels, a Ballbot is balancing and moving on one single ball.

Zamiast na kółkach, Ballbot balansuje i porusza się na kuli.

He is a poet, a playwright, a man whose whole life had been balanced on the single hope of his country's unity and freedom.

Jest poetą, dramaturgiem. ~~~ Całe jego życie balansowało na nadziei wolnego i zjednoczonego kraju.

to balance [balanced|balanced] {czas.} [księg.]

zbilansować (się) {czas.} [księg.]

Eating a balanced diet Your doctor can advise you about your diet or whether you should take any dietary supplements.

Zbilansowana dieta Lekarz może udzielić wskazówek dotyczących diety lub przyjmowania suplementów diety.

Xenical should be taken with a well-balanced, calorie controlled diet that is rich in fruit and vegetables and contains an average of 30 % of the calories from fat.

Podczas stosowania leku Xenical należy stosować zbilansowaną dietę o kontrolowanej zawartości kalorii, bogatą w owoce i warzywa, w której około 30 % kalorii pochodzi z tłuszczów.

to balance [balanced|balanced] {czas.} (też: to assess)

zbilansować {czas.}

to balance [balanced|balanced] {czas.} [księg.]

bilansować [bilansuję|bilansował] (się) {czas.} [księg.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "Balance":

Synonimy (angielski) dla "balance":

 

Podobne tłumaczenia

"Balance" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "Balance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Other work-related costs, such as safety and facilities, are also in the balance.

Liczą się również inne związane z pracą koszty, jak bezpieczeństwo i wyposażenie.

Together we have to strike the right balance between the economy and the ecology.

Razem musimy znaleźć odpowiednią równowagę pomiędzy wymogami ekonomii i ekologii.

Second of all, it's really beautifully balanced: it holds well, it feels well.

Po drugie, jest naprawdę pięknie wyważony. ~~~ trzyma się go - i czuje, świetnie.

Oh that my vexation were but weighed, And all my calamity laid in the balances!

O gdyby pilnie zważono narzekanie moje, a biedę moję pospołu na wagę włożono,!

In order to establish an appropriate cost-benefit balance, costs must be reduced.

Ustalenie odpowiedniej relacji korzyści - koszty wymaga ograniczania tych drugich.

Our trade balance deficit with the Mercosur countries in this sector is alarming.

Nasz deficyt bilansu handlowego z krajami Mercosur w tym sektorze jest alarmujący.

I should like to emphasise that maintaining that balance is a sine qua non for us.

Pragnę podkreślić, iż utrzymanie tej równowagi jest dla nas kwestią najważniejszą.

And they weren't very quick, but they played good position, kept in good balance.

Tych dwoje nie było zbyt szybkimi, ale utrzymywali dobre pozycje i równowagę.

The proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance.

Jednak proponowane poprawki mogłyby mieć negatywny wpływ na tą delikatną równowagę.

We also need to strike the right balance between the long term and the short term.

Musimy także znaleźć równowagę pomiędzy perspektywą długo- i krótkoterminową.

That is a basic condition for maintaining the balance of the European institutions.

To podstawowy warunek utrzymania równowagi pomiędzy instytucjami europejskimi.

What I found pleasing about the special summit was that there was a gender balance.

Co się tyczy specjalnego szczytu, ku mojemu zadowoleniu osiągnięto równowagę płci.

One year is not much when the fate of almost 100 000 families hangs in the balance.

Zatem rok to nie jest dużo, kiedy rozstrzygamy o losach prawie 100 tysięcy rodzin.

Transparency means balance and respect for procedure, not fear of knowledge.

Przejrzystość oznacza równowagę i poszanowanie procedury, a nie strach przed wiedzą.

As Mr De Gucht and I have already mentioned, we are trying to find a balance.

Jak już wspominaliśmy z panem komisarzem De Guchtem, usiłujemy wypracować równowagę.

It was good because you have revealed the lack of social balance in these proposals.

Było dobre, ponieważ wykazał w nim brak równowagi społecznej w tych wnioskach.

It also strikes a proper balance with the rights of citizens and consumers.

Zapewnia ono również odpowiednią równowagę z prawami obywateli i konsumentów.

Let us work together to find this balance between rights and responsibilities.

Pracujmy wspólnie, aby znaleźć taką równowagę między prawami i obowiązkami.

Establishment of an appropriate cost-benefit balance requires a reduction in costs.

Ustalenie odpowiedniej relacji koszty-korzyści wymaga ograniczenia kosztów.

It is a challenge, and we must strike the right balance between freedom and security.

Jest to wyzwanie i trzeba tu znaleźć złoty środek między wolnością a bezpieczeństwem.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

baked · baker · baker's · bakery · bakeshop · baking · baklava · Baku · balaclava · balalaika · balance · balanced · balancer · balancing · balcony · bald · bald-faced · balderdash · balding · baldly · baldness

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.