angielsko-polskie tłumaczenie słowa "balance"

EN balance angielskie tłumaczenie

balance {rzecz.}
Balance {rzecz.}
PL
to balance {czas.}

EN balance
play_circle_outline
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. finanse

1. ogólne

balance (też: account, balance sheet)
This perspective clearly shows that the Euro Zone balance sheet is in the red.
Takie ujęcie wykazuje wyraźnie, że bilans strefy euro jest negatywny.
The balance of our global economic order is disastrous.
Bilans naszego globalnego porządku gospodarczego jest zatrważający.
When I look at the dossiers that I am qualified to assess, the balance is positive.
Gdy patrzę na sprawy, które jestem kompetentny oceniać, bilans jest pozytywny.
balance (też: equilibrium, proportion, proportionality)
Anyway, balance: constant movement to find an approach to stillness.
W każdym razie balans, ciągłe zmierzanie w kierunku bezruchu.
And so, art and science have a kind of dynamic balance, that's where I think innovation happens.
Sztuka i nauka mają pewien dynamiczny balans. ~~~ Sądzę, że to tam jest innowacja.
Then we would generate something all of us would like to have -- a balance between the hunger and the satiation.
Moglibyśmy stworzyć coś, co każdy z nas chciałby mieć -- balans pomiędzy głodem a sytością.
balance (też: equilibrium, counterpoise, equipoise, footing)
The institutional coherence and balance of the European project is at stake.
Na szali znalazła się spójność instytucjonalna i równowaga projektu europejskiego.
The current balance in milk production has been achieved thanks to milk quotas.
Obecna równowaga w produkcji mleka została osiągnięta dzięki kwotom mlecznym.
A certain kind of balance between these important values is essential here.
Konieczna jest tutaj pewnego rodzaju równowaga między tymi ważnymi wartościami.
balance (też: importance, pith, prominence, scale)
A just balance and scales are Jehovah's; All the weights of the bag are his work.
Waga i szale są ustawą Pańską, a wszystkie gwichty sprawiedliwe w worku są za sprawą jego.
(Let me be weighed in an even balance, That God may know mine integrity);
Niech mię zważy na wadze sprawiedliwej, a niech Bóg pozna szczerość moję.
TEKEL; thou art weighed in the balances, and art found wanting.
Thekel, zważonyś na wadze, a znalezionyś lekki.
balance (też: proportion, ratio)
Groups were equally balanced between cyanotic and acyanotic patients.
Proporcja pacjentów z sinicą i bez sinicy była podobna w obydwu grupach.
We are looking at a whole range of subjects and need to find a balance among them.
Przyglądamy się bardzo różnorodnym tematom i musimy wyważyć ich proporcje.
I think, within this proposal, we have found a good balance.
Moim zdaniem, wraz z przedstawieniem tego wniosku, znaleźliśmy właściwe proporcje.
balance (też: attitude, mindset, proportion, ratio)
The Committee, as a consequence, considered the benefit/ risk balance of medicinal products
Komitet uznał zatem stosunek korzyści do ryzyka produktów leczniczych zawierających
is of the Opinion that the benefit/ risk balance of medicinal products containing celecoxib in
wydal opinie, zgodnie z która stosunek korzysci do ryzyka w przypadku produktów
The benefit- risk balance may be found in module 6 of this EPAR.
Stosunek korzyści do ryzyka można znaleźć w module 6 niniejszego sprawozdania EPAR.
balance (też: proportionality, good proportions)
Balance and proportionality must be the key principles on which the fight against terrorism is based.
Równowaga i proporcjonalność muszą stanowić kluczowe zasady, na których oparta jest walka z terroryzmem.
The new agreement should give assurances of a balance between these fundamental rights, but also of reciprocity, proportionality and a minimum level of data security.
Nowe porozumienie powinno zapewniać równowagę pomiędzy prawami podstawowymi, ale także wzajemność, proporcjonalność i minimalny poziom bezpieczeństwa danych.

2. finanse

balance (też: bottom line)
From time to time, Google might tweak your AdWords balance.
Niekiedy Google może nieco zmodyfikować Twoje saldo AdWords.
Balance on outturn account of previous year
Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły
The available balance will, broadly speaking, be at the 2008 level, which was EUR 135 million.
Mówiąc najogólniej, dostępne saldo będzie na poziomie 2008 roku, kiedy to wynosiło 135 milionów euro.

Przykłady użycia - "balance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn order to establish an appropriate cost-benefit balance, costs must be reduced.
Ustalenie odpowiedniej relacji korzyści - koszty wymaga ograniczania tych drugich.
EnglishOur trade balance deficit with the Mercosur countries in this sector is alarming.
Nasz deficyt bilansu handlowego z krajami Mercosur w tym sektorze jest alarmujący.
EnglishThe proposed amendments, however, could negatively affect this delicate balance.
Jednak proponowane poprawki mogłyby mieć negatywny wpływ na tą delikatną równowagę.
EnglishAnd they weren't very quick, but they played good position, kept in good balance.
Tych dwoje nie było zbyt szybkimi, ale utrzymywali dobre pozycje i równowagę.
EnglishWe also need to strike the right balance between the long term and the short term.
Musimy także znaleźć równowagę pomiędzy perspektywą długo- i krótkoterminową.
EnglishOne year is not much when the fate of almost 100 000 families hangs in the balance.
Zatem rok to nie jest dużo, kiedy rozstrzygamy o losach prawie 100 tysięcy rodzin.
EnglishWhat I found pleasing about the special summit was that there was a gender balance.
Co się tyczy specjalnego szczytu, ku mojemu zadowoleniu osiągnięto równowagę płci.
EnglishI believe it is there, in this dual balance, that we have to seek the right solutions.
Uważam, że odpowiednich rozwiązań powinniśmy upatrywać właśnie w tej równowadze.
EnglishLet us work together to find this balance between rights and responsibilities.
Pracujmy wspólnie, aby znaleźć taką równowagę między prawami i obowiązkami.
EnglishAs Mr De Gucht and I have already mentioned, we are trying to find a balance.
Jak już wspominaliśmy z panem komisarzem De Guchtem, usiłujemy wypracować równowagę.
EnglishDiverse weights are an abomination to Jehovah; And a false balance is not good.
Obrzydliwością Panu dwojaki gwicht, a szale fałszywe nie podobają mu się.
EnglishTransparency means balance and respect for procedure, not fear of knowledge.
Przejrzystość oznacza równowagę i poszanowanie procedury, a nie strach przed wiedzą.
EnglishIt also strikes a proper balance with the rights of citizens and consumers.
Zapewnia ono również odpowiednią równowagę z prawami obywateli i konsumentów.
EnglishTo say the obvious, it is not that we are not trying to find the best possible balance.
To oczywiste, że próbujemy znaleźć najlepszą możliwą do osiągnięcia równowagę.
EnglishNonetheless, we believed that, on balance, the arrest warrant was the right move.
Uważaliśmy jednak, że nakaz aresztowania jest ruchem we właściwą stronę.
EnglishThe framework set up by the EU must ensure an appropriate balance between the two.
Stworzone przez UE ramy muszą zapewnić odpowiednią równowagę między nimi.
EnglishIt has both positive and negative sides and we have to find the right balance.
Ma on zarówno pozytywne, jak i negatywne strony i musimy znaleźć odpowiednią równowagę.
EnglishIt is a challenge, and we must strike the right balance between freedom and security.
Jest to wyzwanie i trzeba tu znaleźć złoty środek między wolnością a bezpieczeństwem.
EnglishIn that way we can balance the report so that we get a stronger development dimension.
W ten sposób sprawozdanie będzie bardziej wyważone i uzyska większy wymiar rozwojowy.
EnglishNevertheless, I think the Commission has found a reasonable balance in its proposal.
Niemniej myślę, że w swym wniosku Komisja znalazła odpowiednią równowagę.