"to avoid" po polsku

EN

"to avoid" - polskie tłumaczenie

EN to avoid
volume_up
[avoided|avoided] {czasownik}

to avoid (też: to evade, to shun, to withdraw, to scape)
It is preferable to avoid the use of Ciprofloxacin Bayer during pregnancy.
Najlepiej unikać unikać stosowania Ciprofloxacin Bayer w czasie ciąży.
Avoid consumption of alcohol and medicinal products containing alcohol.
Należy unikać spożycia alkoholu i produktów leczniczych zawierających alkohol.
Avoid contact with the eyes of the dog and avoid oral ingestion by the dog.
Unikać kontaktu preparatu z oczami psa oraz spożycia preparatu przez psa.
to avoid (też: to bypass, to circumvent, to elude, to miss)
This means that the policy that the Actor implements now includes an instruction to avoid the odor that's in the right half of the chamber.
To znaczy, że polityka stosowana przez Aktora zawiera teraz instrukcję omijania zapachu znajdującego się w prawej połowie komory.
Further announcements of strikes and protests could intensify the tendency to avoid other Mediterranean countries and the price collapse in relation to Greece.
Dalsze informacje o strajkach i protestach mogą wzmocnić tendencję do omijania innych krajów śródziemnomorskich oraz pogłębić spadek cen w Grecji.
If this policy is acceptable to the European Union, we will avoid any stumbling when bilateral agreements are concluded, bypassing their neighbours in the European Union.
Jeśli ta polityka jest do zaakceptowania dla Unii Europejskiej, unikniemy wszelkich potknięć, po zawarciu dwustronnych umów, omijając swych sąsiadów w Unii Europejskiej.
to avoid
volume_up
wystrzegać {czas. ndk}
We must therefore avoid mistakes and be able to improve the texts.
Musimy więc wystrzegać się błędów i potrafić udoskonalać teksty.
Care must be taken to avoid application of the gel to normal skin surrounding the lesions.
Należy wystrzegać się nakładania żelu na zdrową skórę w otoczeniu zmian.
We must be careful to avoid contradiction here.
Musimy być bardzo ostrożni, by wystrzegać się tutaj sprzeczności.
to avoid (też: to overtake, to pass)
volume_up
wyminąć {czas. dk}
Late enough to still espy the obstacle - the financial morass - on the road ahead of us, but no longer able to avoid it.
Zdołaliśmy wprawdzie dostrzec przeszkodę - finansowe grzęzawisko - na drodze przed nami, jednak nie mamy możliwości jej wyminąć.
to avoid (też: to duck)
volume_up
uchylać się {czas. zwr. ndk}
The Community provisions in this field are insufficient instruments for pursuing debtors who try to avoid their obligations to pay maintenance.
Przepisy wspólnotowe w tej dziedzinie są niewystarczającym narzędziem ścigania dłużników, którzy próbują uchylać się od obowiązku alimentacyjnego.
What has not worked in recent years is that the large countries have sought to avoid and sometimes shirk the responsibilities that it was their duty to accept.
Wadą w ostatnich latach było to, że to wielkie państwa czasem próbowały uchylać się i migać od odpowiedzialności, którą powinny przyjąć.
In the sphere of tax, there is a very simple way of avoiding it: it is simply not to conceal, not to hide one's own income and not to evade one's legal obligations.
W sferze podatkowej, istnieje bardzo prosty sposób na jej uniknięcie: po prostu niczego nie ukrywać, nie ukrywać dochodów i nie uchylać się od zobowiązań prawnych.
to avoid
volume_up
stronić {czas. ndk}
In the future, we need to keep the dialogue open with both sides in order to avoid ending up in similar situations.
W przyszłości musimy podtrzymywać otwarty dialog z udziałem obydwu stron, aby uniknąć podobnych sytuacji.
We need an independent debate in the presence of all parties, so as to avoid potential conflicts of interest and promote appeasement.
Potrzebna jest nam niezależna debata w obecności wszystkich stron, tak aby uniknąć potencjalnych konfliktów interesów i promować ustępstwa.
It is important to identify the strong aspects of research, while avoiding excessive prioritisation, where everyone is researching one and the same thing.
Ważne jest określenie mocnych stron badań, przy jednoczesnym unikaniu faworyzowania określonych badań, w skutek którego wszyscy będą badaliby jedną i tę samą rzecz.

Przykłady użycia - "to avoid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAdditional fluids should be administered with caution to avoid cardiac overload.
Dodatkowe płyny należy podawać ostrożnie, aby uniknąć nadmiernego obciążenia serca.
EnglishThey review regulations to be put into place to avoid intra-community dumping.
Eksperci analizują, jakie przepisy pozwolą uniknąć dumpingu wewnątrzwspólnotowego.
EnglishWe cannot avoid pointing out, however, that there are still some major deficiencies.
Nie można jednak nie wskazać, że wciąż obecne są pewne poważne niedoskonałości.
EnglishIONSYS should only be activated by the patient, to avoid potential overdosing.
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
EnglishTo quote Plato: 'It is for us to follow the upward path and avoid the downward path'.
Cytując Platona: "Do nas należy podążać drogą ku górze, a nie drogą w otchłań”.
EnglishAs Europeans, we should take care to avoid leaving ourselves open to such accusations.
Jako Europejczycy powinniśmy zadbać, byśmy nie narażali się na takie oskarżenia.
EnglishThis would avoid the decline in employment income and future situations of poverty.
To pomogłoby uniknąć spadku w dochodach z zatrudnienia i przyszłych sytuacji biedy.
EnglishThey enable the other political parties to avoid being assessed on their EU policies.
Umożliwiają innym partiom politycznym uniknięcie oceny ich polityki w zakresie UE.
EnglishHowever, this strategic partnership cannot avoid certain immovable points.
Partnerstwo to musi jednak uwzględniać pewne kwestie, których nie sposób pominąć.
EnglishAll the institutions agreed that this would be the case so as to avoid any legal vacuum.
Wszystkie instytucje zgodziły się, że w ten sposób można uniknąć próżni prawnej.
EnglishThe EGF must be more flexible if we want to avoid drowning in uncertainty.
EFG musi być bardziej elastyczny jeżeli nie chcemy pogrążyć się w niepewności.
EnglishFurther I would say that it is now really very difficult to avoid confrontation.
Dalej powiedziałbym, że teraz jest naprawdę trudno uniknąć konfrontacji.
EnglishI wonder what the Commission has done in the two years to avoid this current crisis.
Zastanawiam się, co Komisja uczyniła przez te dwa lata, by uniknąć obecnego kryzysu.
EnglishAnd yet, in these difficult and serious circumstances, we must avoid failure.
Ale mimo tych trudności i poważnej sytuacji, musimy starać się uniknąć niepowodzenia.
EnglishThis is the only solution that enables us to avoid the misdirection of funds.
Jedynie dzięki jego wprowadzeniu zdołamy uniknąć niewłaściwego wykorzystania środków.
EnglishInstitutions must be strengthened to avoid chaos and ensure stable development.
Należy wzmocnić instytucje celem uniknięcia chaosu oraz zapewnienia stabilnego rozwoju.
EnglishThis is important if we are to ensure synergies and avoid negative spill-over effects.
To ważne, jeżeli mamy zapewnić synergię i uniknąć niekorzystnych skutków ubocznych.
EnglishLet us now avoid new economic demarcation lines between the new ones and the old ones.
Nie gódźmy się na nowe linie podziału ekonomicznego między nowymi a starymi.
EnglishThe syringe should be rinsed with water after each use to avoid stickiness.
Aby uniknąć zalepienia strzykawki, należy ją opłukać wodą po każdym użyciu.
EnglishYou must use an effective method of contraception to avoid becoming pregnant.
Konieczne jest stosowanie skutecznej metody antykoncepcji, aby uniknąć zajścia w ciążę.