Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to avoid"

 

"to avoid" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 1446

to avoid {czasownik}

to avoid [avoided|avoided] {czas.} (też: to shun, to evade, to withdraw, to fudge)

avoid vigorous exercise that might cause trauma to the feet (e. g. jogging);

unikać intensywnych ćwiczeń, które mogą powodować uszkodzenia stóp (np. biegania);

It is important to take Atripla on a regular dosing schedule to avoid missing doses.

Ważne jest regularne zażywanie produktu Atripla, aby unikać pomijania dawek.

People who are hypersensitive (allergic) to NSAIDs should avoid contact with Loxicom.

Osoby nadwrażliwe (uczulone) na NLPZ powinny unikać kontaktu z preparatem Loxicom.

It seems to me that we should avoid such one-sided, unequivocal judgments.

Wydaje mi się, że powinniśmy unikać tak jednostronnych, jednoznacznych osądów.

I obviously heard Mr Martin just now saying that we should avoid bureaucracy.

Oczywiście słyszę właśnie posła Martina, który mówi, że powinniśmy unikać biurokracji.

to avoid [avoided|avoided] {czas.} (też: to steer clear of, to bypass, to pass by, to miss)

In practice, this means that national budgets will no longer be able to avoid EU fiscal regulations.

W praktyce oznacza to, że budżety krajowe nie będą już mogły omijać regulacji fiskalnych Unii.

That's a lot of people to have a lot of problems -- and this is even in so-called nerve-sparing surgery, which means that the surgeon is aware of the problem, and they are trying to avoid the nerves.

To wielu ludzi mogących mieć wiele problemów - i to nawet podczas tak zwanych operacji oszczędzających nerwy, kiedy to chirurg jest świadomy ryzyka i stara się omijać nerwy.

The continent of Europe has so far avoided disasters on such a scale, but this does not mean that we should not prepare an effective range of structures and resources.

Katastrofy na taką skalę omijały dotychczas kontynent europejski, ale nie oznacza to, że nie powinniśmy przygotowywać efektywnego zakresu struktur i zasobów.

Care must be taken to avoid application of the gel to normal skin surrounding the lesions.

Należy wystrzegać się nakładania żelu na zdrową skórę w otoczeniu zmian.

We must therefore avoid mistakes and be able to improve the texts.

Musimy więc wystrzegać się błędów i potrafić udoskonalać teksty.

Ladies and gentlemen, we must avoid a brain drain.

Panie i panowie, musimy wystrzegać się drenażu mózgów.

However, in my mind, we must also avoid arousing or creating expectations that cannot be satisfied at this time.

Musimy jednak też wystrzegać się budzenia lub tworzenia oczekiwań, których nie będzie się teraz dało zaspokoić.

We must be careful to avoid contradiction here.

Musimy być bardzo ostrożni, by wystrzegać się tutaj sprzeczności.

to avoid [avoided|avoided] {czas.} (też: to overtake, to pass)

wyminąć {czas.}

Late enough to still espy the obstacle - the financial morass - on the road ahead of us, but no longer able to avoid it.

Zdołaliśmy wprawdzie dostrzec przeszkodę - finansowe grzęzawisko - na drodze przed nami, jednak nie mamy możliwości jej wyminąć.
uchylać się {czas. zwr.}

The Community provisions in this field are insufficient instruments for pursuing debtors who try to avoid their obligations to pay maintenance.

Przepisy wspólnotowe w tej dziedzinie są niewystarczającym narzędziem ścigania dłużników, którzy próbują uchylać się od obowiązku alimentacyjnego.

What has not worked in recent years is that the large countries have sought to avoid and sometimes shirk the responsibilities that it was their duty to accept.

Wadą w ostatnich latach było to, że to wielkie państwa czasem próbowały uchylać się i migać od odpowiedzialności, którą powinny przyjąć.

To that effect, replying late and avoiding not legislative but moral obligations are signs of a censurable attitude.

Celowe opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi i uchylanie się przed obowiązkami, nie prawnymi, lecz moralnymi, jest przejawem nagannej postawy.

(SV) Mr President, this evening, we are debating a number of measures to combat tax fraud and tax avoidance of various kinds.

(SV) Panie przewodniczący! Dzisiaj wieczorem omawiamy szereg środków związanych ze zwalczaniem różnego rodzaju oszustw podatkowych i uchylania się od zobowiązań podatkowych.

to avoid [avoided|avoided] {czas.} (też: to keep away from)

stronić {czas.}

It is important to identify the strong aspects of research, while avoiding excessive prioritisation, where everyone is researching one and the same thing.

Ważne jest określenie mocnych stron badań, przy jednoczesnym unikaniu faworyzowania określonych badań, w skutek którego wszyscy będą badaliby jedną i tę samą rzecz.

It also avoids the risk that, in the absence of such an agreement, someone might trigger the suspension clause, contained in the first-stage Agreement.

Dzięki niemu uniknięto również ryzyka, że w związku z brakiem takiej umowy jedna ze stron mogłaby zażądać zastosowania klauzuli zawieszenia przewidzianej w pierwszej umowie.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "avoid":

 

Podobne tłumaczenia

"to avoid" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to avoid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Always vary the sites you inject, to avoid lumps (see 5 Possible side effects).

Należy zawsze zmieniać miejsca wstrzyknięć, aby uniknąć zgrubień, (patrz punkt 5.

They review regulations to be put into place to avoid intra-community dumping.

Eksperci analizują, jakie przepisy pozwolą uniknąć dumpingu wewnątrzwspólnotowego.

IONSYS should only be activated by the patient, to avoid potential overdosing.

Nadwrażliwość na substancję czynną, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

And this means that sometimes we'll actually switch our preferences to avoid this.

A to znaczy, że czasami faktycznie zmieniamy nasze preferencje, by tego uniknąć.

Of course, history records that he got very wet and narrowly avoided drowning.

Oczywiście ze źródeł historycznych wiadomo, że fale go zalały i omal nie utonął.

This would avoid the decline in employment income and future situations of poverty.

To pomogłoby uniknąć spadku w dochodach z zatrudnienia i przyszłych sytuacji biedy.

Additional fluids should be administered with caution to avoid cardiac overload.

Dodatkowe płyny należy podawać ostrożnie, aby uniknąć nadmiernego obciążenia serca.

We cannot avoid pointing out, however, that there are still some major deficiencies.

Nie można jednak nie wskazać, że wciąż obecne są pewne poważne niedoskonałości.

I wonder what the Commission has done in the two years to avoid this current crisis.

Zastanawiam się, co Komisja uczyniła przez te dwa lata, by uniknąć obecnego kryzysu.

For everyone stands to gain if legal proceedings can be avoided in this way.

Bo każdy skorzysta, jeśli w ten sposób będzie można uniknąć postępowania prawnego.

And yet, in these difficult and serious circumstances, we must avoid failure.

Ale mimo tych trudności i poważnej sytuacji, musimy starać się uniknąć niepowodzenia.

This is the only solution that enables us to avoid the misdirection of funds.

Jedynie dzięki jego wprowadzeniu zdołamy uniknąć niewłaściwego wykorzystania środków.

We have managed on numerous (and also on recent) occasions to avoid food crises.

Wiele razy (również ostatnio) udało nam się uniknąć kryzysów żywnościowych.

The syringe should be rinsed with water after each use to avoid stickiness.

Aby uniknąć zalepienia strzykawki, należy ją opłukać wodą po każdym użyciu.

Bodyweight and dosage rate must be accurately determined to avoid overdosing.

W celu uniknięcia przedawkowania należy dokładnie ustalić masę ciała oraz dawkowanie.

They enable the other political parties to avoid being assessed on their EU policies.

Umożliwiają innym partiom politycznym uniknięcie oceny ich polityki w zakresie UE.

To quote Plato: 'It is for us to follow the upward path and avoid the downward path'.

Cytując Platona: "Do nas należy podążać drogą ku górze, a nie drogą w otchłań”.

We also believe that great attention must be paid to avoiding child labour.

Uważamy także, że należy przywiązywać wielką wagę do zapobiegania pracy dzieci.

However, this strategic partnership cannot avoid certain immovable points.

Partnerstwo to musi jednak uwzględniać pewne kwestie, których nie sposób pominąć.

They usually remain silent about their daily problems in order to avoid difficulties.

Zazwyczaj, aby uniknąć dalszych komplikacji nie mówią o swoich codziennych problemach.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: kroczyć ciężko do celu, izentropa, fotoreceptor, międzywęźla, międzywęźle

Podobne słowa

avid · avidity · avidly · avidness · avitaminosis · AVNRT · avocado · avocation · avocational · avocet · avoid · avoidable · avoidance · avoidant · avoirdupois · avowal · avowed · avowedly · Avshalom · avulsion · avuncular

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.