Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to avoid"

 

"to avoid" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 1320

to avoid {czasownik}

to avoid [avoided|avoided] {czas.} (też: to shun, to evade, to withdraw, to fudge)

Avoid contact with the eyes or mucous membranes (inside of your nose or mouth).

Należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi (wewnątrz nosa lub ust).

Avoid contact with the eyes of the cat and avoid oral ingestion by the animal.

Unikać kontaktu preparatu z oczami kota oraz spożycia preparatu przez zwierzę.

Patients in the EU need to know how they can avoid falsified medicinal products.

Pacjenci w UE muszą wiedzieć, jak mogą unikać sfałszowanych produktów leczniczych.

People who are hypersensitive (allergic) to NSAIDs should avoid contact with Novem.

Osoby nadwrażliwe (uczulone) na NLPZ powinny unikać kontaktu z preparatem Novem.

So if I do something that hurts you, I feel that pain. ~~~ So I tend to avoid that.

Jeśli robię ci krzywdę, czuję wynikający z tego ból, więc próbuję tego unikać.

to avoid [avoided|avoided] {czas.} (też: to steer clear of, to bypass, to pass by, to miss)

In practice, this means that national budgets will no longer be able to avoid EU fiscal regulations.

W praktyce oznacza to, że budżety krajowe nie będą już mogły omijać regulacji fiskalnych Unii.

That's a lot of people to have a lot of problems -- and this is even in so-called nerve-sparing surgery, which means that the surgeon is aware of the problem, and they are trying to avoid the nerves.

To wielu ludzi mogących mieć wiele problemów - i to nawet podczas tak zwanych operacji oszczędzających nerwy, kiedy to chirurg jest świadomy ryzyka i stara się omijać nerwy.

Care must be taken to avoid application of the gel to normal skin surrounding the lesions.

Należy wystrzegać się nakładania żelu na zdrową skórę w otoczeniu zmian.

We must therefore avoid mistakes and be able to improve the texts.

Musimy więc wystrzegać się błędów i potrafić udoskonalać teksty.

Ladies and gentlemen, we must avoid a brain drain.

Panie i panowie, musimy wystrzegać się drenażu mózgów.

However, in my mind, we must also avoid arousing or creating expectations that cannot be satisfied at this time.

Musimy jednak też wystrzegać się budzenia lub tworzenia oczekiwań, których nie będzie się teraz dało zaspokoić.

We must be careful to avoid contradiction here.

Musimy być bardzo ostrożni, by wystrzegać się tutaj sprzeczności.

to avoid [avoided|avoided] {czas.} (też: to overtake, to pass)

wyminąć {czas.}

Late enough to still espy the obstacle - the financial morass - on the road ahead of us, but no longer able to avoid it.

Zdołaliśmy wprawdzie dostrzec przeszkodę - finansowe grzęzawisko - na drodze przed nami, jednak nie mamy możliwości jej wyminąć.

The Community provisions in this field are insufficient instruments for pursuing debtors who try to avoid their obligations to pay maintenance.

Przepisy wspólnotowe w tej dziedzinie są niewystarczającym narzędziem ścigania dłużników, którzy próbują uchylać się od obowiązku alimentacyjnego.

What has not worked in recent years is that the large countries have sought to avoid and sometimes shirk the responsibilities that it was their duty to accept.

Wadą w ostatnich latach było to, że to wielkie państwa czasem próbowały uchylać się i migać od odpowiedzialności, którą powinny przyjąć.

to avoid [avoided|avoided] {czas.} (też: to keep away from)

stronić {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "avoid":

 

Podobne tłumaczenia

"to avoid" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to avoid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The reason why my group did not do so is not to avoid having a discussion today.

Moja grupa nie zrobiła tego nie dlatego, aby uniknąć dziś dyskusji na ten temat.

Always vary the sites you inject, to avoid lumps (see 5 Possible side effects).

Należy zawsze zmieniać miejsca wstrzyknięć, aby uniknąć zgrubień (patrz punkt 5.

Always vary the sites you inject, to avoid lumps (see 5 Possible side effects).

Należy zawsze zmieniać miejsca wstrzyknięć, aby uniknąć zgrubień, (patrz punkt 5.

IONSYS should only be activated by the patient, to avoid potential overdosing.

Nadwrażliwość na substancję czynną, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Effective measures to avoid pregnancy must be taken (see sections 4.4 and 4.6).

Należy podjąć skuteczne środki, aby zapobiec ciąży (patrz punkty 4. 4 i 4. 6).

And this means that sometimes we'll actually switch our preferences to avoid this.

A to znaczy, że czasami faktycznie zmieniamy nasze preferencje, by tego uniknąć.

They review regulations to be put into place to avoid intra-community dumping.

Eksperci analizują, jakie przepisy pozwolą uniknąć dumpingu wewnątrzwspólnotowego.

Additional fluids should be administered with caution to avoid cardiac overload.

Dodatkowe płyny należy podawać ostrożnie, aby uniknąć nadmiernego obciążenia serca.

This would avoid the decline in employment income and future situations of poverty.

To pomogłoby uniknąć spadku w dochodach z zatrudnienia i przyszłych sytuacji biedy.

I wonder what the Commission has done in the two years to avoid this current crisis.

Zastanawiam się, co Komisja uczyniła przez te dwa lata, by uniknąć obecnego kryzysu.

We cannot avoid pointing out, however, that there are still some major deficiencies.

Nie można jednak nie wskazać, że wciąż obecne są pewne poważne niedoskonałości.

The syringe should be rinsed with water after each use to avoid stickiness.

Aby uniknąć zalepienia strzykawki, należy ją opłukać wodą po każdym użyciu.

Bodyweight and dosage rate must be accurately determined to avoid overdosing.

W celu uniknięcia przedawkowania należy dokładnie ustalić masę ciała oraz dawkowanie.

the gas cylinders should be fixedly stowed away in order to avoid untimely fall

przechowywane butle z gazem należy odpowiednio zabezpieczyć, aby się nie przewracały,

And yet, in these difficult and serious circumstances, we must avoid failure.

Ale mimo tych trudności i poważnej sytuacji, musimy starać się uniknąć niepowodzenia.

This is the only solution that enables us to avoid the misdirection of funds.

Jedynie dzięki jego wprowadzeniu zdołamy uniknąć niewłaściwego wykorzystania środków.

We have managed on numerous (and also on recent) occasions to avoid food crises.

Wiele razy (również ostatnio) udało nam się uniknąć kryzysów żywnościowych.

They enable the other political parties to avoid being assessed on their EU policies.

Umożliwiają innym partiom politycznym uniknięcie oceny ich polityki w zakresie UE.

To quote Plato: 'It is for us to follow the upward path and avoid the downward path'.

Cytując Platona: "Do nas należy podążać drogą ku górze, a nie drogą w otchłań”.

Always vary the sites you inject, to avoid lumps (see 5 Possible side effects).

Nale y zawsze zmienia miejsca wstrzykni, aby unikn zgrubie (patrz punkt 5.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

aviatrices · aviatrix · avid · avidity · avidly · avidness · avitaminosis · avocado · avocation · avocet · avoid · avoidable · avoidance · avoidant · avoirdupois · avowal · avowed · avowedly · Avshalom · avulsion · avuncular

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-angielski.