Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "attention"

 

"attention" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 2878

attention {rzeczownik}

attention {rzecz.} (też: observation, notice, note, publicity)

uwaga {f.}

What I learned is it has to do with attention and resources that everybody deserves.

Nauczyłam się, że jest to związane z uwagą i zasobami, na które wszyscy zasługują.

But all night the mother was always paying attention to those naughty children.

Ale uwaga matki przez całą noc skierowana była na te niegrzeczne dzieciaki.

Thus far, a great deal of attention has been focused on the banking sector.

Do tej pory uwaga w głównej mierze koncentrowała się na sektorze bankowym.

Therefore, the attention and caution Libya devotes to this issue is understandable.

Dlatego też uwaga i troska, jakimi Libia darzy tę kwestię, są zrozumiałe.

It is natural that the attention of the world should be centred on these countries.

To naturalne jest, że uwaga świata powinna być skupiona na tych krajach.

attention {rzecz.} (też: keeping, care, caring, custody)

opieka {f.}

The following side effects may occur, and may require medical attention.

Następujące działania niepożądane mogą pojawić się, a opieka lekarska może być konieczna.

Temodal monotherapy in recurrent or progressive glioma The following side effects may occur, and may require medical attention.

Mogą wystapić następujące, wymienione poniżej działania niepożądane i może być konieczna opieka lekarska.

Temodal monotherapy in recurrent or progressive glioma The following side effects may occur, and may require medical attention.

Temodal w monoterapii u pacjentów ze wznową lub progresją glejaka Mogą wystapić następujące, wymienione poniżej działania niepożądane i może być konieczna opieka lekarska.

Finally, now more than ever, I wish to point out that asylum seekers and those who require international protection are vulnerable and, as such, must be given very special attention.

Na koniec chcę zaznaczyć, że osoby ubiegające się o azyl oraz osoby potrzebujące ochrony międzynarodowej to osoby podatne na zagrożenia, które powinny być otoczone szczególną opieką.

attention {rzecz.} (też: care, concern, preoccupation, ministrations)

troska {f.}

Therefore, the attention and caution Libya devotes to this issue is understandable.

Dlatego też uwaga i troska, jakimi Libia darzy tę kwestię, są zrozumiałe.

Our action must be founded on privacy and security, paying constant attention to the fundamental right to education and access to information systems.

Nasze działanie musi być ukierunkowane na prywatność i bezpieczeństwo ze szczególną troską o podstawowe prawo do edukacji i dostępu do systemów informacyjnych.

Given the threats posed by unlimited access to all these technologies and data, special attention needs to be paid to children and young people.

Mając na uwadze zagrożenia, jakie ze sobą niesie nieograniczony dostęp do wszelkich technologii i informacji, należy wyjątkową troską otoczyć dzieci i młodzież.

Particular attention should be given to the questions of opening the border between Turkey and Armenia and support for negotiations on stabilising the situation in Cyprus.

Szczególną troską należy objąć kwestię otwarcia granicy turecko-armeńskiej oraz wsparcia dla negocjacji nad ustabilizowaniem sytuacji na Cyprze.

attention {rzecz.} (też: heed)

And I would stand at attention, and all the girls would crack up, and it was sort of a little joke.

Ja stawałem na baczność, a wszystkie dziewczynki wybuchały śmiechem, to był taki nasz mały dowcip.

Attention!

Baczność!
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "attention":

 

Podobne tłumaczenia

"attention" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "attention" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The Galliga Polledo report devotes much attention to the Europe 2020 programme.

W sprawozdaniu pana Garrigi Polledo wiele uwagi skupiono na programie Unia 2020.

I am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.

Martwi mnie fakt, że często większą uwagę przywiązujemy do ilości niż do jakości.

The idea of a financial transactions tax has generated a lot of attention so far.

Pomysł wprowadzenia podatku od transakcji finansowych budzi duże zainteresowanie.

However, we need to focus our attention and assistance a little further still.

Musimy jednak zastosować do naszych działań i pomocy nieco szerszą perspektywę.

We must give this debate much more serious attention over the next few months.

Musimy zwrócić baczniejszą uwagę na tę debatę w ciągu kolejnych kilku miesięcy.

I believe that it is more important to focus our attention on saving resources.

Moim zdaniem ważniejsze jest skoncentrowanie naszej uwagi na oszczędzaniu zasobów.

Attention needs to be paid to making more effective use of resources by recycling.

Należy zwrócić uwagę na efektywniejsze korzystanie z zasobów poprzez recykling.

Such a move would certainly raise attention and many questions across the country.

Takie działanie z pewnością zwróciłoby uwagę całego kraju i wzbudziło wiele pytań.

I was very much involved in it, but then turned my attention to other phenomena.

Byłem w to mocno zaangażowany ale później skoncentrowałem się na czymś innym.

In the report, much attention is paid to human rights and freedoms in Russia.

W sprawozdaniu wiele uwagi poświęca się sprawie praw człowieka i wolności w Rosji.

Finally, the issue of energy security once again demands our urgent attention.

Wreszcie naszej pilnej uwagi wymaga ponownie kwestia bezpieczeństwa energetycznego.

I would like to thank Mr Harangozó for drawing these issues to our attention.

Chciałem podziękować panu Harangozó za zwrócenie Państwa uwagi na te kwestie.

Some other issues mentioned in the consultation deserve our serious attention.

Niektóre inne zagadnienia wymienione w konsultacjach zasługują na szczególną uwagę.

I would therefore like special attention to be given to these two areas in 2009.

Chciałabym więc, aby tym dwóm obszarom poświęcono w 2009 r. szczególną uwagę.

As my final point, I would like to draw attention to the issue of simplification.

Na zakończenie mojego wystąpienia, chciałbym zwrócić uwagę na kwestię uproszczenia.

However, there is still a wide range of matters that require particular attention.

Nadal przecież istnieje szeroka gama spraw, które wymagają szczególnej uwagi.

I believe it is time for more attention to be focused on people's living standards.

Uważam, że nadszedł czas, aby zwrócić większą uwagę na standardy życia ludzi.

I believe it is time that more attention was finally paid to this state of affairs.

Uważam, że nadszedł już czas, żeby wreszcie poświęcić tej sytuacji więcej uwagi.

I thank you for your attention and for you constructive contributions on this file.

Dziękuję państwu za uwagę i konstruktywne uwagi na temat przedmiotowego dokumentu.

Special attention must be paid to the tenants of social housing in this connection.

Trzeba w związku z tym zwrócić szczególną uwagę na najemców mieszkań socjalnych.
 

Wyniki z forum

"attention" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.