Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "attention"

 

"attention" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 1000

attention {rzeczownik}

attention {rzecz.} (też: observation, notice, note, publicity)

uwaga {f.}

But all night the mother was always paying attention to those naughty children.

Ale uwaga matki przez całą noc skierowana była na te niegrzeczne dzieciaki.

Thus far, a great deal of attention has been focused on the banking sector.

Do tej pory uwaga w głównej mierze koncentrowała się na sektorze bankowym.

Therefore, the attention and caution Libya devotes to this issue is understandable.

Dlatego też uwaga i troska, jakimi Libia darzy tę kwestię, są zrozumiałe.

It is natural that the attention of the world should be centred on these countries.

To naturalne jest, że uwaga świata powinna być skupiona na tych krajach.

Our attention will thus be focused on north Africa and south-eastern Europe.

Nasza uwaga będzie zatem skupiać się na Afryce Północnej i Europie Południowo-Wschodniej.

attention {rzecz.} (też: keeping, care, caring, custody)

opieka {f.}

Temodal monotherapy in recurrent or progressive glioma The following side effects may occur, and may require medical attention.

Temodal w monoterapii u pacjentów ze wznową lub progresją glejaka Mogą wystapić następujące, wymienione poniżej działania niepożądane i może być konieczna opieka lekarska.

Finally, now more than ever, I wish to point out that asylum seekers and those who require international protection are vulnerable and, as such, must be given very special attention.

Na koniec chcę zaznaczyć, że osoby ubiegające się o azyl oraz osoby potrzebujące ochrony międzynarodowej to osoby podatne na zagrożenia, które powinny być otoczone szczególną opieką.

attention {rzecz.} (też: care, concern, preoccupation, ministrations)

troska {f.}

Therefore, the attention and caution Libya devotes to this issue is understandable.

Dlatego też uwaga i troska, jakimi Libia darzy tę kwestię, są zrozumiałe.

Our action must be founded on privacy and security, paying constant attention to the fundamental right to education and access to information systems.

Nasze działanie musi być ukierunkowane na prywatność i bezpieczeństwo ze szczególną troską o podstawowe prawo do edukacji i dostępu do systemów informacyjnych.

Given the threats posed by unlimited access to all these technologies and data, special attention needs to be paid to children and young people.

Mając na uwadze zagrożenia, jakie ze sobą niesie nieograniczony dostęp do wszelkich technologii i informacji, należy wyjątkową troską otoczyć dzieci i młodzież.

Particular attention should be given to the questions of opening the border between Turkey and Armenia and support for negotiations on stabilising the situation in Cyprus.

Szczególną troską należy objąć kwestię otwarcia granicy turecko-armeńskiej oraz wsparcia dla negocjacji nad ustabilizowaniem sytuacji na Cyprze.

attention {rzecz.} (też: heed)

And I would stand at attention, and all the girls would crack up, and it was sort of a little joke.

Ja stawałem na baczność, a wszystkie dziewczynki wybuchały śmiechem, to był taki nasz mały dowcip.

Attention!

Baczność!

attention! {wykrzyknik}

attention! {wykrz.} (też: warning!)

  uwaga! {wykrz.}

But all night the mother was always paying attention to those naughty children.

Ale uwaga matki przez całą noc skierowana była na te niegrzeczne dzieciaki.

Thus far, a great deal of attention has been focused on the banking sector.

Do tej pory uwaga w głównej mierze koncentrowała się na sektorze bankowym.

Therefore, the attention and caution Libya devotes to this issue is understandable.

Dlatego też uwaga i troska, jakimi Libia darzy tę kwestię, są zrozumiałe.

It is natural that the attention of the world should be centred on these countries.

To naturalne jest, że uwaga świata powinna być skupiona na tych krajach.

Our attention will thus be focused on north Africa and south-eastern Europe.

Nasza uwaga będzie zatem skupiać się na Afryce Północnej i Europie Południowo-Wschodniej.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "attention":

 

Podobne tłumaczenia

"attention" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "attention" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

However, we need to focus our attention and assistance a little further still.

Musimy jednak zastosować do naszych działań i pomocy nieco szerszą perspektywę.

I believe that it is more important to focus our attention on saving resources.

Moim zdaniem ważniejsze jest skoncentrowanie naszej uwagi na oszczędzaniu zasobów.

Finally, the issue of energy security once again demands our urgent attention.

Wreszcie naszej pilnej uwagi wymaga ponownie kwestia bezpieczeństwa energetycznego.

However, there is still a wide range of matters that require particular attention.

Nadal przecież istnieje szeroka gama spraw, które wymagają szczególnej uwagi.

I would like to thank Mr Harangozó for drawing these issues to our attention.

Chciałem podziękować panu Harangozó za zwrócenie Państwa uwagi na te kwestie.

In the report, much attention is paid to human rights and freedoms in Russia.

W sprawozdaniu wiele uwagi poświęca się sprawie praw człowieka i wolności w Rosji.

I believe it is time that more attention was finally paid to this state of affairs.

Uważam, że nadszedł już czas, żeby wreszcie poświęcić tej sytuacji więcej uwagi.

I appreciate your attention today, because to show that you truly care, you listen.

Dziękuję za poświęcenie mi uwagi dzisiaj, bo to oznacza że wam zależy, że słuchacie.

Inevitably, therefore, we must also pay great attention to issues of this kind.

W związku z tym nieuchronnie musimy poświęcać podobnym kwestiom wiele uwagi.

I would therefore like to thank Mrs Frassoni for drawing attention to these threats.

Chciałabym więc podziękować pani Frassoni za zwrócenie uwagi na te zagrożenia.

However, I should like to add that this issue should be paid more attention.

Chciałbym jednak dodać, że przedmiotowej kwestii należy poświęcić więcej uwagi.

of taste, attention disturbance, loss of memory, problems with your balance

utrata smaku, zaburzenia koncentracji, utrata pamięci, zaburzenia równowagi,

The future of children is a topic requiring and deserving of our attention.

Przyszłość dzieci jest tematem wymagającym naszej uwagi i zasługującym na nią.

The speculators will then turn their attention to Italy, to the UK and to Spain.

Spekulanci zwrócą następnie oczy ku Włochom, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

I think that this Parliament is paying too little attention to those special reports.

Moim zdaniem Parlament nie zwraca wystarczającej uwagi na sprawozdania specjalne.

In addition, we devoted a great deal of attention to the subject of frequency policy.

Ponadto wiele uwagi poświęciliśmy kwestii polityki dotyczącej częstotliwości.

However, no attention was paid to this subject at EU level for a long time.

Jednak przez długi czas kwestia ta nie wzbudziła zainteresowania na szczeblu UE.

We also believe that great attention must be paid to avoiding child labour.

Uważamy także, że należy przywiązywać wielką wagę do zapobiegania pracy dzieci.

These are just two elements in a major debate, to which too little attention is paid.

Są to tylko dwa aspekty szerszej debaty, do których przywiązuje się za małą wagę.

That is why I am calling for attention to be paid to the amount of red tape involved.

Właśnie dlatego proszę o zwrócenie uwagi na biurokrację związaną z tym procesem.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

W słowniku polsko-rosyjskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.