angielsko-polskie tłumaczenie słowa "attention"

EN attention angielskie tłumaczenie

PL

EN attention
volume_up
{rzeczownik}

attention (też: attentiveness, comment, mind, note)
Attention is the basis of all higher cognitive and emotional abilities.
Uwaga jest podstawą wyższych umiejętności poznawczych i emocjonalnych.
And adults' attention and consciousness look kind of like a spotlight.
I uwaga dorosłych oraz świadomość wygląda jak światło reflektora.
This is why, above all, attention must be focused on monitoring.
Oto dlaczego uwaga musi być skupiona przede wszystkim na monitoringu.
attention (też: care, caring, custody, guardianship)
Specific attention should be paid to women's health care and hygiene needs.
Należy poświęcić szczególną uwagę opiece zdrowotnej i potrzebom higienicznym kobiet.
I would like to draw your attention to the situation of the healthcare system in Romania.
Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na stan systemu opieki zdrowotnej w Rumunii.
These side effects can be serious and you may need urgent medical attention.
Te objawy niepożądane mogą być poważne, a pacjent może potrzebować natychmiastowej opieki medycznej.
attention (też: care, concern, preoccupation, mindfulness)
Therefore, the attention and caution Libya devotes to this issue is understandable.
Dlatego też uwaga i troska, jakimi Libia darzy tę kwestię, są zrozumiałe.
Particular attention must be paid to vulnerable asylum applicants.
Uwagę trzeba zwracać zwłaszcza na wnioskodawców wymagających szczególnej troski.
It has needed a lot of attention.
attention (też: caution, heed)
And I would stand at attention, and all the girls would crack up, and it was sort of a little joke.
Ja stawałem na baczność, a wszystkie dziewczynki wybuchały śmiechem, to był taki nasz mały dowcip.

Synonimy (angielski) dla "attention":

attention

Przykłady użycia - "attention" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto pay scant attention to
EnglishI believe it is time that more attention was finally paid to this state of affairs.
Uważam, że nadszedł już czas, żeby wreszcie poświęcić tej sytuacji więcej uwagi.
EnglishI believe that it is more important to focus our attention on saving resources.
Moim zdaniem ważniejsze jest skoncentrowanie naszej uwagi na oszczędzaniu zasobów.
EnglishHowever, we need to focus our attention and assistance a little further still.
Musimy jednak zastosować do naszych działań i pomocy nieco szerszą perspektywę.
EnglishThat is why I am calling for attention to be paid to the amount of red tape involved.
Właśnie dlatego proszę o zwrócenie uwagi na biurokrację związaną z tym procesem.
EnglishHowever, there is still a wide range of matters that require particular attention.
Nadal przecież istnieje szeroka gama spraw, które wymagają szczególnej uwagi.
EnglishInevitably, therefore, we must also pay great attention to issues of this kind.
W związku z tym nieuchronnie musimy poświęcać podobnym kwestiom wiele uwagi.
EnglishThe speculators will then turn their attention to Italy, to the UK and to Spain.
Spekulanci zwrócą następnie oczy ku Włochom, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
EnglishIn the report, much attention is paid to human rights and freedoms in Russia.
W sprawozdaniu wiele uwagi poświęca się sprawie praw człowieka i wolności w Rosji.
EnglishFinally, the issue of energy security once again demands our urgent attention.
Wreszcie naszej pilnej uwagi wymaga ponownie kwestia bezpieczeństwa energetycznego.
EnglishHowever, I should like to add that this issue should be paid more attention.
Chciałbym jednak dodać, że przedmiotowej kwestii należy poświęcić więcej uwagi.
EnglishHowever, no attention was paid to this subject at EU level for a long time.
Jednak przez długi czas kwestia ta nie wzbudziła zainteresowania na szczeblu UE.
EnglishI think that this Parliament is paying too little attention to those special reports.
Moim zdaniem Parlament nie zwraca wystarczającej uwagi na sprawozdania specjalne.
EnglishThese are just two elements in a major debate, to which too little attention is paid.
Są to tylko dwa aspekty szerszej debaty, do których przywiązuje się za małą wagę.
EnglishI would therefore like to thank Mrs Frassoni for drawing attention to these threats.
Chciałabym więc podziękować pani Frassoni za zwrócenie uwagi na te zagrożenia.
EnglishWe also need to pay attention to remaining credible in the eyes of our citizens.
Musimy także zadbać o zachowanie wiarygodności w oczach naszych obywateli.
EnglishI would like to thank Mr Harangozó for drawing these issues to our attention.
Chciałem podziękować panu Harangozó za zwrócenie Państwa uwagi na te kwestie.
EnglishWe also believe that great attention must be paid to avoiding child labour.
Uważamy także, że należy przywiązywać wielką wagę do zapobiegania pracy dzieci.
EnglishI appreciate your attention today, because to show that you truly care, you listen.
Dziękuję za poświęcenie mi uwagi dzisiaj, bo to oznacza że wam zależy, że słuchacie.
EnglishThe future of children is a topic requiring and deserving of our attention.
Przyszłość dzieci jest tematem wymagającym naszej uwagi i zasługującym na nią.