"at" po polsku

EN

"at" - polskie tłumaczenie

volume_up
at {przyim.}

EN at
volume_up
{przyimek}

at (też: in, inside, into, on)
volume_up
w {przyim.}
Wieler also produced at Stuttgart Staatstheater and at Schauspiel Bonn.
Inscenizował również w stuttgarckim Staatstheater i w Schauspiel w Bonn.
Meanwhile, Parliament gave its opinion last July at first reading.
W międzyczasie w lipcu Parlament wydał opinię w pierwszym czytaniu.
Therefore we, in our region, do not believe in a conflict between cultures at all.
A zatem w naszym regionie w ogóle nie wierzymy w konflikt międzykulturowy.
at (też: for, on, onto, upon)
volume_up
na {przyim.}
Why look ye askance, ye high mountains, At the mountain which God hath desired for his abode?
Na górze Bożej, na górze Basańskiej, na górze pogórczystej, na górze Basańskiej.
If we look at the bed here, we can see that they sleep on a rug on the floor.
Jeśli spojrzymy na posłanie - ci śpią na chodniku na podłodze.
Larger packs at the beginning of the month, smaller packaging at the end of the month.
Większe opakowania na początku miesiąca, mniejsze opakowania na końcu miesiąca.
at (też: by, from, into, of)
volume_up
do {przyim.}
The Copenhagen criteria are aimed specifically at candidates for accession to the Union.
Kryteria kopenhaskie dotyczą w szczególności kandydatów do przystąpienia do Unii.
We seek to eliminate these differences, or at least to shrink them.
Dążymy do wyeliminowania tych różnic lub przynajmniej do ich zmniejszenia.
We have the resources at our disposal to eradicate poverty.
Posiadamy do dyspozycji zasoby konieczne do wyplenienia skrajnego ubóstwa.
at (też: after, upon, après, unto)
volume_up
po {przyim.}
Peak plasma levels were generally achieved at 2 to 3 hours after administration.
Szczytowe stężenia w osoczu były zwykle osiągane po 2 - 3 godzinach po podaniu.
A response was observed within 2 weeks, with a maximum response at 4 weeks.
Odpowiedź obserwowano po 2 tygodniach, z maksymalnym nasileniem po 4 tygodniach.
Peak plasma concentrations are attained at 1.5-2 hours after oral administration.
Maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane po upływie 1, 5- 2 godzin po podaniu doustnym.
at (też: about, beside, near)
volume_up
przy {przyim.}
So the overall consumption of energy is about 25 watts at takeoff and 16 to 18 watts in flight.
Całkowite zużycie energii to 25 watów przy starcie oraz 16 do 18 watów przy locie.
He uses his wonderful skills at navigation to wander the oceans, looking for a mate.
Wykorzystuje zdolności nawigacyjne przy poszukiwaniu partnerek.
There are a number of groups that are proposing that life evolved at these vent sites.
Istnieje pogląd, że życie powstało przy kominach. ~~~ Istnieje pogląd, że życie powstało przy kominach.
at (też: to, towards, toward, unto)
volume_up
ku {przyim.}
and for the wood-offering, at times appointed, and for the first-fruits.
I ku noszeniu drew do ofiar, czasów postanowionych, także i pierwocin.
Their will is the law, not only at home, but as to the concerns of every nation. ...
Ich wola jest prawem, nie tylko w domu, lecz także ku zmartwieniu wszystkich narodów. (...)
Tobacco smoke: policy options at EU level (vote)
Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego (głosowanie)
at (też: alongside, beside, by, near)
volume_up
obok {przyim.}
And then finally somebody picked up a microscope and looked at the water that was sitting next to the cores.
A w wodzie obok rdzeni pływała bakteria Deinococcus radiodurans.
And the Whitney is moving downtown and is building their new museum right at the base of the High Line.
Whitney przenosi się bliżej centrum, buduje nowe muzeum tuż obok High Lane.
To open the New Tab page, click the icon next to the last tab at the top of the browser window.
Aby otworzyć stronę Nowa karta, kliknij ikonę obok ostatniej karty w górnej części okna przeglądarki.
at (też: about, concerning, on, upon)
volume_up
o {przyim.}
I appeal, therefore, for good will, for consideration of the future, and, at the very least, for responsibility.
Apeluję zatem o dobrą wolę, o myślenie o przyszłości, o minimum odpowiedzialności.
Names have been mentioned already - some at Member State level.
O nazwach już mówiono - o niektórych na poziomie państw członkowskich.
(The sitting was suspended until the vote at 11.15 a.m. and resumed at 11.30 a.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone na czas głosowania o godz. 11:15 i wznowione o godz.
at
volume_up
o godzinie {przyim.}
(The sitting was suspended at 11.25 a.m. and resumed at 11.35 a.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.25 i wznowione o godzinie 11.35)
(The sitting was suspended at 11.23 a.m. pending voting time and resumed at 12 noon)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.23 na czas głosowań i wznowione o godzinie 12.00)
(The sitting was suspended at 1.40 p.m. and resumed at 3 p.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.40 i wznowione o godzinie 15.00.)

Przykłady użycia - "at" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ chlorowodorek metforminy
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishJanumet 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Janumet 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishTo fix these problems, examine the HTML code for the page and do the following:
Aby rozwiązać te problemy, sprawdź kod HTML strony i wykonaj następujące kroki:.
EnglishThe objectives concerning the use of renewable energy sources must be realistic.
Cele w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii muszą być realistyczne.
EnglishAs you know, a growing percentage of immigrants in Europe are losing their jobs.
Jak państwo wiecie, w Europie rośnie odsetek imigrantów, którzy stracili pracę.
EnglishWe will be replacing 40% of the GNP, and we need to take responsibility for that!
Mamy zastąpić 40% PKB i musimy wziąć za to odpowiedzialność! Jeśli chodzi o ust.
EnglishSpecific protection must be given to individuals, children and women especially.
Należy zapewnić ludziom, w szczególności dzieciom i kobietom, szczególną ochronę.
EnglishWithout action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
Bez czynów nasze słowa o promowaniu wspólnych wartości są tylko czczą gadaniną.
EnglishThe recommendation here is, regrettably, that we should take the wrong direction.
Rekomendacja teraz jest, niestety, taka, że powinniśmy udać się w złym kierunku.
EnglishPrivate sector investment in research is lower than the socially optimum level.
Inwestycje sektora prywatnego w naukę są poniżej społecznie optymalnego poziomu.
EnglishThe public sector is subordinated to the needs of the monopoly groups it serves.
Sektor publiczny zostaje podporządkowany grupom monopolistycznym, którym służy.
EnglishTemporary Committee on Climate Change (extension of term of office): see Minutes
Komisja tymczasowa ds. zmian klimatycznych (przedłużenie mandatu): patrz protokół
EnglishOnly states may be members of the European Union and Kosovo has become a state.
Tylko państwa mogą być członkami Unii Europejskiej, a Kosowo stało się państwem.
EnglishThe European Union has, in my opinion, an historical responsibility in this area.
Unia Europejska ponosi moim zdaniem historyczną odpowiedzialność w tym zakresie.
EnglishIt was finding my place and the huge responsibility that comes with connection.
Odnalezienie własnego miejsca i wielka odpowiedzialność przychodzą z łącznością.
EnglishSo the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
EnglishEvery year a million and a half people die of a completely preventable disease.
Każdego roku półtora miliona ludzi ginie w skutek całkowicie uleczalnej choroby.