angielsko-polskie tłumaczenie słowa "at"

EN at angielskie tłumaczenie

volume_up
at {przyim.}

EN at
volume_up
{przyimek}

at (też: in, inside, into, on)
volume_up
w {przyim.}
Wieler also produced at Stuttgart Staatstheater and at Schauspiel Bonn.
Inscenizował również w stuttgarckim Staatstheater i w Schauspiel w Bonn.
The doctor may continue to increase your dose at monthly intervals if necessary.
W razie potrzeby można kontynuować zwiększanie dawki w miesięcznych odstępach.
He was ultimately exonerated, at the age of 78, through DNA evidence.
W końcu został uniewinniony w wieku 78 lat, dzięki dowodowi w postaci analizy DNA.
at (też: for, on, onto, upon)
volume_up
na {przyim.}
Why look ye askance, ye high mountains, At the mountain which God hath desired for his abode?
Na górze Bożej, na górze Basańskiej, na górze pogórczystej, na górze Basańskiej.
At the other end of the planet, Antarctica the largest mass of ice on the planet.
Na drugim końcu planety, na Antarktydzie, znajdują się największe zapasy lodu na Ziemi.
Larger packs at the beginning of the month, smaller packaging at the end of the month.
Większe opakowania na początku miesiąca, mniejsze opakowania na końcu miesiąca.
at (też: by, from, into, of)
volume_up
do {przyim.}
The Copenhagen criteria are aimed specifically at candidates for accession to the Union.
Kryteria kopenhaskie dotyczą w szczególności kandydatów do przystąpienia do Unii.
We seek to eliminate these differences, or at least to shrink them.
Dążymy do wyeliminowania tych różnic lub przynajmniej do ich zmniejszenia.
We must adopt a series of measures aimed at reducing emissions by 30% by 2020.
Musimy przyjąć zbiór środków zmierzających do redukcji emisji o 30% do roku 2020.
at (też: after, upon, après, unto)
volume_up
po {przyim.}
Peak plasma levels were generally achieved at 2 to 3 hours after administration.
Szczytowe stężenia w osoczu były zwykle osiągane po 2 - 3 godzinach po podaniu.
A response was observed within 2 weeks, with a maximum response at 4 weeks.
Odpowiedź obserwowano po 2 tygodniach, z maksymalnym nasileniem po 4 tygodniach.
Her making her way down the littered vestibule stairs, one agonized step at a time.
Jej próba przejścia po zaśmieconych schodach sieni, jeden bolesny krok po drugim.
at (też: about, beside, near)
volume_up
przy {przyim.}
They sing to the timbrel and harp, And rejoice at the sound of the pipe.
Wykrzykają przy bębnie i przy harfie, a weselą się przy głosie muzyki.
So the overall consumption of energy is about 25 watts at takeoff and 16 to 18 watts in flight.
Całkowite zużycie energii to 25 watów przy starcie oraz 16 do 18 watów przy locie.
And at that population level, our planet will be dealing with the limits of growth.
Przy takim poziomie zaludnienia nasza planeta napotka ograniczenia tego wzrostu.
at (też: to, towards, toward, unto)
volume_up
ku {przyim.}
Tobacco smoke: policy options at EU level (vote)
Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego (głosowanie)
and for the wood-offering, at times appointed, and for the first-fruits.
I ku noszeniu drew do ofiar, czasów postanowionych, także i pierwocin.
Their will is the law, not only at home, but as to the concerns of every nation. ...
Ich wola jest prawem, nie tylko w domu, lecz także ku zmartwieniu wszystkich narodów. (...)
at (też: alongside, beside, by, near)
volume_up
obok {przyim.}
Next to it, at 30 seconds, you see this rise here, then this rise -- that's the ST elevation.
Obok niej, w 30 sekundzie, widzimy wzrost, później kolejny - to uniesienie odcinka ST.
And then finally somebody picked up a microscope and looked at the water that was sitting next to the cores.
A w wodzie obok rdzeni pływała bakteria Deinococcus radiodurans.
And the Whitney is moving downtown and is building their new museum right at the base of the High Line.
Whitney przenosi się bliżej centrum, buduje nowe muzeum tuż obok High Lane.
at (też: about, concerning, on, upon)
volume_up
o {przyim.}
I appeal, therefore, for good will, for consideration of the future, and, at the very least, for responsibility.
Apeluję zatem o dobrą wolę, o myślenie o przyszłości, o minimum odpowiedzialności.
Names have been mentioned already - some at Member State level.
O nazwach już mówiono - o niektórych na poziomie państw członkowskich.
(DE) Madam President, a historic breakthrough at the NATO Summit has been mentioned.
O szczycie NATO wspomniano tu jako o przełomie historycznym.
at
volume_up
o godzinie {przyim.}
(The sitting was suspended at 11.25 a.m. and resumed at 11.35 a.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.25 i wznowione o godzinie 11.35)
(The sitting was suspended at 1.40 p.m. and resumed at 3 p.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.40 i wznowione o godzinie 15.00.)
(The sitting was suspended at 11.23 a.m. pending voting time and resumed at 12 noon)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.23 na czas głosowań i wznowione o godzinie 12.00)

Przykłady użycia - "at" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishBut some still argue that soft regulations should be the norm of the new system.
Niektórzy jednak uważają, że normą nowego systemu powinny być miękkie regulacje.
EnglishIt is very clear that the Member States do not want a common immigration policy.
Wyraźnie widać, że państwa członkowskie nie chcą wspólnej polityki imigracyjnej.
EnglishThat is why the European Commission should publish evaluations on this question.
Dlatego Komisja Europejska powinna opublikować oceny dotyczące tego zagadnienia.
EnglishWe plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
EnglishLatvija SIA Oriola-Rī ga Dzelzavas iela 120 M LV-1021 Rī ga Tel.: +371 7 802 450
Latvija SIA Oriola- Rīga Dzelzavas iela 120 M LV- 1021 Rīga Tel.: +371 7 802 450
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ chlorowodorek metforminy
EnglishUncommon cases of oedema have been reported in patients treated with pemetrexed.
U pacjentów leczonych pemetreksedem niezbyt często zgłaszano przypadki obrzęków.
Englishto abandon all hope
Englishto abandon all hope
Englishto abdicate the throne
Englishaccountable for sth
Englishaccountable to sb.
Englishhigh calibre person
Englishit's not worth my while
Englishit goes without saying
Englishlost property office