Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "at"

 

"at" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 7194

at {przyimek}

at {przyim.} (też: in, inside, into, on)

  w {przyim.}

The two vaccines should be given as separate injections at different body sites.

Dwie szczepionki należy podać w oddzielnych wstrzyknięciach w różne części ciała.

Suvaxyn Aujeszky 783 + O/ W was effective at preventing infection with the virus.

Szczepionka Suvaxyn Aujeszky 783 + O/ W skutecznie zapobiegała zakażeniu wirusem.

Peak plasma levels were generally achieved at 2 to 3 hours after administration.

Szczytowe stężenia w osoczu były zwykle osiągane po 2 - 3 godzinach po podaniu.

Same concept, but looking at communication dynamics in a very different sphere.

To samo pojęcie, ale patrząc na dynamikę komunikacji w zupełnie odmiennej sferze.

Of course, at Copenhagen there were countries that wanted to torpedo the talks.

Oczywiście na konferencji w Kopenhadze były kraje dążące do storpedowania rozmów.

at {przyim.} (też: for, on, upon, on (a surface))

na {przyim.}

At the same time, these countries have also been hit hard by the credit crunch.

Jednocześnie państwa te ucierpiały mocno na skutek obecnego kryzysu kredytowego.

Therefore, I support the efforts to introduce more transparency at an EU level.

Dlatego popieram dążenia do zapewnienia większej przejrzystości na szczeblu UE.

Same concept, but looking at communication dynamics in a very different sphere.

To samo pojęcie, ale patrząc na dynamikę komunikacji w zupełnie odmiennej sferze.

Of course, at Copenhagen there were countries that wanted to torpedo the talks.

Oczywiście na konferencji w Kopenhadze były kraje dążące do storpedowania rozmów.

The result of the talks proves that social dialogue can work at European level.

Wyniki rozmów dowodzą, że dialog społeczny na szczeblu europejskim jest możliwy.

at {przyim.} (też: to, from, of, till)

do {przyim.}

Therefore, I support the efforts to introduce more transparency at an EU level.

Dlatego popieram dążenia do zapewnienia większej przejrzystości na szczeblu UE.

Of course, at Copenhagen there were countries that wanted to torpedo the talks.

Oczywiście na konferencji w Kopenhadze były kraje dążące do storpedowania rozmów.

Telmisartan does not exhibit any partial agonist activity at the AT1 receptor.

Telmisartan nie wykazuje nawet częściowych działań agonistycznych w stosunku do

We must adopt a series of measures aimed at reducing emissions by 30% by 2020.

Musimy przyjąć zbiór środków zmierzających do redukcji emisji o 30% do roku 2020.

We are at last adopting the necessary update to the third liberalisation package.

W końcu przyjmujemy konieczną aktualizację do trzeciego pakietu liberalizacyjnego.

at {przyim.} (też: after, après, unto, upon)

po {przyim.}

Peak plasma levels were generally achieved at 2 to 3 hours after administration.

Szczytowe stężenia w osoczu były zwykle osiągane po 2 - 3 godzinach po podaniu.

Dystocia was observed at the lowest dose (0.01 mg/ kg body weight) tested in rats.

Trudne porody występowały po podaniu szczurom najniższej dawki (0, 01 mg/ kg mc.).

Her making her way down the littered vestibule stairs, one agonized step at a time.

Jej próba przejścia po zaśmieconych schodach sieni, jeden bolesny krok po drugim.

At levels of 80 ppm there were ‘ no observable’ effects from nitric oxide exposure.

Po dawce 80 ppm nie było „ zauważalnych efektów ” ekspozycji na tlenek azotu.

Enbrel 62 % and 59 %, placebo 23 % and 11 % at 3 and 6 months respectively; ACR 50:

Enbrel 62 % i 59 %, placebo 23 % i 11 % po odpowiednio 3 i 6 miesiącach; ACR 50:

at {przyim.} (też: about, near, beside)

przy {przyim.}

And at that population level, our planet will be dealing with the limits of growth.

Przy takim poziomie zaludnienia nasza planeta napotka ograniczenia tego wzrostu.

On an elemental level, we have all felt that spirituality at the time of childbirth.

Na podstawowym poziomie, wszyscy wyczuwaliśmy tę duchowość przy narodzinach dziecka.

It provides a few people with employment in the security checks at airports.

Dają paru osobom zatrudnienie przy kontrolach bezpieczeństwa na lotniskach.

And we should, at every possible opportunity, promote intergenerational volunteering.

Ponadto powinniśmy przy każdej możliwej okazji wspierać wolontariat międzypokoleniowy.

I am satisfied that it has been possible to reach an agreement at second reading.

Cieszę się, że było możliwe osiągnięcie porozumienia przy drugim czytaniu.

at {przyim.} (też: beside, by, near, nearby)

obok {przyim.}

Next to it, at 30 seconds, you see this rise here, then this rise -- that's the ST elevation.

Obok niej, w 30 sekundzie, widzimy wzrost, później kolejny - to uniesienie odcinka ST.

To open the New Tab page, click the icon next to the last tab at the top of the browser window.

Aby otworzyć stronę Nowa karta, kliknij ikonę obok ostatniej karty w górnej części okna przeglądarki.

And the Whitney is moving downtown and is building their new museum right at the base of the High Line.

Whitney przenosi się bliżej centrum, buduje nowe muzeum tuż obok High Lane.

Sitting next to him one day, he said, "There's only one thing that I really loved at school.

Siedząc obok niego, pewnego dnia, powiedział, "Jest tylko jedna rzecz, którą naprawdę kochałem w szkole.

And then finally somebody picked up a microscope and looked at the water that was sitting next to the cores.

A w wodzie obok rdzeni pływała bakteria Deinococcus radiodurans.

at {przyim.} (też: to, toward, towards, unto)

ku {przyim.}

and for the wood-offering, at times appointed, and for the first-fruits.

I ku noszeniu drew do ofiar, czasów postanowionych, także i pierwocin.

Their will is the law, not only at home, but as to the concerns of every nation. ...

Ich wola jest prawem, nie tylko w domu, lecz także ku zmartwieniu wszystkich narodów. (...)

and the border shall go down to the Jordan, and the goings out thereof shall be at the Salt Sea.

A przyjdzie ta granica aż ku Jordanu, a skończy się u morza słonego.

I congratulate Mr Costa on another step towards strengthening the railway at European level.

Gratuluję panu Coście następnego kroku zmierzającego ku wzmocnieniu kolei na poziomie europejskim.

Well, that can be achieved - and the technology exists to do it - but at what cost?

Cóż, można to osiągnąć - a nawet istnieją ku temu odpowiednie technologie - tylko pytanie, jakim kosztem?

at {przyim.}

  o godzinie {przyim.}

(The sitting was suspended at 11.40 pending voting time and resumed at noon)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.40 w czasie głosowania i wznowione w południe)

(The sitting was suspended at 11.25 a.m. and resumed at 11.35 a.m.)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.25 i wznowione o godzinie 11.35)

And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani?

A o godzinie dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eloi

(The sitting was suspended at 11.23 a.m. pending voting time and resumed at 12 noon)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.23 na czas głosowań i wznowione o godzinie 12.00)

(The sitting was suspended at 8.45 p.m. and resumed at 9.00 p.m.)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20.45 i wznowione o 21.00.)

at {przyim.} (też: on, about, concerning, upon)

  o {przyim.}

Suvaxyn Aujeszky 783 + O/ W was effective at preventing infection with the virus.

Szczepionka Suvaxyn Aujeszky 783 + O/ W skutecznie zapobiegała zakażeniu wirusem.

The fight for human and civil rights has always been at the heart of my activity.

Walka o prawa człowieka i obywatela była zawsze moją podstawową zasadą działania.

We must adopt a series of measures aimed at reducing emissions by 30% by 2020.

Musimy przyjąć zbiór środków zmierzających do redukcji emisji o 30% do roku 2020.

Your communication last week contained absolutely no mention at all of this issue.

W waszym zeszłotygodniowym komunikacie nie wspominacie o tej kwestii ani słowem.

There is an ongoing infringement procedure at this stage of a reasoned opinion.

Jedno postępowanie o naruszenie prawa jest na etapie uzasadniania stanowiska.
 

Podobne tłumaczenia

"at" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "at" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Stefana Batorego 5 PL - 02-591 Warszawa E-mail: kancelaria.glowna[at]mswia.gov.pl

Stefana Batorego 5 PL - 02-591 Warszawa E-mail: kancelaria.glowna[at]mswia.gov.pl

Smolna 10 PL - 00-375 Warszawa Tel.: +48 22 55 65 400 E-mail: arbiter[at]zbp.pl

Smolna 10 PL - 00-375 Warszawa Tel.: +48 22 55 65 400 E-mail: arbiter[at]zbp.pl

And already, commercial oyster larvae are dying at large scales in some places.

Już teraz larwy małż, tych które jemy, wymierają. ~~~ tych które jemy, wymierają.

At one time, the Chinese authorities paid heed to our resolutions, but no more.

Swego czasu władze chińskie brały pod rozwagę nasze rezolucje, ale teraz już nie.

At the same time, the big producer countries have only increased their production.

Jednocześnie kraje będące dużymi producentami tylko zwiększyły swoją produkcję.

Three separate 5-day treatments must be performed at day 0, day 14 and day 60.

Należy wykonać trzy oddzielne cykle podawania preparatu od dnia 0, 14 i 60- tego.

Realities distorted by the media stand at the centre of Vontobel's directing work.

Medialne przetwarzanie rzeczywistości jest osią pracy inscenizacyjnej Vontobela.

At least the tabled amendment manages to encompass all the exceptions foreseen.

Wniesiona poprawka pozwala przynajmniej uwzględnić wszystkie przewidywane wyjątki.

I was rapporteur for the European Parliament's own-initiative report at that time.

Byłem wtedy autorem sprawozdania z inicjatywy własnej Parlamentu Europejskiego.

Renagel should not be taken at the same time as ciprofloxacin (an antibiotic).

Leku Renagel nie należy przyjmować jednocześnie z ciprofloksacyną (antybiotyk).

At the same time, risks to domestic price and cost developments are contained.

Jednocześnie ryzyko związane z cenami i kosztami wewnętrznymi jest ograniczone.

At the same time, only one in ten victims of violence seeks professional help.

Jednocześnie zaledwie co dziesiąta ofiara przemocy szuka profesjonalnej pomocy.

You cannot have 27 different systems that are all the best all at the same time.

Nie może istnieć jednocześnie 27 różnych systemów, z których każdy jest najlepszy.

This function places them at the heart of an economy's financial infrastructure.

Są więc centralnym elementem infrastruktury finansowej systemu gospodarczego.

We have the Transatlantic Partnership, which is reaffirmed at every summit meeting.

Mamy partnerstwo transatlantyckie, które jest potwierdzane podczas każdego szczytu.

Ujazdowskie 11 PL - 00-950 Warszawa Tel.: + 48 22 52 12 608 E-mail: wi[at]ms.gov.pl

Ujazdowskie 11 PL - 00-950 Warszawa Tel.: + 48 22 52 12 608 E-mail: wi[at]ms.gov.pl

At lower pollen counts, there were no differences between the two treatments.

Preparat OPATANOL był tak samo skuteczny jak kromoglikan sodu i jak lewokabastyna.

For patients at risk of hyperuricemia, the use of allopurinol should be considered.

U pacjentów z ryzykiem hiperurykemii należy rozważyć zastosowanie allopurynolu.

Also, I would be working with the Alliance of Civilizations at the United Nations.

Będę także pracować z Sojuszem Cywilizacji Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Another important means at our disposal is the energy labelling of equipment.

Innym ważnym środkiem, jakim dysponujemy, jest znakowanie energetyczne urządzeń.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.