Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "at"

 

"at" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 8577

at {przyimek}

at {przyim.} (też: in, inside, into, on)

  w {przyim.}

The Council took over all the amendments adopted by Parliament at first reading.

Rada przyjęła wszystkie poprawki zgłoszone przez Parlament w pierwszym czytaniu.

The dose of 5 mg zoledronic acid must be administered over at least 15 minutes.

Kwas zoledronowy w dawce 5 mg należy podawać w czasie nie krótszym niż 15 minut.

The two vaccines should be given as separate injections at different body sites.

Dwie szczepionki należy podać w oddzielnych wstrzyknięciach w różne części ciała.

At the Mangueira Olympic village... the American retinue was half an hour late.

W wiosce olimpijskiej Mangueira... amerykańska świta była spóźniona pół godziny.

Suvaxyn Aujeszky 783 + O/ W was effective at preventing infection with the virus.

Szczepionka Suvaxyn Aujeszky 783 + O/ W skutecznie zapobiegała zakażeniu wirusem.

at {przyim.} (też: for, on, upon, on (a surface))

na {przyim.}

The figures regularly published at international level constantly confirm this.

Dane regularnie publikowane na szczeblu międzynarodowym ciągle to potwierdzają.

At first sight the water between Europe and Africa does not look all that deep.

Na pierwszy rzut oka woda między Europą i Afryką nie wygląda na aż tak głęboką.

At the same time, these countries have also been hit hard by the credit crunch.

Jednocześnie państwa te ucierpiały mocno na skutek obecnego kryzysu kredytowego.

Therefore, I support the efforts to introduce more transparency at an EU level.

Dlatego popieram dążenia do zapewnienia większej przejrzystości na szczeblu UE.

We are launching a pilot programme aimed at 10 countries on different continents.

Rozpoczynamy program pilotażowy skierowany do 10 krajów na różnych kontynentach.

at {przyim.} (też: to, from, of, till)

do {przyim.}

If you can pull them off at the end of the Presidency, I think you have done it.

Jeśli uda się je zrealizować do końca sprawowania prezydencji, to będzie sukces.

Therefore, I support the efforts to introduce more transparency at an EU level.

Dlatego popieram dążenia do zapewnienia większej przejrzystości na szczeblu UE.

At present, this applies to any product that is covered by a European directive.

Obecnie stosuje się je do wszystkich produktów objętych dyrektywami europejskimi.

At the same time the Greek people elect their members to the European parliament.

Równocześnie Grecy wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.

We are launching a pilot programme aimed at 10 countries on different continents.

Rozpoczynamy program pilotażowy skierowany do 10 krajów na różnych kontynentach.

at {przyim.} (też: after, après, unto)

po {przyim.}

Peak plasma levels were generally achieved at 2 to 3 hours after administration.

Szczytowe stężenia w osoczu były zwykle osiągane po 2 - 3 godzinach po podaniu.

The animals were slaughtered at 7, 14, 46 and 57 days after the final injection.

Zwierzęta uśmiercano po 7, 14, 46 i 57 dniach od podania ostatniej dawki leku.

Dystocia was observed at the lowest dose (0.01 mg/ kg body weight) tested in rats.

Trudne porody występowały po podaniu szczurom najniższej dawki (0, 01 mg/ kg mc.).

Her making her way down the littered vestibule stairs, one agonized step at a time.

Jej próba przejścia po zaśmieconych schodach sieni, jeden bolesny krok po drugim.

At levels of 80 ppm there were ‘ no observable’ effects from nitric oxide exposure.

Po dawce 80 ppm nie było „ zauważalnych efektów ” ekspozycji na tlenek azotu.

at {przyim.} (też: about, near, beside)

przy {przyim.}

However, we have at the same time found that life at the border has deteriorated.

Jednocześnie dowiadujemy się jednak, że obniżyła się jakość życia przy granicy.

And at that population level, our planet will be dealing with the limits of growth.

Przy takim poziomie zaludnienia nasza planeta napotka ograniczenia tego wzrostu.

On an elemental level, we have all felt that spirituality at the time of childbirth.

Na podstawowym poziomie, wszyscy wyczuwaliśmy tę duchowość przy narodzinach dziecka.

It provides a few people with employment in the security checks at airports.

Dają paru osobom zatrudnienie przy kontrolach bezpieczeństwa na lotniskach.

Its purpose is to purchase goods and services at the best price/quality ratio.

Ich celem jest zakup towarów i usług przy najlepszym stosunku między ceną a jakością.

at {przyim.} (też: beside, by, near, nearby)

obok {przyim.}

Political principles are at stake here, over and above issues of practical desirability.

W grę wchodzą tutaj zasady polityczne, obok kwestii dotyczących zalet praktycznych.

Next to it, at 30 seconds, you see this rise here, then this rise -- that's the ST elevation.

Obok niej, w 30 sekundzie, widzimy wzrost, później kolejny - to uniesienie odcinka ST.

To open the New Tab page, click the icon next to the last tab at the top of the browser window.

Aby otworzyć stronę Nowa karta, kliknij ikonę obok ostatniej karty w górnej części okna przeglądarki.

And the Whitney is moving downtown and is building their new museum right at the base of the High Line.

Whitney przenosi się bliżej centrum, buduje nowe muzeum tuż obok High Lane.

Sitting next to him one day, he said, "There's only one thing that I really loved at school.

Siedząc obok niego, pewnego dnia, powiedział, "Jest tylko jedna rzecz, którą naprawdę kochałem w szkole.

at {przyim.} (też: to, toward, towards, unto)

ku {przyim.}

and for the wood-offering, at times appointed, and for the first-fruits.

I ku noszeniu drew do ofiar, czasów postanowionych, także i pierwocin.

Their will is the law, not only at home, but as to the concerns of every nation. ...

Ich wola jest prawem, nie tylko w domu, lecz także ku zmartwieniu wszystkich narodów. (...)

and the border shall go down to the Jordan, and the goings out thereof shall be at the Salt Sea.

A przyjdzie ta granica aż ku Jordanu, a skończy się u morza słonego.

I congratulate Mr Costa on another step towards strengthening the railway at European level.

Gratuluję panu Coście następnego kroku zmierzającego ku wzmocnieniu kolei na poziomie europejskim.

Well, that can be achieved - and the technology exists to do it - but at what cost?

Cóż, można to osiągnąć - a nawet istnieją ku temu odpowiednie technologie - tylko pytanie, jakim kosztem?
 

Podobne tłumaczenia

"at" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "at" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Stefana Batorego 5 PL - 02-591 Warszawa E-mail: kancelaria.glowna[at]mswia.gov.pl

Stefana Batorego 5 PL - 02-591 Warszawa E-mail: kancelaria.glowna[at]mswia.gov.pl

Smolna 10 PL - 00-375 Warszawa Tel.: +48 22 55 65 400 E-mail: arbiter[at]zbp.pl

Smolna 10 PL - 00-375 Warszawa Tel.: +48 22 55 65 400 E-mail: arbiter[at]zbp.pl

At the same time, we see that the transatlantic gap is expanding, not narrowing.

Jednocześnie widzimy, że przepaść transatlantycka pogłębia się zamiast zanikać.

Information must be clear and comprehensible and must be given at the right time.

Informacja musi być jasna i zrozumiała, a także przekazana we właściwym czasie.

having a field, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet.

Mając rolę, sprzedawszy ją, przyniósł pieniądze i położył je u nóg apostolskich.

It still needs improvement, but at least it sounds like me and not like HAL 9000.

Wymaga jeszcze kilku poprawek, ale przynajmniej brzmi jak ja, a nie jak HAL 9000.

And already, commercial oyster larvae are dying at large scales in some places.

Już teraz larwy małż, tych które jemy, wymierają. ~~~ tych które jemy, wymierają.

At one time, the Chinese authorities paid heed to our resolutions, but no more.

Swego czasu władze chińskie brały pod rozwagę nasze rezolucje, ale teraz już nie.

At the same time, I tried to allay the fears and anxieties felt by many people.

Jednocześnie starałem się rozwiać obawy i niepokoje odczuwane przez wiele osób.

It is almost as though the Commission were tempted to close the deal at any cost.

To zupełnie tak, jakby Komisja odczuwała pokusę zawarcia umowy za wszelką cenę.

The fight for human and civil rights has always been at the heart of my activity.

Walka o prawa człowieka i obywatela była zawsze moją podstawową zasadą działania.

And if he thrust him of hatred, or hurled at him, lying in wait, so that he died,

A jeźliby kogo z nienawiści popchnął, albo nań czem cisnął z zasadzki, a umarłby;

Please record the beginning of storage at room temperature on the product carton.

Docelowe poziomy czynnika VIII będą zależeć od ciężkości i miejsca krwawienia.

The informal European Council is an important rendezvous at an important time.

Nieformalny szczyt Rady Europejskiej stanowi ważne spotkanie we właściwym czasie.

There is another reason why your visit is especially significant at this time.

Jest też inny powód, dla którego pani wizyta ma dla mnie szczególne znaczenie.

At the same time, the big producer countries have only increased their production.

Jednocześnie kraje będące dużymi producentami tylko zwiększyły swoją produkcję.

This ensures a delivery to the patient of a dose of at least 0.23 mg cetrorelix.

Zapewni to podanie pacjentce dawki zawierającej co najmniej 0, 23 mg cetroreliksu.

This ensures a delivery to the patient of a dose of at least 2.82 mg cetrorelix.

Zapewni to podanie pacjentce dawki zawierającej co najmniej 2, 82 mg cetroreliksu.

Three separate 5-day treatments must be performed at day 0, day 14 and day 60.

Należy wykonać trzy oddzielne cykle podawania preparatu od dnia 0, 14 i 60- tego.

In order to find connectomes, we have to see all the neurons at the same time.

Żeby odkryć wszystkie połączenia musimy widzieć jednocześnie wszystkie neurony.
 

Wyniki z forum

"at" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.