angielsko-polskie tłumaczenie słowa "at"

EN at angielskie tłumaczenie

at {przyim.}

EN at
play_circle_outline
{przyimek}

at (też: in, inside, into, on)
play_circle_outline
w {przyim.}
in stripes, in imprisonments, in tumults, in labors, in watchings, in fastings;
W razach, w więzieniach, w potłukaniu, w pracach, w niedosypianiu, w postach,
To receive instruction in wise dealing, In righteousness and justice and equity;
Dla pojęcia ćwiczenia w rozumie, w sprawiedliwości, w sądzie i w prawości;
And I've been doing projects like this, in 2009 in Lebanon, this year in Kenya, back in January.
I robiłem już takie projekty w 2009 w Libanie, w tym roku, w Kenii, w styczniu.
at (też: by, from, into, of)
Concentrate for solution for infusion Concentrate for solution for infusion
Koncentrat do roztworu do infuzji Koncentrat do roztworu do infuzji
The report compares the right to the Internet with the right to attend school.
Sprawozdanie porównuje prawo do dostępu do Internetu z prawem do uczęszczania do szkoły.
We went to China and to India, to Bentonville, Arkansas, to Washington, D.C. and to Sacramento.
Potem do Chin, do Indii, do Bentonville, Arkansas, Waszyngtonu i do Sacramento.
at (też: about, beside, near)
They sing to the timbrel and harp, And rejoice at the sound of the pipe.
Wykrzykają przy bębnie i przy harfie, a weselą się przy głosie muzyki.
Now what we see is huge biomass towards the poles and not much biomass in between.
. ~~~ Najwięcej jej przy biegunach, a niewiele przy równiku.
And he shall prepare a meal-offering, an ephah for a bullock, and an ephah for a ram, and a hin of oil to an ephah.
A ofiarę śniedną Efy przy cielcu, i Efę przy baranie, także oliwy hyn przy Efie.
at (też: after, upon, après, unto)
In the evening, take two 100 milligram INTELENCE tablets, following a meal.
Wieczorem przyjmować dwie tabletki INTELENCE po 100 miligramów, po posiłku.
Now this shows a Bonobo on your right, and a chimpanzee on your left.
Po prawej widzicie bonobo, a po lewej szympansa. ~~~ Po prawej widzicie bonobo, a po lewej szympansa.
Grain by grain, element by element, this Constitution has been dragged out.
Ziarnko po ziarnku, element po elemencie, Konstytucja była uszczuplana.
at (też: for, on, onto, upon)
On the four sides were the porters, toward the east, west, north, and south.
I byli odźwierni po czterech stronach, na wschód, na zachód, na północy, i na południe.
We should look to people instead of to money, to substance instead of to advertisements.
Powinniśmy patrzeć na ludzi, a nie na pieniądze, na istotę rzeczy, a nie na reklamy.
Why look ye askance, ye high mountains, At the mountain which God hath desired for his abode?
Na górze Bożej, na górze Basańskiej, na górze pogórczystej, na górze Basańskiej.
at (też: to, towards, toward, unto)
for the perfecting of the saints, unto the work of ministering, unto the building up of the body of Christ:
Ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego;
This is the way forward in development and this is the way forward in reducing poverty.
To właśnie droga naprzód ku rozwojowi i ku zmniejszeniu ubóstwa.
Because Ephraim hath multiplied altars for sinning, altars have been unto him for sinning.
Bo iż rozmnożył Efraim ołtarze ku grzeszeniu, stały mu się one ołtarze ku grzeszeniu.
at (też: alongside, beside, by, near)
Such additional machines are listed together with the tested banknote handling machine.
Urządzenia dodatkowe są wymieniane obok urządzenia przetestowanego.
In addition to strategic measures, this also requires an increase in immediate aid.
To wymaga, obok działań strategicznych, także zwiększenia natychmiastowej pomocy.
Desertification is not a modern problem; it has been with us for decades.
Pustynnienie nie jest współczesnym problemem; istnieje obok nas od dziesięcioleci.
at
play_circle_outline
o godzinie {przyim.}
(The sitting was suspended at 11.25 a.m. and resumed at 11.35 a.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.25 i wznowione o godzinie 11.35)
(The sitting was suspended at 11.23 a.m. pending voting time and resumed at 12 noon)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.23 na czas głosowań i wznowione o godzinie 12.00)
(The sitting was suspended at 1.40 p.m. and resumed at 3 p.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.40 i wznowione o godzinie 15.00.)
at (też: about, concerning, on, upon)
play_circle_outline
o {przyim.}
I am thinking of European institutions, European universities and European foundations.
Myślę o europejskich instytucjach, o europejskich uniwersytetach, o europejskich fundacjach.
This is about EU trade, about visas, about money - and it is about courage.
Tu chodzi o handel UE, o wizy, o pieniądze - i chodzi też o odwagę.
Russia's talk of privileged interests in its neighbourhood is testimony to this.
Świadczą o tym rosyjskie wypowiedzi o uprzywilejowanych interesach w sąsiedztwie.

Przykłady użycia - "at" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishBut some still argue that soft regulations should be the norm of the new system.
Niektórzy jednak uważają, że normą nowego systemu powinny być miękkie regulacje.
EnglishIt is very clear that the Member States do not want a common immigration policy.
Wyraźnie widać, że państwa członkowskie nie chcą wspólnej polityki imigracyjnej.
EnglishThat is why the European Commission should publish evaluations on this question.
Dlatego Komisja Europejska powinna opublikować oceny dotyczące tego zagadnienia.
EnglishWe plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
EnglishLatvija SIA Oriola-Rī ga Dzelzavas iela 120 M LV-1021 Rī ga Tel.: +371 7 802 450
Latvija SIA Oriola- Rīga Dzelzavas iela 120 M LV- 1021 Rīga Tel.: +371 7 802 450
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ chlorowodorek metforminy
EnglishUncommon cases of oedema have been reported in patients treated with pemetrexed.
U pacjentów leczonych pemetreksedem niezbyt często zgłaszano przypadki obrzęków.
Englishto abandon all hope
Englishto abandon all hope
Englishto abdicate the throne
Englishaccountable for sth
Englishaccountable to sb.
Englishhigh calibre person
Englishit's not worth my while
Englishit goes without saying
Englishlost property office