Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "at"

 

"at" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 8859

at {przyimek}

at {przyim.} (też: in, inside, into, on)

w {przyim.}

At therapeutic concentrations, 94 % of tadalafil in plasma is bound to proteins.

W stężeniach terapeutycznych, 94 % tadalafilu w osoczu jest związane z białkami.

The Council took over all the amendments adopted by Parliament at first reading.

Rada przyjęła wszystkie poprawki zgłoszone przez Parlament w pierwszym czytaniu.

Harden not your heart, as at Meribah, As in the day of Massah in the wilderness;

Nie zatwardzajcież serca swego, jako w Meryba, a jako czasu kuszenia na puszczy.

The dose of 5 mg zoledronic acid must be administered over at least 15 minutes.

Kwas zoledronowy w dawce 5 mg należy podawać w czasie nie krótszym niż 15 minut.

The two vaccines should be given as separate injections at different body sites.

Dwie szczepionki należy podać w oddzielnych wstrzyknięciach w różne części ciała.

at {przyim.} (też: for, on, upon, on (a surface))

na {przyim.}

Harden not your heart, as at Meribah, As in the day of Massah in the wilderness;

Nie zatwardzajcież serca swego, jako w Meryba, a jako czasu kuszenia na puszczy.

The figures regularly published at international level constantly confirm this.

Dane regularnie publikowane na szczeblu międzynarodowym ciągle to potwierdzają.

At first sight the water between Europe and Africa does not look all that deep.

Na pierwszy rzut oka woda między Europą i Afryką nie wygląda na aż tak głęboką.

At the same time, these countries have also been hit hard by the credit crunch.

Jednocześnie państwa te ucierpiały mocno na skutek obecnego kryzysu kredytowego.

Therefore, I support the efforts to introduce more transparency at an EU level.

Dlatego popieram dążenia do zapewnienia większej przejrzystości na szczeblu UE.

at {przyim.} (też: to, from, of, till)

do {przyim.}

If you can pull them off at the end of the Presidency, I think you have done it.

Jeśli uda się je zrealizować do końca sprawowania prezydencji, to będzie sukces.

Therefore, I support the efforts to introduce more transparency at an EU level.

Dlatego popieram dążenia do zapewnienia większej przejrzystości na szczeblu UE.

At present, this applies to any product that is covered by a European directive.

Obecnie stosuje się je do wszystkich produktów objętych dyrektywami europejskimi.

At the same time the Greek people elect their members to the European parliament.

Równocześnie Grecy wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.

We are launching a pilot programme aimed at 10 countries on different continents.

Rozpoczynamy program pilotażowy skierowany do 10 krajów na różnych kontynentach.

at {przyim.} (też: after, après)

po {przyim.}

Is God just another name for the universe, with no independent existence at all?

Czy Bóg jest po prostu jednym z imion wszechświata, nie istniejącym niezależnie?

Peak plasma levels were generally achieved at 2 to 3 hours after administration.

Szczytowe stężenia w osoczu były zwykle osiągane po 2 - 3 godzinach po podaniu.

at least 4 weeks after the first dose according to your doctor's recommendation.

przynajmniej 4 tygodnie po podaniu pierwszej dawki, zgodnie z zaleceniem lekarza;

The animals were slaughtered at 7, 14, 46 and 57 days after the final injection.

Zwierzęta uśmiercano po 7, 14, 46 i 57 dniach od podania ostatniej dawki leku.

Dystocia was observed at the lowest dose (0.01 mg/ kg body weight) tested in rats.

Trudne porody występowały po podaniu szczurom najniższej dawki (0, 01 mg/ kg mc.).

at {przyim.} (też: about, near, beside)

przy {przyim.}

However, we have at the same time found that life at the border has deteriorated.

Jednocześnie dowiadujemy się jednak, że obniżyła się jakość życia przy granicy.

It is an important step out of the morass in which we find ourselves at this time.

Stanowi on ważny krok przy wychodzeniu z grzęzawiska, w które obecnie zabrnęliśmy.

And at that population level, our planet will be dealing with the limits of growth.

Przy takim poziomie zaludnienia nasza planeta napotka ograniczenia tego wzrostu.

On an elemental level, we have all felt that spirituality at the time of childbirth.

Na podstawowym poziomie, wszyscy wyczuwaliśmy tę duchowość przy narodzinach dziecka.

It provides a few people with employment in the security checks at airports.

Dają paru osobom zatrudnienie przy kontrolach bezpieczeństwa na lotniskach.

at {przyim.} (też: beside, by, near, nearby)

obok {przyim.}

♫ Sweeney: At a conference in Monterey next to the big, big jellyfish tank, ♫

♫ Sweeney: Na konferencji w Monterey obok wielkiego, wielkiego akwarium z meduzami, ♫

Political principles are at stake here, over and above issues of practical desirability.

W grę wchodzą tutaj zasady polityczne, obok kwestii dotyczących zalet praktycznych.

Next to it, at 30 seconds, you see this rise here, then this rise -- that's the ST elevation.

Obok niej, w 30 sekundzie, widzimy wzrost, później kolejny - to uniesienie odcinka ST.

To open the New Tab page, click the icon next to the last tab at the top of the browser window.

Aby otworzyć stronę Nowa karta, kliknij ikonę obok ostatniej karty w górnej części okna przeglądarki.

And the Whitney is moving downtown and is building their new museum right at the base of the High Line.

Whitney przenosi się bliżej centrum, buduje nowe muzeum tuż obok High Lane.

at {przyim.} (też: to, toward, towards)

ku {przyim.}

We are at the end of the planning period and so the budget is particularly rigid.

Zbliżamy się ku końcowi okresu planowania, więc budżet jest szczególnie sztywny.

and to stand every morning to thank and praise Jehovah, and likewise at even;

A iżby stali na każdy poranek ku wysławianiu, i ku chwaleniu Pana, także i w wieczór;

and for the wood-offering, at times appointed, and for the first-fruits.

I ku noszeniu drew do ofiar, czasów postanowionych, także i pierwocin.

Their will is the law, not only at home, but as to the concerns of every nation. ...

Ich wola jest prawem, nie tylko w domu, lecz także ku zmartwieniu wszystkich narodów. (...)

and the border shall go down to the Jordan, and the goings out thereof shall be at the Salt Sea.

A przyjdzie ta granica aż ku Jordanu, a skończy się u morza słonego.
 

Podobne tłumaczenia

"at" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "at" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I hope to arrive at new territories to discover sounds I have never heard before.

Pragnę odkrywać nowe lądy a raczej nowe dźwięki, które nigdy nie były słyszane.

having a field, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet.

Mając rolę, sprzedawszy ją, przyniósł pieniądze i położył je u nóg apostolskich.

The big problems facing the world today are not at all things beyond our control.

Nie jesteśmy całkowicie bezradni wobec problemów, z jakimi boryka się nasz świat.

It still needs improvement, but at least it sounds like me and not like HAL 9000.

Wymaga jeszcze kilku poprawek, ale przynajmniej brzmi jak ja, a nie jak HAL 9000.

And already, commercial oyster larvae are dying at large scales in some places.

Już teraz larwy małż, tych które jemy, wymierają. ~~~ tych które jemy, wymierają.

Patients whose weight falls outside of the ranges should be dosed at 0.15 mg/ kg.

Dawkowanie u pacjentów o masie ciała poza zakresem powinno wynosić 0, 15 mg/ kg.

Because at the vertical of us, if you look like that, "Ah! my God, there is God.

Ponieważ pionowo nad nami, jeżeli patrzysz tak, Ah! ~~~ Mój Boże, tam jest Bóg.

And if he thrust him of hatred, or hurled at him, lying in wait, so that he died,

A jeźliby kogo z nienawiści popchnął, albo nań czem cisnął z zasadzki, a umarłby;

At one time, the Chinese authorities paid heed to our resolutions, but no more.

Swego czasu władze chińskie brały pod rozwagę nasze rezolucje, ale teraz już nie.

At the same time, I tried to allay the fears and anxieties felt by many people.

Jednocześnie starałem się rozwiać obawy i niepokoje odczuwane przez wiele osób.

There are reports of at least five deaths, and hundreds more have been injured.

Doniesienia mówią o co najmniej pięciu ofiarach śmiertelnych i setkach rannych.

At the same time, we see that the transatlantic gap is expanding, not narrowing.

Jednocześnie widzimy, że przepaść transatlantycka pogłębia się zamiast zanikać.

Information must be clear and comprehensible and must be given at the right time.

Informacja musi być jasna i zrozumiała, a także przekazana we właściwym czasie.

It is almost as though the Commission were tempted to close the deal at any cost.

To zupełnie tak, jakby Komisja odczuwała pokusę zawarcia umowy za wszelką cenę.

The fight for human and civil rights has always been at the heart of my activity.

Walka o prawa człowieka i obywatela była zawsze moją podstawową zasadą działania.

The solution we have arrived at allows us to retain and reinforce the CE marking.

Osiągnięte przez nas rozwiązanie pozwoli nam zachować i wzmocnić oznaczenie CE.

Stefana Batorego 5 PL - 02-591 Warszawa E-mail: kancelaria.glowna[at]mswia.gov.pl

Stefana Batorego 5 PL - 02-591 Warszawa E-mail: kancelaria.glowna[at]mswia.gov.pl

Smolna 10 PL - 00-375 Warszawa Tel.: +48 22 55 65 400 E-mail: arbiter[at]zbp.pl

Smolna 10 PL - 00-375 Warszawa Tel.: +48 22 55 65 400 E-mail: arbiter[at]zbp.pl

Please record the beginning of storage at room temperature on the product carton.

Docelowe poziomy czynnika VIII będą zależeć od ciężkości i miejsca krwawienia.

This ensures a delivery to the patient of a dose of at least 0.23 mg cetrorelix.

Zapewni to podanie pacjentce dawki zawierającej co najmniej 0, 23 mg cetroreliksu.
 

Wyniki z forum

"at" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.