Search for the most beautiful word
self-styled
pouring

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "at"

 

"at" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 8461

at {przyimek}

at {przyim.} (też: in, inside, into, on)

  w {przyim.}

The two vaccines should be given as separate injections at different body sites.

Dwie szczepionki należy podać w oddzielnych wstrzyknięciach w różne części ciała.

At the Mangueira Olympic village... the American retinue was half an hour late.

W wiosce olimpijskiej Mangueira... amerykańska świta była spóźniona pół godziny.

Suvaxyn Aujeszky 783 + O/ W was effective at preventing infection with the virus.

Szczepionka Suvaxyn Aujeszky 783 + O/ W skutecznie zapobiegała zakażeniu wirusem.

Peak plasma levels were generally achieved at 2 to 3 hours after administration.

Szczytowe stężenia w osoczu były zwykle osiągane po 2 - 3 godzinach po podaniu.

Same concept, but looking at communication dynamics in a very different sphere.

To samo pojęcie, ale patrząc na dynamikę komunikacji w zupełnie odmiennej sferze.

at {przyim.} (też: for, on, upon, on (a surface))

na {przyim.}

At first sight the water between Europe and Africa does not look all that deep.

Na pierwszy rzut oka woda między Europą i Afryką nie wygląda na aż tak głęboką.

At the same time, these countries have also been hit hard by the credit crunch.

Jednocześnie państwa te ucierpiały mocno na skutek obecnego kryzysu kredytowego.

Therefore, I support the efforts to introduce more transparency at an EU level.

Dlatego popieram dążenia do zapewnienia większej przejrzystości na szczeblu UE.

We are launching a pilot programme aimed at 10 countries on different continents.

Rozpoczynamy program pilotażowy skierowany do 10 krajów na różnych kontynentach.

Same concept, but looking at communication dynamics in a very different sphere.

To samo pojęcie, ale patrząc na dynamikę komunikacji w zupełnie odmiennej sferze.

at {przyim.} (też: to, from, of, till)

do {przyim.}

Therefore, I support the efforts to introduce more transparency at an EU level.

Dlatego popieram dążenia do zapewnienia większej przejrzystości na szczeblu UE.

At the same time the Greek people elect their members to the European parliament.

Równocześnie Grecy wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.

We are launching a pilot programme aimed at 10 countries on different continents.

Rozpoczynamy program pilotażowy skierowany do 10 krajów na różnych kontynentach.

And to that end it will use all means, all possible mechanisms at its disposal.

W tym celu Rada wykorzysta wszystkie środki i mechanizmy, jakie ma do dyspozycji.

Of course, at Copenhagen there were countries that wanted to torpedo the talks.

Oczywiście na konferencji w Kopenhadze były kraje dążące do storpedowania rozmów.

at {przyim.} (też: after, après, unto)

po {przyim.}

Peak plasma levels were generally achieved at 2 to 3 hours after administration.

Szczytowe stężenia w osoczu były zwykle osiągane po 2 - 3 godzinach po podaniu.

The animals were slaughtered at 7, 14, 46 and 57 days after the final injection.

Zwierzęta uśmiercano po 7, 14, 46 i 57 dniach od podania ostatniej dawki leku.

Dystocia was observed at the lowest dose (0.01 mg/ kg body weight) tested in rats.

Trudne porody występowały po podaniu szczurom najniższej dawki (0, 01 mg/ kg mc.).

Her making her way down the littered vestibule stairs, one agonized step at a time.

Jej próba przejścia po zaśmieconych schodach sieni, jeden bolesny krok po drugim.

At levels of 80 ppm there were ‘ no observable’ effects from nitric oxide exposure.

Po dawce 80 ppm nie było „ zauważalnych efektów ” ekspozycji na tlenek azotu.

at {przyim.} (też: about, near, beside)

przy {przyim.}

However, we have at the same time found that life at the border has deteriorated.

Jednocześnie dowiadujemy się jednak, że obniżyła się jakość życia przy granicy.

And at that population level, our planet will be dealing with the limits of growth.

Przy takim poziomie zaludnienia nasza planeta napotka ograniczenia tego wzrostu.

On an elemental level, we have all felt that spirituality at the time of childbirth.

Na podstawowym poziomie, wszyscy wyczuwaliśmy tę duchowość przy narodzinach dziecka.

It provides a few people with employment in the security checks at airports.

Dają paru osobom zatrudnienie przy kontrolach bezpieczeństwa na lotniskach.

And we should, at every possible opportunity, promote intergenerational volunteering.

Ponadto powinniśmy przy każdej możliwej okazji wspierać wolontariat międzypokoleniowy.

at {przyim.} (też: beside, by, near, nearby)

obok {przyim.}

Next to it, at 30 seconds, you see this rise here, then this rise -- that's the ST elevation.

Obok niej, w 30 sekundzie, widzimy wzrost, później kolejny - to uniesienie odcinka ST.

To open the New Tab page, click the icon next to the last tab at the top of the browser window.

Aby otworzyć stronę Nowa karta, kliknij ikonę obok ostatniej karty w górnej części okna przeglądarki.

And the Whitney is moving downtown and is building their new museum right at the base of the High Line.

Whitney przenosi się bliżej centrum, buduje nowe muzeum tuż obok High Lane.

Sitting next to him one day, he said, "There's only one thing that I really loved at school.

Siedząc obok niego, pewnego dnia, powiedział, "Jest tylko jedna rzecz, którą naprawdę kochałem w szkole.

And then finally somebody picked up a microscope and looked at the water that was sitting next to the cores.

A w wodzie obok rdzeni pływała bakteria Deinococcus radiodurans.

at {przyim.} (też: to, toward, towards, unto)

ku {przyim.}

and for the wood-offering, at times appointed, and for the first-fruits.

I ku noszeniu drew do ofiar, czasów postanowionych, także i pierwocin.

Their will is the law, not only at home, but as to the concerns of every nation. ...

Ich wola jest prawem, nie tylko w domu, lecz także ku zmartwieniu wszystkich narodów. (...)

and the border shall go down to the Jordan, and the goings out thereof shall be at the Salt Sea.

A przyjdzie ta granica aż ku Jordanu, a skończy się u morza słonego.

I congratulate Mr Costa on another step towards strengthening the railway at European level.

Gratuluję panu Coście następnego kroku zmierzającego ku wzmocnieniu kolei na poziomie europejskim.

Well, that can be achieved - and the technology exists to do it - but at what cost?

Cóż, można to osiągnąć - a nawet istnieją ku temu odpowiednie technologie - tylko pytanie, jakim kosztem?
 

Podobne tłumaczenia

"at" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "at" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Stefana Batorego 5 PL - 02-591 Warszawa E-mail: kancelaria.glowna[at]mswia.gov.pl

Stefana Batorego 5 PL - 02-591 Warszawa E-mail: kancelaria.glowna[at]mswia.gov.pl

Smolna 10 PL - 00-375 Warszawa Tel.: +48 22 55 65 400 E-mail: arbiter[at]zbp.pl

Smolna 10 PL - 00-375 Warszawa Tel.: +48 22 55 65 400 E-mail: arbiter[at]zbp.pl

Information must be clear and comprehensible and must be given at the right time.

Informacja musi być jasna i zrozumiała, a także przekazana we właściwym czasie.

having a field, sold it, and brought the money and laid it at the apostles' feet.

Mając rolę, sprzedawszy ją, przyniósł pieniądze i położył je u nóg apostolskich.

And already, commercial oyster larvae are dying at large scales in some places.

Już teraz larwy małż, tych które jemy, wymierają. ~~~ tych które jemy, wymierają.

At one time, the Chinese authorities paid heed to our resolutions, but no more.

Swego czasu władze chińskie brały pod rozwagę nasze rezolucje, ale teraz już nie.

It is almost as though the Commission were tempted to close the deal at any cost.

To zupełnie tak, jakby Komisja odczuwała pokusę zawarcia umowy za wszelką cenę.

The fight for human and civil rights has always been at the heart of my activity.

Walka o prawa człowieka i obywatela była zawsze moją podstawową zasadą działania.

And if he thrust him of hatred, or hurled at him, lying in wait, so that he died,

A jeźliby kogo z nienawiści popchnął, albo nań czem cisnął z zasadzki, a umarłby;

The informal European Council is an important rendezvous at an important time.

Nieformalny szczyt Rady Europejskiej stanowi ważne spotkanie we właściwym czasie.

At the same time, the big producer countries have only increased their production.

Jednocześnie kraje będące dużymi producentami tylko zwiększyły swoją produkcję.

This ensures a delivery to the patient of a dose of at least 0.23 mg cetrorelix.

Zapewni to podanie pacjentce dawki zawierającej co najmniej 0, 23 mg cetroreliksu.

This ensures a delivery to the patient of a dose of at least 2.82 mg cetrorelix.

Zapewni to podanie pacjentce dawki zawierającej co najmniej 2, 82 mg cetroreliksu.

Three separate 5-day treatments must be performed at day 0, day 14 and day 60.

Należy wykonać trzy oddzielne cykle podawania preparatu od dnia 0, 14 i 60- tego.

In order to find connectomes, we have to see all the neurons at the same time.

Żeby odkryć wszystkie połączenia musimy widzieć jednocześnie wszystkie neurony.

Realities distorted by the media stand at the centre of Vontobel's directing work.

Medialne przetwarzanie rzeczywistości jest osią pracy inscenizacyjnej Vontobela.

At least the tabled amendment manages to encompass all the exceptions foreseen.

Wniesiona poprawka pozwala przynajmniej uwzględnić wszystkie przewidywane wyjątki.

I was rapporteur for the European Parliament's own-initiative report at that time.

Byłem wtedy autorem sprawozdania z inicjatywy własnej Parlamentu Europejskiego.

Renagel should not be taken at the same time as ciprofloxacin (an antibiotic).

Leku Renagel nie należy przyjmować jednocześnie z ciprofloksacyną (antybiotyk).

At the same time, risks to domestic price and cost developments are contained.

Jednocześnie ryzyko związane z cenami i kosztami wewnętrznymi jest ograniczone.
 

Wyniki z forum

"at" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.