Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "assuming"

 

"assuming" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 84

assuming {przymiotnik}

assuming {przym.} (też: arrogant, pushy, brash, presumptuous)

arogancki {przym. m.}

assuming {przym.} (też: conceited, upstage, bigheaded, big-headed)

zarozumiały {przym. m.}

assuming {przym.} (też: conceited, cocksure)

zadufany {przym. m.}

to assume {czasownik}

to assume [assumed|assumed] {czas.} (też: to establish, to set, to found, to envision)

assuming (Present participle)

zakładający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to assume [assumed|assumed] {czas.} (też: to establish, to erect, to found, to put in place)

założyć {czas.}

to assume [assumed|assumed] {czas.} (też: to accept, to adopt, to receive, to take)

przyjmować {czas.}

to assume [assumed|assumed] {czas.} (też: to guess, to presume, to suppose, to surmise)

przypuszczać {czas.}

to assume [assumed|assumed] {czas.} (też: to take up, to take over)

objąć (urząd, stanowisko, dowództwo) {czas.}

to assume [assumed|assumed] {czas.} (też: to take up, to take over)

obejmować (urząd, stanowisko, dowództwo) {czas.}

to assume [assumed|assumed] {czas.} (też: to conclude)

wnosić [wnoszę|wnosił] {czas.} [wzn.]

assuming (Present participle)

wnoszący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to assume [assumed|assumed] {czas.} (też: to take on, to adopt)

przybrać {czas.}

to assume [assumed|assumed] {czas.} (też: to make an assumption)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "assuming":

Synonimy (angielski) dla "assume":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "assuming" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I am also assuming that it will refrain from imposing any economic sanctions on Kosovo.

Zakładam także, że Serbia nie będzie nakładać sankcji gospodarczych na Kosowo.

sudden low blood pressure that occurs when a assuming a standing position (orthostatic

nagłe obniżenie ciśnienia krwi występujące po przyjęciu pozycji stojącej (niedociśnienie

On the contrary, it is now that the EU itself is assuming yet more responsibility.

Wręcz przeciwnie. To właśnie teraz UE przyjmuje na siebie coraz więcej odpowiedzialności.

We must ensure that companies cannot shirk from assuming responsibility.

Musimy zapewnić, by firmy nie mogły wykręcić się od odpowiedzialności.

Europe is assuming its responsibilities, but it cannot do this for the planet by itself.

Europa bierze na siebie swoją część odpowiedzialności, ale sama nie uratuje całej planety.

Assuming responsibility is required at a macro-regional level as well.

Konieczne jest także przyjęcie odpowiedzialności na szczeblu makroregionalnym.

We must therefore support an African solution, assuming we are able to implement it.

Musimy więc wspierać rozwiązanie afrykańskie, zakładając, że jesteśmy w stanie je wdrożyć.

sudden low blood pressure that occurs when a assuming a standing position (orthostatic

nagłe zmniejszenie ciśnienia krwi występujące po przyjęciu pozycji stojącej (niedociśnienie

We are assuming that will trigger a 1.4% to 1.5% growth in the entire European GNP.

Zakładamy, że spowoduje to wzrost europejskiego PKB o 1,4% - 1.5%.

ASEAN has a role to play, and we are pleased to see that ASEAN is assuming its responsibility.

Ważną rolę musi odegrać tu ASEAN i cieszymy się, że ASEAN przyjmuje na siebie tę odpowiedzialność.

In other words, you are assuming a mediating role in dealing with national minority matters.

Innymi słowy podejmuje pan rolę mediatora w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych.

I think that Iceland is capable of assuming the obligations which derive from being an EU Member State.

Myślę, że Islandia jest zdolna przyjąć zobowiązania wynikające ze statusu państwa członkowskiego UE.

Assuming responsibility for the rights of those that we represent, namely the citizens of Europe.

O przyjęciu odpowiedzialności za prawa tych, których reprezentujemy, a mianowicie obywateli europejskich.

However, this pact has not worked in the past and I am assuming that it will not work in the future either.

Pakt ten nie zadziałał jednak w przeszłości i zakładam, że nie zadziała też w przyszłości.

(EL) Mr President, the increase in prices and the impending food shortages are assuming worrying dimensions.

(EL) Panie przewodniczący! Wzrost cen i zbliżający się niedobór żywności przybierają niepokojące rozmiary.

It all depends on the Council assuming its new key roll in the light of the importance of the Member States.

Wszystko zależy od tego, czy Rada przyjmie swą nową rolę w związku z rolą państw członkowskich.

(BG) Mr President, Commissioner, involvement in the Schengen area means assuming responsibility.

(BG) Panie Przewodniczący, Pani Komisarz! Członkostwo w obszarze Schengen oznacza przyjęcie odpowiedzialności.

Assuming that it's true... why is that a problem?

Nawet jesli to prawda... to dlaczego robisz z tego taki problem?

Assuming quotas are frozen, what is going to happen when, for instance, demand on the global market picks up again?

Przy założeniu, że kwoty zostaną zamrożone, co stanie się, gdy na przykład popyt na rynku globalnym znowu wzrośnie?

It shows that Europe is capable of assuming shared risk with Member States beyond the euro zone as well.

Świadczy on o tym, że Europa jest zdolna ponosić ryzyko wspólnie z państwami członkowskimi również poza strefą euro.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.