Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "assessment"

 

"assessment" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 1106

assessment {rzeczownik}

assessment {rzecz.} (też: appraisal, appraisement, appreciation, mark)

ocena {f.}

The vast majority of Member States and Parliament agreed with this assessment.

Zdecydowana większość państw członkowskich oraz Parlament zgodziły się z tą oceną.

This assessment is broadly consistent with the September 2005 ECB staff projections.

Ocena ta jest zasadniczo zgodna z projekcjami ekspertów EBC z września 2005 r.

This de-compartmentalisation applies to the assessment of the different directives.

Działanie na rzecz znoszenia podziałów wiąże się tu z oceną poszczególnych dyrektyw.

I can assure you that this impact assessment will be conducted very thoroughly.

Mogę Państwa zapewnić, że ocena skutków zostanie gruntownie przeprowadzona.

The assessment of undesirable effects is based on the following frequency data:

Ocena działań niepożądanych uwzględnia następującą częstość występowania:

assessment {rzecz.} (też: appraisal, appraisement, appreciation, estimate)

Therefore, the benefit-risk assessment for continuing treatment should be performed carefully.

Dlatego też, oszacowanie korzyści i ryzyka płynących z kontynuacji leczenia powinno być starannie rozważone.

I also ask for an assessment to be made of the feasibility of a European Internet search engine, enabling customers to compare the services offered by different bank sites.

Proszę również o oszacowanie możliwości wykonania europejskiej wyszukiwarki internetowej, umożliwiającej klientom porównywanie usług proponowanych przez witryny różnych banków.

assessment {rzecz.} (też: evaluation)

diagnoza {f.} [przen.]

assessment {rzecz.} (też: taxation)

assessment {rzecz.}

to assess {czasownik}

to assess [assessed|assessed] {czas.} (też: to appraise, to appreciate, to evaluate)

oszacować {czas.}

The tax losses due to fraud are difficult to assess.

Trudno oszacować straty podatkowe wynikające z oszustw.

We must assess the situation, the security standards currently in force and their suitability as regards current needs.

Musimy oszacować tę sytuację, obowiązujące obecnie normy bezpieczeństwa oraz ich stosowność w odniesieniu do bieżących potrzeb.

Not even the European Central Bank is able to assess the full extent of the damage this crisis has caused to the European financial system and to European banks.

Nawet Europejski Bank Centralny nie jest w stanie oszacować całkowitych szkód, jakie kryzys ten wyrządził w europejskim systemie finansowym i wśród europejskich banków.

Accordingly, we must assess expected conditions and specific circumstances and determine what we have to do to make sure that Europe exists and does not end up as a loser.

Wobec tego musimy oszacować przewidywane warunki i określone okoliczności oraz wyznaczyć zakres działań, które pozwolą zadbać, by Europa istniała i nie skończyła na przegranej pozycji.

I assessed how long they were going to stay and how much it would take to feed them.

Oszacowałem, jak długo uchodźcy pozostaną w obozie i ile będzie kosztowało ich wyżywienie.

to assess [assessed|assessed] {czas.} (też: to put on, to lay, to impose, to ladle out)

nałożyć {czas.}

Namely, the establishment of an independent group of experts on sanctions, who would assess the types of sanctions and when they should be imposed.

Chodzi o powołanie niezależnej grupy ekspertów do spraw sankcji, którzy wydawaliby opinie na temat rodzajów sankcji i tego, kiedy należy je nałożyć.

to assess [assessed|assessed] {czas.} (też: to appraise, to reckon, to estimate)

szacować {czas.}

And now we have ground hazard assessments when you have a blow-up on the pad.

Teraz mamy szacowanie ryzyka, kiedy eksplozja jest na porządku dziennym.

Six people lost their lives and initial assessments put the material damage at at least EUR 200 million.

Sześć osób zostało zabitych, a straty materialne wstępnie szacuje się na co najmniej 200 milionów euro.

Estimates were calculated by hazard ratios 2) Last tumour response as assessed by the investigator.

Szacowanie na podstawie ilorazów ryzyka 2) Ostatnia oceniona odpowiedź ze strony nowotworu według oceny badacza.

The impact assessment estimate for the UK, if maternity leave is extended to 20 weeks, is almost GBP 2.5 billion per year on average.

W ocenie wpływu szacuje się, że w Wielkiej Brytanii koszt wydłużenia urlopów macierzyńskich do 20 tygodni wyniesie średnio 2,5 miliarda funtów szterlingów rocznie.

to assess [assessed|assessed] {czas.} (też: to evaluate)

to assess [assessed|assessed] {czas.} (też: to gauge, to mete out, to levy, to dish out)

wymierzyć {czas.}

to assess [assessed|assessed] {czas.} (też: to sum up)

to assess [assessed|assessed] {czas.} (też: to balance)

zbilansować {czas.}

to assess [assessed|assessed] {czas.} (też: to sum up)

zbilansować {czas.} [przen.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "assessment":

Synonimy (angielski) dla "assess":

 

Podobne tłumaczenia

"assessment" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "assessment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

It is not enough to carry out social impact assessments of European legislation.

Nie wystarczy przeprowadzić oceny skutków społecznych prawodawstwa europejskiego.

The motion for a resolution is balanced and fair in its assessment and evaluation.

Projekt rezolucji jest wyważony i sprawiedliwy pod względem zawartych w nim ocen.

Impact assessments (IAs) are an instrument central to the legislative process.

Oceny skutków są jednym z najważniejszych instrumentów w procesie legislacyjnym.

After the technical assessments, we will be able to give a response on that point.

Odpowiedź w tej kwestii będziemy mogli przekazać po wykonaniu ocen technicznych.

In the Commission's assessment, Turkey fulfils the political criteria sufficiently.

W ocenie Komisji Turcja w wystarczającym stopniu spełnia kryteria polityczne.

Mr President, assessment of the Swedish Presidency yields a very positive result.

Panie przewodniczący! Bilans szwedzkiej prezydencji wypada bardzo pozytywnie.

When can we expect this impact assessment in relation to the ACTA agreement?

Kiedy możemy spodziewać się takiej oceny w odniesieniu do porozumienia ACTA?

Each project is evaluated on the basis of an environmental impact assessment.

Każdy projekt jest oceniany w oparciu o analizę oddziaływania na środowisko.

Furthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.

Ponadto chciałabym zaproponować utworzenie rady ds. oceny skutków regulacji.

I have also listened again to your position on the conformity assessment procedures.

Raz jeszcze wysłuchałam również pańskiego stanowiska wobec procedur oceny zgodności.

Impact assessments are to be carried out systematically in the case of new laws.

Oceny skutków należy przeprowadzać systematycznie w odniesieniu do nowych przepisów.

Here, the Environmental Impact Assessment Directive has been poorly implemented.

W tym przypadku słabo wdrożono dyrektywę w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Evidently, the European Union must carry out a political assessment of the sanctions.

Najwyraźniej istnieje konieczność, aby Unia Europejska dokonała oceny swoich sankcji.

This is the Convention on environmental impact assessment in a transboundary context.

Konwencja ta dotyczy oceny wpływu na środowisko w kontekście transgranicznym.

I do not need the help of the Federal Institute for Risk Assessment to find that out.

Nie potrzebuję pomocy Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka, aby to stwierdzić.

Those were more political assessments than the assessments of a court of auditors.

Były to oceny bardziej polityczne niż te, które wydawał Trybunał Audytorów.

The CVMP concluded that the benefit - risk assessment for Bovilis BVD was favourable.

CVMP uznał, że stosunek ryzyka do korzyści dla szczepionki Bovilis BVD jest korzystny.

You are not in a position to make a qualitative assessment of its budgetary policy.

Nie macie możliwości dokonania jakościowej oceny jego polityki budżetowej.

This time, I think we have been too mild in our assessment of relations with Russia.

Tym razem jednak uważam, że nasze stosunki z Rosją oceniamy zbyt łagodnie.

I can reassure you that a full assessment has been made of Member State transposition.

Mogę panią uspokoić, że dokonano pełnej oceny transpozycji przez państwa członkowskie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dyskryminacja rasowa, gruba ryba, wyglądać schludnie, plama na czyjejś reputacji, przyprawiać kogoś o gęsią skórkę

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.