angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to ask"

EN to ask angielskie tłumaczenie

to ask {czas.}

EN to ask
volume_up
[asked|asked] {czasownik}

to ask
volume_up
zapytać {czas. dk}
I would like to ask the rapporteurs if they ever collected signatures themselves.
Chciałbym zapytać sprawozdawców, czy kiedykolwiek sami zbierali podpisy.
And in all cases we have to ask (Laughter) -- what's the more likely explanation?
W każdym przypadku musimy zapytać... ~~~ (Śmiech) o najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie.
I would like to ask my fellow Portuguese Members, what is the alternative?
Chciałabym zapytać portugalskich posłów do PE, czy jest jakaś alternatywa?
to ask (też: to ask for, to beg, to bid)
Mr President, I would like to ask for a clarification of the Rules of Procedure.
Chciałbym prosić o wyjaśnienie w kwestii Regulaminu.
In view of those advances, I would ask Members to support this compromise package.
Chciałabym prosić szanownych posłów o poparcie tego kompromisowego pakietu rozwiązań.
I would ask the Commission to look at that in the future as well.
Chciałbym prosić Komisję, aby w przyszłości przeanalizowała również tę sprawę.
to ask
volume_up
poprosić {czas. dk}
The Commission could at least ask for the completion of the resettlement.
Komisja powinna przynajmniej poprosić o zakończenie kwestii przesiedlenia.
Now I would like to ask the leaders of the political groups for their comments and remarks.
Chciałbym teraz poprosić o komentarze i uwagi przewodniczących grup politycznych.
Yet I wish to ask the Commission to carry out an in-depth investigation.
Chciałbym jednak poprosić Komisję o przeprowadzenie pogłębionej analizy.
to ask (też: to query, to question)
It is legitimate for us to ask what went wrong and to get a reply.
Mamy prawo pytać i otrzymać odpowiedź, gdzie popełniono błąd.
I think, however, that we should continually ask about the effectiveness of our assistance.
Myślę jednak, że powinniśmy ciągle pytać o efektywność tej pomocy.
If I go to the doctor in Stockholm today I do not need to ask permission or to pay money.
Kiedy dzisiaj idę do lekarza w Sztokholmie, nie muszę pytać o zgodę czy płacić.
to ask
volume_up
spytać {czas. dk}
You may ask why such a restrictive definition of 'consumer' is necessary?
Możecie spytać, czy taka ograniczająca definicja "konsumenta” jest konieczna?
Ask a room full of teenagers the same thing. ~~~ Teenagers do not wear wristwatches.
Gdyby spytać nastolatków, mało kto by się zgłosił.
If you were to meet Benki and ask him, "Why are you doing this?
Gdybyście mogli poznać Benki i spytać go: „Dlaczego to robisz?
to ask
volume_up
zaprosić {czas. dk}
I would like to now ask Minister Malmström to proceed with the joint signing, which will be done at this table.
Chciałbym teraz zaprosić panią minister Malmström do złożenia wspólnych podpisów (podpisu dokonamy przy tym stole).
Border officials in EU countries may ask for other supporting documents such as an invitation letter, proof of lodging, return or round-trip ticket.
Urzędnicy kontroli granicznej w UE mogą poprosić o okazanie innych dokumentów, na przykład zaproszenia, dowodu zakwaterowania lub biletu powrotnego.
And in Austin, Texas, I was asked to give small demonstrations in schools during the afternoon.
Zostałam zaproszona do Austin w Teksasie, aby dać małe popołudniowe pokazy w szkołach.
to ask (też: to consult, to enquire)
As regards scientific methodology for reaching MSY, the Commission will ask for scientific advice on a case-by-case basis.
Jeśli chodzi o naukową metodę dochodzenia do MSY, Komisja będzie zasięgać porady naukowej w zależności od przypadku.
to ask
volume_up
podpytać {czas. dk}
to ask
volume_up
podpytywać {czas. ndk}
to ask (też: to come to)
Who should a consumer ask for the information?
Do kogo konsument powinien zwrócić się z prośbą o informację?
If you have questions about how to inject, please ask your doctor, nurse or pharmacist a
W przypadku zapytań jak wstrzykiwać, należy zwrócić się z prośbą o pomoc do lekarza prowadzącego, personelu
If you have questions about how to inject, please ask your doctor, nurse, pharmacist for assistance.
zwrócić się z prośbą o pomoc do lekarza prowadzącego, personelu pielęgniarskiego lub farmaceuty. po
to ask (też: to come to)
to ask
volume_up
dopytywać się {czas. zwr. ndk}
to ask
volume_up
zadać {czas. dk} (pytanie)
The question that I want to ask and that we are all going to ask is: who are you?
Pytanie, które chcę zadać, które wszyscy zamierzamy zadać brzmi: kim pan jest?
Finally, I should like to ask Commissioner Michel the following question.
Na koniec chciałabym zadać panu komisarzowi Michelowi następujące pytanie.
Could I also ask a question about the political capacity of the European Union?
Pragnę także zadać pytanie o polityczną zdolność Unii Europejskiej?

trending_flat
"sb’s advice"

to ask
volume_up
zasięgnąć {czas. dk} (czyjejś rady)
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.
Przed stosowaniem jakiegokolwiek leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.
As with all medicines, you should ask for advice from your doctor.
Podobnie jak w przypadku wszystkich leków, należy zasięgnąć porady lekarza.
If you suffer from these symptoms, ask your doctor for advice.
W przypadku wystąpienia tych objawów, należy zasięgnąć porady lekarza prowadzącego.

trending_flat
"around"

to ask (też: to inquire)
volume_up
popytać {czas. dk} (się)

trending_flat
"about sth"

to ask
volume_up
dopytać się {czas. zwr. dk} (o coś)

Przykłady użycia - "to ask" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYES - The relevant authorities are entitled to ask you to take a language test.
TAK - Właściwe organy mają prawo zażądać, abyś przystąpił do egzaminu z języka.
EnglishIf you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishLadies and gentlemen, I would ask you to adhere scrupulously to your speaking time.
Panie i panowie! Proszę ściśle przestrzegać czasu przeznaczonego na wystąpienie.
EnglishI would therefore ask you to please support the amendments in the vote tomorrow.
Dlatego też zwracam się z prośbą o poparcie tych poprawek w jutrzejszym głosowaniu.
EnglishIf you have any further questions on the use of this product, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishYou should ask your doctor or pharmacist for advice if you are breast-feeding.
Kobiety karmiące piersią powinny zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę.
EnglishIf you have any further questions on the use of this product, ask the doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishIf you have any further questions, ask your doctor or your hospital pharmacist.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
EnglishPregnancy and breast-feeding Ask your doctor for advice before taking any medicine.
Ciąża i karmienie piersią Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
EnglishAsk your child's doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.
Przed zażyciem każdego leku należy poradzić się lekarza pediatry lub farmaceuty.
English(PL) I would like to ask the Minister a question which I consider rather important.
(PL) Chciałbym skierować do pana ministra pytanie, które według mnie jest istotne.
EnglishFinally, I would ask the Commission to present these proposals as soon as possible.
Wreszcie wnoszę, aby Komisja jak najszybciej przedstawiła omawiane propozycje.
EnglishTherefore, I would ask you to vote in favour of my group's amendments tomorrow.
Dlatego zwracam się o zagłosowanie jutro za przyjęciem poprawek mojej grupy.
EnglishFirst of all, I ask myself to what extent this is just a noncommittal agreement.
Po pierwsze zastanawiam się do jakiego stopnia jest to niezobowiązujące porozumienie.
EnglishIf you have any other questions on the use of this product, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishIf you have any further questions on the use of this product, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze zastosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishIf you want to know more about what that means for you, please ask your doctor.
W razie wątpliwości, co to oznacza dla pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem.