Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to ask"

 

"to ask" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-52 z 3752

to ask {czasownik}

to ask [asked|asked] {czas.}

zapytać {czas. dk}

Ask your pharmacist about how to dispose of medicines that are no longer required.

Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.

Here I have to ask you, Mr Barnier, where is the guarantee for the right to strike?

Muszę tutaj pana zapytać, komisarzu Barnier, gdzie jest gwarancja prawa do strajku?

I would like to ask what connection the Commission sees between these two documents?

Chciałbym zapytać, jaki związek Komisja widzi pomiędzy tymi dwoma dokumentami?

Ask your pharmacist how to dispose of medicines that are no longer required.

Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których sie już nie potrzebuje.

I would ask the Council if the timber duties will be mentioned at the summit.

Chciałbym zapytać Komisję, czy na szczycie poruszona zostanie kwestia cła na drewno.

to ask [asked|asked] {czas.} (też: to beg, to ask for, to bid)

prosić [proszę|prosił] {czas. ndk}

That is the essence of this report, for which I venture to ask for your support.

Taka jest istota tego sprawozdania, o którego poparcie ośmielam się państwa prosić.

I would like to ask you to have this corrected in all the language versions.

Chciałbym pana prosić, żeby poprawił pan ten błąd we wszystkich wersjach językowych.

In view of those advances, I would ask Members to support this compromise package.

Chciałabym prosić szanownych posłów o poparcie tego kompromisowego pakietu rozwiązań.

We may sometimes ask you to verify that your recovery email address is still correct.

Możemy czasem prosić o weryfikację, czy Twój adres pomocniczy jest nadal poprawny.

Mr President, I would like to ask for a clarification of the Rules of Procedure.

Panie Przewodniczący! Chciałbym prosić o wyjaśnienie w kwestii Regulaminu.

to ask [asked|asked] {czas.} (też: to query, to question)

pytać [pytam|pytał] {czas. ndk}

If I go to the doctor in Stockholm today I do not need to ask permission or to pay money.

Kiedy dzisiaj idę do lekarza w Sztokholmie, nie muszę pytać o zgodę czy płacić.

I think, however, that we should continually ask about the effectiveness of our assistance.

Myślę jednak, że powinniśmy ciągle pytać o efektywność tej pomocy.

Before we could eat, she would ask, "Are all the children in?"

Zanim zaczęlismy jeść, zwykła pytać, "Czy wszytskie dzieci są?"

It is legitimate for us to ask what went wrong and to get a reply.

Mamy prawo pytać i otrzymać odpowiedź, gdzie popełniono błąd.

You can ask what are the psychological causes of it: nature?

Można pytać o biochemiczne źródła szczęścia, o neurobiologię, serotoninę – tego typu rzeczy.

to ask [asked|asked] {czas.}

poprosić {czas. dk}

Maybe we could ask for a convention now if they want to change the treaty.

Jeśli oni chcą zmiany traktatu, może powinniśmy poprosić o zwołanie konwencji.

(DE) Mr President, I would like to make an announcement and ask for your support.

(DE) Panie przewodniczący! Chciałbym wydać oświadczenie i poprosić państwa o wsparcie.

The Commission could at least ask for the completion of the resettlement.

Komisja powinna przynajmniej poprosić o zakończenie kwestii przesiedlenia.

I can only ask Parliament and plenary to improve matters in this respect.

Mogę jedynie poprosić Parlament na sesji plenarnej, by poprawił ten stan rzeczy.

Yet I wish to ask the Commission to carry out an in-depth investigation.

Chciałbym jednak poprosić Komisję o przeprowadzenie pogłębionej analizy.

to ask [asked|asked] {czas.}

spytać {czas. dk}

(Laughter) So I was like, "Maybe you want to ask some of my colleagues that directly."

(Śmiech) Więc odpowiedziałem: "Może zechciałbyś spytać o to kilku moich kolegów".

You may ask why such a restrictive definition of 'consumer' is necessary?

Możecie spytać, czy taka ograniczająca definicja "konsumenta” jest konieczna?

Could I ask him whether this will have any implications for equalisation?

Mogę spytać go, czy będzie do miało jakikolwiek wpływ na wyrównanie?

Now, you may ask, John, what has this got to go with green and with climate crisis?

Możecie teraz spytać, John, co to ma spólnego z zieloną technologią i kryzysem klimatycznym?

Well, we should go and ask some euro-zone exporters what they think of the strength of the euro.

Cóż, powinniśmy spytać niektórych eksporterów ze strefy euro, co myślą o sile euro.

to ask [asked|asked] (sb’s advice) {czas.}

zasięgnąć (czyjejś rady) {czas. dk}

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

Przed stosowaniem jakiegokolwiek leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

Przed przyjęciem jakiegokolwiek innego leku należy zasięgnąć rady lekarza lub farmaceuty.

As with all medicines, you should ask for advice from your doctor.

Podobnie jak w przypadku wszystkich leków, należy zasięgnąć porady lekarza.

If the child begins to limp under treatment with Valtropin, please ask your doctor for advice.

Jeśli dziecko w trakcie leczenia lekiem Valtropin zacznie utykać, należy zasięgnąć porady

Ask your doctor for advice before you drive or operate machinery.

Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyny należy zasięgnąć porady lekarza.

to ask [asked|asked] {czas.}

zaprosić {czas. dk}

to ask in

zaprosić do środka

I would like to now ask Minister Malmström to proceed with the joint signing, which will be done at this table.

Chciałbym teraz zaprosić panią minister Malmström do złożenia wspólnych podpisów (podpisu dokonamy przy tym stole).

And in Austin, Texas, I was asked to give small demonstrations in schools during the afternoon.

Zostałam zaproszona do Austin w Teksasie, aby dać małe popołudniowe pokazy w szkołach.

I have been asked to represent the European Parliament at the dinner of Heads of State or Government.

Zostałem zaproszony, aby reprezentować PE podczas kolacji głów państw i szefów rządów.

Sobule: Hey, they asked us back!

Sobule: Hej, oni zaprosili nas ponownie!

to ask [asked|asked] {czas.} (też: to consult, to enquire)

As regards scientific methodology for reaching MSY, the Commission will ask for scientific advice on a case-by-case basis.

Jeśli chodzi o naukową metodę dochodzenia do MSY, Komisja będzie zasięgać porady naukowej w zależności od przypadku.

to ask [asked|asked] {czas.}

podpytać {czas. dk}

to ask [asked|asked] (around) {czas.} (też: to inquire)

popytać (się) {czas. dk}

to ask [asked|asked] {czas.}

podpytywać {czas. ndk}

to ask [asked|asked] (about sth) {czas.}

dopytać się (o coś) {czas. zwr. dk}

to ask [asked|asked] {czas.} (też: to come to)

zwrócić się z prośbą {czas. zwr. dk}

If you have questions about how to inject, please ask your doctor, nurse, pharmacist for assistance.

zwrócić się z prośbą o pomoc do lekarza prowadzącego, personelu pielęgniarskiego lub farmaceuty. po

If you have questions about how to inject, please ask your doctor, nurse or pharmacist a

W przypadku zapytań jak wstrzykiwać, należy zwrócić się z prośbą o pomoc do lekarza prowadzącego, personelu

If you have questions about how to inject, please ask your doctor, nurse, pharmacist for assistance.

W przypadku zapytań jak wstrzykiwać, należy zwrócić się z prośbą o pomoc do lekarza prowadzącego, personelu

Who should a consumer ask for the information?

Do kogo konsument powinien zwrócić się z prośbą o informację?

As a Romanian MEP, I would like to ask you to give proper, specific substance to the Eastern Partnership.

Jako przedstawicielka Rumunii w PE, pragnę zwrócić się z prośbą o nadanie odpowiedniej wagi partnerstwu wschodniemu.

to ask [asked|asked] {czas.}

dopytywać się {czas. zwr. ndk}

to ask after

dopytywać się o

to ask [asked|asked] {czas.}

zadać (pytanie) {czas. dk}

The question that I want to ask and that we are all going to ask is: who are you?

Pytanie, które chcę zadać, które wszyscy zamierzamy zadać brzmi: kim pan jest?

I would just like to ask a brief, clear, additional question concerning Croatia.

Chciałbym jeszcze zadać krótkie, jasne, dodatkowe pytanie dotyczące Chorwacji.

We must ask ourselves whether further enlargement processes are appropriate for us.

Musimy zadać sobie pytanie, czy dalsze procesy rozszerzenia są dla nas właściwe.

I do not speak in bad faith; all I am saying is that we could ask him that question.

Nie mówię tego w złej wierze; mówię tylko, że możemy mu zadać takie pytanie.

Now, the next question that you would like to ask is: What would you like to measure?

Następne pytanie, które moglibyście zadać, to co dokładnie chcecie mierzyć?

to ask [asked|asked] {czas.} (też: to come to)

zwracać się z prośbą {czas. zwr. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "ask":

 

Podobne tłumaczenia

"to ask" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to ask" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

YES - The relevant authorities are entitled to ask you to take a language test.

TAK - Właściwe organy mają prawo zażądać, abyś przystąpił do egzaminu z języka.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

You should ask your doctor or pharmacist for advice if you are breast-feeding.

Kobiety karmiące piersią powinny zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę.

It's one of the great questions of our time. ~~~ Yet it's one that's rarely asked.

Chyba jedno z ważniejszych pytań naszych czasów choć zadawane stosunkowo rzadko.

And then he asked them to go away and work on those problems that they’d brought.

Po czym odesłał ich do domu, aby popracowali nad problemami, które przynieśli.

If you have any further questions on the use of this product, ask the doctor.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

If you have any further questions, ask your doctor or your hospital pharmacist.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor.

W razie wątpliwości związanych ze zastosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

I would therefore ask you to please support the amendments in the vote tomorrow.

Dlatego też zwracam się z prośbą o poparcie tych poprawek w jutrzejszym głosowaniu.

(PL) I would like to ask the Minister a question which I consider rather important.

(PL) Chciałbym skierować do pana ministra pytanie, które według mnie jest istotne.

Finally, I would ask the Commission to present these proposals as soon as possible.

Wreszcie wnoszę, aby Komisja jak najszybciej przedstawiła omawiane propozycje.

Pregnancy and breast-feeding Ask your doctor for advice before taking any medicine.

Ciąża i karmienie piersią Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Ladies and gentlemen, I would ask you to adhere scrupulously to your speaking time.

Panie i panowie! Proszę ściśle przestrzegać czasu przeznaczonego na wystąpienie.

Mr Belder, I promise I will reply to you, as you specifically asked, in writing.

Panie Pośle Belder, obiecuję, że odpowiem Panu, zgodnie z pańską prośbą, na piśmie.

This must include the help that the former Prime Minister asked our Parliament for.

Musi być to pomoc, o którą zwrócił się do naszego Parlamentu poprzedni premier.

We've got to start thinking about asking people to retire a little bit later.

Musimy zacząć myśleć o pytaniu ludzi czy przejdą na emeryturę trochę później.

It's because they are preoccupied, asking themselves, "Should I get married or not?

Dlatego, że są zajęci ciągłym zadawaniem sobie pytań, "Czy powinienem się żenić?

We can start by asking ourselves: does the European Union count in the world?

Możemy zacząć od zadania sobie pytania: czy Unia Europejska liczy się w świecie?

A question was asked about the elections and whether they should still be held.

Padło pytanie dotyczące wyborów oraz tego, czy nadal należy je przeprowadzić.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

ashore · ashtray · Ashwagandha · ashy · Asia · Asian · Asians · Asiatic · aside · asinine · ask · askance · askew · ASL · aslant · asleep · aslope · ASM · Asmara · ASN · ASN.1

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.