Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to ask"

 

"to ask" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-56 z 3807

to ask {czasownik}

to ask [asked|asked] {czas.}

zapytać {czas.}

Therefore, I would like to ask the Commission how Europe will create new jobs?

W związku z tym chciałabym zapytać Komisję, jak Europa stworzy nowe miejsca pracy?

Ask your pharmacist about how to dispose of medicines that are no longer required.

Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.

I would like to ask you if you believe that enough is being done on this issue.

Pragnę zapytać, czy uważa pan, że wystarczająco dużo robi się w tym zakresie.

Here I have to ask you, Mr Barnier, where is the guarantee for the right to strike?

Muszę tutaj pana zapytać, komisarzu Barnier, gdzie jest gwarancja prawa do strajku?

I would like to ask what connection the Commission sees between these two documents?

Chciałbym zapytać, jaki związek Komisja widzi pomiędzy tymi dwoma dokumentami?

to ask [asked|asked] {czas.} (też: to pray, to beg, to ask for, to bid)

prosić {czas.}

I would like to ask the representatives of the political groups to comment on this.

Chciałbym prosić reprezentantów grup politycznych o wypowiedzi w tej sprawie.

I would like to ask you to take this message back with you, Mrs Geoghegan-Quinn.

Chciałbym prosić panią komisarz Geoghegan-Quinn, aby zabrała to przesłanie ze sobą.

That is the essence of this report, for which I venture to ask for your support.

Taka jest istota tego sprawozdania, o którego poparcie ośmielam się państwa prosić.

I would like to ask you to have this corrected in all the language versions.

Chciałbym pana prosić, żeby poprawił pan ten błąd we wszystkich wersjach językowych.

In view of those advances, I would ask Members to support this compromise package.

Chciałabym prosić szanownych posłów o poparcie tego kompromisowego pakietu rozwiązań.

to ask [asked|asked] {czas.} (też: to query, to question)

pytać {czas.}

You don't have to ask permission, as you do in a property-based system.

Nie musisz pytać o pozwolenie, w odróżnieniu od systemu opartym o własność.

If I go to the doctor in Stockholm today I do not need to ask permission or to pay money.

Kiedy dzisiaj idę do lekarza w Sztokholmie, nie muszę pytać o zgodę czy płacić.

I think, however, that we should continually ask about the effectiveness of our assistance.

Myślę jednak, że powinniśmy ciągle pytać o efektywność tej pomocy.

Before we could eat, she would ask, "Are all the children in?"

Zanim zaczęlismy jeść, zwykła pytać, "Czy wszytskie dzieci są?"

It is legitimate for us to ask what went wrong and to get a reply.

Mamy prawo pytać i otrzymać odpowiedź, gdzie popełniono błąd.

to ask [asked|asked] {czas.}

poprosić {czas.}

I would like to thank you all very much and to ask for a minute's silence.

Chciałabym wszystkim Państwu bardzo podziękować i poprosić o minutę ciszy.

Maybe we could ask for a convention now if they want to change the treaty.

Jeśli oni chcą zmiany traktatu, może powinniśmy poprosić o zwołanie konwencji.

(DE) Mr President, I would like to make an announcement and ask for your support.

(DE) Panie przewodniczący! Chciałbym wydać oświadczenie i poprosić państwa o wsparcie.

The Commission could at least ask for the completion of the resettlement.

Komisja powinna przynajmniej poprosić o zakończenie kwestii przesiedlenia.

I can only ask Parliament and plenary to improve matters in this respect.

Mogę jedynie poprosić Parlament na sesji plenarnej, by poprawił ten stan rzeczy.

to ask [asked|asked] {czas.}

spytać {czas.}

I should like to ask the President-in-Office what he is going to do about this.

Chciałabym spytać urzędującego przewodniczącego, co zamierza z tym zrobić.

(Laughter) So I was like, "Maybe you want to ask some of my colleagues that directly."

(Śmiech) Więc odpowiedziałem: "Może zechciałbyś spytać o to kilku moich kolegów".

You may ask why such a restrictive definition of 'consumer' is necessary?

Możecie spytać, czy taka ograniczająca definicja "konsumenta” jest konieczna?

Could I ask him whether this will have any implications for equalisation?

Mogę spytać go, czy będzie do miało jakikolwiek wpływ na wyrównanie?

Now, you may ask, John, what has this got to go with green and with climate crisis?

Możecie teraz spytać, John, co to ma spólnego z zieloną technologią i kryzysem klimatycznym?

to ask [asked|asked] (sb’s advice) {czas.}

zasięgnąć (czyjejś rady) {czas. zwr.}

If you are uncertain please be sure to ask your child's doctor or pharmacist.

W przypadku wątpliwości, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

Przed stosowaniem jakiegokolwiek leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

Przed przyjęciem jakiegokolwiek innego leku należy zasięgnąć rady lekarza lub farmaceuty.

As with all medicines, you should ask for advice from your doctor.

Podobnie jak w przypadku wszystkich leków, należy zasięgnąć porady lekarza.

If the child begins to limp under treatment with Valtropin, please ask your doctor for advice.

Jeśli dziecko w trakcie leczenia lekiem Valtropin zacznie utykać, należy zasięgnąć porady

to ask [asked|asked] {czas.} (też: to invite)

zaprosić {czas.}

We cannot just ask them to come into the European Union if the Council is not unanimous on it.

Nie możemy zaprosić nikogo do Unii Europejskiej, jeśli Rada nie jest w tej kwestii jednogłośna.

to ask in

zaprosić do środka

I would like to now ask Minister Malmström to proceed with the joint signing, which will be done at this table.

Chciałbym teraz zaprosić panią minister Malmström do złożenia wspólnych podpisów (podpisu dokonamy przy tym stole).

And in Austin, Texas, I was asked to give small demonstrations in schools during the afternoon.

Zostałam zaproszona do Austin w Teksasie, aby dać małe popołudniowe pokazy w szkołach.

I have been asked to represent the European Parliament at the dinner of Heads of State or Government.

Zostałem zaproszony, aby reprezentować PE podczas kolacji głów państw i szefów rządów.

to ask [asked|asked] {czas.} (też: to consult, to enquire)

As regards scientific methodology for reaching MSY, the Commission will ask for scientific advice on a case-by-case basis.

Jeśli chodzi o naukową metodę dochodzenia do MSY, Komisja będzie zasięgać porady naukowej w zależności od przypadku.

to ask [asked|asked] (around) {czas.} (też: to inquire)

popytać (się) {czas.}

to ask [asked|asked] {czas.}

podpytać {czas.}

to ask [asked|asked] (about sth) {czas.} (też: to enquire)

dopytać się (o coś) {czas. zwr.}

to ask [asked|asked] (about sth) {czas.} (też: to enquire)

dopytywać się (o coś) {czas. zwr.}

to ask after

dopytywać się o

to ask [asked|asked] {czas.}

podpytywać {czas.}

to ask [asked|asked] {czas.} (też: to come to)

If you have questions about how to inject, please ask your doctor, nurse, pharmacist for assistance.

zwrócić się z prośbą o pomoc do lekarza prowadzącego, personelu pielęgniarskiego lub farmaceuty. po

If you have questions about how to inject, please ask your doctor, nurse or pharmacist a

W przypadku zapytań jak wstrzykiwać, należy zwrócić się z prośbą o pomoc do lekarza prowadzącego, personelu

If you have questions about how to inject, please ask your doctor, nurse, pharmacist for assistance.

W przypadku zapytań jak wstrzykiwać, należy zwrócić się z prośbą o pomoc do lekarza prowadzącego, personelu

Who should a consumer ask for the information?

Do kogo konsument powinien zwrócić się z prośbą o informację?

As a Romanian MEP, I would like to ask you to give proper, specific substance to the Eastern Partnership.

Jako przedstawicielka Rumunii w PE, pragnę zwrócić się z prośbą o nadanie odpowiedniej wagi partnerstwu wschodniemu.

to ask [asked|asked] {czas.} (też: to enquire)

dopytywać się {czas. zwr.}

to ask [asked|asked] {czas.} (też: to enquire)

dopytać się {czas. zwr.}

to ask [asked|asked] {czas.}

zadać (pytanie) {czas.}

The question that I want to ask and that we are all going to ask is: who are you?

Pytanie, które chcę zadać, które wszyscy zamierzamy zadać brzmi: kim pan jest?

I would just like to ask a brief, clear, additional question concerning Croatia.

Chciałbym jeszcze zadać krótkie, jasne, dodatkowe pytanie dotyczące Chorwacji.

Madam President, I should like to ask the President-in-Office four questions.

Pani przewodnicząca! Chciałbym zadać urzędującemu przewodniczącemu cztery pytania.

We must ask ourselves whether further enlargement processes are appropriate for us.

Musimy zadać sobie pytanie, czy dalsze procesy rozszerzenia są dla nas właściwe.

I do not speak in bad faith; all I am saying is that we could ask him that question.

Nie mówię tego w złej wierze; mówię tylko, że możemy mu zadać takie pytanie.

to ask [asked|asked] {czas.} (też: to solicit, to come to)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "ask":

 

Podobne tłumaczenia

"to ask" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to ask" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

What I would ask is to use the words 'safety assessments' or 'risk assessments'.

Chciałabym, byśmy stosowali wyrażenie "ocena bezpieczeństwa” lub "ocena ryzyka”.

YES - The relevant authorities are entitled to ask you to take a language test.

TAK - Właściwe organy mają prawo zażądać, abyś przystąpił do egzaminu z języka.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

I should like to ask my fellow members to place their trust in this directive.

Pragnę zwrócić się do kolegów posłów z prośbą o poparcie przedmiotowej dyrektywy.

You should ask your doctor or pharmacist for advice if you are breast-feeding.

Kobiety karmiące piersią powinny zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę.

But, for me, I asked the question, "Well, where are these leaders coming from?

Ale dla mnie, chodziło o jedno pytanie: "Więc, skąd pochodzą ci wszyscy przywódcy?

It's one of the great questions of our time. ~~~ Yet it's one that's rarely asked.

Chyba jedno z ważniejszych pytań naszych czasów choć zadawane stosunkowo rzadko.

And then he asked them to go away and work on those problems that they’d brought.

Po czym odesłał ich do domu, aby popracowali nad problemami, które przynieśli.

If you have any further questions on the use of this product, ask the doctor.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

If you have any further questions, ask your doctor or your hospital pharmacist.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

If you have any further questions, ask your doctor, diabetes nurse or pharmacist.

Należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki wykwalifikowanej w opiece nad osobami z

If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor.

W razie wątpliwości związanych ze zastosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

I would therefore ask you to please support the amendments in the vote tomorrow.

Dlatego też zwracam się z prośbą o poparcie tych poprawek w jutrzejszym głosowaniu.

(PL) I would like to ask the Minister a question which I consider rather important.

(PL) Chciałbym skierować do pana ministra pytanie, które według mnie jest istotne.

Finally, I would ask the Commission to present these proposals as soon as possible.

Wreszcie wnoszę, aby Komisja jak najszybciej przedstawiła omawiane propozycje.

If you have any further questions, ask your doctor or health care professional.

Należy zwrócić się do lekarza lub personelu medycznego, gdy potrzebna jest rada lub

Pregnancy and breast-feeding Ask your doctor for advice before taking any medicine.

Ciąża i karmienie piersią Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Ladies and gentlemen, I would ask you to adhere scrupulously to your speaking time.

Panie i panowie! Proszę ściśle przestrzegać czasu przeznaczonego na wystąpienie.

They worked until they dropped, and I ask you to convey these thanks to your staff.

Pracował on do utraty tchu i proszę o przekazanie podziękowań państwa pracownikom.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

Ashgabat · ashore · ashtray · ashy · Asia · Asian · Asians · Asiatic · aside · asinine · ask · askance · askew · ASL · aslant · asleep · aslope · ASM · Asmara · ASN · ASN.1

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.