Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "arrangement"

 

"arrangement" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 202

arrangement {rzeczownik}

arrangement {rzecz.} (też: accord, agreement, understanding, deal)

It was not a phasing out arrangement, it was a successor arrangement.

To nie było uzgodnienie dotyczące stopniowej likwidacji pomocy, ale porozumienie zastępujące traktat.

If this had been a phasing out arrangement, what would have happened, for example, to the ECSC's assets?

Gdyby to było porozumienie w sprawie stopniowej likwidacji pomocy, wówczas co stałoby się, na przykład, z aktywami EWWiS?

It was a successor arrangement.

To porozumienie zastępowało traktat.

No one here and not even the report itself is questioning the fact that this is a phasing out arrangement, Mr Almunia.

Panie Komisarzu! Nikt z tu obecnych, ani nawet samo sprawozdanie, nie kwestionuje tego, że to porozumienie w sprawie stopniowej likwidacji pomocy.

That arrangement de facto permits European businesses to be handicapped in relation to their competitors, particularly those from China.

Porozumienie to praktycznie umożliwia osłabienie pozycji przedsiębiorstw europejskich w stosunku do konkurencji z krajów trzecich, szczególnie z Chin.

arrangement {rzecz.} (też: combination, set, kit, ensemble)

zestaw {m.}

arrangement {rzecz.} (też: agreement, pact, system, setup)

układ {m.}

Monetary union in Europe is far more, in my opinion, than a monetary arrangement.

Unia walutowa w Europie to moim zdaniem znacznie więcej niż układ pieniężny.

The euro is not just a technical arrangement: it is perhaps the European Union's most important joint political project.

Euro to nie tylko układ techniczny - to prawdopodobnie najważniejszy wspólny projekt polityczny Unii Europejskiej.

Look, this was always just a temporary arrangement.

Słuchaj, to był tylko tymczasowy układ.

We cannot allow a situation where either the strategic partnership arrangement - or indeed a world trade agreement - has a negative impact on Europe's food security concerns.

Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której porozumienie o partnerstwie strategicznym lub też światowy układ handlowy wywarłyby negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe Europy.

The euro is, and continues to be, the cornerstone of the European Union; it is not only a technical monetary arrangement, it is indeed the core political project of the European Union.

Euro jest i będzie kamieniem węgielnym UE; stanowi bowiem nie tylko techniczny układ walutowy, ale zasadniczy projekt polityczny Unii Europejskiej.

arrangement {rzecz.} (też: adjustment)

arrangement {rzecz.}

arrangement {rzecz.} (też: neatness, order, orderliness)

porządek {m.}

arrangement {rzecz.} (też: distribution, placement, spacing)

There is a single candle flickering in the center; by an arrangement of reflective glasses, it reflects into infinity in all directions.

Środek przestrzeni rozświetla migocząca świeca. ~~~ Poprzez rozmieszczenie szkieł odblaskowych jej światło odbija się w nieskończoność we wszystkich kierunkach.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "arrangement":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "arrangement" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

These arrangements shall ensure that the Union expresses a single position.

Ustalenia te powinny zapewnić wyrażanie przez Unię jednolitego stanowiska.

We have also tightened up the arrangement for the accommodation of ships in distress.

Zaostrzyliśmy również przepisy dotyczące przyjmowania statków zagrożonych.

This special arrangement will stand, even if another international arrangement is made.

Jestem bardzo rad, że zwrócono uwagę na potrzeby Irlandii w odniesieniu do rolnictwa.

the transitional arrangements contained in this Title shall not have effect.

uzgodnienia przejściowe zawarte w niniejszym tytule nie wywierają skutku.

Furthermore, the arrangement will apply to every country in the European Union.

Co więcej, będą one miały zastosowanie w każdym kraju Unii Europejskiej.

Poland shall cooperate fully with all the arrangements for monitoring.

    Polska w pełni stosuje się do wszystkich uzgodnień dotyczących monitorowania.

ECB Opinion on debt arrangements for over-indebted individuals in Greece

Opinia EBC w sprawie przepisów regulujących sytuację osób nadmiernie zadłużonych w Grecji

This page-wise arrangement makes updating the FACTS in 22 languages somewhat easier.

Rozwiązanie to stanowi pewne ułatwienie przy aktualizacji FAKTÓW w 22 wersjach językowych.

Setting up a cooperation arrangement along these lines is the aim behind this initiative.

Celem uzasadniającym przyjęcie tej inicjatywy jest ustanowienie współpracy w tym zakresie.

Every unified regulation in Europe is better than the current patchwork quilt arrangement.

Każde ujednolicone rozporządzenie europejskie jest lepsze, niż obecna mozaika uzgodnień.

I think it important to emphasise that this is not a very bureaucratic arrangement.

Uważam, że koniecznie należy podkreślić niezbyt biurokratyczny charakter tego rozwiązania.

A high entropy arrangement is one that there are many arrangements that look that way.

W konfiguracji o wysokiej entropii wiele ułożeń wygląda w ten sposób.

The Czech Republic shall cooperate fully with all the arrangements for monitoring.

    Republika Czeska w pełni stosuje się do wszystkich uzgodnień dotyczących monitorowania.

The detailed arrangements for implementing this Article are set out in Article III-329.

    Szczegółowe warunki stosowania niniejszego artykułu są przewidziane w artykule III-329.

Opinion on financial collateral arrangements (CON/2004/27)Belgium, 4.8.2004, pdf 37 kB, en .

Opinia w sprawie zabezpieczeń finansowych (CON/2004/27)Belgia, 4.8.2004, pdf 37 kB, en .

Keeping the universe very, very smooth at early times is not easy; it's a delicate arrangement.

Utrzymanie równomiernego wszechświata u jego początków nie jest łatwe, to kruchy stan.

We must look together with Russia to a new global security arrangement or agreement.

Musimy wraz z Rosją poszukać nowego globalnego porozumienia lub umowy w sprawie bezpieczeństwa.

A low entropy configuration is one in which there's only a few arrangements that look that way.

Stan niskiej entropii to taki, w którym tylko kilka ułożeń wyglądałoby w ten sposób.

Opinion on financial collateral arrangements (CON/2005/12)Luxembourg, 25.5.2005, pdf 52 kB, en .

Opinia w sprawie zabezpieczeń finansowych (CON/2005/12)Luksemburg, 25.5.2005, pdf 52 kB, en .

Until now, no arrangement has been applied to the Arctic region.

Dotychczas w odniesieniu do regionu arktycznego nie zastosowano żadnych ustaleń.
 

Wyniki z forum

"arrangement" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

around · arousal · aroused · arousing · ARP · ARPA · arpeggio · arrack · arraignment · arranged · arrangement · arrangements · arranger · arrant · arras · array · arrays · arrear · arrears · arrect · arrector

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.