Językowy Mundial bab.la 2014

ES
VS
NL
Te quiero Ik hou van je

Głosuj na swój ulubiony język!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "arrangement"

 

"arrangement" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 484

arrangement {rzeczownik}

arrangement {rzecz.} (też: accord, agreement, understanding, deal)

It was not a phasing out arrangement, it was a successor arrangement.

To nie było uzgodnienie dotyczące stopniowej likwidacji pomocy, ale porozumienie zastępujące traktat.

If this had been a phasing out arrangement, what would have happened, for example, to the ECSC's assets?

Gdyby to było porozumienie w sprawie stopniowej likwidacji pomocy, wówczas co stałoby się, na przykład, z aktywami EWWiS?

It was a successor arrangement.

To porozumienie zastępowało traktat.

No one here and not even the report itself is questioning the fact that this is a phasing out arrangement, Mr Almunia.

Panie Komisarzu! Nikt z tu obecnych, ani nawet samo sprawozdanie, nie kwestionuje tego, że to porozumienie w sprawie stopniowej likwidacji pomocy.

That arrangement de facto permits European businesses to be handicapped in relation to their competitors, particularly those from China.

Porozumienie to praktycznie umożliwia osłabienie pozycji przedsiębiorstw europejskich w stosunku do konkurencji z krajów trzecich, szczególnie z Chin.

arrangement {rzecz.} (też: combination, set, kit, ensemble)

zestaw {m.}

arrangement {rzecz.} (też: agreement, pact, system, setup)

układ {m.}

Monetary union in Europe is far more, in my opinion, than a monetary arrangement.

Unia walutowa w Europie to moim zdaniem znacznie więcej niż układ pieniężny.

The euro is not just a technical arrangement: it is perhaps the European Union's most important joint political project.

Euro to nie tylko układ techniczny - to prawdopodobnie najważniejszy wspólny projekt polityczny Unii Europejskiej.

We cannot allow a situation where either the strategic partnership arrangement - or indeed a world trade agreement - has a negative impact on Europe's food security concerns.

Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której porozumienie o partnerstwie strategicznym lub też światowy układ handlowy wywarłyby negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe Europy.

The euro is, and continues to be, the cornerstone of the European Union; it is not only a technical monetary arrangement, it is indeed the core political project of the European Union.

Euro jest i będzie kamieniem węgielnym UE; stanowi bowiem nie tylko techniczny układ walutowy, ale zasadniczy projekt polityczny Unii Europejskiej.

These six countries are already developing common licensing arrangements under a voluntary framework.

Grupa tych sześciu państw tworzy już w ramach dobrowolnej współpracy wspólne układy dotyczące zezwoleń.

arrangement {rzecz.}

arrangement {rzecz.} (też: neatness, order, orderliness)

porządek {m.}

arrangement {rzecz.} (też: adjustment)

arrangement {rzecz.} (też: distribution, placement, spacing)

There is a single candle flickering in the center; by an arrangement of reflective glasses, it reflects into infinity in all directions.

Środek przestrzeni rozświetla migocząca świeca. ~~~ Poprzez rozmieszczenie szkieł odblaskowych jej światło odbija się w nieskończoność we wszystkich kierunkach.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "arrangement":

 

Podobne tłumaczenia

"arrangement" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "arrangement" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We have made all the arrangements to enable us to vote the week after next.

Dokonaliśmy wszelkich ustaleń, by umożliwić wam głosowanie za dwa tygodnie.

We have also tightened up the arrangement for the accommodation of ships in distress.

Zaostrzyliśmy również przepisy dotyczące przyjmowania statków zagrożonych.

the transitional arrangements contained in this Title shall not have effect.

uzgodnienia przejściowe zawarte w niniejszym tytule nie wywierają skutku.

These are different arrangements, which are to be worked out with the social partners.

To inne ustalenia, które mają zostać uzgodnione z partnerami społecznymi.

I abstained from voting because the language arrangements are still not entirely clear.

Wstrzymałem się od głosu, ponieważ ustalenia językowe wciąż nie są w pełni jasne.

Furthermore, the arrangement will apply to every country in the European Union.

Co więcej, będą one miały zastosowanie w każdym kraju Unii Europejskiej.

One important part of this process is the question of future institutional arrangements.

Ważną częścią tego procesu jest kwestia przyszłych uzgodnień instytucjonalnych.

And what about the outsourcing arrangements which are being established?

A co z ustaleniami dotyczącymi podwykonawców, które właśnie są przygotowywane?

Why is it then that those arrangements cannot be made with other countries?

Dlaczego zatem te rozwiązania nie mogą być zastosowane z innymi krajami?

Mr President, today, the Schengen arrangements are coming under strong pressure.

Panie Przewodniczący! Ustalenia Schengen podlegają dziś ogromnej presji.

I also wonder about the favourable arrangements that still apply to the shipping sector.

Dziwią mnie także korzystne ustalenia nadal mające zastosowanie do sektora żeglugi.

Poland shall cooperate fully with all the arrangements for monitoring.

    Polska w pełni stosuje się do wszystkich uzgodnień dotyczących monitorowania.

ECB Opinion on debt arrangements for over-indebted individuals in Greece

Opinia EBC w sprawie przepisów regulujących sytuację osób nadmiernie zadłużonych w Grecji

This page-wise arrangement makes updating the FACTS in 22 languages somewhat easier.

Rozwiązanie to stanowi pewne ułatwienie przy aktualizacji FAKTÓW w 22 wersjach językowych.

I think it important to emphasise that this is not a very bureaucratic arrangement.

Uważam, że koniecznie należy podkreślić niezbyt biurokratyczny charakter tego rozwiązania.

Setting up a cooperation arrangement along these lines is the aim behind this initiative.

Celem uzasadniającym przyjęcie tej inicjatywy jest ustanowienie współpracy w tym zakresie.

Every unified regulation in Europe is better than the current patchwork quilt arrangement.

Każde ujednolicone rozporządzenie europejskie jest lepsze, niż obecna mozaika uzgodnień.

That is a vivid illustration that the present arrangements are not working.

Sytuacja ta wyraźnie dowodzi nieskuteczności obowiązujących uzgodnień.

The arrangements apply only in a qualified way to goods vehicles weighing over 3.5 tonnes.

Te ustalenia dotyczą tylko warunkowo pojazdów ciężarowych o masie powyżej 3,5 ton.

A high entropy arrangement is one that there are many arrangements that look that way.

W konfiguracji o wysokiej entropii wiele ułożeń wygląda w ten sposób.
 

Wyniki z forum

"arrangement" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rewolwerowiec, rewolwerowiec, skórzana odzież, gł. bryczesy i kurtka, lub buty zrobione ze skóry jelenia, najczęściej ozdobione frędzlami po bokach. Ubiór pochodzi od Indian Ameryki Płn., zasłona prysznicowa, mydło kąpielowe

Podobne słowa

around · arousal · aroused · arousing · ARP · ARPA · arpeggio · arrack · arraignment · arranged · arrangement · arrangements · arranger · arrant · arras · array · arrays · arrear · arrears · arrect · arrector

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.