EN arrangement
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Prawo

1. ogólne

arrangement (też: accord, agreement, compromise, deal)
It was a successor arrangement.
If this had been a phasing out arrangement, what would have happened, for example, to the ECSC's assets?
Gdyby to było porozumienie w sprawie stopniowej likwidacji pomocy, wówczas co stałoby się, na przykład, z aktywami EWWiS?
No one here and not even the report itself is questioning the fact that this is a phasing out arrangement, Mr Almunia.
Nikt z tu obecnych, ani nawet samo sprawozdanie, nie kwestionuje tego, że to porozumienie w sprawie stopniowej likwidacji pomocy.
arrangement (też: agreement, deal, make-up, makeup)
The euro is not just a technical arrangement: it is perhaps the European Union's most important joint political project.
Euro to nie tylko układ techniczny - to prawdopodobnie najważniejszy wspólny projekt polityczny Unii Europejskiej.
The euro is, and continues to be, the cornerstone of the European Union; it is not only a technical monetary arrangement, it is indeed the core political project of the European Union.
Euro jest i będzie kamieniem węgielnym UE; stanowi bowiem nie tylko techniczny układ walutowy, ale zasadniczy projekt polityczny Unii Europejskiej.
We cannot allow a situation where either the strategic partnership arrangement - or indeed a world trade agreement - has a negative impact on Europe's food security concerns.
Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której porozumienie o partnerstwie strategicznym lub też światowy układ handlowy wywarłyby negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe Europy.
arrangement (też: combination, kit, package, range)
arrangement (też: neatness, order, tidiness, orderliness)
arrangement (też: adjustment, collocation, placing, setting)
arrangement
arrangement (też: collocation, distribution, placement, setup)
There is a single candle flickering in the center; by an arrangement of reflective glasses, it reflects into infinity in all directions.
. ~~~ Poprzez rozmieszczenie szkieł odblaskowych jej światło odbija się w nieskończoność we wszystkich kierunkach.
arrangement (też: blueprint, design, diagram, plan)
arrangement (też: composition, setting, setup)
arrangement
volume_up
aranż {m.}

2. Prawo

arrangement
volume_up
zapewnienie {n.} [prawn.]

Synonimy (angielski) dla "arrangement":

arrangement

Przykłady użycia - "arrangement" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishhire purchase arrangement
EnglishFurthermore, the arrangement will apply to every country in the European Union.
Co więcej, będą one miały zastosowanie w każdym kraju Unii Europejskiej.
EnglishWe have also tightened up the arrangement for the accommodation of ships in distress.
Zaostrzyliśmy również przepisy dotyczące przyjmowania statków zagrożonych.
EnglishI think it important to emphasise that this is not a very bureaucratic arrangement.
Uważam, że koniecznie należy podkreślić niezbyt biurokratyczny charakter tego rozwiązania.
EnglishThis page-wise arrangement makes updating the FACTS in 22 languages somewhat easier.
Rozwiązanie to stanowi pewne ułatwienie przy aktualizacji FAKTÓW w 22 wersjach językowych.
EnglishUntil now, no arrangement has been applied to the Arctic region.
Dotychczas w odniesieniu do regionu arktycznego nie zastosowano żadnych ustaleń.
EnglishA high entropy arrangement is one that there are many arrangements that look that way.
W konfiguracji o wysokiej entropii wiele ułożeń wygląda w ten sposób.
EnglishEvery unified regulation in Europe is better than the current patchwork quilt arrangement.
Każde ujednolicone rozporządzenie europejskie jest lepsze, niż obecna mozaika uzgodnień.
EnglishSetting up a cooperation arrangement along these lines is the aim behind this initiative.
Celem uzasadniającym przyjęcie tej inicjatywy jest ustanowienie współpracy w tym zakresie.
EnglishKeeping the universe very, very smooth at early times is not easy; it's a delicate arrangement.
Utrzymanie równomiernego wszechświata u jego początków nie jest łatwe, to kruchy stan.
EnglishFirstly, the general arrangement that applies to all beneficiary countries.
Po pierwsze, postanowienie ogólne, które odnosi się do wszystkich państw będących beneficjentami.
EnglishBut the spatial arrangement of the images here is actually meaningful.
Ale tu organizacja przestrzenna obrazów ma właściwie znaczenie.
EnglishThe next step is to consider how we can obtain a general arrangement on the visa issue.
Następnym krokiem jest rozważenie tego, w jaki sposób można uzyskać ogólne rozwiązanie w kwestii wiz.
EnglishOn the contrary, we have put together an arrangement that is very easy to implement and roll out.
Wręcz przeciwnie, wypracowaliśmy rozwiązanie, które jest bardzo łatwo wdrożyć i rozszerzyć.
EnglishTherefore, I will respect the arrangement and speak for just one minute.
Dlatego uszanuję warunki i będę mówił tylko przez minutę.
EnglishThe current contractual arrangement with Turkmenistan provides for only a rudimentary bilateral dialogue.
Obecna umowa z Turkmenistanem przewiduje zaledwie podstawową formę dialogu dwustronnego.
EnglishThis, of course, relates in particular to the still very fragile arrangement in connection with the G20.
To oczywiście wiąże się w szczególności z wciąż niepewnymi uzgodnieniami dotyczącymi G20.
EnglishWe should not view the current arrangement as permanent one.
Nie powinniśmy uznawać obecnego uzgodnienia za uzgodnienie trwałe.
EnglishParliament took the view that there is no better arrangement than a complete abolition of the opt-out.
Parlament stał na stanowisku, że nie ma lepszego wyjścia, niż całkowite zniesienie opt-outu.
EnglishOf course, what we want is for this arrangement to be applied correctly and to see it in practice.
Oczywiście chcielibyśmy, by to rozwiązanie zostało prawidłowo wdrożone i zastosowane w praktyce.