Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "arrangement"

 

"arrangement" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-59 z 498

arrangement {rzeczownik}

arrangement {rzecz.} (też: accord, agreement, understanding, deal)

If this had been a phasing out arrangement, what would have happened, for example, to the ECSC's assets?

Gdyby to było porozumienie w sprawie stopniowej likwidacji pomocy, wówczas co stałoby się, na przykład, z aktywami EWWiS?

It was a successor arrangement.

To porozumienie zastępowało traktat.

No one here and not even the report itself is questioning the fact that this is a phasing out arrangement, Mr Almunia.

Panie Komisarzu! Nikt z tu obecnych, ani nawet samo sprawozdanie, nie kwestionuje tego, że to porozumienie w sprawie stopniowej likwidacji pomocy.

That arrangement de facto permits European businesses to be handicapped in relation to their competitors, particularly those from China.

Porozumienie to praktycznie umożliwia osłabienie pozycji przedsiębiorstw europejskich w stosunku do konkurencji z krajów trzecich, szczególnie z Chin.

If the two parties do not reach a satisfactory arrangement, a set of standard principles set out in the Annex to the Directive becomes applicable.

Jeśli nie zostanie wypracowane satysfakcjonujące porozumienie między dwiema stronami, zastosowanie mają zasady standardowe wyrażone w załączniku do dyrektywy.

arrangement {rzecz.} (też: combination, set, kit, ensemble)

zestaw {m.}

arrangement {rzecz.} (też: agreement, pact, system, setup)

układ {m.}

The euro is not just a technical arrangement: it is perhaps the European Union's most important joint political project.

Euro to nie tylko układ techniczny - to prawdopodobnie najważniejszy wspólny projekt polityczny Unii Europejskiej.

We cannot allow a situation where either the strategic partnership arrangement - or indeed a world trade agreement - has a negative impact on Europe's food security concerns.

Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której porozumienie o partnerstwie strategicznym lub też światowy układ handlowy wywarłyby negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe Europy.

The euro is, and continues to be, the cornerstone of the European Union; it is not only a technical monetary arrangement, it is indeed the core political project of the European Union.

Euro jest i będzie kamieniem węgielnym UE; stanowi bowiem nie tylko techniczny układ walutowy, ale zasadniczy projekt polityczny Unii Europejskiej.

These six countries are already developing common licensing arrangements under a voluntary framework.

Grupa tych sześciu państw tworzy już w ramach dobrowolnej współpracy wspólne układy dotyczące zezwoleń.

Some people prefer cosy arrangements and the hot tub of backstage agreements as protection against the harsh world of global competition.

Niektórzy wolą wygodne układy i ciepełko kuluarowych ustaleń chroniące przed brutalnym światem globalnej konkurencji. Panie Komisarzu!

arrangement {rzecz.} (też: neatness, order, orderliness, tidiness)

porządek {m.}

arrangement {rzecz.} (też: adjustment, collocation, setting, setup)

arrangement {rzecz.}

arrangement {rzecz.} (też: distribution, placement, spacing, collocation)

There is a single candle flickering in the center; by an arrangement of reflective glasses, it reflects into infinity in all directions.

Środek przestrzeni rozświetla migocząca świeca. ~~~ Poprzez rozmieszczenie szkieł odblaskowych jej światło odbija się w nieskończoność we wszystkich kierunkach.

arrangement {rzecz.} (też: design, diagram, plan, program)

plan {m.}

Secondly, of course, there was a total confusion about timetables and schedule - as you can imagine - relating to all travel arrangements to other countries.

Po drugie, oczywiście doszło do problemów związanych z rozkładami jazdy i planami - jak łatwo sobie wyobrazić - podróży do innych krajów.

That is a mechanical function which includes disseminating information, providing meeting facilities and supporting the institutions' existing decision-making arrangements.

To jest funkcja automatyczna, która dotyczy rozpowszechniania informacji, zapewniania infrastruktury do spotkań i wsparcia istniejących instytucjonalnych planów podejmowania decyzji.

arrangement {rzecz.} (też: composition, setting, setup)

arrangement {rzecz.} [prawn.]

zapewnienie {n.} [prawn.]

to arrange {czasownik}

to arrange [arranged|arranged] {czas.} (też: to configure, to fine-tune)

ustawić {czas. dk}

to arrange [arranged|arranged] {czas.} (też: to agree)

umówić się (postanowić coś wspólnie) {czas. zwr. dk}

If a dose of Bondenza is missed You should arrange an appointment to get the next injection as soon as possible.

Pominięcie zastosowania zastrzyku leku Bondenza Należy umówić się na wizytę w celu jak najszybszego przyjęcia zastrzyku leku.

to arrange [arranged|arranged] {czas.} (też: to settle, to order, to neaten, to organize)

uporządkować {czas. dk}

And this is what they unloaded for me: I had four yak loads of medical supplies, which are dumped in a tent, and here I am trying to arrange things.

A to wypakowano dla mnie - Na czterech jakach miałem ładunki środków medycznych, które zrzucono do namiotu. ~~~ A tu staram się je uporządkować.

to arrange [arranged|arranged] {czas.} (też: to schedule, to prearrange, to premeditate, to map out)

zaplanować {czas. dk}

to arrange [arranged|arranged] {czas.} (też: to collate)

zestawić {czas. dk}

to arrange [arranged|arranged] {czas.} (też: to align, to break in)

ułożyć {czas. dk}

Arranging them in the right way would lead to economic growth in India and the development of the country, and would improve international stability.

Ułożenie ich w sposób właściwy doprowadzi do wzrostu gospodarczego w Indiach, do rozwoju tego państwa i zwiększy stabilność na świecie.

The adoption of the EU's 2011 budget by Parliament indicates that when dialogue is established between the Commission and the legislative, matters can be arranged for their mutual benefit.

Przyjęcie budżetu na 2011 rok przez Parlament świadczy o tym, że po ustanowieniu dialogu między Komisją a organami prawodawczymi możliwe jest ułożenie spraw z korzyścią dla obu stron.

to arrange [arranged|arranged] {czas.} (też: to fix up, to organize, to organise, to league)

Madam President, last week, I met a man in my local church who was arranging his son's memorial service.

Pani Przewodnicząca! W ubiegłym roku w mojej parafii spotkałam człowieka, który organizował nabożeństwo ku pamięci swego syna.

The challenges faced by this continent are not to do with holding parliamentary sittings or arranging one summit after another.

Wyzwaniom, przed którymi stoi ten kontynent, nie można sprostać poprzez zwoływanie parlamentarnych posiedzeń czy organizowanie jednego szczytu za drugim.

It does not cover scheduled airlines, and more and more people are now arranging their own package holidays by virtue of the fact that they have easy access to the Internet.

Nie uwzględnia także regularnych połączeń lotniczych oraz faktu, że coraz więcej osób samodzielnie organizuje swoje wakacje korzystając z łatwego dostępu do Internetu.

In addition, my region encourages sporting activities by arranging financial awards for the best young sports people. Over 120 young people have received awards so far.

Ponadto mój region promuje aktywność sportową poprzez organizowanie nagród finansowych dla najlepszych młodych sportowców (do tej pory nagrodzono już ponad 120 młodych ludzi).

to arrange [arranged|arranged] {czas.} (też: to contrive, to orchestrate)

aranżować {czas. ndk}

In the end, one has a list with which one then can arrange.

W końcu ma się listę, przy pomocy której można potem aranżować według uznania.

Indeed, arranged marriages are on their way off this braid of human life.

Aranżowane małżeństwa odchodzą do lamusa.

to arrange [arranged|arranged] {czas.} (też: to compose, to write)

skomponować {czas. dk}

to arrange [arranged|arranged] {czas.} (też: to classify)

szeregować {czas. ndk}

to arrange [arranged|arranged] {czas.} (też: to frame, to compose, to indite, to write)

to arrange [arranged|arranged] {czas.} (też: to fix up, to landscape)

to arrange [arranged|arranged] {czas.} (też: to put in order, to tidy, to order, to marshal)

In line with those aims, the Treaty arranges and simplifies both the institutional framework and the legal system of the Union.

I tak zgodnie z tymi celami traktat porządkuje i upraszcza zarówno ramy instytucjonalne, jak i system prawny Unii.

to arrange [arranged|arranged] {czas.} (też: to set up)

nagrać {czas. dk} [pot.]

to arrange [arranged|arranged] {czas.} (też: to set up)

nagrywać [nagrywam|nagrywał] {czas. ndk} [pot.]

to arrange [arranged|arranged] (together) {czas.} (też: to collude, to conspire)

zmawiać się {czas. zwr. ndk}

to arrange [arranged|arranged] (together) {czas.} (też: to collude, to conspire)

zmówić się {czas. zwr. dk}

to arrange [arranged|arranged] {czas.} (też: to dispose, to garrison, to lay out, to post)

rozmieszczać {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "arrangement":

Synonimy (angielski) dla "arrange":

 

Podobne tłumaczenia

"arrangement" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "arrangement" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We have made all the arrangements to enable us to vote the week after next.

Dokonaliśmy wszelkich ustaleń, by umożliwić wam głosowanie za dwa tygodnie.

We have also tightened up the arrangement for the accommodation of ships in distress.

Zaostrzyliśmy również przepisy dotyczące przyjmowania statków zagrożonych.

the transitional arrangements contained in this Title shall not have effect.

uzgodnienia przejściowe zawarte w niniejszym tytule nie wywierają skutku.

I abstained from voting because the language arrangements are still not entirely clear.

Wstrzymałem się od głosu, ponieważ ustalenia językowe wciąż nie są w pełni jasne.

Furthermore, the arrangement will apply to every country in the European Union.

Co więcej, będą one miały zastosowanie w każdym kraju Unii Europejskiej.

One important part of this process is the question of future institutional arrangements.

Ważną częścią tego procesu jest kwestia przyszłych uzgodnień instytucjonalnych.

And what about the outsourcing arrangements which are being established?

A co z ustaleniami dotyczącymi podwykonawców, które właśnie są przygotowywane?

Why is it then that those arrangements cannot be made with other countries?

Dlaczego zatem te rozwiązania nie mogą być zastosowane z innymi krajami?

Mr President, today, the Schengen arrangements are coming under strong pressure.

Panie Przewodniczący! Ustalenia Schengen podlegają dziś ogromnej presji.

I also wonder about the favourable arrangements that still apply to the shipping sector.

Dziwią mnie także korzystne ustalenia nadal mające zastosowanie do sektora żeglugi.

Poland shall cooperate fully with all the arrangements for monitoring.

    Polska w pełni stosuje się do wszystkich uzgodnień dotyczących monitorowania.

ECB Opinion on debt arrangements for over-indebted individuals in Greece

Opinia EBC w sprawie przepisów regulujących sytuację osób nadmiernie zadłużonych w Grecji

This page-wise arrangement makes updating the FACTS in 22 languages somewhat easier.

Rozwiązanie to stanowi pewne ułatwienie przy aktualizacji FAKTÓW w 22 wersjach językowych.

I think it important to emphasise that this is not a very bureaucratic arrangement.

Uważam, że koniecznie należy podkreślić niezbyt biurokratyczny charakter tego rozwiązania.

Setting up a cooperation arrangement along these lines is the aim behind this initiative.

Celem uzasadniającym przyjęcie tej inicjatywy jest ustanowienie współpracy w tym zakresie.

Every unified regulation in Europe is better than the current patchwork quilt arrangement.

Każde ujednolicone rozporządzenie europejskie jest lepsze, niż obecna mozaika uzgodnień.

That is a vivid illustration that the present arrangements are not working.

Sytuacja ta wyraźnie dowodzi nieskuteczności obowiązujących uzgodnień.

The arrangements apply only in a qualified way to goods vehicles weighing over 3.5 tonnes.

Te ustalenia dotyczą tylko warunkowo pojazdów ciężarowych o masie powyżej 3,5 ton.

A high entropy arrangement is one that there are many arrangements that look that way.

W konfiguracji o wysokiej entropii wiele ułożeń wygląda w ten sposób.

Securities settlement systems and financial collateral arrangements (

Transakcje na papierach wartościowych i uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń finansowych (
 

Wyniki z forum

"arrangement" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

arousal · aroused · arousing · ARP · ARPA · arpeggio · arquebus · arrack · arraignment · arranged · arrangement · arrangements · arranger · arrant · arras · array · arrays · arrear · arrears · arrect · arrector

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.