Search for the most beautiful word
designate
bassist

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "April"

 

"April" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 470

April {rzeczownik}

April {rzecz.} (też: Apr)

kwiecień {m.}

Can you believe that this is April 2010 and we are talking about the 2008 accounts?

Jest kwiecień 2010 roku, a my rozmawiamy o sprawozdaniu za rok 2008!

A further meeting is planned in April 2011 to conclude the work.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na kwiecień 2011 roku, by zakończyć prace.

But April isn't a particularly massive month for video games.

Kwiecień nie jest specjalnie masywnym miesiącem dla gier wideo.

April in Kabul is beautiful, full of roses, full of flowers.

Kwiecień w Kabulu jest piękny, pełen róż, pełen kwiatów.

It was April, I remember, a very beautiful day.

Pamiętam... Był kwiecień, bardzo piękny dzień.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "April":

 

Podobne tłumaczenia

"April" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "April" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

- (PL) Madam President, we discussed the situation in Zimbabwe on 24 April 2008.

Pani Przewodnicząca! Sytuacją w Zimbabwe zajmowaliśmy się 24 kwietnia tego roku.

We correctly rectified this in the negotiations and in the trialogue of 2 April.

Wyjaśniliśmy to stosownie w negocjacjach i w rozmowach trójstronnych 2 kwietnia.

I would like to thank the Commissioner for the recommendation adopted on 3 April.

Chciałbym podziękować panu komisarzowi za zalecenie przyjęte w dniu 3 kwietnia.

I got a little confused there, Mr Campbell Bannerman, with the April Fool thing.

Jestem nieco zdezorientowany, Panie Pośle Campbell Bannerman, co do prima aprilis.

The vote on this motion for a resolution will take place on Thursday 23 April 2009.

Głosowanie na projektem rezolucji odbędzie się w czwartek, 23 kwietnia 2009 r.

What happened on 8 April is deplorable and has, and had, my strongest condemnation.

Wydarzenia z 8 kwietnia są godne ubolewania i zdecydowanie je potępiłam i potępiam.

That is why we have condemned the violence from the beginning of last April.

Dlatego też od początku kwietnia potępiamy akty przemocy, do których dochodzi.

I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 22 April 2010.

Ogłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej 22 kwietnia 2010 r.

The vote on the report by Mrs Lucas will take place on Wednesday 22 April 2009.

Głosowanie nad sprawozdaniem pani poseł Lucas odbędzie się w środę, 22 kwietnia 2009.

This unprecedented meeting will take place in Washington DC on 20 and 21 April.

To bezprecedensowe posiedzenie odbędzie się w Waszyngtonie w dniach 20 i 21 kwietnia.

We pay for it on April 15th, and we can't even calculate the cost of this involvement.

Płacimy za nie podatkami i nawet nie możemy wyliczyć kosztów tego zaangażowania.

Then came 23 April, when an action mechanism was adopted regarding Greece.

Następnie, 23 kwietnia, przyjęto mechanizm działań w odniesieniu do Grecji.

The amending budget was submitted by the European Commission on 14 April 2008.

Budżet korygujący został przedstawiony przez Komisję Europejską 14 kwietnia 2008 roku.

On 24 April of this year, the European Parliament repeated this request.

W dniu 24 kwietnia bieżącego roku Parlament Europejski ponowił swą prośbę.

This was clearly stated in the TEC framework agreement of 30 April 2007.

Stwierdzono to wyraźnie w umowie ramowej dotyczącej TEC z 30 kwietnia 2007 r.

The Commission will produce a new proposal for the MID by the end of April 2011.

Komisja przygotuje nowy wniosek dotyczący dyrektywy ramowej do końca kwietnia 2011 roku.

Specifically I point to the EU-Israel action plan, which is due to expire in April 2008.

W szczególności mam na myśli plan UE-Izrael, który ma wygasnąć w kwietniu 2008.

All the Member States have to submit their austerity plans up to April.

Do kwietnia wszystkie państwa członkowskie muszą przedstawić swoje plany oszczędnościowe.

Here is a world-renowned artist, arrested on 3 April for no apparent reason.

Oto światowej klasy artysta, który 3 kwietnia zostaje aresztowany, w zasadzie bez powodu.

They will continue to engage on the next mission in April and on subsequent occasions.

Będą oni nadal angażować się w kolejną misję w kwietniu, a także przy kolejnych okazjach.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

apps · appurtenance · appurtenances · appurtenant · Apr · après · après-ski · apricot · apricot-tree · apricots · april · April-fool-day · apron · aproned · aprons · apropos · Aps · apse · apsides · apsis · apt

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.