Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "approach"

 

"approach" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-98 z 1626

approach {rzeczownik}

approach {rzecz.} (też: attempt, attitude, climb, line)

In my view, the Commission has been somewhat cautious in taking up this approach.

Moim zdaniem Komisja działała dość ostrożnie, decydując się na takie podejście.

We should support a grass-roots approach, which should be flexible and integrated.

Należy wspierać podejście oddolne, które powinno być elastyczne i zintegrowane.

We would like to see a similar approach from the Member States and the Commission.

Chcielibyśmy widzieć podobne podejście ze strony państw członkowskich i Komisji.

Consequently, the European Commission has adopted a pragmatic policy approach.

W związku z tym Komisja Europejska przyjęła pragmatyczne podejście do polityki.

That is why I believe that we should adopt the approach that I have proposed.

Oto dlaczego moim zdaniem powinniśmy przyjąć podejście, które zaproponowałem.

approach {rzecz.} (też: access to)

dojazd {m.}

Secondly, good progress can be reported on access route approaches on either side.

Po drugie, jeżeli chodzi o drogi dojazdowe po obu stronach tunelu, to można mówić o postępach.

It's a very simple sign, it says, "road" and "road approaching."

To jest bardzo prosty znak, oznacza „Drogę” i „Drogę dojazdową”.

approach {rzecz.} (też: drive, avenue of approach, ramp, driveway)

podjazd {m.}

approach {rzecz.} (też: zoom, closer acquaintance, rapprochement, close-up)

The focus was on stage work: I had worked with other applied drama specialists to devise a series of stage exercises to enable students to approach a language playfully.

W centrum znajdowała się praca sceniczna: Wraz z innymi pedagogami teatralnymi opracowałam kanon ćwiczeń scenicznych, umożliwiających grającym zbliżenie się do języka.

approach {rzecz.} (też: arrival, coming, advent, onset)

approach {rzecz.} (też: access, accession)

dojście {n.}

approach {rzecz.} (też: access road)

approach {rzecz.} (też: approximation)

approach {rzecz.} (też: access)

dostęp {m.}

Nevertheless, some good approaches for improving access to documents do appear in the report, which is why I also voted for it.

Jednak w sprawozdaniu pojawiają się pewne dobre sposoby poprawy dostępu do dokumentów i dlatego ja również za nim zagłosowałem.

(RO) The strategy being proposed marks a step forward in terms of how to approach future agreements in this area.

(RO) Proponowana strategia oznacza krok naprzód, jeśli chodzi o sposób podejścia do przyszłych umów w tym obszarze.

I believe that the approach taken to this report is a model for the parliamentary work in this House.

Uważam, że sposób podejścia zaprezentowany w omawianym sprawozdaniu to modelowy przykład prac parlamentarnych w tej Izbie.

What if the Commission was to think about adopting different approaches?

Czy mogłaby rozważyć przyjęcie innych sposobów podejścia?

approach (to make approaches to sb) {rzecz.} (też: offer, proposal, bid, suggestion)

oferta {f.}

Unfortunately, this revolutionary approach was replaced by a much more modest one: an offer to introduce long-term simplified visa procedures on a case-by-case basis.

Niestety, ale to rewolucyjne rozwiązanie zastąpiono o wiele skromniejszą ofertą: wprowadzeniem na odrębnych zasadach długoterminowych uproszczonych procedur wizowych.

approach (to make approaches to sb) {rzecz.} (też: stimulus, incentive, boost, prompting)

zachęta {f.}

approach {rzecz.} [lotn.] (też: approach path)

droga zbliżania {f.} [lotn.]

approach {rzecz.} (też: manner, way, device, mode)

sposób {m.}

In relation to this, we have to ask how to approach the new strategy.

W związku z czym pojawia się pytanie, w jaki sposób podejść do nowej strategii.

New tools therefore have to be invented; this is how you must approach the mandate.

Należy więc wymyślić nowe narzędzia; w ten właśnie sposób musi pan podejść do tego mandatu.

This is the right approach to achieving a simpler and leaner Europe.

To właściwy sposób na budowanie prostszej i mniej zbiurokratyzowanej Europy.

The horizontal approach is the only real way of guaranteeing equal treatment for all.

Horyzontalne podejście to jedyny realny sposób zagwarantowania wszystkim równego tratowania.

That is why this programme needs a methodical, concerted and progressive approach.

Z tego względu do programu należy podejść metodycznie, w sposób skoordynowany i progresywny.

to approach {czasownik}

podejść (do kogoś/czegoś) {czas. dk}

We really must approach this issue dynamically and with a sense of perspective.

Naprawdę musimy podejść do tego problemu dynamicznie i perspektywicznie.

In relation to this, we have to ask how to approach the new strategy.

W związku z czym pojawia się pytanie, w jaki sposób podejść do nowej strategii.

New tools therefore have to be invented; this is how you must approach the mandate.

Należy więc wymyślić nowe narzędzia; w ten właśnie sposób musi pan podejść do tego mandatu.

That is why this programme needs a methodical, concerted and progressive approach.

Z tego względu do programu należy podejść metodycznie, w sposób skoordynowany i progresywny.

We should approach the conference with optimism but also realism.

Musimy podejść do tej konferencji w sposób optymistyczny, ale i realistyczny.
podchodzić (do kogoś/czegoś) {czas. ndk}

We cannot approach the Roma strategy solely from a cultural perspective.

Nie możemy podchodzić do strategii na rzecz Romów wyłącznie z perspektywy kulturowej.

to approach sth with trepidation

podchodzić do czegoś jak pies do jeża

In order to be able to find solutions, we have to use the same approach in the future.

Aby znaleźć rozwiązania, musimy w przyszłości podchodzić do niej z tej właśnie perspektywy.

The problem of ageing is one which we all share; and we should approach this with some dignity.

Problem starzenia jest wspólny dla na wszystkich i powinniśmy do niego podchodzić z powagą.

In my opinion, this is how we should approach the issue of standardising electric vehicles.

Moim zdaniem, tak właśnie powinniśmy podchodzić do zagadnienia normalizacji pojazdów elektrycznych.
zbliżać się [zbliżam się|zbliżał się] (do kogoś/czegoś) {czas. zwr. ndk}

They're really approaching, in many cases surpassing, the ability of the human mind.

Naprawdę zbliżają się, w wielu przypadkach je przekraczając, do możliwości ludzkiego umysłu.

We often find ourselves approaching this in terms of structures.

Częstokroć stwierdzamy, że strukturalnie zbliżamy się do tego.

But careful now -- we are approaching the First World War.

Ale uwaga teraz, zbliżamy się do pierwszej wojny światowej.

Nobody really thinks that the army of South Ossetia was bombing Gori and approaching Tbilisi.

Nikt tak naprawdę nie pomyśli, że armia Południowej Osetii bombardowała Gori i zbliżała się do Tbilisi.

Today, food prices are approaching those of 2008.

30 krajach na świecie. Teraz ceny żywności zbliżają się do tych z 2008 roku.
zbliżyć się (do kogoś/czegoś) {czas. zwr. dk}

Retirement age must be raised in stages throughout Europe, and it must approach the 70 years of age threshold.

Wiek emerytalny należy podnosić stopniowo w całej Europie i musi on zbliżyć się do granicy 70 lat.

One has to recognise the specificity of the region within the Eastern Partnership and approach that specificity as such.

Trzeba uznać specyfikę regionu w partnerstwie wschodnim i zbliżyć się do niej.

Here's another technology that's approaching a critical price.

Oto kolejna technologia, która zbliża się do punktu ceny krytycznej.

Mr President, we are fast approaching the crucial Copenhagen Summit and there is little time left.

Panie przewodniczący! Kluczowy szczyt w Kopenhadze zbliża się szybko i zostało nam niewiele czasu.

The slope of the epidemic curve is approaching now, in November.

Zbliża się nachylenie krzywej epidemii, teraz, w listopadzie.

to approach [approached|approached] {czas.} (też: to head toward, to tend toward)

We must continue to assist Member States to work towards common goals and shared approaches.

Musimy nadal wspierać państwa członkowskie w pracy zmierzającej do realizacji wspólnych celów i wypracowania wspólnych rozwiązań.

to approach [approached|approached] (sb/sth) {czas.} (też: to come up to)

dostąpić (do kogoś/czegoś) {czas. dk} [wzn.]

to approach [approached|approached] {czas.} (też: to arrive, to come round, to come around, to come near)

nadejść {czas. dk}

to approach [approached|approached] {czas.} (też: to arrive, to come near)

nadciągnąć {czas. dk}
przybliżać się (do) {czas. zwr. ndk}

to approach [approached|approached] (by vehicle) {czas.} (też: to arrive, to come, to come up)

nadjechać {czas. dk}

to approach [approached|approached] {czas.} (też: to arrive, to impend, to come near)

to approach [approached|approached] {czas.} (też: to drive up, to come, to drive up to, to draw in)

podjechać {czas. dk}

to approach [approached|approached] {czas.} (też: to come round, to come around, to come near)

The moment of truth is also approaching for the European institutions.

Dla instytucji europejskich nadchodzi również godzina próby.

It is expected that the approaching G20 Summit will place a predominant emphasis on the Copenhagen climate talks.

Oczekuje się, że nadchodzący szczyt G-20 położy główny nacisk na rozmowy o sprawach klimatycznych w Kopenhadze.

India is approaching.

Indie nadchodzą.

to approach [approached|approached] {czas.} (też: to arrive, to come, to come up)

nadjeżdżać {czas. ndk}

You see the sunbeams coming from the ventilation ducts and the train approaching.

Słońce wpada przez kanały wentylacyjne, nadjeżdża pociąg.

Should we not already be putting an obligation on producers to develop systems which warn that a vehicle is approaching and to install them as standard?

Czy już dziś nie należałoby zobowiązać producentów do opracowania i fabrycznego montowania systemów ostrzegania o nadjeżdżającym pojeździe?

to approach [approached|approached] (sb/sth) {czas.} (też: to come up to)

dostępować [dostępuję|dostępował] (do kogoś/czegoś) {czas. ndk} [wzn.]

to approach [approached|approached] (sb/sth about sth) {czas.}

zwracać się (do kogoś/czegoś) {czas. zwr.}

Citizens can participate in the democratic life of the Union and approach the Commission directly.

Obywatele mogą uczestniczyć w życiu demokratycznym UE i zwracać się bezpośrednio do Komisji.

It's the experiencing self that the doctor approaches -- you know, when the doctor asks, "Does it hurt now when I touch you here?"

Do tej jaźni zwraca się lekarz pytając: Do tej jaźni zwraca się lekarz pytając: "Boli, kiedy tu dotykam?"

Political groups have advisers and are approached by different interests, and finally it is for political decision-makers to take one stand or another.

Grupy polityczne mają doradców i zwracają się do nich przedstawiciele różnych interesów, a ostatecznie do decydentów politycznych należy zajęcie takiego czy innego stoiska.

People have approached me many times with a request for information about where they can gain access to documents or lodge a complaint, because they do not know to whom to turn.

Wielokrotnie zwracają się do mnie z prośbą o informację, gdzie uzyskać dostęp do dokumentów, czy złożyć skargę, bo nie wiedzą, do kogo się zwrócić.

to approach [approached|approached] (sb/sth about sth) {czas.}

zwrócić się (do kogoś/czegoś) {czas. zwr. dk}

I would like to ask Parliament to endorse the Commission's approach as reflected in its proposal.

Chciałbym zwrócić się do Parlamentu, aby poparł podejście Komisji przyjęte w tym wniosku.

That is why an approach must be made to China if we want to see any change in the situation in Burma.

Oto dlaczego należy zwrócić się do Chin, jeśli chcemy jakichkolwiek zmian sytuacji w Birmie.

I therefore really must ask for a long-term approach here.

Dlatego naprawdę muszę zwrócić się w tej sprawie o podejście długookresowe.

Are you going to try to target interested groups, or is it simply a blanket approach?

Czy zamierzacie zwrócić się do konkretnych zainteresowanych grup, czy będzie to po prostu podejście ogólne?

Once they had decided to separate, spouses could only approach a court in their country of residence.

Po podjęciu decyzji o separacji małżonkowie mogli zwrócić się wyłącznie do sądu w ich państwie zamieszkania.

to approach [approached|approached] {czas.} (też: to draw in, to ride up)

podjeżdżać {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "approach":

 

Podobne tłumaczenia

"approach" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "approach" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Today, we are debating the next reform, the new approach of the CAP after 2013.

Dziś debatujemy nad kolejną reformą dotyczącą nowego kierunku WPR po 2013 roku.

The report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.

Sprawozdanie zawiera odpowiedzi na ważne pytania powstałe podczas wdrażania WPR.

We want to do the same thing with other countries as and when they approach us.

Chcemy postępować tak samo w stosunku do innych krajów, które się do nas zgłoszą.

We need a coordinated approach against the exploitation and pollution of our seas.

Potrzebujemy skoordynowanego podejścia wobec ich eksploatacji i zanieczyszczania.

What will happen if we do not follow this approach, which I wholeheartedly support?

Co się wydarzy, jeśli nie przyjmiemy tego podejścia, które z całego serca popieram?

That is why it is necessary to propose a complex approach to their solution.

Do tego konieczne jest zaproponowanie kompleksowego podejścia do ich rozwiązania.

Axis 2: instituting a global and integrated approach to control and inspection.

Oś 2: wprowadzenie globalnego i zintegrowanego podejścia do kontroli oraz inspekcji.

Of course farming needs to take a positive approach to environmental issues.

Oczywiście rolnictwo powinno pozytywnie odnosić się do tematyki ochrony środowiska.

What we have do is endeavour to maximise a common approach by Member States.

Nasze zadanie polega na maksymalizacji wspólnego podejścia państw członkowskich.

They regard this as the kind of approach to international affairs which they prefer.

Uważają, że to jest ten rodzaj podejścia do spraw międzynarodowych, które preferują.

The essence of the social-democrat approach is the construction of a social Europe.

Podstawą podejścia socjaldemokratycznego jest zbudowanie społecznej Europy.

That debate was particularly lively, notably on the topic of the integrated approach.

Debata ta była szczególnie ożywiona, a zwłaszcza w temacie zintegrowanego podejścia.

Let me just make some general points about the approach on this deal first.

Chciałabym najpierw zgłosić jedynie kilka uwag w sprawie podejścia do tej umowy.

Objectives, strategy, method, financing - it all requires a totally new approach.

Cele, strategia, metoda, finansowanie - to wszystko wymaga zupełnie nowego podejścia.

For this, we need new approaches and, therefore, you are on the right path.

W tym celu potrzebujemy nowego podejścia, a zatem jest pan na właściwej ścieżce.

However, unfortunately, that approach is still unfeasible at this stage...

A jednak zastosowanie takiego podejścia jest, niestety, niewykonalne na tym etapie...

However, we are concerned about the hasty approach concerning collective redress.

Jednakże jesteśmy zaniepokojeni pochopnością decyzji w sprawie zbiorowych odszkodowań.

The Council has followed the approach adopted by the Legal Affairs Committee here.

Rada zgodziła się z koncepcją przyjętą w tej sprawie przez Komisję Prawną.

I would like to invite you to share this approach because we do not have a better one.

Jako że nie znamy lepszego podejścia, chciałbym zachęcić państwa, by je przyjęli.

The European Parliament urges the Commission to take a top-down approach.

Parlament Europejski nakłania Komisję Europejską do przyjęcia odgórnego podejścia.
 

Wyniki z forum

"approach" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.