Search for the most beautiful word
stereoscopic
changing bag

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "approach"

 

"approach" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-95 z 1886

approach {rzeczownik}

approach {rzecz.} (też: attempt, attitude, climb)

For the sake of consistency, this same approach has been applied for this vote.

Gwoli zachowania spójności takie samo podejście przyjęliśmy podczas głosowania.

These factors highlight the fact that a different approach is an absolute must.

Czynniki te podkreślają tylko, że bezwzględnie konieczne jest odmienne podejście.

With nothing working against each other, an integrated approach can really help.

Przy braku sprzecznych interesów podejście zintegrowane może tu naprawdę pomóc.

I have a studio in London that has a particular approach to designing buildings.

Mam pracownię w Londynie które ma szczególne podejście do projektowania budynków.

The LIBE Committee took a very constructive and practical approach in its work.

Komisja LIBE przyjęła w swojej pracy bardzo konstruktywne i praktyczne podejście.

approach {rzecz.} (też: access to)

dojazd {m.}

It's a very simple sign, it says, "road" and "road approaching."

To jest bardzo prosty znak, oznacza „Drogę” i „Drogę dojazdową”.

approach {rzecz.} (też: drive, avenue of approach, ramp, driveway)

podjazd {m.}

approach {rzecz.} (też: zoom, closer acquaintance, rapprochement, close-up)

The focus was on stage work: I had worked with other applied drama specialists to devise a series of stage exercises to enable students to approach a language playfully.

W centrum znajdowała się praca sceniczna: Wraz z innymi pedagogami teatralnymi opracowałam kanon ćwiczeń scenicznych, umożliwiających grającym zbliżenie się do języka.

approach {rzecz.} (też: arrival, coming, advent, onset)

approach (to make approaches to sb) {rzecz.} (też: offer, proposal, bid)

oferta {f.}

The report supports the Council's double-track approach to the nuclear issue: sanctions on the one hand, but an offer of dialogue on the other.

Autor sprawozdania popiera dwutorowe podejście do kwestii programu jądrowego, które przyjęła Rada: sankcje z jednej strony, lecz oferta dialogu z drugiej.

Unfortunately, this revolutionary approach was replaced by a much more modest one: an offer to introduce long-term simplified visa procedures on a case-by-case basis.

Niestety, ale to rewolucyjne rozwiązanie zastąpiono o wiele skromniejszą ofertą: wprowadzeniem na odrębnych zasadach długoterminowych uproszczonych procedur wizowych.

(RO) The strategy being proposed marks a step forward in terms of how to approach future agreements in this area.

(RO) Proponowana strategia oznacza krok naprzód, jeśli chodzi o sposób podejścia do przyszłych umów w tym obszarze.

I believe that the approach taken to this report is a model for the parliamentary work in this House.

Uważam, że sposób podejścia zaprezentowany w omawianym sprawozdaniu to modelowy przykład prac parlamentarnych w tej Izbie.

approach {rzecz.} (też: access, accession)

dojście {n.}

approach {rzecz.} (też: access)

dostęp {m.}

It does pose the moral question, though, of whether this approach allows political and other refugees access to the asylum procedure.

Pojawia się jednak pytanie natury moralnej, czy takie podejście zapewnia uchodźcom politycznym i innym dostęp do procedur udzielania azylu.

approach {rzecz.} (też: approximation)

approach {rzecz.} [lotn.] (też: approach path)

droga zbliżania {f.} [lotn.]

approach (to make approaches to sb) {rzecz.} (też: stimulus, incentive, boost, prompting)

zachęta {f.}

approach {rzecz.} (też: access road)

to approach {czasownik}

to approach [approached|approached] (sb/sth) {czas.} (też: to walk over)

podejść (do kogoś/czegoś) {czas.}

Let us approach the debate with honesty, because this matter is too important.

Musimy podejść do tej debaty w sposób uczciwy, ponieważ ta sprawa jest zbyt ważna.

I think that we should be very open in the way that we approach this issue.

Sądzę, że powinniśmy podejść do tego zagadnienia w sposób bardzo otwarty.

We really must approach this issue dynamically and with a sense of perspective.

Naprawdę musimy podejść do tego problemu dynamicznie i perspektywicznie.

In relation to this, we have to ask how to approach the new strategy.

W związku z czym pojawia się pytanie, w jaki sposób podejść do nowej strategii.

New tools therefore have to be invented; this is how you must approach the mandate.

Należy więc wymyślić nowe narzędzia; w ten właśnie sposób musi pan podejść do tego mandatu.

to approach [approached|approached] (sb/sth) {czas.} (też: to walk over)

podchodzić (do kogoś/czegoś) {czas.}

We should approach such matters in a more balanced and dispassionate way.

Do takich spraw powinniśmy podchodzić w sposób bardziej zrównoważony i obiektywny.

We cannot approach the Roma strategy solely from a cultural perspective.

Nie możemy podchodzić do strategii na rzecz Romów wyłącznie z perspektywy kulturowej.

to approach sth with trepidation

podchodzić do czegoś jak pies do jeża

In order to be able to find solutions, we have to use the same approach in the future.

Aby znaleźć rozwiązania, musimy w przyszłości podchodzić do niej z tej właśnie perspektywy.

The problem of ageing is one which we all share; and we should approach this with some dignity.

Problem starzenia jest wspólny dla na wszystkich i powinniśmy do niego podchodzić z powagą.
zbliżyć się (do kogoś/czegoś) {czas. zwr.}

The symbols are one approach, helping them to feel closer to the European Union.

Symbole to jeden ze sposobów pomagających im zbliżyć się do Unii Europejskiej.

Retirement age must be raised in stages throughout Europe, and it must approach the 70 years of age threshold.

Wiek emerytalny należy podnosić stopniowo w całej Europie i musi on zbliżyć się do granicy 70 lat.

One has to recognise the specificity of the region within the Eastern Partnership and approach that specificity as such.

Trzeba uznać specyfikę regionu w partnerstwie wschodnim i zbliżyć się do niej.

Here's another technology that's approaching a critical price.

Oto kolejna technologia, która zbliża się do punktu ceny krytycznej.

The slope of the epidemic curve is approaching now, in November.

Zbliża się nachylenie krzywej epidemii, teraz, w listopadzie.
zbliżać się [zbliżam się|zbliżał się] (do kogoś/czegoś) {czas. zwr.}

They're really approaching, in many cases surpassing, the ability of the human mind.

Naprawdę zbliżają się, w wielu przypadkach je przekraczając, do możliwości ludzkiego umysłu.

But careful now -- we are approaching the First World War.

Ale uwaga teraz, zbliżamy się do pierwszej wojny światowej.

As I was approaching my late 40s, when I would wake up in the morning my first six thoughts would all be negative.

Kiedy zbliżałam się do pięćdziesiątki, tuż po przebudzeniu dopadały mnie czarne myśli.

And then finally, DVDs are approaching free.

I ostatecznie, DVD zbliżają się do bycia darmowymi.

We're now approaching essentially a thousand-dollar genome -- probably next year to two years, probably a hundred-dollar genome.

Teraz zbliżamy się do ceny tysiąca dolarów. ~~~ Prawdopodobnie za rok czy dwa będzie to sto dolarów.

to approach [approached|approached] {czas.} (też: to head toward, to tend toward)

zmierzać {czas.}

We will get there by this gradual, progressive approach.

Będziemy tam zmierzać stopniowo, stosując etapowe podejście.

A market economy which tries to move towards a laisser faire - laisser passer approach is not what we need in Europe.

Europa nie potrzebuje gospodarki rynkowej, która próbuje zmierzać ku podejściu laisser faire - laisser passer.

As for the rest of the report, the general approach appears to be going in the right direction, and I will support the rapporteur's excellent work.

Jeśli chodzi o pozostałą część sprawozdania, ogólnie wydaje się ona zmierzać we właściwym kierunku, dlatego poprę ten doskonały dokument sprawozdawcy.

We do need to move towards this global approach, towards partnership agreements, because we will not succeed in solving the problems unilaterally.

Naprawdę musimy zmierzać w kierunku podejścia globalnego, w kierunku umów partnerskich, ponieważ nie uda nam się rozwiązać tych problemów jednostronnie.

to approach [approached|approached] {czas.} (też: to arrive, to come round, to come around)

nadejść {czas.}

to approach [approached|approached] (sb/sth) {czas.} (też: to come up to)

dostąpić (do kogoś/czegoś) {czas.} [wzn.]

to approach [approached|approached] {czas.} (też: to come round, to come around)

India is approaching.

Indie nadchodzą.

to approach [approached|approached] {czas.} (też: to drive up, to come, to drive up to, to draw in)

podjechać {czas.}

to approach [approached|approached] {czas.} (też: to arrive)

nadciągnąć {czas.}

to approach [approached|approached] {czas.} (też: to arrive, to impend)

to approach [approached|approached] (by vehicle) {czas.} (też: to arrive, to come, to come up)

nadjechać {czas.}

to approach [approached|approached] {czas.} (też: to arrive, to come, to come up)

nadjeżdżać {czas.}

You see the sunbeams coming from the ventilation ducts and the train approaching.

Słońce wpada przez kanały wentylacyjne, nadjeżdża pociąg.

to approach [approached|approached] (sb/sth) {czas.} (też: to come up to)

dostępować [dostępuję|dostępował] (do kogoś/czegoś) {czas.} [wzn.]

to approach [approached|approached] (sb/sth about sth) {czas.}

zwracać się (do kogoś/czegoś) {czas. zwr.}

Citizens can participate in the democratic life of the Union and approach the Commission directly.

Obywatele mogą uczestniczyć w życiu demokratycznym UE i zwracać się bezpośrednio do Komisji.

It's the experiencing self that the doctor approaches -- you know, when the doctor asks, "Does it hurt now when I touch you here?"

Do tej jaźni zwraca się lekarz pytając: Do tej jaźni zwraca się lekarz pytając: "Boli, kiedy tu dotykam?"

to approach [approached|approached] (sb/sth about sth) {czas.}

zwrócić się (do kogoś/czegoś) {czas. zwr.}

I would like to ask Parliament to endorse the Commission's approach as reflected in its proposal.

Chciałbym zwrócić się do Parlamentu, aby poparł podejście Komisji przyjęte w tym wniosku.

That is why an approach must be made to China if we want to see any change in the situation in Burma.

Oto dlaczego należy zwrócić się do Chin, jeśli chcemy jakichkolwiek zmian sytuacji w Birmie.

I therefore really must ask for a long-term approach here.

Dlatego naprawdę muszę zwrócić się w tej sprawie o podejście długookresowe.

Are you going to try to target interested groups, or is it simply a blanket approach?

Czy zamierzacie zwrócić się do konkretnych zainteresowanych grup, czy będzie to po prostu podejście ogólne?

Once they had decided to separate, spouses could only approach a court in their country of residence.

Po podjęciu decyzji o separacji małżonkowie mogli zwrócić się wyłącznie do sądu w ich państwie zamieszkania.

to approach [approached|approached] {czas.} (też: to draw in, to ride up)

podjeżdżać {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "approach":

 

Podobne tłumaczenia

"approach" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "approach" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Today, we are debating the next reform, the new approach of the CAP after 2013.

Dziś debatujemy nad kolejną reformą dotyczącą nowego kierunku WPR po 2013 roku.

We want to do the same thing with other countries as and when they approach us.

Chcemy postępować tak samo w stosunku do innych krajów, które się do nas zgłoszą.

Here, we need commitment and a meticulous approach from the relevant authorities.

Potrzeba nam w tym zakresie skrupulatnego podejścia ze strony odpowiednich władz.

The report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.

Sprawozdanie zawiera odpowiedzi na ważne pytania powstałe podczas wdrażania WPR.

(RO) I also want to congratulate the Commissioner for the integrated approach.

(RO) Chciałabym także pogratulować panu komisarzowi jego zintegrowanego podejścia.

I voted in favour of the report by Mr Belder on the EU's approach towards Iran.

Głosowałam za sprawozdaniem posła Beldera dotyczącym podejścia UE wobec Iranu.

This good path serves to strengthen a community rather than a government approach.

To dobry kierunek służący wzmocnieniu podejścia wspólnotowego, a nie rządowego.

We need a coordinated approach against the exploitation and pollution of our seas.

Potrzebujemy skoordynowanego podejścia wobec ich eksploatacji i zanieczyszczania.

Given the early hour, let us take a serious approach this morning, Mrs Harms.

Pani Poseł Harms! Ze względu na wczesne godziny, podejdźmy do sprawy poważnie.

Now the Member States are shying away from this, which is the wrong approach.

Teraz państwa członkowskie wzbraniają się przed tym, co jest podejściem błędnym.

However, I want to point to two cases which require a somewhat different approach.

Chcę jednak wskazać na dwa przypadki, które wymagają trochę innego podejścia.

Here, the approach must be with respect for UN Security Council resolution 1244/99.

W tym należy koniecznie przestrzegać rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/99.

What will happen if we do not follow this approach, which I wholeheartedly support?

Co się wydarzy, jeśli nie przyjmiemy tego podejścia, które z całego serca popieram?

Of course farming needs to take a positive approach to environmental issues.

Oczywiście rolnictwo powinno pozytywnie odnosić się do tematyki ochrony środowiska.

That is why it is necessary to propose a complex approach to their solution.

Do tego konieczne jest zaproponowanie kompleksowego podejścia do ich rozwiązania.

What we have do is endeavour to maximise a common approach by Member States.

Nasze zadanie polega na maksymalizacji wspólnego podejścia państw członkowskich.

Axis 2: instituting a global and integrated approach to control and inspection.

Oś 2: wprowadzenie globalnego i zintegrowanego podejścia do kontroli oraz inspekcji.

There is nothing new in what is now fashionably called 'the comprehensive approach'.

To, co teraz modnie nazywa się "kompleksowym podejściem”, nie jest niczym nowym.

They regard this as the kind of approach to international affairs which they prefer.

Uważają, że to jest ten rodzaj podejścia do spraw międzynarodowych, które preferują.

If you were using Approach #1, you would need to add up each goal total manually.

W przypadku sposobu 1. ~~~ wszystkie wartości celów trzeba dodawać ręcznie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.