EN approach
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Lotnictwo

1. ogólne

approach (też: attempt, attitude, climb, line)
In other words, it is a joined-up approach and it is a comprehensive approach.
Innymi słowy o wspólne podejście, kompleksowe podejście.
The bilateral approach must be accompanied by a regional approach.
Dwustronnemu podejściu musi towarzyszyć podejście regionalne.
This is a reductionist, unsystematic and unsustainable approach.
Jest to podejście oparte na koncepcji ograniczeń, nieusystematyzowane i nietrwałe.
approach (też: access to)
It's a very simple sign, it says, "road" and "road approaching."
To jest bardzo prosty znak, oznacza „Drogę” i „Drogę dojazdową”.
Secondly, good progress can be reported on access route approaches on either side.
Po drugie, jeżeli chodzi o drogi dojazdowe po obu stronach tunelu, to można mówić o postępach.
approach (też: advent, arrival, onset, coming)
And when the tides of waste matter come in it sounds as if a whole storm is approaching you.
Przypływ ścieków brzmi jak nadejście burzy. Przypływ ścieków brzmi jak nadejście burzy.
approach (też: drive, driveway, ramp, avenue of approach)
approach (też: close-up, compromise, rapprochement, zoom)
The focus was on stage work: I had worked with other applied drama specialists to devise a series of stage exercises to enable students to approach a language playfully.
W centrum znajdowała się praca sceniczna: Wraz z innymi pedagogami teatralnymi opracowałam kanon ćwiczeń scenicznych, umożliwiających grającym zbliżenie się do języka.
approach (też: fashion, line, mean, mode)
This is the right approach to achieving a simpler and leaner Europe.
To właściwy sposób na budowanie prostszej i mniej zbiurokratyzowanej Europy.
It is an approach that obviously reduces Europe's agricultural production.
To w oczywisty sposób zmniejsza rolniczą produkcję europejską.
The report wisely opts for a constructive approach.
Sprawozdanie w bardzo mądry sposób opowiada się na podejściem konstruktywnym.
approach (też: access, accession)
approach (też: access road)
approach (też: approximation)
approach (też: access)
However, I strongly support a very strict approach concerning access to the occupation of road transport operator.
Zdecydowanie popieram jednak bardzo restrykcyjne podejście w kwestii dostępu do zawodu przewoźnika drogowego.
I am referring to the words in Article 8 about ensuring access to incumbents and their approach to the market.
Odnoszę się tu zapisu art. 8 na temat zapewnienia dostępu do podmiotów obecnych na rynku oraz ich podejścia do rynku.
A comprehensive approach of this kind may also help to improve the access of potential beneficiaries to essential information.
Takie systemowe podejście może wpłynąć również na poprawę dostępu potencjalnych beneficjentów do niezbędnych informacji.
I believe that the approach taken to this report is a model for the parliamentary work in this House.
Uważam, że sposób podejścia zaprezentowany w omawianym sprawozdaniu to modelowy przykład prac parlamentarnych w tej Izbie.
(RO) The strategy being proposed marks a step forward in terms of how to approach future agreements in this area.
(RO) Proponowana strategia oznacza krok naprzód, jeśli chodzi o sposób podejścia do przyszłych umów w tym obszarze.

trending_flat
"to make approaches to sb"

approach (też: bid, deal, offer, proposal)
Unfortunately, this revolutionary approach was replaced by a much more modest one: an offer to introduce long-term simplified visa procedures on a case-by-case basis.
Niestety, ale to rewolucyjne rozwiązanie zastąpiono o wiele skromniejszą ofertą: wprowadzeniem na odrębnych zasadach długoterminowych uproszczonych procedur wizowych.
approach (też: boost, encouragement, incentive, prompting)
The Commission approach is to give standard-setting organisations incentives to have clear rules on disclosure of patents.
Podejście Komisji polega na daniu organizacjom normalizacyjnym zachęt do określania jasnych zasad ujawniania informacji o patentach.
This approach gives credit for the steps already taken by those countries and is in line with the general incentive-based approach that underpins the GSP+.
To podejście pozwala docenić kraje za kroki już przez nie podjęte i jest zgodne z naszym zasadniczym podejściem, które leży u podstaw GSP+, polegającym na tworzeniu zachęt.

2. Lotnictwo

approach (też: approach path)

Przykłady użycia - "approach" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishcarrot and stick approach
Englishto approach sth with trepidation
EnglishThe report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.
Sprawozdanie zawiera odpowiedzi na ważne pytania powstałe podczas wdrażania WPR.
EnglishToday, we are debating the next reform, the new approach of the CAP after 2013.
Dziś debatujemy nad kolejną reformą dotyczącą nowego kierunku WPR po 2013 roku.
EnglishWe want to do the same thing with other countries as and when they approach us.
Chcemy postępować tak samo w stosunku do innych krajów, które się do nas zgłoszą.
EnglishWe need a coordinated approach against the exploitation and pollution of our seas.
Potrzebujemy skoordynowanego podejścia wobec ich eksploatacji i zanieczyszczania.
EnglishWhat we have do is endeavour to maximise a common approach by Member States.
Nasze zadanie polega na maksymalizacji wspólnego podejścia państw członkowskich.
EnglishAxis 2: instituting a global and integrated approach to control and inspection.
Oś 2: wprowadzenie globalnego i zintegrowanego podejścia do kontroli oraz inspekcji.
EnglishThat is why it is necessary to propose a complex approach to their solution.
Do tego konieczne jest zaproponowanie kompleksowego podejścia do ich rozwiązania.
EnglishLet me just make some general points about the approach on this deal first.
Chciałabym najpierw zgłosić jedynie kilka uwag w sprawie podejścia do tej umowy.
EnglishWhat will happen if we do not follow this approach, which I wholeheartedly support?
Co się wydarzy, jeśli nie przyjmiemy tego podejścia, które z całego serca popieram?
EnglishObjectives, strategy, method, financing - it all requires a totally new approach.
Cele, strategia, metoda, finansowanie - to wszystko wymaga zupełnie nowego podejścia.
EnglishI would like to invite you to share this approach because we do not have a better one.
Jako że nie znamy lepszego podejścia, chciałbym zachęcić państwa, by je przyjęli.
EnglishHowever, we are concerned about the hasty approach concerning collective redress.
Jednakże jesteśmy zaniepokojeni pochopnością decyzji w sprawie zbiorowych odszkodowań.
EnglishOf course farming needs to take a positive approach to environmental issues.
Oczywiście rolnictwo powinno pozytywnie odnosić się do tematyki ochrony środowiska.
English(DE) Madam President, ladies and gentlemen, I should like to take a different approach.
(DE) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Chciałbym objąć odmienne stanowisko.
EnglishThey regard this as the kind of approach to international affairs which they prefer.
Uważają, że to jest ten rodzaj podejścia do spraw międzynarodowych, które preferują.
EnglishThe essence of the social-democrat approach is the construction of a social Europe.
Podstawą podejścia socjaldemokratycznego jest zbudowanie społecznej Europy.
EnglishThe Council has followed the approach adopted by the Legal Affairs Committee here.
Rada zgodziła się z koncepcją przyjętą w tej sprawie przez Komisję Prawną.
EnglishThis should also be an important part of our approach to the 2012 budget.
Powinien to być również ważny element naszego podejścia do budżetu na rok 2012.