Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to appreciate"

 

"to appreciate" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-40 z 208

to appreciate {czasownik}

However, there was always a struggle for the idea of a united Europe there too, and we must appreciate ...

Zawsze jednak także i tam trwała walka o ideę zjednoczonej Europy i musimy docenić ...

(MT) Mr President, those who are against the agreement with Libya should appreciate that it is our neighbour!

(MT) Panie Przewodniczący! Ci, którzy są przeciwni umowie z Libią, powinni docenić fakt, że jest to nasz sąsiad.

But my parents -- I think part of why they kind of are able to appreciate it is because they don't understand it.

Ale moi rodzice są w stanie to docenić, bo nie do końca to rozumieją.

We need to appreciate the seriousness of the situation; we need to trade, and we need to take the opportunities available to us.

Musimy docenić powagę sytuacji; musimy prowadzić handel i musimy wykorzystywać możliwości dla nas dostępne.

These are the problems the European Union is facing, and we should therefore appreciate how effective these agencies' measures are.

Przed takimi problemami stoi Unia Europejska, dlatego powinniśmy docenić efektywność działania tych agencji.

to appreciate [appreciated|appreciated] {czas.} (też: to understand, to realize, to grasp, to see)

I appreciated President Lula's idea that his government should not fight wealth but poverty.

Rozumiem stwierdzenie prezydenta Luli, że jego rząd powinien zwalczać ubóstwo, a nie bogactwo.

The stakes are therefore high, and we should all approach this debate fully appreciating what our responsibilities are.

W związku z tym stawka jest wysoka i powinniśmy podejść do debaty w pełni rozumiejąc zakres naszej odpowiedzialności.

I understand that this change is not appreciated by Parliament, as the Council is no longer obliged to consult Parliament on sanctions that relate to individuals.

Rozumiem, że Parlament nie jest zadowolony z tej zmiany, ponieważ Rada nie ma już obowiązku prowadzenia konsultacji z Parlamentem w sprawie sankcji odnoszących się do jednostek.

to appreciate [appreciated|appreciated] {czas.} (też: to appraise)

ocenić {czas. dk}

The role of women is inestimable; yet their abilities and potential are not appreciated.

Rola kobiet jest nieoceniona; mimo to, nie docenia się ich możliwości i potencjału.

The Council appreciated that the measures adopted by the States had been significant in keeping credit channels open.

Rada wysoko oceniła środki przyjęte przez państwa, które w znacznym stopniu przyczyniły się do utrzymania otwartych kanałów kredytowych.

It would seem that many governments have not properly appreciated what the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) guidelines mean.

Wydaje się, że wiele rządów nie oceniło właściwie znaczenia wytycznych Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

In this context, the Commission appreciated your resolution on Arctic governance of October 2008, which provided good impetus in the last stages of the Commission's drafting of the communication.

W tej sytuacji Komisja wysoko oceniła państwa rezolucję w sprawie zarządzania Arktyką z października 2008 roku, która nadała rozmach ostatnim etapom przygotowywania przez Komisję komunikatu.

It's what is meant by overcoming the horror that we feel when we are under threat of our enemies, and beginning to appreciate the other.

To jest to, co czujemy pokonując przerażenie, kiedy zagraża nam wróg, i zaczynamy doceniać tego drugiego.

Sometimes I feel disturbed when I remember how often people tend to gamble away what they have achieved, because they take it for granted and no longer appreciate it.

Czasami czuję niepokój, kiedy przypominam sobie, jak często ludzie tracą to, co osiągnęli, ponieważ uznają to za rzecz oczywistą i przestają to doceniać.

I am, however, heartened that the new American Ambassador to the EU, William Kennard, seems to appreciate MEPs' importance, and this is now being conveyed back to Washington.

Jestem jednak pełen nadziei, ponieważ nowy amerykański ambasador w UE, William Kennard, wydaje się doceniać rolę posłów do PE i przekazuje to do Waszyngtonu.

But we're coming to appreciate, is the transition from 2D to 3D, from programming bits to programming atoms, turns the ends of Moore's law scaling from the ultimate bug to the ultimate feature.

Będziemy doceniać przemianę z 2D do 3D, od programowanie bitów do programowania atomów, zamiany końców z prawa Moore'a na skalowanie od ostatecznego błędu do ostatecznej funkcji.

The Commission appreciates the unfailing support it receives from Parliament.

Komisja Europejska docenia niezawodne wsparcie, które otrzymuje od Parlamentu.

to appreciate [appreciated|appreciated] {czas.} (też: to appraise, to assess, to evaluate)

oszacować {czas. dk}

to appreciate [appreciated|appreciated] {czas.} (też: to care for, to be into)

lubić [lubię|lubił] {czas. ndk}

Again, like I said, my life has been about being fascinated by objects and the stories that they tell, and also making them for myself, obtaining them, appreciating them and diving into them.

Lubię je też robić, zdobywać, doceniać i docierać do wnętrza.

to appreciate [appreciated|appreciated] {czas.} (też: to hold dear)

cenić [cenię|cenił] {czas. ndk}

European society appreciates the acquisition and generation of new knowledge, research and innovation.

Europejskie społeczeństwo ceni sobie przyjmowanie i tworzenie nowej wiedzy, badań i innowacji.

As a Member from Ireland, I would like to remind the House that political irony is a trait much appreciated in Ireland.

Jako poseł z Irlandii chciałbym przypomnieć Wysokiej Izbie, że ironia polityczna jest cechą bardzo cenioną w tym kraju.

I have very much appreciated today the opportunity to exchange views on the events in Egypt and on the best response to them.

Bardzo sobie cenię dzisiejszą wymianę poglądów na wydarzenia w Egipcie oraz i na to, jak powinniśmy na nie zareagować.

Madam President, the Slovak Government appreciates good relations with its neighbours and wants to have good relations with its neighbours.

Pani przewodnicząca! Rząd słowacki ceni sobie dobre stosunki ze swoimi sąsiadami i chce takie stosunki z nimi zachować.

The Commission therefore very much appreciates Parliament's approach, focusing on the long-term benefit of investing in early years learning.

W związku z tym Komisja bardzo sobie ceni podejście Parlamentu skupione na długoterminowych korzyściach z inwestowania we wczesne kształcenie.

to appreciate [appreciated|appreciated] {czas.} (też: to get more expensive)

drożeć {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "appreciate":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to appreciate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

To be frank, I can appreciate this, provided such opposition remains non-violent.

Szczerze mówiąc, mogę to zrozumieć, pod warunkiem że sprzeciw ten będzie pokojowy.

Member of the Commission. - Mr President, I very much appreciated this debate.

komisarz. - Panie przewodniczący! Z wielkim uznaniem śledziłem przebieg tej debaty.

I appreciate your attention today, because to show that you truly care, you listen.

Dziękuję za poświęcenie mi uwagi dzisiaj, bo to oznacza że wam zależy, że słuchacie.

I appreciate the cooperation and unanimous support of my colleagues from all groups.

Wysoko oceniam współpracę i jednogłośne poparcie ze strony kolegów ze wszystkich grup.

I appreciate that there are women's movements working to enhance the dignity of women.

Cieszę się, że istnieją ruchy kobiet, które walczą o przywrócenie kobietom godności.

Most of them are glad to be able to help and be appreciated for doing so.

Większość z nich cieszy się, gdy może pomóc, zyskując w ten sposób uznanie.

In particular, Isobel's help on the complex comitology issues is very much appreciated.

Szczególnie cenna była pomoc Isobel w zakresie złożonych zagadnień procedury komitetowej.

I would appreciate hearing your position on this, High Representative.

Pani wysoka przedstawiciel! Chciałbym usłyszeć pani zdanie na ten temat.

Mr President, we do appreciate your kind words about Nicholas Bethel.

Panie przewodniczący! Dziękujemy za pańskie ciepłe słowa o Nicholasie Bethelu.

I can assure you, therefore, that I am certainly in a position to appreciate these matters.

Dlatego mogę państwa zapewnić, że sprawy te nie są mi obce ani obojętne.

This much appreciated report deals with the results of those deficiencies.

W tym bardzo rzetelnym sprawozdaniu przedstawiono skutki tych braków.

There are 10 million Roma, so you can appreciate the scale of the issue.

Romów jest 10 milionów, proszę więc sobie wyobrazić skalę problemu.

I appreciate the measures proposed in the report in relation to this problem as well.

Z zadowoleniem przyjmuję środki zaproponowane w sprawozdaniu również odnośnie do tej kwestii.

I appreciate that solidarity plays a leading role in relations between EU Member States.

Z uznaniem przyjmuję wiodącą rolę solidarności w relacjach między państwami członkowskimi UE.

The euro has appreciated considerably against the US dollar and other currencies.

Euro znacznie nabrało wartości w stosunku do dolara i innych walut.

I appreciate that the funds are directed to the citizens in need.

Cieszy mnie fakt, że fundusze te są skierowane do osób, które naprawdę ich potrzebują.

We would appreciate if you cleared your account within the next few days.

Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.

And perhaps Portugal's sensitivity made it better placed to appreciate that this was a mistake.

I być może dzięki wrażliwości Portugalii zdołaliśmy dostrzec, że to był błąd.

Thus I would appreciate a precise reply to these two questions.

Tak więc byłbym wdzięczny za precyzyjną odpowiedź na te dwa pytania.

I appreciate the very broad support for this piece of legislation.

Cieszę się z bardzo szerokiego poparcia dla tego aktu prawnego.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.