Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to appreciate"

 

"to appreciate" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-40 z 483

to appreciate {czasownik}

to appreciate [appreciated|appreciated] {czas.} (też: to give credit to)

docenić {czas.}

At the same time we should also appreciate the efforts Serbia has made up to now.

Jednocześnie powinniśmy docenić wysiłek, jakiego Serbia dokonała dotychczas.

However, there was always a struggle for the idea of a united Europe there too, and we must appreciate ...

Zawsze jednak także i tam trwała walka o ideę zjednoczonej Europy i musimy docenić ...

We're just lucky that we have the requisite neural machinery to process music and to appreciate it and enjoy it.

To fart, że mamy neurologiczną maszynerię, wymaganą, by docenić muzykę i się nią cieszyć.

(MT) Mr President, those who are against the agreement with Libya should appreciate that it is our neighbour!

(MT) Panie Przewodniczący! Ci, którzy są przeciwni umowie z Libią, powinni docenić fakt, że jest to nasz sąsiad.

But my parents -- I think part of why they kind of are able to appreciate it is because they don't understand it.

Ale moi rodzice są w stanie to docenić, bo nie do końca to rozumieją.

to appreciate [appreciated|appreciated] {czas.} (też: to appraise, to rate, to gauge, to gage)

ocenić {czas.}

to appreciate [appreciated|appreciated] {czas.} (też: to understand, to realize, to grasp, to see)

I didn't always love unintended consequences, but I've really learned to appreciate them.

Nie przepadam za niezamierzonymi skutkami, ale nauczyłem się je doceniać.

You may not appreciate the person, you may not appreciate anything else, but maybe you appreciate the fact that they've got a tough gig.

Możesz nie doceniać osoby, możesz nie doceniać niczego poza tym, ale być może doceniasz fakt, że mają ciężki kawałek chleba.

It's what is meant by overcoming the horror that we feel when we are under threat of our enemies, and beginning to appreciate the other.

To jest to, co czujemy pokonując przerażenie, kiedy zagraża nam wróg, i zaczynamy doceniać tego drugiego.

Sometimes I feel disturbed when I remember how often people tend to gamble away what they have achieved, because they take it for granted and no longer appreciate it.

Czasami czuję niepokój, kiedy przypominam sobie, jak często ludzie tracą to, co osiągnęli, ponieważ uznają to za rzecz oczywistą i przestają to doceniać.

I am, however, heartened that the new American Ambassador to the EU, William Kennard, seems to appreciate MEPs' importance, and this is now being conveyed back to Washington.

Jestem jednak pełen nadziei, ponieważ nowy amerykański ambasador w UE, William Kennard, wydaje się doceniać rolę posłów do PE i przekazuje to do Waszyngtonu.

to appreciate [appreciated|appreciated] {czas.} (też: to appraise, to assess, to evaluate)

oszacować {czas.}

to appreciate [appreciated|appreciated] {czas.} (też: to enjoy, to like, to go for, to care for)

Again, like I said, my life has been about being fascinated by objects and the stories that they tell, and also making them for myself, obtaining them, appreciating them and diving into them.

Lubię je też robić, zdobywać, doceniać i docierać do wnętrza.

to appreciate [appreciated|appreciated] {czas.} (też: to like, to prize, to treasure)

So, let's take a step back, and kind of, understand what is to be appreciated in America.

(śmiech) ~~~ Zróbmy krok wstecz, aby zrozumieć co ceni się w Ameryce.

And the most important thing is our patients have appreciated it.

A co najważniejsze, nasi pacjenci wysoko to cenią.

to appreciate [appreciated|appreciated] {czas.} (też: to get more expensive)

drożeć {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "appreciate":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to appreciate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Madam President, I appreciate this report, but I would like to make some remarks.

Pani przewodnicząca! Doceniam sprawozdanie, chcę jednak przedstawić kilka uwag.

To be frank, I can appreciate this, provided such opposition remains non-violent.

Szczerze mówiąc, mogę to zrozumieć, pod warunkiem że sprzeciw ten będzie pokojowy.

I felt sure that our visitors would appreciate knowing what we were talking about.

Byłam przekonana, że nas goście docenią fakt, że wiedzą, o czym rozmawialiśmy.

Do we all appreciate the importance of the problem of poverty and social exclusion?

Czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z wagi problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego?

I appreciate your attention today, because to show that you truly care, you listen.

Dziękuję za poświęcenie mi uwagi dzisiaj, bo to oznacza że wam zależy, że słuchacie.

I would also appreciate information on a number of matters I feel are important.

Byłbym także wdzięczny za informacje na wiele spraw, które uważam za ważne.

I know that you appreciate the point and I think we need to be aware of it.

Wiem, że Państwo doceniają ten aspekt i moim zdaniem musimy mieć tego świadomość.

I appreciate the cooperation and unanimous support of my colleagues from all groups.

Wysoko oceniam współpracę i jednogłośne poparcie ze strony kolegów ze wszystkich grup.

I appreciate that there are women's movements working to enhance the dignity of women.

Cieszę się, że istnieją ruchy kobiet, które walczą o przywrócenie kobietom godności.

Most of them are glad to be able to help and be appreciated for doing so.

Większość z nich cieszy się, gdy może pomóc, zyskując w ten sposób uznanie.

in writing. - I appreciate the debate on Ukraine, where opinions are expressed clearly.

na piśmie. - Doceniam debatę na temat Ukrainy, w której jasno wyraża się stanowiska.

We greatly appreciate your coming here personally and making a statement.

Głęboko doceniam, że przyszła pani tu osobiście i wygłosiła oświadczenie.

Rapporteur Mr Surján wants to set budgetary priorities, and I very much appreciate that.

Sprawozdawca László Surjá pragnie wyznaczać priorytety budżetowe i bardzo to doceniam.

Moreover, I very much appreciate Turkey's positive role in the Caucasus.

Ponadto bardzo doceniam pozytywną rolę, jaką Turcja odgrywa na Kaukazie.

I appreciate that above all, the Council wants to look ahead, not back.

Doceniam fakt, że Rada przede wszystkim pragnie patrzeć w przyszłość, a nie za siebie.

I respect that and very much appreciate how you have contributed to this.

Szanuję to i bardzo doceniam sposób, w jaki włożył pan w to swój wkład.

I would appreciate hearing your position on this, High Representative.

Pani wysoka przedstawiciel! Chciałbym usłyszeć pani zdanie na ten temat.

However, I very much appreciate the fact that you took the opportunity to speak in Slovak.

Doceniam wszelako to, że skorzystał pan z okazji, by przemówić po słowacku.

We appreciate your constant attention and interest in these matters, ladies and gentlemen.

Panie i panowie, doceniamy waszą stałą uwagę oraz zainteresowanie w tych kwestiach.

Thank you very much firstly for taking my question: I appreciate it very much.

Przede wszystkim dziękuję za odniesienie się do mojego pytania: jestem bardzo zobowiązany.
 

Wyniki z forum

"to appreciate" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.