Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "anything"

 

"anything" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 1275

anything {zaimek}

anything {zaim.} (też: aught, something)

coś {zaim.}

Anything else? Yes, you tear up the "Eleventh Commandment" -- national sovereignty.

Czy jeszcze coś? ~~~ Tak: odrzuciliście Jedenaste Przykazanie -- suwerenność państwa.

Yet this does not mean that there is anything wrong with parliamentary ratification.

Jednakże nie oznacza to, że jest coś złego w ratyfikacji parlamentarnej.

And that rarely, if ever, caused anything like the Scientific Revolution.

A to rzadko, jeśli w ogóle wywołało coś na kształt rewolucji naukowej.

And it's what Buddhist fishermen say, because they're not supposed to kill anything.

To jest coś co mówią rybacy buddyści, bo nie wolno im niczego zabijać.

You know when you can do anything in a space and you know when you can't.

Kiedy ją widzisz, wiesz, czy możesz zrobić coś w przestrzeni, Czy nie.

anything {zaim.} (też: aught, whatever)

cokolwiek {zaim.}

However, I believe that even this is more than anything we have done in the past.

Uważam jednak, że i tak jest to więcej niż cokolwiek, co robiliśmy w przeszłości.

Or do you only have fantasy relationships... because anything else would be too painful?

Czy tylko fantazjujesz o związku...... bo cokolwiek innego byłoby zbyt bolesne?

You can always be changing colors, put aluminum paint, or I could put anything into this.

Zawsze można zmieniać kolory, wstawić farbę aluminiową lub mogę włożyć tam cokolwiek.

There are no reasonable grounds for changing anything in this essentially proven practice.

Nie ma uzasadnionych powodów, by cokolwiek zmieniać w tej zasadniczo sprawdzonej praktyce.

The idea of this air genie is, it's something that can just transform and become anything.

To idea geniuszu przestworzy, który może przeobrazić się w cokolwiek.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"anything" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "anything" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

So, carbon dioxide -- the stuff we want to get rid of -- not sugar, not anything.

Dwutlenek węgla - substancja, której chcemy się pozbyć - bez cukru, bez niczego.

So I started teaching a class, modestly called, "How To Make Almost Anything."

Zacząłem prowadzić zajęcia, skromnie nazwane, "Jak robić praktycznie wszystko".

We reorganize things, we change them around, but we don't make anything unnatural.

My je przestawiamy i zmieniamy, lecz nie tworzymy niczego, co jest nienaturalne.

I cannot say anything other than repeat the figure of 27 million unemployed people.

Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powtórzyć liczbę 27 milionów bezrobotnych.

Do not mix Norvir with anything else without talking to your doctor or pharmacist.

Nie mieszać leku Norvir z innymi płynami bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

I do not think I have spoken about anything other than Schengen for the last month!

Wydaje mi się, że przez ostatni miesiąc nie mówię o niczym innym niż o Schengen!

Brittany, for the 20 millionth time... me and Troy never, like, did anything.

Brittany, mówię to po raz 20milionowy... ja i Troy nigdy, niczego nie robilismy.

They should tell you anything you need to do for the safe use of this medicine.

Przeszkolone osoby powiedzą pacjentowi, jak bezpiecznie stosować opisywany produkt.

There are strong rubber bands on both sides, preventing anything from falling out.

Po obu stronach zamontowano mocne gumowe taśmy, dzięki czemu nic w środku nie lata.

For 20 years now, we in the opposition have not been able to do anything about it.

Od dwudziestu już lat, jako opozycja, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić.

Hardly anything contained more than one ingredient, because it was an ingredient.

Mało co zawierało więcej niż jeden składnik, ponieważ samo było składnikiem.

If anything really represents the European soul, it is a union of democrats.

Jeśli istnieje jakakolwiek reprezentacja duszy Europy, jest nią unia demokratów.

Will Turkey and the European Union no longer have anything to say to one another?

Czy Turcja i Unia Europejska nie będą miały sobie nic więcej do powiedzenia?

This is not only a great virtue, but, more than anything, a huge advantage.

Stanowi to nie tylko ich wielką wartość, ale przede wszystkim ogromną zaletę.

True, but I can think of a few countries... who'd pay anything to find out.

To prawda, ale myślę o kilku państwach... które zapłacą wiele, żeby się dowiedzieć.

Going to educational conferences to tell you anything about the future is solemn.

Wyjazd na konferencję naukową, gdzie mówi się o przyszłości jest podniosłe.

More than anything else, this is rooted in overspending and lack of growth.

Przyczyna tego leży przede wszystkim w nadmiernych wydatkach i braku wzrostu.

People expect development cooperation to be able to do anything and everything.

Ludzie oczekują, że współpraca na rzecz rozwoju będzie receptą na wszystko.

This is the democratic deficit about which everyone talks but no one does anything.

Taki jest deficyt demokracji, o którym mówią wszyscy, ale z którym nikt nic nie robi.

And the question is: Nobody was buying or selling anything; what was happening?

I pytanie jest takie: Nikt niczego nie sprzedawał ani nie kupował; więc co się stało?
 

Wyniki z forum

"anything" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dozwolona ilość, dryfujący, bardotka, filia, oddział

Podobne słowa

anxious · anxiously · anxiousness · any · anybody · anyhoo · anyhow · anymore · anyone · anyplace · anything · anytime · anyway · anywhere · anywise · AOB · aorta · aortic · aortography · aortoiliac · AP

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.