Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "anything"

 

"anything" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 1252

anything {zaimek}

anything {zaim.} (też: aught, something)

coś {zaim.}

Anything else? Yes, you tear up the "Eleventh Commandment" -- national sovereignty.

Czy jeszcze coś? ~~~ Tak: odrzuciliście Jedenaste Przykazanie -- suwerenność państwa.

Yet this does not mean that there is anything wrong with parliamentary ratification.

Jednakże nie oznacza to, że jest coś złego w ratyfikacji parlamentarnej.

And that rarely, if ever, caused anything like the Scientific Revolution.

A to rzadko, jeśli w ogóle wywołało coś na kształt rewolucji naukowej.

And it's what Buddhist fishermen say, because they're not supposed to kill anything.

To jest coś co mówią rybacy buddyści, bo nie wolno im niczego zabijać.

You know when you can do anything in a space and you know when you can't.

Kiedy ją widzisz, wiesz, czy możesz zrobić coś w przestrzeni, Czy nie.

anything {zaim.} (też: aught, whatever)

cokolwiek {zaim.}

Or do you only have fantasy relationships... because anything else would be too painful?

Czy tylko fantazjujesz o związku...... bo cokolwiek innego byłoby zbyt bolesne?

You can always be changing colors, put aluminum paint, or I could put anything into this.

Zawsze można zmieniać kolory, wstawić farbę aluminiową lub mogę włożyć tam cokolwiek.

There are no reasonable grounds for changing anything in this essentially proven practice.

Nie ma uzasadnionych powodów, by cokolwiek zmieniać w tej zasadniczo sprawdzonej praktyce.

The idea of this air genie is, it's something that can just transform and become anything.

To idea geniuszu przestworzy, który może przeobrazić się w cokolwiek.

If there is anything you do not understand, ask the doctor or nurse to explain.

Jeśli cokolwiek jest niezrozumiałe, należy poprosić lekarza lub pielęgniarkę o wyjaśnienie.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"anything" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "anything" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We reorganize things, we change them around, but we don't make anything unnatural.

My je przestawiamy i zmieniamy, lecz nie tworzymy niczego, co jest nienaturalne.

I cannot say anything other than repeat the figure of 27 million unemployed people.

Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powtórzyć liczbę 27 milionów bezrobotnych.

Do not mix Norvir with anything else without talking to your doctor or pharmacist.

Nie mieszać leku Norvir z innymi płynami bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Brittany, for the 20 millionth time... me and Troy never, like, did anything.

Brittany, mówię to po raz 20milionowy... ja i Troy nigdy, niczego nie robilismy.

They should tell you anything you need to do for the safe use of this medicine.

Przeszkolone osoby powiedzą pacjentowi, jak bezpiecznie stosować opisywany produkt.

For 20 years now, we in the opposition have not been able to do anything about it.

Od dwudziestu już lat, jako opozycja, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić.

If anything really represents the European soul, it is a union of democrats.

Jeśli istnieje jakakolwiek reprezentacja duszy Europy, jest nią unia demokratów.

Will Turkey and the European Union no longer have anything to say to one another?

Czy Turcja i Unia Europejska nie będą miały sobie nic więcej do powiedzenia?

This is not only a great virtue, but, more than anything, a huge advantage.

Stanowi to nie tylko ich wielką wartość, ale przede wszystkim ogromną zaletę.

True, but I can think of a few countries... who'd pay anything to find out.

To prawda, ale myślę o kilku państwach... które zapłacą wiele, żeby się dowiedzieć.

Going to educational conferences to tell you anything about the future is solemn.

Wyjazd na konferencję naukową, gdzie mówi się o przyszłości jest podniosłe.

More than anything else, this is rooted in overspending and lack of growth.

Przyczyna tego leży przede wszystkim w nadmiernych wydatkach i braku wzrostu.

People expect development cooperation to be able to do anything and everything.

Ludzie oczekują, że współpraca na rzecz rozwoju będzie receptą na wszystko.

This is the democratic deficit about which everyone talks but no one does anything.

Taki jest deficyt demokracji, o którym mówią wszyscy, ale z którym nikt nic nie robi.

And the question is: Nobody was buying or selling anything; what was happening?

I pytanie jest takie: Nikt niczego nie sprzedawał ani nie kupował; więc co się stało?

This was as much to blame for the collapse of the trade talks as anything else.

Równie dobrze winą za załamanie się negocjacji handlowych można obarczyć również ich.

The liberation of political prisoners does not essentially alter anything.

Wypuszczenie więźniów politycznych, jeszcze niczego w istocie nie zmienia.

Unfortunately the EU will contribute hardly anything on the back of this report.

Niestety, tym sprawozdaniem UE w niewielkim stopniu przyczyni się do takich rozwiązań.

But after 10 years, I have realised that without quotas, we will not achieve anything.

Ale po 10 latach zdałam sobie sprawę, że bez parytetów nic nie osiągniemy.

Patients should not eat or drink anything while the tablet is in the mouth.

Pacjenci nie powinni nic jeść ani pić w czasie, gdy tabletka pozostaje w jamie ustnej.
 

Wyniki z forum

"anything" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

anxious · anxiously · anxiousness · any · anybody · anyhoo · anyhow · anymore · anyone · anyplace · anything · anytime · anyway · anyways · anywhere · anywise · AOB · aorta · aortic · aortography · aortoiliac

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.