Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "anything"

 

"anything" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 1362

anything {zaimek}

anything {zaim.} (też: aught, something)

coś {zaim.}

Now, the old timers didn't take a fancy guitar string and make anything like this.

Oczywiście nikt dawniej nie używał strun gitarowych, żeby zrobić coś takiego.

Anything else? Yes, you tear up the "Eleventh Commandment" -- national sovereignty.

Czy jeszcze coś? ~~~ Tak: odrzuciliście Jedenaste Przykazanie -- suwerenność państwa.

Yet this does not mean that there is anything wrong with parliamentary ratification.

Jednakże nie oznacza to, że jest coś złego w ratyfikacji parlamentarnej.

And that rarely, if ever, caused anything like the Scientific Revolution.

A to rzadko, jeśli w ogóle wywołało coś na kształt rewolucji naukowej.

And it's what Buddhist fishermen say, because they're not supposed to kill anything.

To jest coś co mówią rybacy buddyści, bo nie wolno im niczego zabijać.

anything {zaim.} (też: aught, whatever)

cokolwiek {zaim.}

However, I believe that even this is more than anything we have done in the past.

Uważam jednak, że i tak jest to więcej niż cokolwiek, co robiliśmy w przeszłości.

Or do you only have fantasy relationships... because anything else would be too painful?

Czy tylko fantazjujesz o związku...... bo cokolwiek innego byłoby zbyt bolesne?

You can always be changing colors, put aluminum paint, or I could put anything into this.

Zawsze można zmieniać kolory, wstawić farbę aluminiową lub mogę włożyć tam cokolwiek.

There are no reasonable grounds for changing anything in this essentially proven practice.

Nie ma uzasadnionych powodów, by cokolwiek zmieniać w tej zasadniczo sprawdzonej praktyce.

The idea of this air genie is, it's something that can just transform and become anything.

To idea geniuszu przestworzy, który może przeobrazić się w cokolwiek.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"anything" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "anything" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Discuss with your doctor, nurse or pharmacist if you are unsure about anything.

W razie wątpliwości należy porozmawiać z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

giving no occasion of stumbling in anything, that our ministration be not blamed;

Żadnego w niczem nie dawając zgorszenia, aby nie było zganione usługiwanie nasze.

So, carbon dioxide -- the stuff we want to get rid of -- not sugar, not anything.

Dwutlenek węgla - substancja, której chcemy się pozbyć - bez cukru, bez niczego.

We reorganize things, we change them around, but we don't make anything unnatural.

My je przestawiamy i zmieniamy, lecz nie tworzymy niczego, co jest nienaturalne.

So I started teaching a class, modestly called, "How To Make Almost Anything."

Zacząłem prowadzić zajęcia, skromnie nazwane, "Jak robić praktycznie wszystko".

If there's anything you're not sure about, check with your doctor or pharmacist.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Behold, I am Jehovah, the God of all flesh: is there anything too hard for me?

Otom Ja Pan, Bóg wszelkiego ciała; izaliż przedemną może być skryta która rzecz?

We should, if anything, debate the constitutions of each and every Member State.

Powinniśmy zamiast tego rozmawiać o konstytucjach wszystkich państw członkowskich.

In other words, does there always have to be an accident before we learn anything?

Innymi słowy: czy zawsze musi zdarzyć się wypadek, abyśmy się czegoś nauczyli?

Do not mix Norvir with anything else without talking to your doctor or pharmacist.

Nie mieszać leku Norvir z innymi płynami bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Brittany, for the 20 millionth time... me and Troy never, like, did anything.

Brittany, mówię to po raz 20milionowy... ja i Troy nigdy, niczego nie robilismy.

They should tell you anything you need to do for the safe use of this medicine.

Przeszkolone osoby powiedzą pacjentowi, jak bezpiecznie stosować opisywany produkt.

There are strong rubber bands on both sides, preventing anything from falling out.

Po obu stronach zamontowano mocne gumowe taśmy, dzięki czemu nic w środku nie lata.

And she said, Thy handmaid hath not anything in the house, save a pot of oil.

A ona odpowiedziała: Nie ma służebnica twoja nic więcej w domu, jedno bańkę oliwy.

If thou hast anything to say, answer me: Speak, for I desire to justify thee.

Wszakże maszli co mówić, a odpowiedzże mi; mów, bobym cię rad usprawiedliwił.

This does not necessarily have anything to do with the question of accession.

To niekoniecznie musi wiązać się w jakikolwiek sposób z kwestią przystąpienia.

I cannot say anything other than repeat the figure of 27 million unemployed people.

Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powtórzyć liczbę 27 milionów bezrobotnych.

I do not think I have spoken about anything other than Schengen for the last month!

Wydaje mi się, że przez ostatni miesiąc nie mówię o niczym innym niż o Schengen!

For 20 years now, we in the opposition have not been able to do anything about it.

Od dwudziestu już lat, jako opozycja, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić.

Hardly anything contained more than one ingredient, because it was an ingredient.

Mało co zawierało więcej niż jeden składnik, ponieważ samo było składnikiem.
 

Wyniki z forum

"anything" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

anxiolytic · anxious · anxiously · anxiousness · any · anybody · anyhow · anymore · anyone · anyplace · anything · anytime · anyway · anywhere · anywise · AOB · aorta · aortic · aortography · aortoiliac · AP

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.