Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "anxiety"

 

"anxiety" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 98

anxiety {rzeczownik}

anxiety {rzecz.} (też: medicine, fear, drug, medication)

lek {m.}

Agitation, confusional state, depression, anxiety, thinking abnormal, insomnia

Pobudzenie, stany splątania, depresja, lęk, nieprawidłowe myślenie, bezsenność

Anxiety, nervousness, depression, libido decreased, thinking abnormal Uncommon:

Lęk, nerwowość, depresja, zmniejszenie libido, zaburzenia myślenia Niezbyt często:

Insomnia, somnolence, sleep disorder, nervousness Agitation, anxiety, irritability

Bezsenność, senność, zaburzenia snu, nerwowość Pobudzenie, lęk, rozdrażnienie

Anxiety Sinus headache Hypertension Diarrhoea Abdominal pain, upper Dry mouth

Lęk Ból głowy zatokowy Nadciśnienie Biegunka Ból w nadbrzuszu Suchość w jamie ustnej

John's wort (Hypericum perforatum) (a herbal remedy used for depression and anxiety)

ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (lek roślinny stosowany w przypadkach

anxiety {rzecz.} (też: concern, worry, wind, unquiet)

niepokój {m.}

Withdrawal symptoms may be nausea, vomiting, diarrhoea, anxiety and shivering.

Objawami odstawiennymi mogą być nudności, wymioty, biegunka, niepokój i dreszcze.

Sleep disorder, Anxiety Neurotoxicity, Tremor, Neuralgia, Hypersensitivity reaction

zaburzenia snu, niepokój neurotoksyczność, drżenia, nerwoból, reakcje nadwrażliwości

Depressed mood, anxiety, nervousness, restlessness, sleep disorder including somnolence

zaburzenia lękowe, nerwowość, niepokój, zwłaszcza ruchowy, zaburzenia snu, w tym senność

Why is there growing anxiety about the integration of Muslims in Europe?

Dlaczego integracja muzułmanów w Europie powoduje coraz większy niepokój?

headache, tingling or pain in hands or feet, numbness, tiredness, sleeplessness, anxiety

bóle głowy, mrowienie lub ból dłoni lub stóp, drętwienie, męczliwość, senność, niepokój

anxiety {rzecz.} (też: fear, misgiving, trepidation, anxiousness)

obawa {f.}

Our anxiety about the young generation must be addressed mainly by parents and teachers.

Nasza obawa o młode pokolenie musi zostać rozwiana głównie przez rodziców i nauczycieli.

There is an evident mood of anxiety among the population, who fear that a policy of repression will be imposed.

Społeczeństwo ogarnęła panika, obawa, że władze przystąpią do wdrażania polityki represji.

And my panic at not having a self that fit, and the confusion that came from my self being rejected, created anxiety, shame and hopelessness, which kind of defined me for a long time.

A moja obawa, że nie mam takiego 'ja', które pasuje, i mętlik, który nadszedł ze strony odrzuconego 'ja', przyniósł lęk, wstyd i rozpacz, które na dłużej mnie określiły.

anxiety {rzecz.} (też: impatience, eagerness)

anxiety {rzecz.} (też: fright, trepidation)

trwoga {f.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "anxiety":

 

Podobne tłumaczenia

"anxiety" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "anxiety" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This has caused many fellow Members and officials a lot of stress and anxiety.

Są one powodem stresu i niepokoju dla wielu koleżanek i kolegów oraz dla urzędników.

Depression, insomnia, anxiety, emotional lability*, agitation, nervousness

pobudzenie, nerwowość Splątanie, zaburzenia snu, obniżenie libido Często: lec

I discern some kind of rivalry - or, let us say, anxiety - among Members.

Dostrzegam pewien rodzaj rywalizacji, czy, powiedzmy, niepokoju, wśród posłów.

He doesn't have to experience the anxiety of not knowing because of limited expertise.

Nie musi się denerwować, z powodu niewiedzy spowodowanej ograniczeniami.

Hallucinations, confusion, anxiety, nervousness, abnormal thinking, abnormal dreams Uncommon:

Omamy, dezorientacja, napięcie, nerwowość, niezwykłe myśli, niezwykłe sny Niezbyt często:

And she wrote a sort of descriptive set of what it felt like to have had this anxiety.

Napisała szczegółowy zestaw odczuć, która ma, gdy jest niespokojna.

triazolam and oral (taken by mouth) midazolam (used to help you sleep and/or relieve anxiety)

triazolam i przyjmowany doustnie midazolam (stosowany przy problemach ze snem i łagodzący

“ treatment of social anxiety disorder” (former social phobia), given that the studies presented

„ leczenie społecznych zaburzeń lękowych " (poprzednio: fobia społeczna), ponieważ wyniki

“ treatment of major depressive episodes”, with no inclusion of references to associated anxiety,

„ zapobieganie nawrotom dużych epizodów depresyjnych ", które to wskazanie uzyskało odpowiednie

oral (taken by mouth) midazolam, triazolam (used to relieve anxiety and/or trouble sleeping);

ergotaminy, dihydroergotaminy, ergonowiny, metyloergonowiny (stosowanych w leczeniu bólów głowy),

Depression, insomnia, anxiety, emotional lability*, agitation, nervousness

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Jadłowstręt Bardzo często:

Agitation Abnormal dreams Anxiety Insomnia Hallucinations Depression Hypesthesia

Bóle mięśniowe Obrzęki Hipokalcemia Hipoglikemia Hipokaliemia

“ treatment of generalized anxiety disorder (GAD)” excluding “ treatment of special anxiety cases”,

„ leczenie uogólnionych zaburzeń lękowych " z wykluczeniem „ leczenia szczególnych przypadków

Thoughts of suicide and worsening of your depression or anxiety disorder

Myśli samobójcze i pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych

Fukushima will also be a source of anxiety for years to come.

Również Fukushima będzie przez wiele kolejnych lat przyczyną obaw.

The chapter on the Internet is a cause of particular anxiety.

Szczególne zaniepokojenie budzi rozdział dotyczący Internetu.

depression (severe in 1.6 %), anxiety, abnormal dreams, insomnia

depresja (ciężkie w 1, 6 %), lęki, niezwykłe sny, bezsenność

I can imagine the anxiety of those taken ill, and we can only lament the deaths that have occurred.

Mogę sobie wyobrazić strach tych, którzy zachorowali, możemy tylko zapłakać nad tymi, którzy zmarli.

There is obviously mounting public anxiety over the nuclear issue.

Kwestia nuklearna coraz bardziej niepokoi opinię publiczną.

The reason they gave was their concern and anxiety that relations with Russia should not deteriorate.

Jako uzasadnienie podały troskę i obawę o niepogarszanie stosunków z Rosją.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

antrum · ants · antsy · Antwerp · antypyrin · antypyrine · anuran · anurous · anus · anvil · anxiety · anxiolytic · anxious · anxiously · anxiousness · any · anybody · anyhow · anymore · anyone · anyplace

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.