Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "anxiety"

 

"anxiety" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-30 z 80

anxiety {rzeczownik}

anxiety {rzecz.} (też: fear, apprehension, hung-up)

lęk {m.}

Anxiety Sinus headache Hypertension Diarrhoea Abdominal pain, upper Dry mouth

Lęk Ból głowy zatokowy Nadciśnienie Biegunka Ból w nadbrzuszu Suchość w jamie ustnej

John's wort (Hypericum perforatum) (a herbal remedy used for depression and anxiety)

ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (lek roślinny stosowany w przypadkach

Common: dizziness, sensory disturbances, sleep disturbances, anxiety, headache.

Często: zawroty głowy, zaburzenia czucia, zaburzenia snu, lęk, ból głowy.

Depression, difficulty in sleeping, mood swings, anxiety, tiredness, lethargy, irritability

Depresja, problemy z zasypianiem, zmienność nastrojów, lęk, uczucie znużenia, apatia,

Nervous system disorders Rare: anxiety, somnolence, vertigo, dizziness, headache, confusion

Rzadko: lęk, senność, zawroty Zaburzenia układu nerwowego głowy, ból głowy, dezorientacja

anxiety {rzecz.} (też: concern, worry, wind, unquiet)

niepokój {m.}

Depressed mood, anxiety, nervousness, restlessness, sleep disorder including somnolence

zaburzenia lękowe, nerwowość, niepokój, zwłaszcza ruchowy, zaburzenia snu, w tym senność

Why is there growing anxiety about the integration of Muslims in Europe?

Dlaczego integracja muzułmanów w Europie powoduje coraz większy niepokój?

headache, tingling or pain in hands or feet, numbness, tiredness, sleeplessness, anxiety

bóle głowy, mrowienie lub ból dłoni lub stóp, drętwienie, męczliwość, senność, niepokój

Anxiety Nervousness Hallucination Visual hallucination Insomnia Confusional state

Niepokój Nerwowość Halucynacje Omamy wzrokowe Bezsenność Stan splątania

I prefer the concept of protection to the one of protectionism and the anxiety it causes.

Wolę koncepcję ochrony niż protekcjonizmu i niepokój, jaki on powoduje.

anxiety {rzecz.} (też: fear, misgiving, trepidation, anxiousness)

obawa {f.}

There is an evident mood of anxiety among the population, who fear that a policy of repression will be imposed.

Społeczeństwo ogarnęła panika, obawa, że władze przystąpią do wdrażania polityki represji.

And my panic at not having a self that fit, and the confusion that came from my self being rejected, created anxiety, shame and hopelessness, which kind of defined me for a long time.

A moja obawa, że nie mam takiego 'ja', które pasuje, i mętlik, który nadszedł ze strony odrzuconego 'ja', przyniósł lęk, wstyd i rozpacz, które na dłużej mnie określiły.

This crisis can be seen most of all in the very real fears and anxieties of the citizens of the European Union.

Kryzys ten można przede wszystkim zobaczyć w bardzo realnych obawach i niepokojach obywateli Unii Europejskiej.

Our citizens, be they households or entrepreneurs, should feel that the European Union is part of the solution to their difficulties and anxieties.

Nasi obywatele, czy to członkowie gospodarstw domowych, czy przedsiębiorcy, powinni czuć, że Unia Europejska stanowi część rozwiązania ich problemów i obaw.

The problems of agriculture have no sympathy for the whims of the political calendar, however, and farmers are expecting us to provide solutions to their problems, difficulties and anxieties.

Problemy gnębiące rolnictwo nie mają jednak żadnego zrozumienia dla kaprysów kalendarza politycznego, a rolnicy oczekują od nas, że przedstawimy rozwiązania ich problemów, trudności i obaw.

anxiety {rzecz.} (też: fright, trepidation, terror)

trwoga {f.}

anxiety {rzecz.} (też: impatience, eagerness)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "anxiety":

 

Podobne tłumaczenia

"anxiety" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "anxiety" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

He doesn't have to experience the anxiety of not knowing because of limited expertise.

Nie musi się denerwować, z powodu niewiedzy spowodowanej ograniczeniami.

Hallucinations, confusion, anxiety, nervousness, abnormal thinking, abnormal dreams Uncommon:

Omamy, dezorientacja, napięcie, nerwowość, niezwykłe myśli, niezwykłe sny Niezbyt często:

triazolam and oral (taken by mouth) midazolam (used to help you sleep and/or relieve anxiety)

triazolam i przyjmowany doustnie midazolam (stosowany przy problemach ze snem i łagodzący

And she wrote a sort of descriptive set of what it felt like to have had this anxiety.

Napisała szczegółowy zestaw odczuć, która ma, gdy jest niespokojna.

“ treatment of major depressive episodes”, with no inclusion of references to associated anxiety,

„ zapobieganie nawrotom dużych epizodów depresyjnych ", które to wskazanie uzyskało odpowiednie

oral (taken by mouth) midazolam, triazolam (used to relieve anxiety and/or trouble sleeping);

ergotaminy, dihydroergotaminy, ergonowiny, metyloergonowiny (stosowanych w leczeniu bólów głowy),

“ treatment of generalized anxiety disorder (GAD)” excluding “ treatment of special anxiety cases”,

„ leczenie uogólnionych zaburzeń lękowych " z wykluczeniem „ leczenia szczególnych przypadków

Thoughts of suicide and worsening of your depression or anxiety disorder

Myśli samobójcze i pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych

The chapter on the Internet is a cause of particular anxiety.

Szczególne zaniepokojenie budzi rozdział dotyczący Internetu.

depression (severe in 1.6 %), anxiety, abnormal dreams, insomnia

depresja (ciężkie w 1, 6 %), lęki, niezwykłe sny, bezsenność

There is obviously mounting public anxiety over the nuclear issue.

Kwestia nuklearna coraz bardziej niepokoi opinię publiczną.

And here is data on 15,000 people's current anxiety, right now.

I mamy dane 15,000 ludzi w stanie lękowym, właśnie teraz.

The predictions and anxieties were shown to have been unjustified.

Zastrzeżenia i wątpliwości okazały się nieuzasadnione.

We need to overcome the anxieties in our population.

Musimy przezwyciężyć obawy nurtujące nasze społeczeństwo.

I share the concerns and anxieties expressed in the European Commission communication and in the draft report.

Podzielam zaniepokojenie i obawy wyrażone w komunikacie Komisji Europejskiej oraz projekcie sprawozdania.

LYRICA is indicated for the treatment of Generalised Anxiety Disorder (GAD) in adults.

Lyrica jest wskazana w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (Generalised Anxiety Disorder – GAD) u dorosłych.

Besides those things that are without, there is that which presseth upon me daily, anxiety for all the churches.

Oprócz tego, co skądinąd przyda, ono naleganie na mię na każdy dzień i ono staranie o wszystkie zbory.

I'm here to take away some of your troubles and anxieties.

Jestem tu po to, aby ulżyć państwu w kłopotach.

And anyone who demands protective clothing against the effects of the climate is deliberately stirring up anxiety.

A każdy, kto domaga się ubiorów ochronnych przeciwko skutkom zmian klimatu, świadomie szerzy panikę.

It called on the Chinese Government to respond to the anxiety of the Tibetans regarding the respect of human rights.

Prosiła władze chińskie o odpowiedź na pretensje Tybetańczyków związane z nieprzestrzeganiem praw człowieka.
 

Wyniki z forum

"anxiety" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

antrum · ants · antsy · Antwerp · antypyrin · antypyrine · anuran · anurous · anus · anvil · anxiety · anxiolytic · anxious · anxiously · anxiousness · any · anybody · anyhoo · anyhow · anymore · anyone

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.