angielsko-polskie tłumaczenie słowa "anxiety"

EN anxiety angielskie tłumaczenie

anxiety {rzecz.}

EN anxiety
play_circle_outline
{rzeczownik}

anxiety (też: apprehension, concern, doubt, fear)
There is an evident mood of anxiety among the population, who fear that a policy of repression will be imposed.
Społeczeństwo ogarnęła panika, obawa, że władze przystąpią do wdrażania polityki represji.
And my panic at not having a self that fit, and the confusion that came from my self being rejected, created anxiety, shame and hopelessness, which kind of defined me for a long time.
A moja obawa, że nie mam takiego 'ja', które pasuje, i mętlik, który nadszedł ze strony odrzuconego 'ja', przyniósł lęk, wstyd i rozpacz, które na dłużej mnie określiły.
anxiety (też: concern, restlessness, unrest, wind)
Dizziness, paraesthesia, hyperaesthesia, somnolence, insomnia, anxiety
Zawroty głowy, parestezje, przeczulica dotykowa, senność, bezsenność, niepokój
Psychiatric Disorders Common: - anxiety, nightmare, irritability.
Zaburzenia psychiczne Często: - niepokój, koszmary nocne, rozdrażnienie
Why is there growing anxiety about the integration of Muslims in Europe?
Dlaczego integracja muzułmanów w Europie powoduje coraz większy niepokój?
anxiety (też: apprehension, fear, hung-up)
Or, I want to look at anxiety, because people are praying for anxiety.
Chce popatrzeć na lęk, ponieważ ludzie modlą się gdy się lękają.
John's wort (Hypericum perforatum) (a herbal remedy used for depression and anxiety)
ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (lek roślinny stosowany w przypadkach
Common: dizziness, sensory disturbances, sleep disturbances, anxiety, headache.
Często: zawroty głowy, zaburzenia czucia, zaburzenia snu, lęk, ból głowy.
anxiety (też: eagerness, impatience)
anxiety (też: fright, terror, trepidation)

Synonimy (angielski) dla "anxiety":

anxiety

Przykłady użycia - "anxiety" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHe doesn't have to experience the anxiety of not knowing because of limited expertise.
Nie musi się denerwować, z powodu niewiedzy spowodowanej ograniczeniami.
EnglishAnd she wrote a sort of descriptive set of what it felt like to have had this anxiety.
Napisała szczegółowy zestaw odczuć, która ma, gdy jest niespokojna.
Englishtriazolam and oral (taken by mouth) midazolam (used to help you sleep and/or relieve anxiety)
triazolam i przyjmowany doustnie midazolam (stosowany przy problemach ze snem i łagodzący
EnglishHallucinations, confusion, anxiety, nervousness, abnormal thinking, abnormal dreams Uncommon:
Omamy, dezorientacja, napięcie, nerwowość, niezwykłe myśli, niezwykłe sny Niezbyt często:
EnglishThoughts of suicide and worsening of your depression or anxiety disorder
Myśli samobójcze i pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych
Englishoral (taken by mouth) midazolam, triazolam (used to relieve anxiety and/or trouble sleeping);
ergotaminy, dihydroergotaminy, ergonowiny, metyloergonowiny (stosowanych w leczeniu bólów głowy),
English“ treatment of major depressive episodes”, with no inclusion of references to associated anxiety,
„ zapobieganie nawrotom dużych epizodów depresyjnych ", które to wskazanie uzyskało odpowiednie
English“ treatment of generalized anxiety disorder (GAD)” excluding “ treatment of special anxiety cases”,
„ leczenie uogólnionych zaburzeń lękowych " z wykluczeniem „ leczenia szczególnych przypadków
EnglishThere is obviously mounting public anxiety over the nuclear issue.
Kwestia nuklearna coraz bardziej niepokoi opinię publiczną.
Englishdepression (severe in 1.6 %), anxiety, abnormal dreams, insomnia
depresja (ciężkie w 1, 6 %), lęki, niezwykłe sny, bezsenność
EnglishThe chapter on the Internet is a cause of particular anxiety.
Szczególne zaniepokojenie budzi rozdział dotyczący Internetu.
EnglishLYRICA is indicated for the treatment of Generalised Anxiety Disorder (GAD) in adults.
Lyrica jest wskazana w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (Generalised Anxiety Disorder – GAD) u dorosłych.
EnglishAnd here is data on 15,000 people's current anxiety, right now.
I mamy dane 15,000 ludzi w stanie lękowym, właśnie teraz.
EnglishLYRICA is indicated for the treatment of Generalised Anxiety Disorder (GAD) in adults.
Lyrica jest wskazana w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (Generalised Anxiety Disorder – GAD) u osób dorosłych.
EnglishTreating depression or anxiety disorders properly is important to help you get better.
Aby pacjent poczuł się lepiej, ważne jest, żeby leczenie depresji oraz zaburzeń lękowych przebiegało we właściwy sposób.
EnglishBesides those things that are without, there is that which presseth upon me daily, anxiety for all the churches.
Oprócz tego, co skądinąd przyda, ono naleganie na mię na każdy dzień i ono staranie o wszystkie zbory.
EnglishAnd anyone who demands protective clothing against the effects of the climate is deliberately stirring up anxiety.
A każdy, kto domaga się ubiorów ochronnych przeciwko skutkom zmian klimatu, świadomie szerzy panikę.
EnglishAnd the idea is a simple, simple idea, which is the fact that the consumer has moved from a state of anxiety to action.
Mój pomysł jest bardzo prosty, jak to, że konsument przeszedł od poczucia zagrożenia do działania.
EnglishThis 'no' expressed deep-felt anxiety: millions of men and women had begun to lose faith in Europe.
Głosy te odzwierciedlają głęboko zakorzeniony strach milionów mężczyzn i kobiet, którzy zaczęli tracić wiarę w Europę.
EnglishFurthermore,« Anxiety» and« nervousness» should be separated and not grouped by the term “ anxiety”.
„ Sedację (uspokojenie polekowe) ” należy oddzielić od „ senności ”, a nie sklasyfikować razem pod określeniem „ sedacja ”.