Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "another"

 

"another" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 3567

another {zaimek}

another {zaim.}

inny {zaim.}

How did one Commissioner get a number of questions and another only one question?

Jak to jest, że jeden komisarz odpowiada na kilka pytań, a inny tylko na jedno?

It activates another factor called factor X, which starts the coagulation process.

Uaktywnia on na inny czynnik – czynnik X, który rozpoczyna proces krzepnięcia.

There is another reason why your visit is especially significant at this time.

Jest też inny powód, dla którego pani wizyta ma dla mnie szczególne znaczenie.

Google Mail lets you automatically forward incoming mail to another address.

Google Mail umożliwia automatyczne przekazywanie poczty przychodzącej na inny adres.

Finally, I am concerned that there is another level of conflict of interests.

I wreszcie obawiam się, że istnieje jeszcze inny poziom konfliktu interesów.

another {zaim.}

kolejny {zaim.}

The matter of discards is another issue that we have talked about for ten years.

Sprawa odrzutów to kolejny problem, o którym rozmawiamy od około dziesięciu lat.

And about the same time I ran across this one verse, I ran across another one.

Mniej więcej w tym samym czasie, gdy znalazłem ten wiersz, natrafiłem na kolejny.

So this is another project that I worked on with the Sensible Cities Lab at MIT.

A to jest kolejny projekt, nad którym pracowałem z Sensible Cities Lab na MIT.

Here's another American design that came out of Los Alamos, and is now commercial.

Tutaj kolejny, który powstał w Los Alamos i jest obecnie dostępny w sprzedaży.

We gained a bit more freedom again and came another step closer to each other.

Znów zyskaliśmy trochę więcej wolności i zbliżyliśmy się do siebie o kolejny krok.

another {zaim.}

jeszcze jeden {zaim.}

Before I finish, I wish to mention another point that I feel is important.

Zanim skończę, chciałabym poruszyć jeszcze jeden temat, który uważam za istotny.

Why set up another fund when we have instruments such as the WFP, the FAO and others?

Dlaczego powoływać jeszcze jeden fundusz, skoro mamy takie instrumenty jak WFP, FAO i inne?

This directive is yet another example of Europe being put at the service of its citizens.

Przedmiotowa dyrektywa to jeszcze jeden przykład Europy służącej interesom swoich obywateli.

This is yet another horrific demonstration of how impossible it is to control nuclear power.

To jeszcze jeden przerażający dowód na to, że niemożliwa jest kontrola energii jądrowej.

(HU) This is yet another example of our migration from Gutenberg's galaxy to the digital one.

(HU) To jeszcze jeden przykład naszej migracji z galaktyki Gutenberga do galaktyki cyfrowej.

another {przymiotnik}

another {przym.} (też: second, the other, latter)

drugi {przym. m.}

It is therefore another good reason to make the Treaty the subject of a referendum.

Jest to więc drugi dobry powód, aby uczynić traktat przedmiotem referendum.

Personally, I would say it almost amounted to the annexation of one country by another.

Osobiście powiedziałbym, że jest to równe aneksji jednego kraju przez drugi.

One generation goeth, and another generation cometh; but the earth abideth for ever.

Jeden rodzaj przemija, a drugi rodzaj nastaje; lecz ziemia na wieki stoi.

Research into optimisation and allocation of dividend is another important issue.

Drugi punkt ważny - badania dla optymalizacji i wykorzystania dywidendy.

Camp Two, another 2,000 feet higher up, what's called the Western Cwm.

Obóz drugi, kolejne ponad 600m w górę, przez dolinę zwaną Kotłem Zachodnim.

another {przym.} (też: next, following, ensuing, succeeding)

następny {przym. m.}

WK: Yeah, I want to build another one -- to pump water and irrigation for crops.

WK: Tak, chcę zbudować następny... ~~~ Żeby pompował wodę i nawadniał rośliny.

The next cycle of the Strategy must not be just another bureaucratic exercise.

Następny cykl strategii nie może zatem być tylko kolejnym zadaniem biurokratycznym.

And it'll take about another two years to connect the next billion after that.

A przez kolejne dwa lata następny miliard użytkowników zostanie do niej podłączonych.

There will be another Mumbai, just as past disasters have been repeated.

Będzie następny Bombaj, jak powtórzyły się inne wcześniejsze katastrofy.

Another huge problem area relates to heading 4 (EU as a global partner).

Następny ogromny problem dotyczy działu 4 (EU jako partner globalny).

another {przym.}

nowe {przym. n.}

I think another reshuffle could certainly fulfil this requirement in the future.

Myślę, że nowe rozdanie może pewnie przynieść spełnienie tego postulatu w przyszłości.

In the future, they might even be able to start a new life in another country.

W przyszłości będą one mogły nawet rozpoczynać nowe życie w innym kraju.

Rolling a car over is another area where we use technology.

Przewracanie samochodów to kolejny obszar, gdzie stosujemy nowe technologie.

Europe must invest in new technology, and Galileo has shown that there is room for another budget.

Europa musi inwestować w nowe technologie, a przykład Galileo pokazał, że jest miejsce na dodatkowy budżet.

We must not wait for another holocaust before we organise new referendums to support European integration.

Nie wolno nam czekać na kolejny holokaust zanim zorganizujemy nowe referenda popierające integracje europejską.

another {przym.} (też: new, novel, emerging, emergent)

nowy {przym. m.}

That's another tool that's really taken off -- really, really interesting.

Jest to nowy gadżet, który dopiero powstał. ~~~ Jest naprawdę interesujący.

Apply a new patch as described above but on another part of the skin.

Nowy system transdermalny należy nałożyć zgodnie z powyższą instrukcją w innym miejscu na

And New York has another kind of knack for contemporary art.

Nowy York ma zupełnie inny rodzaj smykałki do sztuki współczesnej.

It is important because we are giving another check to balance the powers of our institutions.

To ważne, ponieważ dodajemy nowy mechanizm, który pozwoli zachować równowagę sił naszych instytucji.

Tomorrow morning you'll call the RSPCA, tell them to collect the dog and find him another home.

Proszę jutro zadzwonić do schroniska, proszę im powiedzieć, żeby zabrali psa i znaleźli mu nowy dom.

another {przym.} (też: new)

nowa {przym. f.}

Another important matter is the use of microbes, which is a new innovation.

Kolejną istotną kwestią jest wykorzystanie mikrobów, będących nową innowacją.

In this way, you will be able to give it another mobility-related function.

W ten sposób będzie można nadać jej nową funkcję związaną z mobilnością.

We had agreed to develop another prudent procedure for licensing.

Zgodziliśmy się opracować nową racjonalną procedurę dopuszczania do uprawy.

And also with something technical, like these are DJ decks, it sort of adds another level.

Urządzeniom, jak narzędziom dla DJ-ów, kolor nadaje nową jakość.

Secondly, we are discussing a new European energy strategy - another background factor.

Po drugie, debatujemy nad nową europejską strategią energetyczną - to kolejna istotna okoliczność.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "another":

 

Podobne tłumaczenia

"another" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "another" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Is God just another name for the universe, with no independent existence at all?

Czy Bóg jest po prostu jednym z imion wszechświata, nie istniejącym niezależnie?

A shortage of food creates hunger, but one man's hunger is another man's profit.

Niedobór żywności wywołuje głód, ale głód jednego człowieka oznacza zysk innego.

Another way to turn challenges into opportunities is effective regional policy.

Kolejnym sposobem obrócenia wyzwań w szanse jest skuteczna polityka regionalna.

There will certainly be one challenge or another that will need to be analysed.

Bez wątpienia pojawią się takie czy inne wyzwania, które będą wymagały analizy.

To communicate and understand one another, we need a dialogue, not a monologue.

Aby wzajemnie porozumiewać się i rozumieć potrzebujemy dialogu, a nie monologu.

Another piece of good news is that market fragmentation has fallen from 6% to 5%.

Kolejną dobrą wiadomością jest to, że fragmentaryzacja rynku spada z 6 % do 5 %.

It is important that care and treatment can also be available in another country.

Jest ważne, żeby opieka i leczenie mogły być również dostępne w innym państwie.

Whether agreements of this kind will then be kept is another question altogether.

Inną zupełnie kwestią jest to, czy porozumienia tego rodzaju zostaną dotrzymane.

Another important issue is the regionalisation of the common fisheries policy.

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest regionalizacja wspólnej polityki rybołówstwa.

Every time Turkey opens a door to democratisation, it slams another door shut.

Każdorazowo, gdy Turcja otwiera drzwi dla demokratyzacji, zatrzaskuje jakieś inne.

I would like to mention another subject as well, namely the Armenian question.

Chciałbym także wspomnieć o jeszcze innym temacie, a mianowicie o sprawie Armenii.

How should I, if I come from a third country, provide services in another country?

W jaki sposób, pochodząc z kraju trzeciego, mogę świadczyć usługi w innym kraju?

Our institutions must strengthen one another for the sake of the European project.

Nasze instytucje muszą się wzajemnie wzmacniać dla dobra europejskiego projektu.

The tragedy in Turin also raises another matter for consideration in this Chamber.

Tragedia w Turynie także porusza inną kwestię, jaką należy rozważyć w tej Izbie.

This would have been another useful tool in the fight against terrorism and crime.

Byłoby to kolejne użyteczne narzędzie w walce z terroryzmem i przestępczością.

We are facing another example of the hypocrisy of the majority of this Parliament.

Mamy do czynienia z kolejnym przykładem hipokryzji większości w tym Parlamencie.

But if a revelation be made to another sitting by, let the first keep silence.

Jeźliby też inszemu siedzącemu co było objawione, on pierwszy niechaj milczy.

and another piece of structural steel. ~~~ But what it gives us is a harmonic

Ale uzyskujemy przez to harmonijne i spójne powiązanie wszystkich tych elementów.

(Piano) Then he practices for another year and takes lessons -- now he's nine.

(fortepian) Potem ćwiczy jescze jeden rok, chodzi na lekcje; teraz ma dziewięć lat.

Another important means at our disposal is the energy labelling of equipment.

Innym ważnym środkiem, jakim dysponujemy, jest znakowanie energetyczne urządzeń.
 

Wyniki z forum

"another" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.