Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "another"

 

"another" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 1375

another {zaimek}

another {zaim.}

inny {zaim.}

It activates another factor called factor X, which starts the coagulation process.

Uaktywnia on na inny czynnik – czynnik X, który rozpoczyna proces krzepnięcia.

Google Mail lets you automatically forward incoming mail to another address.

Google Mail umożliwia automatyczne przekazywanie poczty przychodzącej na inny adres.

Finally, I am concerned that there is another level of conflict of interests.

I wreszcie obawiam się, że istnieje jeszcze inny poziom konfliktu interesów.

If something is not going well, another programme is not always the best solution.

Jeśli coś nie idzie dobrze, to nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest inny program.

I convinced him to let me bring in another architect from Portugal: Alvaro Siza.

Przekonałem go, żeby wybudował to inny architekt z Portugalii, Alvaro Siza.

another {zaim.}

kolejny {zaim.}

We gained a bit more freedom again and came another step closer to each other.

Znów zyskaliśmy trochę więcej wolności i zbliżyliśmy się do siebie o kolejny krok.

Another portion is not only how content is produced, but how relevance is produced.

Kolejny fragment jest o powstawaniu nowej treści i też o powstawaniu jej trafności.

Another point that was made by several speakers was welfare during transport.

Kolejny punkt, o którym mówiło kilku mówców, to dobrostan w trakcie transportu.

This is another example of European Realpolitik, which you can count us out of.

To kolejny przykład europejskiej Realpolitik, z którą my się nie utożsamiamy.

Another very relevant paragraph is paragraph G regarding the coordinated operations.

Kolejny bardzo istotny akapit to ustęp G, dotyczący skoordynowanych operacji.

another {zaim.}

jeszcze jeden {zaim.}

Before I finish, I wish to mention another point that I feel is important.

Zanim skończę, chciałabym poruszyć jeszcze jeden temat, który uważam za istotny.

Why set up another fund when we have instruments such as the WFP, the FAO and others?

Dlaczego powoływać jeszcze jeden fundusz, skoro mamy takie instrumenty jak WFP, FAO i inne?

This directive is yet another example of Europe being put at the service of its citizens.

Przedmiotowa dyrektywa to jeszcze jeden przykład Europy służącej interesom swoich obywateli.

This is yet another horrific demonstration of how impossible it is to control nuclear power.

To jeszcze jeden przerażający dowód na to, że niemożliwa jest kontrola energii jądrowej.

(HU) This is yet another example of our migration from Gutenberg's galaxy to the digital one.

(HU) To jeszcze jeden przykład naszej migracji z galaktyki Gutenberga do galaktyki cyfrowej.

another {przymiotnik}

another {przym.} (też: second, the other, latter)

drugi {przym. m.}

It is therefore another good reason to make the Treaty the subject of a referendum.

Jest to więc drugi dobry powód, aby uczynić traktat przedmiotem referendum.

One generation goeth, and another generation cometh; but the earth abideth for ever.

Jeden rodzaj przemija, a drugi rodzaj nastaje; lecz ziemia na wieki stoi.

Personally, I would say it almost amounted to the annexation of one country by another.

Osobiście powiedziałbym, że jest to równe aneksji jednego kraju przez drugi.

Research into optimisation and allocation of dividend is another important issue.

Drugi punkt ważny - badania dla optymalizacji i wykorzystania dywidendy.

Camp Two, another 2,000 feet higher up, what's called the Western Cwm.

Obóz drugi, kolejne ponad 600m w górę, przez dolinę zwaną Kotłem Zachodnim.

another {przym.} (też: next, following, ensuing, succeeding)

następny {przym. m.}

The next cycle of the Strategy must not be just another bureaucratic exercise.

Następny cykl strategii nie może zatem być tylko kolejnym zadaniem biurokratycznym.

And it'll take about another two years to connect the next billion after that.

A przez kolejne dwa lata następny miliard użytkowników zostanie do niej podłączonych.

There will be another Mumbai, just as past disasters have been repeated.

Będzie następny Bombaj, jak powtórzyły się inne wcześniejsze katastrofy.

Another huge problem area relates to heading 4 (EU as a global partner).

Następny ogromny problem dotyczy działu 4 (EU jako partner globalny).

They would take a ship down to Panama, across the isthmus, and then take another ship north.

Wsiadali na statek do Panamy, przez cieśninę, a potem na następny statek na północ.

another {przym.} (też: new, novel, emerging, emergent)

nowy {przym. m.}

Apply a new patch as described above but on another part of the skin.

Nowy system transdermalny należy nałożyć zgodnie z powyższą instrukcją w innym miejscu na

And New York has another kind of knack for contemporary art.

Nowy York ma zupełnie inny rodzaj smykałki do sztuki współczesnej.

It is important because we are giving another check to balance the powers of our institutions.

To ważne, ponieważ dodajemy nowy mechanizm, który pozwoli zachować równowagę sił naszych instytucji.

Tomorrow morning you'll call the RSPCA, tell them to collect the dog and find him another home.

Proszę jutro zadzwonić do schroniska, proszę im powiedzieć, żeby zabrali psa i znaleźli mu nowy dom.

Another aspect that is very important is that the new revised proposal also covers industrial disasters.

Kolejnym ważnym aspektem jest fakt, że nowy zrewidowany wniosek obejmuje także katastrofy przemysłowe.

another {przym.}

nowe {przym. n.}

I think another reshuffle could certainly fulfil this requirement in the future.

Myślę, że nowe rozdanie może pewnie przynieść spełnienie tego postulatu w przyszłości.

In the future, they might even be able to start a new life in another country.

W przyszłości będą one mogły nawet rozpoczynać nowe życie w innym kraju.

Rolling a car over is another area where we use technology.

Przewracanie samochodów to kolejny obszar, gdzie stosujemy nowe technologie.

Europe must invest in new technology, and Galileo has shown that there is room for another budget.

Europa musi inwestować w nowe technologie, a przykład Galileo pokazał, że jest miejsce na dodatkowy budżet.

We must not wait for another holocaust before we organise new referendums to support European integration.

Nie wolno nam czekać na kolejny holokaust zanim zorganizujemy nowe referenda popierające integracje europejską.

another {przym.} (też: new)

nowa {przym. f.}

Another important matter is the use of microbes, which is a new innovation.

Kolejną istotną kwestią jest wykorzystanie mikrobów, będących nową innowacją.

In this way, you will be able to give it another mobility-related function.

W ten sposób będzie można nadać jej nową funkcję związaną z mobilnością.

We had agreed to develop another prudent procedure for licensing.

Zgodziliśmy się opracować nową racjonalną procedurę dopuszczania do uprawy.

And also with something technical, like these are DJ decks, it sort of adds another level.

Urządzeniom, jak narzędziom dla DJ-ów, kolor nadaje nową jakość.

Secondly, we are discussing a new European energy strategy - another background factor.

Po drugie, debatujemy nad nową europejską strategią energetyczną - to kolejna istotna okoliczność.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "another":

 

Podobne tłumaczenia

"another" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "another" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

To communicate and understand one another, we need a dialogue, not a monologue.

Aby wzajemnie porozumiewać się i rozumieć potrzebujemy dialogu, a nie monologu.

There will certainly be one challenge or another that will need to be analysed.

Bez wątpienia pojawią się takie czy inne wyzwania, które będą wymagały analizy.

Competitiveness and cohesion are elements which complement and support one another.

Konkurencyjność i spójność to elementy wzajemnie się dopełniające i wspierające.

Yesterday we approved another report about dialogue with the citizen in Europe.

Wczoraj przyjęliśmy inne sprawozdanie w sprawie dialogu z europejskimi obywatelami.

(Piano) Then he practices for another year and takes lessons -- now he's nine.

(fortepian) Potem ćwiczy jescze jeden rok, chodzi na lekcje; teraz ma dziewięć lat.

If not, it will be yet another waste of time and will cause even more damage.

Jeżeli nie, będzie to znów zmarnowany czas, prowadzący do jeszcze większych szkód.

Cultures have a calling to enrich one another in a spirit of mutual respect.

Powołaniem kultur jest ich wzajemne wzbogacanie się w duchu wzajemnego poszanowania.

But I think we would also agree that theory is one thing and practice is another.

Uważam jednak, że zgodzimy się także, iż teoria to jedno, a praktyka drugie.

To put it another way, one gun emplacement costs the same as three Riley Roadsters.

Mówiąc inaczej, jedno stanowisko działa kosztuje tyle, ile trzy auta Riley Roadster.

This is another contribution to reducing the costs of health care for us all.

To także przyczyni się do zredukowania kosztów opieki zdrowotnej dla nas wszystkich.

Will Turkey and the European Union no longer have anything to say to one another?

Czy Turcja i Unia Europejska nie będą miały sobie nic więcej do powiedzenia?

They will not be free and fair, but we must settle for one small step after another.

Nie będą one wolne i sprawiedliwe, ale musimy zadowolić się strategią małych kroków.

In another clinical study, erlotinib was shown not to affect pharmacokinetics

Powodowało jednak zmniejszenie biodostępności podawanego doustnie midazolamu do 24 %.

This is my commandment, that ye love one another, even as I have loved you.

Toć jest przykazanie moje, abyście się społecznie miłowali, jakom i ja was umiłował.

The second story, also to illustrate another concept, is called shifting waistline.

Druga historia, by zobrazować inne pojęcie, to tzw. przesuwająca się talia.

Another exciting thing we did last year was with communications technology.

Naprawdę nowatorska technologia, nowatorskie podejście, ale działało idealnie.

On the contrary, they are largely another product of a basic neo-liberal attitude.

Wręcz przeciwnie, w dużym stopniu są one produktem podstawowej postawy neoliberalnej.

This is yet another attempt to push through the liberalisation of public procurement.

Jest to jeszcze jedna próba przeforsowania liberalizacji prawa zamówień publicznych.

We still need to remind one another of the 'millstone' and the 'deepness of the sea'.

Wciąż musimy przypominać sobie nawzajem o "kamieniu młyńskim” i "głębokości morza”.

But if you present it along with another randomly chosen word, bad things can happen.

Ale coś może pójść nie tak, jeśli wyświetlmy go z przypadkowo dobranym słowem.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.