Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "AND"

 

"AND" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 38155

AND {rzeczownik}

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

Roads and intersections (example: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

Drogi i skrzyżowania (przykład: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

The naming and shaming strategy that we apply every month is a last resort.

Strategia naming and shaming, którą stosujemy co miesiąc, jest ostatecznością.

Very young age is associated with an increased risk of developing YEL-AND.

Bardzo wczesny wiek związany jest ze zwiększonym ryzykiem rozwinięcia się YEL- AND.

Tuesday - Saturday: 10.00 - 19.00 Sunday, Monday and bank holidays: closed

Tuesday - Saturday: 10.00 - 19.00 Sunday, Monday and bank holidays: closed

And {rzeczownik}

And {rzecz.} [astron.] (też: Andromeda)

Andromeda {f.} [astron.]

Each is a galaxy, fully like ours or Andromeda, which looks so small and faint because its light has taken 10 billion light-years to get to us.

Każda z nich to galaktyka, jak Droga Mleczna czy Andromeda, która wygląda na tak małą bo jej światłu przybycie tu zajęło 10 miliardów lat.

and {spójnik}

and {spójn.}

  i {spójn.}

We correctly rectified this in the negotiations and in the trialogue of 2 April.

Wyjaśniliśmy to stosownie w negocjacjach i w rozmowach trójstronnych 2 kwietnia.

Without referendums it will be a coup - in both the small and the big countries.

Bez referendów byłby to zamach stanu - zarówno w małych, jak i w dużych krajach.

And they were moving and grinding and moving their arms up and down each other.

Poruszali się, ocierali, jeżdżąc sobie ręką nawzajem po ramionach w górę i dół.

The EU and Montenegro therefore signed a Stabilisation and Association Agreement.

Dlatego właśnie UE i Czarnogóra podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu.

Influenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase)* of strain:

Antygeny powierzchniowe (hemaglutynina i neuraminidaza) * wirusa grypy szczepu:

and {spójn.}

  a {spójn.}

We genuinely need long-term investment, and your institution plays a major role.

Potrzebne nam naprawdę długofalowe inwestycje, a EBI odgrywa w nich główną rolę.

Basically, it is vital that nothing changes between the World Bank and the IMF.

Zasadniczo ważne jest to, że nic się nie zmienia między Bankiem Światowym a MFW.

I welcome the initiative to strengthen cooperation between the EU and the OSCE.

Z zadowoleniem przyjmuję inicjatywę o pogłębieniu współpracy pomiędzy UE a OBWE.

Measured against those criteria, Belgium and even Flanders are not democracies.

Oceniając według tych kryteriów, Belgia, a nawet Flandria, nie są demokratyczne.

Only states may be members of the European Union and Kosovo has become a state.

Tylko państwa mogą być członkami Unii Europejskiej, a Kosowo stało się państwem.

and {spójn.} (też: as well as)

oraz {spójn.}

Von Neumann, and a logician, and a mathematician from the army put this together.

Von Neumann oraz jeden logik i jeden matematyk z armii złożyli to wszystko razem.

I endorse the questions and position adopted by Mr Visser and the other speakers.

Popieram pytania zadane przez pana Vissera i innych mówców oraz ich stanowisko.

The mouthpiece consists of ... a button, two guitar picks and lots of hot glue.

Ustnik składa się z przycisku, dwóch kostek gitarowych oraz sporej ilości kleju.

Truvada contains two active substances, emtricitabine and tenofovir disoproxil.

Truvada zawiera dwie substancje czynne: emtrycytabinę oraz tenofowir dizoproksylu.

Deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (

Systemy gwarancji depozytów w zakresie wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (

and {spójn.} (też: but)

zaś {spójn.}

There is no question that this budget is a burden and not a way out of the crisis.

Nie ma wątpliwości, że ten budżet jest ciężarem, nie zaś drogą wyjścia z kryzysu.

With regards to the content, each of us likes and dislikes certain aspects of it.

Co się zaś tyczy treści, każdemu z nas pewne aspekty odpowiadają, a inne nie.

In the first half of the year, it was Mr Böge, and in the second, Mr Lamassoure.

W pierwszej połowie roku był to pan poseł Böge, w drugiej zaś pan poseł Lamassoure.

Part of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.

Wynika to częściowo z błędów i zaniechań, częściowo zaś z oszustw i sprzeniewierzeń.

That means making sure that radioactive waste remains under EU control and scrutiny.

To zaś oznacza, że odpady promieniotwórcze pozostają pod kontrolą i nadzorem UE.

and {spójn.}

tudzież {spójn.} [rzadk.]

And there were 7,599 people that contributed to the project, or were unique IP addresses -- so about how many people contributed.

Było 7599 ludzi, którzy uczestniczyli w projekcie, tudzież tyle unikalnych adresów IP, więc mniej więcej tyle ludzi wzięło udział.

and? {wykrzyknik}

and? {wykrz.}

no i co {wykrz.}

And I said, "So?

więc ja: "No i co?

AND {rzeczownik}

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

Roads and intersections (example: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

Drogi i skrzyżowania (przykład: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

The naming and shaming strategy that we apply every month is a last resort.

Strategia naming and shaming, którą stosujemy co miesiąc, jest ostatecznością.

Very young age is associated with an increased risk of developing YEL-AND.

Bardzo wczesny wiek związany jest ze zwiększonym ryzykiem rozwinięcia się YEL- AND.

Tuesday - Saturday: 10.00 - 19.00 Sunday, Monday and bank holidays: closed

Tuesday - Saturday: 10.00 - 19.00 Sunday, Monday and bank holidays: closed
 

Podobne tłumaczenia

"AND" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "AND" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And I think when you synthesize this research, you start with three key insights.

Myślę, że dokonując syntezy tej pracy, zaczyna się od 3 kluczowych spostrzeżeń.

Prevention of Skeletal Events in Patients with Breast Cancer and Bone Metastases

Zapobieganie zdarzeniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości

Treatment should be supportive and may include haemodialysis (see Section 5.2).

Należy prowadzić leczenie objawowe, w tym również hemodializę (patrz punkt 5. 2).

Every year a million and a half people die of a completely preventable disease.

Każdego roku półtora miliona ludzi ginie w skutek całkowicie uleczalnej choroby.

It may depend on education and experience, but under no circumstances on gender.

Może być uzależniona od wykształcenia, doświadczenia, ale na pewno nie od płci.

And the great gold vessels of the temple in Jerusalem had been taken to Babylon.

Wspaniałe złote naczynia ze świątyni w Jerozolimie zostały zabrane do Babilonu.

And already, commercial oyster larvae are dying at large scales in some places.

Już teraz larwy małż, tych które jemy, wymierają. ~~~ tych które jemy, wymierają.

It is certainly not a President and not with executive powers in its own right.

Zdecydowanie nie jest to niezależny urząd prezydenta mającego władzę wykonawczą.

These questions were put to and answered by a European consumer advice service.

Odpowiedzi na poniższe pytania udzieliło europejskie biuro porad dla konsumentów.

We want to do the same thing with other countries as and when they approach us.

Chcemy postępować tak samo w stosunku do innych krajów, które się do nas zgłoszą.

Why do we, Parliament, allow the Council to run rings around us time and again?

Dlaczego my, Parlament, ciągle pozwalamy Radzie, by uzyskiwała nad nami przewagę?

However, it will get its chance, when the time is right and if voters so decide.

Dostanie jednak swoją szansę we właściwym czasie, jeżeli tak zdecydują wyborcy.

Traffic jams certainly do not make towns and their centres in any way attractive.

Korki z pewnością w żaden sposób nie czynią miasta ani jego centrum atrakcyjnym.

One dose of 2 ml by intramuscular injection to pigs of 18 weeks of age and older.

Wstrzykiwać domięśniowo jedną dawkę 2 ml świniom w wieku 18 tygodni lub starszym.

In Greece we had a civil war which lasted a full four years and left many dead.

W Grecji mieliśmy czteroletnią wojnę domową, podczas której zginęło wielu ludzi.

That is not what I had on my sheet of paper, and I do apologise, Madam President.

W moich notatkach miałem co innego. Jeszcze raz przepraszam, pani przewodnicząca.

And the Defense Minister -- she had the tank corps and Air Force and so forth.

Jako minister obrony miała do dyspozycji oddziały pancerne, siły powietrzne itd.

The powder containing the active substance is granular and white to off-white.

Substancja czynna jest białym lub prawie białym proszkiem w postaci granulatu.

And the baker's choices all along the way determine the outcome of the product.

Wszystkie wybory piekarza, których dokonuje on po drodze, określają końcowy efekt.

Mobility is important within the EU and so is the fight against protectionism.

Mobilność w ramach UE jest bardzo istotna, podobnie jak walka z protekcjonizmem.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-angielskim.