Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "AND"

 

"AND" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 41450

AND {rzeczownik}

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

The External Representation of the EU and EMU, in ECB Monthly Bulletin, May 2011

The External Representation of the EU and EMU, Biuletyn Miesięczny EBC, maj 2011

Toll- og avgiftsdirektoratet Directorate of Customs and Excise PO Box 8122 Dep.

Toll- og avgiftsdirektoratet Directorate of Customs and Excise PO Box 8122 Dep.

Novartis Vaccines and Diagnostics S. r. l. - Via Fiorentina, 1 – Siena, Italy.

Novartis Vaccines and Diagnostics S. r. l. - Via Fiorentina, 1 – Siena, Włochy.

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

Roads and intersections (example: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

Drogi i skrzyżowania (przykład: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

And {rzeczownik}

And {rzecz.} [astron.] (też: Andromeda)

Andromeda {f.} [astron.]

Each is a galaxy, fully like ours or Andromeda, which looks so small and faint because its light has taken 10 billion light-years to get to us.

Każda z nich to galaktyka, jak Droga Mleczna czy Andromeda, która wygląda na tak małą bo jej światłu przybycie tu zajęło 10 miliardów lat.

and {spójnik}

and {spójn.}

i {spójn.}

Mountain roads, day and night, and even crooked Lombard Street in San Francisco.

Górskie drogi, w dzień i w nocy, nawet zakręcona Lombard Street w San Francisco.

Increased spleen size and very rare cases of spleen ruptures have been reported.

Zgłaszano powiększenie śledziony i bardzo rzadkie przypadki pęknięcia śledziony.

The second is decentralisation and equal opportunities for all minorities there.

Drugi to decentralizacja i równość szans dla wszystkich tamtejszych mniejszości.

The short answer is short-term electoral calculations and doctrinaire economics.

Krótka odpowiedź brzmi: doraźne kalkulacje wyborcze i doktrynerstwo ekonomiczne.

And this is an x-ray picture of a real beetle, and a Swiss watch, back from '88.

Oto zdjęcie rentgenowskie z '88 roku przedstawiające żuka i szwajcarski zegarek.

and {spójn.}

a {spójn.}

Whosoever doth not bear his own cross, and come after me, cannot be my disciple.

A ktokolwiek nie niesie krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim.

And, if you're going to make a personal opera, what about a personal instrument?

A jeśli zamierzacie stworzyć osobistą operę, co powiecie na osobisty instrument?

This is where the story of social justice begins and both stories are important.

Tutaj zaczyna się historia sprawiedliwości społecznej, a obie historie są ważne.

We genuinely need long-term investment, and your institution plays a major role.

Potrzebne nam naprawdę długofalowe inwestycje, a EBI odgrywa w nich główną rolę.

Pleasant words are [as] a honeycomb, Sweet to the soul, and health to the bones.

Powieści wdzięczne są jako plastr miodu, słodkością duszy, a lekarstwem kościom.

and {spójn.} (też: as well as)

oraz {spójn.}

The third trimester of pregnancy and breast-feeding (see sections 4.6 and 5.3).

Trzeci trymestr ciąży oraz okres karmienia piersią (patrz punkt 4. 6 oraz 5. 3).

Problems of language, distance and lack of confidence are the biggest obstacles.

Największą przeszkodę stanowią problemy językowe, odległość oraz brak zaufania.

Von Neumann, and a logician, and a mathematician from the army put this together.

Von Neumann oraz jeden logik i jeden matematyk z armii złożyli to wszystko razem.

I endorse the questions and position adopted by Mr Visser and the other speakers.

Popieram pytania zadane przez pana Vissera i innych mówców oraz ich stanowisko.

What counts is its substance and the progress it enshrines for European citizens.

Ważna jest jego istota oraz postęp, który zapewni obywatelom Unii Europejskiej.

and {spójn.} (też: but)

zaś {spójn.}

There is no question that this budget is a burden and not a way out of the crisis.

Nie ma wątpliwości, że ten budżet jest ciężarem, nie zaś drogą wyjścia z kryzysu.

With regards to the content, each of us likes and dislikes certain aspects of it.

Co się zaś tyczy treści, każdemu z nas pewne aspekty odpowiadają, a inne nie.

In the first half of the year, it was Mr Böge, and in the second, Mr Lamassoure.

W pierwszej połowie roku był to pan poseł Böge, w drugiej zaś pan poseł Lamassoure.

Part of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.

Wynika to częściowo z błędów i zaniechań, częściowo zaś z oszustw i sprzeniewierzeń.

That means making sure that radioactive waste remains under EU control and scrutiny.

To zaś oznacza, że odpady promieniotwórcze pozostają pod kontrolą i nadzorem UE.

and? {wykrzyknik}

and? {wykrz.}

no i co {wykrz.}

And he said, "So?"

A on odpowiedział: "No i co?"

And I said, "So?

więc ja: "No i co?

AND {rzeczownik}

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

The External Representation of the EU and EMU, in ECB Monthly Bulletin, May 2011

The External Representation of the EU and EMU, Biuletyn Miesięczny EBC, maj 2011

Toll- og avgiftsdirektoratet Directorate of Customs and Excise PO Box 8122 Dep.

Toll- og avgiftsdirektoratet Directorate of Customs and Excise PO Box 8122 Dep.

Novartis Vaccines and Diagnostics S. r. l. - Via Fiorentina, 1 – Siena, Italy.

Novartis Vaccines and Diagnostics S. r. l. - Via Fiorentina, 1 – Siena, Włochy.

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

Roads and intersections (example: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

Drogi i skrzyżowania (przykład: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)
 

Podobne tłumaczenia

"AND" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "AND" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Sodium phenylbutyrate is a pro-drug and is rapidly metabolised to phenylacetate.

Fenylomaślan sodu jest prolekiem, który szybko ulega przemianie do fenylooctanu.

And it turned out that all the furniture that I really liked, I couldn't afford.

okazało się, że wszystkie meble, które bardzo mi się podobały, były zbyt drogie.

And David again gathered together all the chosen men of Israel, thirty thousand.

Nadto zebrał jeszcze Dawid wszystkich przebranych z Izraela trzydzieści tysięcy.

For this we need facilities, however, and we also need to change the curriculum.

Do tego potrzebne są jednak odpowiednie urządzenia, jak również zmiana programu.

However, there are other instruments and I have informed the presidency of them.

Jednak dostępne są również inne instrumenty, o których powiadomiłam prezydencję.

This provision refers explicitly and exclusively to complaints before the Court.

Przepis ten odnosi się jednoznacznie wyłącznie do skarg wnoszonych do Trybunału.

This resolution provides such a response, and I therefore voted in favour of it.

Omawiana rezolucja stanowi taką odpowiedź, dlatego głosowałam za jej przyjęciem.

And I think when you synthesize this research, you start with three key insights.

Myślę, że dokonując syntezy tej pracy, zaczyna się od 3 kluczowych spostrzeżeń.

And our brains -- our celebrated brains -- reflect a drainage of a tidal marsh.

Nasze mózgi, nasze wysławiane mózgi wyglądają jak plątanina mokradeł okresowych.

This is a highly contagious disease and a common bacterial infection in horses.

Jest to choroba wysoce zakaźna, wywołana częstym zakażeniem bakteryjnym u koni.

Prevention of Skeletal Events in Patients with Breast Cancer and Bone Metastases

Zapobieganie zdarzeniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości

Treatment should be supportive and may include haemodialysis (see Section 5.2).

Należy prowadzić leczenie objawowe, w tym również hemodializę (patrz punkt 5. 2).

They began as casual vagina interviews, and they turned into vagina monologues.

Zaczęło się od luźnych wywiadów o pochwach, z których powstały "Monologi waginy".

Every year a million and a half people die of a completely preventable disease.

Każdego roku półtora miliona ludzi ginie w skutek całkowicie uleczalnej choroby.

And I believe the teaching profession -- it's true, you have so many youngsters.

Wierzę, że w zawodzie nauczyciela... to prawda, klasy gromadzą tak wielu uczniów.

And in 1939, a lawyer, Sydney Kaye, started something called Broadcast Music Inc.

W 1939 roku prawnik Sydney Kaye założył organizację Broadcast Music Incorporated.

And a lot of people, when they think about the future, think about it linearly.

Mamy też teorię wyjaśniającą czemu technologia rozwija się w ten właśnie sposób.

So we need to see through the pathology and into the range of human capability.

Dlatego musimy spojrzeć głębiej w skryty za patologią zakres ludzkich możliwości.

And I learned that you have to give that in this environment, because it's tough.

Nauczyłem się, że musisz z siebie dawać w takim środowisku, ponieważ jest ciężko.

And there'd also be an extinction event -- like fossils would suddenly disappear.

Pomyślałem też, że byłyby tam syntetyczne polimery, plastik osadzony w skałach.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-angielskim.