Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "AND"

 

"AND" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 38894

AND {rzeczownik}

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

Novartis Vaccines and Diagnostics S. r. l. - Via Fiorentina, 1 – Siena, Italy.

Novartis Vaccines and Diagnostics S. r. l. - Via Fiorentina, 1 – Siena, Włochy.

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

Roads and intersections (example: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

Drogi i skrzyżowania (przykład: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

The naming and shaming strategy that we apply every month is a last resort.

Strategia naming and shaming, którą stosujemy co miesiąc, jest ostatecznością.

Very young age is associated with an increased risk of developing YEL-AND.

Bardzo wczesny wiek związany jest ze zwiększonym ryzykiem rozwinięcia się YEL- AND.

And {rzeczownik}

And {rzecz.} [astron.] (też: Andromeda)

Andromeda {f.} [astron.]

Each is a galaxy, fully like ours or Andromeda, which looks so small and faint because its light has taken 10 billion light-years to get to us.

Każda z nich to galaktyka, jak Droga Mleczna czy Andromeda, która wygląda na tak małą bo jej światłu przybycie tu zajęło 10 miliardów lat.

and {spójnik}

and {spójn.}

  i {spójn.}

Europe must speak clearly with one voice, and loudly in favour of firm measures.

Europa musi opowiadać się jasno, jednym głosem i głośno za stanowczymi środkami.

This was a continuous problem, raised time and again with me by my constituents.

To był nieustanny problem i moi wyborcy wielokrotnie się z nim do mnie zwracali.

We correctly rectified this in the negotiations and in the trialogue of 2 April.

Wyjaśniliśmy to stosownie w negocjacjach i w rozmowach trójstronnych 2 kwietnia.

We must remember the past and the two severe dictatorships that Europe suffered.

Musimy pamiętać naszą przeszłość i dwie srogie dyktatury, które dotknęły Europę.

Without referendums it will be a coup - in both the small and the big countries.

Bez referendów byłby to zamach stanu - zarówno w małych, jak i w dużych krajach.

and {spójn.}

  a {spójn.}

This is where the story of social justice begins and both stories are important.

Tutaj zaczyna się historia sprawiedliwości społecznej, a obie historie są ważne.

We genuinely need long-term investment, and your institution plays a major role.

Potrzebne nam naprawdę długofalowe inwestycje, a EBI odgrywa w nich główną rolę.

And his father Zacharias was filled with the Holy Spirit, and prophesied, saying,

A Zacharyjasz, ojciec jego, napełniony będąc Duchem Świętym, prorokował mówiąc:

And if he thrust him of hatred, or hurled at him, lying in wait, so that he died,

A jeźliby kogo z nienawiści popchnął, albo nań czem cisnął z zasadzki, a umarłby;

Information must be clear and comprehensible and must be given at the right time.

Informacja musi być jasna i zrozumiała, a także przekazana we właściwym czasie.

and {spójn.} (też: as well as)

oraz {spójn.}

Von Neumann, and a logician, and a mathematician from the army put this together.

Von Neumann oraz jeden logik i jeden matematyk z armii złożyli to wszystko razem.

I endorse the questions and position adopted by Mr Visser and the other speakers.

Popieram pytania zadane przez pana Vissera i innych mówców oraz ich stanowisko.

The mouthpiece consists of ... a button, two guitar picks and lots of hot glue.

Ustnik składa się z przycisku, dwóch kostek gitarowych oraz sporej ilości kleju.

Commission expert groups and balanced representation and transparency (debate)

Grupa ekspertów Komisji oraz zrównoważona reprezentacja i przejrzystość (debata)

Truvada contains two active substances, emtricitabine and tenofovir disoproxil.

Truvada zawiera dwie substancje czynne: emtrycytabinę oraz tenofowir dizoproksylu.

and {spójn.} (też: but)

zaś {spójn.}

There is no question that this budget is a burden and not a way out of the crisis.

Nie ma wątpliwości, że ten budżet jest ciężarem, nie zaś drogą wyjścia z kryzysu.

With regards to the content, each of us likes and dislikes certain aspects of it.

Co się zaś tyczy treści, każdemu z nas pewne aspekty odpowiadają, a inne nie.

In the first half of the year, it was Mr Böge, and in the second, Mr Lamassoure.

W pierwszej połowie roku był to pan poseł Böge, w drugiej zaś pan poseł Lamassoure.

Part of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.

Wynika to częściowo z błędów i zaniechań, częściowo zaś z oszustw i sprzeniewierzeń.

That means making sure that radioactive waste remains under EU control and scrutiny.

To zaś oznacza, że odpady promieniotwórcze pozostają pod kontrolą i nadzorem UE.

and? {wykrzyknik}

and? {wykrz.}

no i co {wykrz.}

And I said, "So?

więc ja: "No i co?

AND {rzeczownik}

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

Novartis Vaccines and Diagnostics S. r. l. - Via Fiorentina, 1 – Siena, Italy.

Novartis Vaccines and Diagnostics S. r. l. - Via Fiorentina, 1 – Siena, Włochy.

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

Roads and intersections (example: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

Drogi i skrzyżowania (przykład: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

The naming and shaming strategy that we apply every month is a last resort.

Strategia naming and shaming, którą stosujemy co miesiąc, jest ostatecznością.

Very young age is associated with an increased risk of developing YEL-AND.

Bardzo wczesny wiek związany jest ze zwiększonym ryzykiem rozwinięcia się YEL- AND.
 

Podobne tłumaczenia

"AND" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "AND" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

For this we need facilities, however, and we also need to change the curriculum.

Do tego potrzebne są jednak odpowiednie urządzenia, jak również zmiana programu.

And I think when you synthesize this research, you start with three key insights.

Myślę, że dokonując syntezy tej pracy, zaczyna się od 3 kluczowych spostrzeżeń.

Prevention of Skeletal Events in Patients with Breast Cancer and Bone Metastases

Zapobieganie zdarzeniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości

Treatment should be supportive and may include haemodialysis (see Section 5.2).

Należy prowadzić leczenie objawowe, w tym również hemodializę (patrz punkt 5. 2).

Every year a million and a half people die of a completely preventable disease.

Każdego roku półtora miliona ludzi ginie w skutek całkowicie uleczalnej choroby.

And I believe the teaching profession -- it's true, you have so many youngsters.

Wierzę, że w zawodzie nauczyciela... to prawda, klasy gromadzą tak wielu uczniów.

And yeah, it's the sort of thing you produce when you're doodling on the phone.

Tak, to efekt, jaki uzyskujemy, kiedy gryzmolimy coś rozmawiając przez telefon.

It should also encourage Libyans to make changes and to move towards democracy.

Powinna też zachęcać Libijczyków do podjęcia przekształceń w kierunku demokracji.

It may depend on education and experience, but under no circumstances on gender.

Może być uzależniona od wykształcenia, doświadczenia, ale na pewno nie od płci.

Here, we need commitment and a meticulous approach from the relevant authorities.

Potrzeba nam w tym zakresie skrupulatnego podejścia ze strony odpowiednich władz.

PM: And did you get pushback from making that a central tenant of foreign policy?

PM: Czy miałaś problemy czyniąc z tego istotne zagadnienie polityki zagranicznej?

And the great gold vessels of the temple in Jerusalem had been taken to Babylon.

Wspaniałe złote naczynia ze świątyni w Jerozolimie zostały zabrane do Babilonu.

And already, commercial oyster larvae are dying at large scales in some places.

Już teraz larwy małż, tych które jemy, wymierają. ~~~ tych które jemy, wymierają.

And then we got into this pickle, realising that the deadline could not be met.

Teraz więc mamy kłopot, bo okazało się, że dotrzymanie terminu jest niemożliwe.

It is certainly not a President and not with executive powers in its own right.

Zdecydowanie nie jest to niezależny urząd prezydenta mającego władzę wykonawczą.

Many people will say it serves Greece right and it should pay for its mistakes.

Wiele osób powie, że dobrze to zrobi Grecji, że powinna zapłacić za swoje błędy.

These questions were put to and answered by a European consumer advice service.

Odpowiedzi na poniższe pytania udzieliło europejskie biuro porad dla konsumentów.

We want to do the same thing with other countries as and when they approach us.

Chcemy postępować tak samo w stosunku do innych krajów, które się do nas zgłoszą.

Why do we, Parliament, allow the Council to run rings around us time and again?

Dlaczego my, Parlament, ciągle pozwalamy Radzie, by uzyskiwała nad nami przewagę?

However, it will get its chance, when the time is right and if voters so decide.

Dostanie jednak swoją szansę we właściwym czasie, jeżeli tak zdecydują wyborcy.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-angielskim.