Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "AND"

 

"AND" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 39497

AND {rzeczownik}

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

Toll- og avgiftsdirektoratet Directorate of Customs and Excise PO Box 8122 Dep.

Toll- og avgiftsdirektoratet Directorate of Customs and Excise PO Box 8122 Dep.

Novartis Vaccines and Diagnostics S. r. l. - Via Fiorentina, 1 – Siena, Italy.

Novartis Vaccines and Diagnostics S. r. l. - Via Fiorentina, 1 – Siena, Włochy.

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

Roads and intersections (example: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

Drogi i skrzyżowania (przykład: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

The naming and shaming strategy that we apply every month is a last resort.

Strategia naming and shaming, którą stosujemy co miesiąc, jest ostatecznością.

And {rzeczownik}

And {rzecz.} [astron.] (też: Andromeda)

Andromeda {f.} [astron.]

Each is a galaxy, fully like ours or Andromeda, which looks so small and faint because its light has taken 10 billion light-years to get to us.

Każda z nich to galaktyka, jak Droga Mleczna czy Andromeda, która wygląda na tak małą bo jej światłu przybycie tu zajęło 10 miliardów lat.

and {spójnik}

and {spójn.}

  i {spójn.}

The second is decentralisation and equal opportunities for all minorities there.

Drugi to decentralizacja i równość szans dla wszystkich tamtejszych mniejszości.

But small and medium-sized enterprises in Europe should have their own standard.

Ale małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie powinny mieć swój własny standard.

Capital is required for this purpose and SMEs must be given easier access to it.

Niezbędny jest w tym celu kapitał i MŚP muszą zyskać łatwiejszy dostęp do niego.

Europe must speak clearly with one voice, and loudly in favour of firm measures.

Europa musi opowiadać się jasno, jednym głosem i głośno za stanowczymi środkami.

However, this and the current shortcomings in our Union budgets are poles apart.

Jednakże to i bieżące mankamenty w naszych unijnych budżetach są krańcowo różne.

and {spójn.}

  a {spójn.}

This is where the story of social justice begins and both stories are important.

Tutaj zaczyna się historia sprawiedliwości społecznej, a obie historie są ważne.

We genuinely need long-term investment, and your institution plays a major role.

Potrzebne nam naprawdę długofalowe inwestycje, a EBI odgrywa w nich główną rolę.

And he said, Go ye up, and prosper; and they shall be delivered into your hand.

A on odpowiedział: Ciągnijcie, a poszczęści się wam, i będą podani w ręce wasze.

So Jehoiakim slept with his fathers; and Jehoiachin his son reigned in his stead.

A tak zasnął Joakim z ojcami swymi, a królował Joachyn, syn jego, miasto niego.

And his father Zacharias was filled with the Holy Spirit, and prophesied, saying,

A Zacharyjasz, ojciec jego, napełniony będąc Duchem Świętym, prorokował mówiąc:

and {spójn.} (też: as well as)

oraz {spójn.}

The third trimester of pregnancy and breast-feeding (see sections 4.6 and 5.3).

Trzeci trymestr ciąży oraz okres karmienia piersią (patrz punkt 4. 6 oraz 5. 3).

Problems of language, distance and lack of confidence are the biggest obstacles.

Największą przeszkodę stanowią problemy językowe, odległość oraz brak zaufania.

Von Neumann, and a logician, and a mathematician from the army put this together.

Von Neumann oraz jeden logik i jeden matematyk z armii złożyli to wszystko razem.

I endorse the questions and position adopted by Mr Visser and the other speakers.

Popieram pytania zadane przez pana Vissera i innych mówców oraz ich stanowisko.

The mouthpiece consists of ... a button, two guitar picks and lots of hot glue.

Ustnik składa się z przycisku, dwóch kostek gitarowych oraz sporej ilości kleju.

and {spójn.} (też: but)

zaś {spójn.}

There is no question that this budget is a burden and not a way out of the crisis.

Nie ma wątpliwości, że ten budżet jest ciężarem, nie zaś drogą wyjścia z kryzysu.

With regards to the content, each of us likes and dislikes certain aspects of it.

Co się zaś tyczy treści, każdemu z nas pewne aspekty odpowiadają, a inne nie.

In the first half of the year, it was Mr Böge, and in the second, Mr Lamassoure.

W pierwszej połowie roku był to pan poseł Böge, w drugiej zaś pan poseł Lamassoure.

Part of this is due to errors and omissions; part to fraud and misappropriation.

Wynika to częściowo z błędów i zaniechań, częściowo zaś z oszustw i sprzeniewierzeń.

That means making sure that radioactive waste remains under EU control and scrutiny.

To zaś oznacza, że odpady promieniotwórcze pozostają pod kontrolą i nadzorem UE.

and? {wykrzyknik}

and? {wykrz.}

no i co {wykrz.}

And he said, "So?"

A on odpowiedział: "No i co?"

And I said, "So?

więc ja: "No i co?

AND {rzeczownik}

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

AND {rzecz.} [komp.] [skr.]

Toll- og avgiftsdirektoratet Directorate of Customs and Excise PO Box 8122 Dep.

Toll- og avgiftsdirektoratet Directorate of Customs and Excise PO Box 8122 Dep.

Novartis Vaccines and Diagnostics S. r. l. - Via Fiorentina, 1 – Siena, Italy.

Novartis Vaccines and Diagnostics S. r. l. - Via Fiorentina, 1 – Siena, Włochy.

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

University of Economics, Prague - Centre for Information and Library Services

Roads and intersections (example: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

Drogi i skrzyżowania (przykład: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)

The naming and shaming strategy that we apply every month is a last resort.

Strategia naming and shaming, którą stosujemy co miesiąc, jest ostatecznością.
 

Podobne tłumaczenia

"AND" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "AND" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

For this we need facilities, however, and we also need to change the curriculum.

Do tego potrzebne są jednak odpowiednie urządzenia, jak również zmiana programu.

However, there are other instruments and I have informed the presidency of them.

Jednak dostępne są również inne instrumenty, o których powiadomiłam prezydencję.

This provision refers explicitly and exclusively to complaints before the Court.

Przepis ten odnosi się jednoznacznie wyłącznie do skarg wnoszonych do Trybunału.

This resolution provides such a response, and I therefore voted in favour of it.

Omawiana rezolucja stanowi taką odpowiedź, dlatego głosowałam za jej przyjęciem.

And I think when you synthesize this research, you start with three key insights.

Myślę, że dokonując syntezy tej pracy, zaczyna się od 3 kluczowych spostrzeżeń.

And our brains -- our celebrated brains -- reflect a drainage of a tidal marsh.

Nasze mózgi, nasze wysławiane mózgi wyglądają jak plątanina mokradeł okresowych.

This is a highly contagious disease and a common bacterial infection in horses.

Jest to choroba wysoce zakaźna, wywołana częstym zakażeniem bakteryjnym u koni.

Prevention of Skeletal Events in Patients with Breast Cancer and Bone Metastases

Zapobieganie zdarzeniom kostnym u chorych na raka piersi z przerzutami do kości

Treatment should be supportive and may include haemodialysis (see Section 5.2).

Należy prowadzić leczenie objawowe, w tym również hemodializę (patrz punkt 5. 2).

Every year a million and a half people die of a completely preventable disease.

Każdego roku półtora miliona ludzi ginie w skutek całkowicie uleczalnej choroby.

And I believe the teaching profession -- it's true, you have so many youngsters.

Wierzę, że w zawodzie nauczyciela... to prawda, klasy gromadzą tak wielu uczniów.

And a lot of people, when they think about the future, think about it linearly.

Mamy też teorię wyjaśniającą czemu technologia rozwija się w ten właśnie sposób.

And I learned that you have to give that in this environment, because it's tough.

Nauczyłem się, że musisz z siebie dawać w takim środowisku, ponieważ jest ciężko.

And yeah, it's the sort of thing you produce when you're doodling on the phone.

Tak, to efekt, jaki uzyskujemy, kiedy gryzmolimy coś rozmawiając przez telefon.

It should also encourage Libyans to make changes and to move towards democracy.

Powinna też zachęcać Libijczyków do podjęcia przekształceń w kierunku demokracji.

It may depend on education and experience, but under no circumstances on gender.

Może być uzależniona od wykształcenia, doświadczenia, ale na pewno nie od płci.

Here, we need commitment and a meticulous approach from the relevant authorities.

Potrzeba nam w tym zakresie skrupulatnego podejścia ze strony odpowiednich władz.

PM: And did you get pushback from making that a central tenant of foreign policy?

PM: Czy miałaś problemy czyniąc z tego istotne zagadnienie polityki zagranicznej?

And if you want to enter flow from control, you have to increase the challenges.

Aby przejść z obszaru kontroli do przepływu, potrzeba zwiększyć poziom trudności.

And the great gold vessels of the temple in Jerusalem had been taken to Babylon.

Wspaniałe złote naczynia ze świątyni w Jerozolimie zostały zabrane do Babilonu.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wszczynać kłótnię, kibel, heroina, wytrysk, spłacalność

Podobne słowa

Więcej w słowniku polsko-angielskim.