Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "amendment"

 

"amendment" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-35 z 1563

amendment {rzeczownik}

amendment {rzecz.} (też: adjustment, correction, retake, alteration)

poprawka {f.}

The amendment by the Verts/ALE Group talks of a statute for Members' assistants.

Poprawka zgłoszona przez Grupę Zielonych/ALE dotyczy statutu asystentów posłów.

That said, Amendment 15 is completely unacceptable from an ethical point of view.

Jednak poprawka 15 jest z etycznego punktu widzenia absolutnie nie do przyjęcia.

At least the tabled amendment manages to encompass all the exceptions foreseen.

Wniesiona poprawka pozwala przynajmniej uwzględnić wszystkie przewidywane wyjątki.

We could not therefore vote on paragraph 47, as we have voted on Amendment 27.

Nie mogliśmy zatem głosować nad ustępem 47, ponieważ zajmowaliśmy się poprawką 27.

The oral amendment proposed by Mr Landsbergis is not in line with this decision.

Poprawka ustna zaproponowana przez pana Landsbergisa nie jest zgodna z tą decyzją.

amendment {rzecz.} (też: improvement, progression, betterment, turnaround)

poprawa {f.}

The third draft amendment refers only to school milk, which would go against what we want, namely to improve supply of the entire range of products.

Trzeci projekt zmiany odnosi się jedynie do mleka dla szkół, co byłoby sprzeczne z naszymi intencjami związanymi z poprawą zaopatrzenia w szereg różnych produktów.

I should also say that the amendment to the directive was published last December and the Member States have two years to incorporate it into their internal law.

Powinienem także powiedzieć, że poprawa do dyrektywy została opublikowania w grudniu i państwa członkowskie mają dwa lata, aby włączyć ją do swojego prawa krajowego.

(FR) Mr President, I am somewhat anxious because I see that in Amendment 231 we have voted for a European foundation for the improvement 'of loving and working conditions'.

(FR) Panie przewodniczący! Jestem nieco zaniepokojona, gdyż widzę, że w poprawce 231 głosowaliśmy na rzecz fundacji europejskiej za poprawą "warunków kochania i pracy”.

The CITES text was amended in 1983 to allow regional economic integration organisations such as the European Community to become parties to the Convention (Gaborone amendment).

Tekst CITES został zmieniony w 1983 r. w celu umożliwienia regionalnym organizacjom integracji gospodarczej, takim jak Wspólnota Europejska, przystąpienia do konwencji (poprawa z Gaborone).

amendment {rzecz.} (też: repair, overhaul)

naprawa {f.}

amendment {rzecz.}

Therefore, the amendment creates a rare win-win situation.

Toteż rzeczona nowelizacja stworzy skądinąd rzadko spotykaną sytuację, w której wszyscy odnoszą jedynie korzyści.

This amendment has therefore extended this principle to performers, which is already a considerable step forward.

Przedmiotowa nowelizacja rozciągnęła zatem tę zasadę na wykonawców, co jest już znaczącym krokiem naprzód.

The adoption of a legal act has come about because of the amendment in 20081 of Council Regulation (EC) No 1338/20012, including:

nowelizacją1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1338/20012, obejmującą w szczególności:

Investments in energy efficiency and renewable energy for housing (amendment of Regulation (EC) No 1080/2006 on ERDF) (

Inwestycje w racjonalizację zużycia energii oraz energię odnawialną w mieszkalnictwie w ramach EFRR (nowelizacja rozporządzenia (WE) 1080/2006 w sprawie EFRR) (

That is why, at the very least, we lend our support to the rapporteur's compromise and call on the House to vote for the amendment as signed by 53 Members for a transitional period of eight years.

I dlatego, już na zakończenie, dajemy nasze wsparcie sprawozdawcy i wzywamy Izbę do głosowania za nowelizacją jako podpisaną przez 53 posłów mówiącą o ośmioletnim okresie przejściowym.

amendment {rzecz.} [prawn.]

nowela {f.} [prawn.]

to amend {czasownik}

to amend [amended|amended] {czas.} (też: to improve, to rearrange, to set right, to perk)

poprawić {czas.}

First, the general food law that we hope to amend today replaced a whole raft of rules.

Po pierwsze, ogólne prawo żywnościowe, które mamy nadzieję dziś poprawić, zastąpiło wiele różnych zasad.

If we have made a questionable decision, we have the right to amend it ourselves, but the amendment must be made in accordance with the proper procedures.

Podjęliśmy decyzję o wątpliwej wartości, mamy prawo sami ją poprawić, ale poprawka musi zostać dokonana zgodnie z właściwymi procedurami.

First, why does the Commission only wish to amend the recommendation - why does it not propose a directive on environmental inspections?

Po pierwsze, dlaczego Komisja pragnie poprawić jedynie zalecenie - dlaczego nie proponuje wniosku w sprawie dyrektywy dotyczącej kontroli w zakresie ochrony środowiska?

But the challenge here is not one of just amending the law, because the hurdle for success is trust.

Ale to wyzwanie nie dotyczy tylko poprawienia systemu prawa.

The scientific conclusions are provided in Annex II together with the amended SPC in Annex III.

Wnioski naukowe przedstawione są w Aneksie II wraz z poprawioną Charakterystyką Produktu Leczniczego w Aneksie III.

to amend [amended|amended] {czas.} (też: to fix, to retrieve, to redress, to expiate)

naprawić {czas.}

The migration related issues have dramatically increased over recent years, and I support Mr Takkula's idea to amend this Directive.

W ciągu ostatnich lat drastycznie narosły problemy związane z migracją, popieram więc pomysł pana posła Takkuli, by wprowadzić zmiany do tej dyrektywy.

to amend [amended|amended] {czas.} (też: to emend)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "amend":

 

Podobne tłumaczenia

"amendment" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "amendment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I have talked to the rapporteur, who seems to support and accept this amendment.

Rozmawiałem ze sprawozdawcą, który wydaje się popierać i akceptować tę poprawkę.

I therefore voted against the amendment which aimed to remove these conditions.

Dlatego głosowałem za odrzuceniem poprawki dotyczącej skreślenia tych warunków.

In my view, the wording of that amendment was better than the original paragraph.

Moim zdaniem sformułowanie poprawki było lepsze niż to użyte w pierwotnym ustępie.

I am very grateful to the Secretariat because this was a very late oral amendment.

Bardzo dziękuję sekretariatowi, jako, że tę poprawkę ustną zgłoszono bardzo późno.

The petitions process (amendment of Title VIII of the Rules of Procedure) (debate)

Zmiana przepisów regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji (debata)

Mr President, this is a very similar amendment to the one by Justas Paleckis.

Panie Przewodniczący! Bardzo podobną poprawkę złożył pan poseł Justas Paleckis.

I had grave reservations about the amendment that was submitted in the committee.

Miałem poważne zastrzeżenia do tej poprawki, która została przedstawiona w komisji.

With regard to the second report, Amendment 67 was proposed by the Socialist Group.

Jeśli chodzi o drugie sprawozdanie, Grupa Socjalistów zaproponowała poprawkę 67.

ECB Opinion on the revised amendments to Lietuvos bankas' profit distribution rules 

Opinia EBC w sprawie zmodyfikowanych zmian zasad podziału zysku Lietuvos bankas

I would therefore urge all Members to support our amendment to Article 8(3).

Z tego względu wzywam wszystkich posłów do poparcia naszej poprawki do art. 8 ust.

Amendment 11 draws attention to human rights concerns in Columbia and Honduras.

W poprawce nr 11 zwraca się uwagę na kwestie praw człowieka w Kolumbii i Hondurasie.

With your permission, Mr President, I should like to propose an oral amendment.

Za pańskim pozwoleniem, panie przewodniczący, chcę zgłosić poprawkę pisemną.

Amendment of Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 881/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową (

Mr Blokland has tabled Amendment 8, on behalf of the Independence/Democracy Group.

Pan poseł Blokland zgłosił w imieniu Grupy Niepodległość / Demokracja poprawkę nr 8.

However, in Amendment 125 in particular, there is a very serious translation error.

Jednakże zwłaszcza w poprawce nr 125 pojawił się poważny błąd w tłumaczeniu.

For the sake of operational efficiency, I ask the House to support our Amendment 10.

Dla dobra skuteczności działania proszę Izbę o poparcie naszej poprawki nr 10.

Why, then, this drastic amendment of the rules on the formation of political groups?

Skąd zatem tak drastyczna zmiana przepisów w sprawie tworzenia grup politycznych?

Ethnic minority representatives were not involved in drafting the amendment.

Przedstawiciele mniejszości nie byli włączeni w opracowywanie tej poprawki.

I would like to comment on one amendment that we will propose for tomorrow.

Chciałabym wypowiedzieć się na temat jednej poprawki, którą jutro zaproponujemy.

In the committee, we rejected that as nonsensical in the then Amendment 20.

W komisji uznaliśmy to za nonsens i daliśmy temu wyraz w ówczesnej poprawce 20.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej w słowniku angielsko-polskim.