Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "amendment"

 

"amendment" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 553

amendment {rzeczownik}

amendment {rzecz.} (też: adjustment, correction, retake, alteration)

poprawka {f.}

At least the tabled amendment manages to encompass all the exceptions foreseen.

Wniesiona poprawka pozwala przynajmniej uwzględnić wszystkie przewidywane wyjątki.

We could not therefore vote on paragraph 47, as we have voted on Amendment 27.

Nie mogliśmy zatem głosować nad ustępem 47, ponieważ zajmowaliśmy się poprawką 27.

The oral amendment proposed by Mr Landsbergis is not in line with this decision.

Poprawka ustna zaproponowana przez pana Landsbergisa nie jest zgodna z tą decyzją.

This is not an oral amendment, for we do not wish to add or remove any words.

To nie jest poprawka ustna i dlatego nie chcemy skreślać ani dodawać żadnych słów.

Mr President, I would ask you specifically to declare Amendment 15 admissible.

Panie przewodniczący! Proszę o ogłoszenie, że poprawka 15 jest dopuszczalna.

amendment {rzecz.} (też: improvement, progression, betterment, turnaround)

poprawa {f.}

The third draft amendment refers only to school milk, which would go against what we want, namely to improve supply of the entire range of products.

Trzeci projekt zmiany odnosi się jedynie do mleka dla szkół, co byłoby sprzeczne z naszymi intencjami związanymi z poprawą zaopatrzenia w szereg różnych produktów.

I should also say that the amendment to the directive was published last December and the Member States have two years to incorporate it into their internal law.

Powinienem także powiedzieć, że poprawa do dyrektywy została opublikowania w grudniu i państwa członkowskie mają dwa lata, aby włączyć ją do swojego prawa krajowego.

(FR) Mr President, I am somewhat anxious because I see that in Amendment 231 we have voted for a European foundation for the improvement 'of loving and working conditions'.

(FR) Panie przewodniczący! Jestem nieco zaniepokojona, gdyż widzę, że w poprawce 231 głosowaliśmy na rzecz fundacji europejskiej za poprawą "warunków kochania i pracy”.

The CITES text was amended in 1983 to allow regional economic integration organisations such as the European Community to become parties to the Convention (Gaborone amendment).

Tekst CITES został zmieniony w 1983 r. w celu umożliwienia regionalnym organizacjom integracji gospodarczej, takim jak Wspólnota Europejska, przystąpienia do konwencji (poprawa z Gaborone).

If those amendments are adopted, life for new mothers and fathers in the EU will not improve.

Jeżeli te poprawki zostaną przyjęte, życie młodych matek i ojców w UE nie ulegnie poprawie.

amendment {rzecz.} (też: repair, overhaul)

naprawa {f.}

I wish to inform you that 113 amendments have been tabled to the report by Mrs Elisa Ferreira on a European Economic Recovery Plan.

Chciałbym państwa poinformować, że do sprawozdania pani poseł Elisy Ferreiry w sprawie europejskiego planu naprawy gospodarczej zgłoszono 113 poprawek.

amendment {rzecz.}

This amendment has therefore extended this principle to performers, which is already a considerable step forward.

Przedmiotowa nowelizacja rozciągnęła zatem tę zasadę na wykonawców, co jest już znaczącym krokiem naprzód.

The adoption of a legal act has come about because of the amendment in 20081 of Council Regulation (EC) No 1338/20012, including:

nowelizacją1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1338/20012, obejmującą w szczególności:

Investments in energy efficiency and renewable energy for housing (amendment of Regulation (EC) No 1080/2006 on ERDF) (

Inwestycje w racjonalizację zużycia energii oraz energię odnawialną w mieszkalnictwie w ramach EFRR (nowelizacja rozporządzenia (WE) 1080/2006 w sprawie EFRR) (

That is why, at the very least, we lend our support to the rapporteur's compromise and call on the House to vote for the amendment as signed by 53 Members for a transitional period of eight years.

I dlatego, już na zakończenie, dajemy nasze wsparcie sprawozdawcy i wzywamy Izbę do głosowania za nowelizacją jako podpisaną przez 53 posłów mówiącą o ośmioletnim okresie przejściowym.

Opinion on the amendments to the law relating to statistics (CON/2008/29)Bulgaria, 9.7.2008, pdf 71 kB, bg .

Opinia w sprawie nowelizacji ustawy o statystyce (CON/2008/29)Bułgaria, 9.7.2008, pdf 71 kB, bg .

amendment {rzecz.} [prawn.]

nowela {f.} [prawn.]

amendment {rzecz.} (też: change, spell, shift, revision)

zmiana {f.}

The petitions process (amendment of Title VIII of the Rules of Procedure) (debate)

Zmiana przepisów regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji (debata)

Amendment of Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 881/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową (

Why, then, this drastic amendment of the rules on the formation of political groups?

Skąd zatem tak drastyczna zmiana przepisów w sprawie tworzenia grup politycznych?

Amendment of Directive 2004/49/EC on safety on the Community's railways (vote)

Zmiana dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych (głosowanie)

The proposal here is to vote on Amendment 812 first, that is the proposal.

Tu jest propozycja głosowania najpierw nad zmianą 812, taka jest propozycja.

to amend {czasownik}

to amend [amended|amended] {czas.} (też: to better, to boost, to correct, to tweak)

poprawić {czas. dk}

First, the general food law that we hope to amend today replaced a whole raft of rules.

Po pierwsze, ogólne prawo żywnościowe, które mamy nadzieję dziś poprawić, zastąpiło wiele różnych zasad.

If we have made a questionable decision, we have the right to amend it ourselves, but the amendment must be made in accordance with the proper procedures.

Podjęliśmy decyzję o wątpliwej wartości, mamy prawo sami ją poprawić, ale poprawka musi zostać dokonana zgodnie z właściwymi procedurami.

First, why does the Commission only wish to amend the recommendation - why does it not propose a directive on environmental inspections?

Po pierwsze, dlaczego Komisja pragnie poprawić jedynie zalecenie - dlaczego nie proponuje wniosku w sprawie dyrektywy dotyczącej kontroli w zakresie ochrony środowiska?

Well, in such cases, the Treaty has to be changed, it has to be amended.

Cóż, w odniesieniu do takich przypadków traktat musi być zmieniony, musi zostać poprawiony.

A series of compromise amendments has improved the initial report considerably.

Przyjęcie szeregu kompromisowych poprawek znacznie poprawiło jakość pierwotnego sprawozdania.

to amend [amended|amended] {czas.} (też: to trim)

zmodyfikować {czas. dk}

On the other hand, it was necessary to modify our proposal formally to introduce such substantial amendments, and this accounts for the delay we are talking about.

Z drugiej strony konieczne było formalne zmodyfikowanie naszego wniosku w celu wprowadzenia tak istotnych poprawek, a to wyjaśnia opóźnienie, o którym mówimy.

to amend [amended|amended] {czas.} (też: to sort out)

naprawić {czas. dk}

The elections provide opportunity and hope for the amendment of these errors.

Wybory są szansą i nadzieją na naprawienie tych błędów.

In our other amendment, we aim to make it possible to lower the VAT rate on renovation and repair work in order to save energy.

W innej poprawce chcemy umożliwić obniżenie stawek VAT od renowacji i napraw związanych z oszczędnością energii.

The migration related issues have dramatically increased over recent years, and I support Mr Takkula's idea to amend this Directive.

W ciągu ostatnich lat drastycznie narosły problemy związane z migracją, popieram więc pomysł pana posła Takkuli, by wprowadzić zmiany do tej dyrektywy.

(DE) Mr President, the annual conference of NAFO made amendments to the Ottawa Convention of 1 January 1979.

(DE) Panie przewodniczący! Na dorocznej konferencji NAFO wprowadziła zmiany do konwencji z Ottawy z dnia 1 stycznia 1979 r.

Some advances are observable: Turkey has taken action, for example by adopting amendments to the law governing foundations in February 2008.

Można dostrzec pewne postępy: Turcja podejmuje pewne działania, na przykład w lutym 2008 r. wprowadziła zmiany do ustawy regulującej działalność fundacji.
  nowelizować {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "amend":

 

Podobne tłumaczenia

"amendment" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "amendment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This is why tomorrow's vote on the proposed draft amendments will be so important.

Dlatego też jutrzejsze głosowanie w sprawie proponowanych zmian będzie tak ważne.

I am opposed to Amendments 7 and 102 which seek to water down the six-day rule.

Jestem przeciwko poprawkom 7 i 102 zmierzającym do złagodzenia reguły sześciu dni.

We voted yes to Amendments 10 and 12, as they reject the militarisation of the EU.

Powiedzieliśmy tak poprawkom 10 i 12, jako że odrzucają one militaryzację UE.

ECB Opinion on the revised amendments to Lietuvos bankas' profit distribution rules 

Opinia EBC w sprawie zmodyfikowanych zmian zasad podziału zysku Lietuvos bankas

We will look at these amendments very carefully and give our opinion to the Council.

Przyjrzymy się tym poprawkom bardzo uważnie i przedstawimy naszą opinię Radzie.

In our amendments, we have concentrated to a very great extent on soil protection.

W naszych poprawkach skoncentrowaliśmy się w przeważającym stopniu na ochronie gleby.

This amendment allows resources from the fund to be used to combat the crisis.

Wprowadzone zmiany umożliwiają wykorzystanie środków z funduszu na zwalczanie kryzysu.

If the Commission accepted this amendment by Hungary, then I accept it too.

Skoro Komisja zaakceptowała wprowadzone przez Węgry zmiany, to ja również je akceptuję.

Amendments to the legal framework for the recirculation of euro banknotes

Zmiany przepisów prawa dotyczących ponownego wprowadzania banknotów euro do obiegu

The Lisbon Treaty has been made available only as a list of amendments to the treaties.

Traktat lizboński udostępniony został jedynie w wersji zestawu zmian w traktatach.

I regret that the Council is not here to help us with this regulatory amendment.

Żałuję, że nie ma tu Rady, by pomóc nam dokonać tej regulacyjnej zmiany.

I voted broadly in favour of the proposed amendments to this regulation.

Głosowałem zasadniczo za przyjęciem proponowanych zmian do tego rozporządzenia.

The European citizens' initiative should be a way to seek amendments to the EU Treaties.

Europejska inicjatywa obywatelska powinna być sposobem dążenia do zmiany traktatów UE.

Under this convention, amendments normally become binding for us 80 days after adoption.

Zgodnie z tą konwencją, zmiany stają się dla nas wiążące po upływie 80 dni od przyjęcia.

Opinion on amendments to the Statute of Sveriges Riksbank (CON/1998/25)Sweden, 10.6.1998,

Opinia w sprawie zmian Statutu Sveriges Riksbank (CON/1998/25)Szwecja, 10.6.1998,

I would recommend that all Members vote against amendments to non-existent reports.

Wszystkim posłom zalecałbym głosowanie przeciwko poprawkom do nieistniejących sprawozdań.

I will merely mention here some of the areas that I think some of the amendments address.

Wspomnę tu tylko o kilku z nich, które zostały ujęte w niektórych poprawkach.

The Commission agrees with most of the proposed amendments that reinforce the line taken.

Komisja zgadza się z większością proponowanych zmian, które utrwalają przyjęty kurs.

It is not easy to know on what basis you can or cannot make amendments.

Niełatwo się dowiedzieć, na jakiej podstawie można dokonywać zmian, a na jakiej nie.

The proposed amendments are in line with this principle of solidarity, so I support them.

Proponowane zmiany są zgodne z tą zasadą solidarności, zatem popieram je.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

ambush · amebic · ameer · Amelia · ameliorating · amelioration · ameliorative · amen · amenable · amended · amendment · amendments · amends · amenities · amenity · amenorrhea · amenorrhoea · amercement · America · American · Americana

Więcej w słowniku angielsko-polskim.