Search for the most beautiful word
knitting
master program

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "alone"

 

"alone" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 891

alone {przymiotnik}

alone {przym.} (też: sole, solitary, mere, companionless)

sam {przym. m.}

or alone in patients who show intolerance to methotrexate or for whom methotrexate is

lub sam u pacjentów, u których leczenie metotreksatem było źle tolerowane, lub były

So if I'm eating spaghetti, and I know I'm alone, I can eat like a backhoe.

Więc jeśli zajadam spaghetti, i wiem, że jestem sam, wciągam jak odkurzacz.

Age alone had no clinically relevant effect on pharmacokinetic parameters.

Sam wiek nie miał klinicznie istotnego wpływu na parametry farmakokinetyczne.

Such cooperation is essential, because the Ombudsman cannot succeed alone.

Taka współpraca jest niezbędna, ponieważ Rzecznik nie osiągnie celu działając sam.

A budget of EUR 2 200 000 was allocated to this initiative for 2008 alone.

Na sam rok 2008 na tę inicjatywę przeznaczono środki w wysokości 2,2 miliona euro.

alone {przym.} (też: solitary, lonely, lonesome, lone)

samotny {przym. m.}

crouched, crawling, simplified, savage, alone;

czyhając, pełzając, prosty, dziki, samotny

Alone, ashamed and unsupported.

Samotny, pełen wstydu i bez wsparcia.

I sat not in the assembly of them that make merry, nor rejoiced; I sat alone because of thy hand; for thou hast filled me with indignation.

Nie siadam w radzie naśmiewców, ani się z nimi raduję; ale dla surowości ręki twojej samotny siadam; bo zapalczywością napełniłeś mię.

There is one that is alone, and he hath not a second; yea, he hath neither son nor brother; yet is there no end of all his labor, neither are his eyes satisfied with riches.

Jest kto samotny, niemając żadnego, ani syna, ani brata, a wżdy niemasz końca wszelakiej pracy jego, ani oczy jego mogą się nasycić bogactwem.

alone {przysłówek}

alone {przysł.} (też: self, only, by itself)

sam {przysł.}

alone {przysł.}

w pojedynkę {przysł.}

However, it cannot face the fury of the market alone at this difficult stage.

W tym trudnym czasie nie może ona jednak stawiać czoła rynkowi w pojedynkę.

Nations are powerless to act alone in the face of the major challenges of our times.

Stając wobec głównych wyzwań naszych czasów, narody nie są w stanie działać w pojedynkę.

It is not, however, making a solo comeback, because it is not alone.

Nie ma jednak swojego comebacku w pojedynkę, ponieważ nie jest sama.

Otherwise, I really hope that you will not go alone, according to Article 315.

W przeciwnym razie, żywię gorącą nadzieję, że nie będziecie działać w pojedynkę, zgodnie z art.

I also told them that America cannot prevail in this new struggle by acting alone.

Powiedziałem im także, że Stany Zjednoczone działając w pojedynkę nie zdołają wygrać tej walki.

alone {przysł.} (też: uncared, singly)

samopas {przysł.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "alone":

 

Podobne tłumaczenia

"alone" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "alone" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

At this moment in time, we cannot concentrate on one of these two issues alone.

Obecnie nie możemy koncentrować się tylko i wyłącznie na tych dwóch kwestiach.

Reliance on the report of Justice Goldstone alone will not contribute to this.

Opieranie się wyłącznie na raporcie sędziego Goldstone'a nie przyczyni się do tego.

Sina.com, a major news portal, alone has more than 140 million microbloggers.

Sina.com, ~~~ wielki portal informacyjny ma ponad 140 milionów mikroblogerów.

It was also due to the fact that so many countries in Europe are going it alone.

Było to również skutkiem tego, że tak wiele państw w Europie podąża własną ścieżką.

Fatality attributed to overdose of fluoxetine alone has been extremely rare.

Zgon związany z przedawkowaniem wyłącznie fluoksetyny występuje niezmiernie rzadko.

Last year saw 997 billion dollars in corporate fraud alone in the United States.

W zeszłym roku straciliśmy 997 miliardów dolarów z powodu oszustw finansowych w USA.

Does the Commission think that there are good reasons for carrying on alone?

Czy Komisja uważa, że istnieją dobre powody dalszego działania na własną rękę?

So they let his bones alone, with the bones of the prophet that came out of Samaria.

I wybawili kości jego, i kości proroka onego, który był przyszedł z Samaryi.

You can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.

Zostaw moje auto w spokoju, weź swoje kije golfowe, i wypierdalaj do Stanów.

It cannot be the task of research alone to protect the world from such catastrophes.

Ochrona świata przed takimi katastrofami nie może być tylko zadaniem naukowców.

Europe's own catches have diminished at an alarming rate - by 26% since 1997 alone.

Połowy w Europie alarmująco się zmniejszyły - o 26 % zaledwie od 1997 roku.

However, we do not hold market liberalisation alone responsible for the difficulties.

Odpowiedzialnością za problemy nie obarczamy jednak wyłącznie liberalizacji rynku.

However, no dose adjustment is considered to be necessary based on obesity alone.

Nie ma jednak konieczności dostosowywania dawki tylko ze względu na stopień otyłości.

This alone makes it paramount that we let this part of the EU budget through today.

Choćby z tego powodu najważniejsze dzisiaj jest udrożnienie tego działu budżetu Unii.

Mr Schulz should not try and tell us that he alone advocates social Europe.

Pan Schulz nie powinien wmawiać nam, że jako jedyny przemawia za społeczną Europą.

In the last year alone, 10 European citizens were kidnapped and four were killed.

Tylko w ubiegłym roku porwano 10 obywateli europejskich, a czterech zabito.

Innovation, creativity, development comes not from the ideas in our mind alone.

Innowacja, kreatywność i rozwój nie są li tylko dziełem naszego intelektu.

The ocean has an amazing ability to recover, if we'll just leave it alone.

Ocean ma niesamowite możliwości regeneracji, jeśli tylko zostawimy go w spokoju.

This onslaught is not alone disproportionate; it is entirely unjustified.

Ta napaść jest nie tylko nieproporcjonalna; jest całkowicie nieuzasadniona.

In the first two days alone, around 14,000 East Germans left the country.

W ciągu pierwszych dwóch dni przez granicę przeszło około 14.000 Niemców.
 

Wyniki z forum

"alone" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

almost · alms · almsgiving · almshouse · almucantar · alodium · aloe · Alofi · aloft · aloha · alone · aloneness · along · alongshore · alongside · aloof · aloofness · alopecia · aloud · alp · alpaca

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.