angielsko-polskie tłumaczenie słowa "alone"

EN alone angielskie tłumaczenie

alone {przym.}
alone {przysł.}

EN alone
play_circle_outline
{przymiotnik}

alone (też: mere, sole, solitary, companionless)
play_circle_outline
sam {przym. m.}
I was not very good at the other part, so I stayed alone with the cosmos.
Z grami sobie radziłem, z tym drugim już gorzej, więc zostawałem sam na sam z kosmosem.
The reconstituted vaccine will appear more turbid than the solvent alone.
Odtworzona szczepionka będzie mieć bardziej mętny wygląd niż sam rozpuszczalnik.
Age alone had no clinically relevant effect on pharmacokinetic parameters.
Sam wiek nie miał klinicznie istotnego wpływu na parametry farmakokinetyczne.
alone (też: lone, lonely, lonesome, solitary)
crouched, crawling, simplified, savage, alone;
czyhając, pełzając, prosty, dziki, samotny
Alone, ashamed and unsupported.
I sat not in the assembly of them that make merry, nor rejoiced; I sat alone because of thy hand; for thou hast filled me with indignation.
Nie siadam w radzie naśmiewców, ani się z nimi raduję; ale dla surowości ręki twojej samotny siadam; bo zapalczywością napełniłeś mię.

Przykłady użycia - "alone" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt was also due to the fact that so many countries in Europe are going it alone.
Było to również skutkiem tego, że tak wiele państw w Europie podąża własną ścieżką.
EnglishAt this moment in time, we cannot concentrate on one of these two issues alone.
Obecnie nie możemy koncentrować się tylko i wyłącznie na tych dwóch kwestiach.
EnglishLast year saw 997 billion dollars in corporate fraud alone in the United States.
W zeszłym roku straciliśmy 997 miliardów dolarów z powodu oszustw finansowych w USA.
EnglishIt cannot be the task of research alone to protect the world from such catastrophes.
Ochrona świata przed takimi katastrofami nie może być tylko zadaniem naukowców.
EnglishReliance on the report of Justice Goldstone alone will not contribute to this.
Opieranie się wyłącznie na raporcie sędziego Goldstone'a nie przyczyni się do tego.
EnglishIn the last year alone, 10 European citizens were kidnapped and four were killed.
Tylko w ubiegłym roku porwano 10 obywateli europejskich, a czterech zabito.
EnglishThe ocean has an amazing ability to recover, if we'll just leave it alone.
Ocean ma niesamowite możliwości regeneracji, jeśli tylko zostawimy go w spokoju.
EnglishDoes the Commission think that there are good reasons for carrying on alone?
Czy Komisja uważa, że istnieją dobre powody dalszego działania na własną rękę?
EnglishHowever, no dose adjustment is considered to be necessary based on obesity alone.
Nie ma jednak konieczności dostosowywania dawki tylko ze względu na stopień otyłości.
EnglishYou can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.
Zostaw moje auto w spokoju, weź swoje kije golfowe, i wypierdalaj do Stanów.
EnglishSina.com, a major news portal, alone has more than 140 million microbloggers.
Sina.com, ~~~ wielki portal informacyjny ma ponad 140 milionów mikroblogerów.
EnglishHowever, we do not hold market liberalisation alone responsible for the difficulties.
Odpowiedzialnością za problemy nie obarczamy jednak wyłącznie liberalizacji rynku.
EnglishInnovation, creativity, development comes not from the ideas in our mind alone.
Innowacja, kreatywność i rozwój nie są li tylko dziełem naszego intelektu.
EnglishMr Schulz should not try and tell us that he alone advocates social Europe.
Pan Schulz nie powinien wmawiać nam, że jako jedyny przemawia za społeczną Europą.
EnglishFatality attributed to overdose of fluoxetine alone has been extremely rare.
Zgon związany z przedawkowaniem wyłącznie fluoksetyny występuje niezmiernie rzadko.
EnglishUNHCR estimates there was a need for resettlement, last year alone, for 747 000 people.
UNHCR szacuje, że tylko w ubiegłym roku należało przesiedlić 747 tysięcy ludzi.
EnglishEurope's own catches have diminished at an alarming rate - by 26% since 1997 alone.
Połowy w Europie alarmująco się zmniejszyły - o 26 % zaledwie od 1997 roku.
EnglishThis alone makes it paramount that we let this part of the EU budget through today.
Choćby z tego powodu najważniejsze dzisiaj jest udrożnienie tego działu budżetu Unii.