Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "alone"

 

"alone" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 1327

alone {przysłówek}

alone {przysł.} (też: self, only)

sam {przysł.}

The label alone cannot bridge the gap between the public and the European Union.

Sam ten znak nie może wypełnić przestrzeni pomiędzy obywatelami a Unią Europejską.

I would say to the Council that banning clones alone is the politics of symbolism.

Pragnę powiedzieć Radzie, że sam zakaz korzystania z klonów to polityka symboliki.

How can I myself alone bear your cumbrance, and your burden, and your strife?

Jakoż sam znosić mam ciężką pracę około was, i brzemię wasze, i swary wasze?

I think, however, that I could not have done this job alone, in any way at all.

Myślę jednak, że w żadnym wypadku nie byłbym w stanie wykonać tej pracy sam.

or alone in patients who show intolerance to methotrexate or for whom methotrexate is

lub sam u pacjentów, u których leczenie metotreksatem było źle tolerowane, lub były

alone {przysł.}

w pojedynkę {przysł.}

However, it cannot face the fury of the market alone at this difficult stage.

W tym trudnym czasie nie może ona jednak stawiać czoła rynkowi w pojedynkę.

Nations are powerless to act alone in the face of the major challenges of our times.

Stając wobec głównych wyzwań naszych czasów, narody nie są w stanie działać w pojedynkę.

It is not, however, making a solo comeback, because it is not alone.

Nie ma jednak swojego comebacku w pojedynkę, ponieważ nie jest sama.

Otherwise, I really hope that you will not go alone, according to Article 315.

W przeciwnym razie, żywię gorącą nadzieję, że nie będziecie działać w pojedynkę, zgodnie z art.

I also told them that America cannot prevail in this new struggle by acting alone.

Powiedziałem im także, że Stany Zjednoczone działając w pojedynkę nie zdołają wygrać tej walki.

alone {przysł.} (też: uncared, singly)

samopas {przysł.}

alone {przymiotnik}

alone {przym.} (też: sole, solitary, mere, companionless)

sam {przym. m.}

alone {przym.} (też: solitary, lonely, lonesome, lone)

samotny {przym. m.}

crouched, crawling, simplified, savage, alone;

czyhając, pełzając, prosty, dziki, samotny

Alone, ashamed and unsupported.

Samotny, pełen wstydu i bez wsparcia.

I sat not in the assembly of them that make merry, nor rejoiced; I sat alone because of thy hand; for thou hast filled me with indignation.

Nie siadam w radzie naśmiewców, ani się z nimi raduję; ale dla surowości ręki twojej samotny siadam; bo zapalczywością napełniłeś mię.

There is one that is alone, and he hath not a second; yea, he hath neither son nor brother; yet is there no end of all his labor, neither are his eyes satisfied with riches.

Jest kto samotny, niemając żadnego, ani syna, ani brata, a wżdy niemasz końca wszelakiej pracy jego, ani oczy jego mogą się nasycić bogactwem.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "alone":

 

Podobne tłumaczenia

"alone" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "alone" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Hold your peace, let me alone, that I may speak; And let come on me what will.

Milczcież, zaniechajcie mię, a ja mówić będę; a niech przyjdzie na mię, co chce.

In the area of translations alone, we can save around EUR 11 million annually.

W samym obszarze tłumaczeń możemy zaoszczędzić około 11 milionów euro rocznie.

At this moment in time, we cannot concentrate on one of these two issues alone.

Obecnie nie możemy koncentrować się tylko i wyłącznie na tych dwóch kwestiach.

However, rural areas cannot be kept alive through agricultural subsidies alone.

Obszarów wiejskich nie da się jednak utrzymać przy życiu samymi dotacjami rolnymi.

The Belgian rail network alone, with its 3 400 kilometres, is larger than that.

Sama tylko belgijska sieć kolejowa, o długości 3 400 kilometrów, jest większa.

In such cases, legislative action and political declarations alone are not enough.

W tym przypadku nie wystarczą działania legislacyjne czy polityczne deklaracje.

Sina.com, a major news portal, alone has more than 140 million microbloggers.

Sina.com, ~~~ wielki portal informacyjny ma ponad 140 milionów mikroblogerów.

Reliance on the report of Justice Goldstone alone will not contribute to this.

Opieranie się wyłącznie na raporcie sędziego Goldstone'a nie przyczyni się do tego.

It was also due to the fact that so many countries in Europe are going it alone.

Było to również skutkiem tego, że tak wiele państw w Europie podąża własną ścieżką.

Fatality attributed to overdose of fluoxetine alone has been extremely rare.

Zgon związany z przedawkowaniem wyłącznie fluoksetyny występuje niezmiernie rzadko.

Last year saw 997 billion dollars in corporate fraud alone in the United States.

W zeszłym roku straciliśmy 997 miliardów dolarów z powodu oszustw finansowych w USA.

So they let his bones alone, with the bones of the prophet that came out of Samaria.

I wybawili kości jego, i kości proroka onego, który był przyszedł z Samaryi.

You can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.

Zostaw moje auto w spokoju, weź swoje kije golfowe, i wypierdalaj do Stanów.

Financial aid alone cannot ensure economic progress in developing countries.

Sama pomoc finansowa nie zapewni postępu gospodarczego w krajach rozwijających się.

Does the Commission think that there are good reasons for carrying on alone?

Czy Komisja uważa, że istnieją dobre powody dalszego działania na własną rękę?

However, the truth is that Parliament was alone in wanting to make progress.

Prawda jest jednak taka, iż Parlament był osamotniony w swoim dążeniu do postępu.

It is now clear that measures by developed countries alone will not suffice.

Obecnie wiadomo, że działania samych krajów uprzemysłowionych nie wystarczą.

The huge growth in demand beyond the EU's borders alone will determine this.

Będzie to uwarunkowane samym tylko ogromnym wzrostem popytu poza granicami UE.

Europe's citizens cannot bear the costs alone for modernising energy systems.

Obywatele Europy nie mogą sami ponieść kosztów modernizacji systemów energetycznych.

Those who tell us that we must leave the market alone are naïve ideologists.

Ci, którzy mówią nam, że powinniśmy zostawić rynek w spokoju, to naiwni ideologowie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

almoner · almost · alms · almshouse · almucantar · alodium · aloe · Alofi · aloft · aloha · alone · aloneness · along · alongshore · alongside · aloof · aloofness · alopecia · aloud · alp · alpaca

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.