Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "aim"

 

"aim" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 1217

aim {rzeczownik}

aim {rzecz.} (też: objective, goal, purpose, target)

cel {m.}

This is an absolutely clear position, and I would like to share this aim with you.

To całkowicie jasne stanowisko i chciałbym wspólnie z Państwem realizować ten cel.

The problem, the real political problem, is how to achieve the essential aim.

Problem, realny problem polityczny, polega na tym, jak osiągnąć ten zasadniczy cel.

That is the objective, our central concern and principal aim of our regulation.

Taki jest cel, nasze główne zadanie oraz główne zamierzenie naszego rozporządzenia.

The aim and much of the content of Mr Falbr's report is, in my view, very positive.

Cel i znaczna część treści sprawozdania pana Falbra są moim zdaniem bardzo pozytywne.

The important prevailing aim is that youth organisations should take part.

Istotny dominujący cel jest taki, że mają w nim brać udział organizacje młodzieżowe.

to aim {czasownik}

to aim [aimed|aimed] {czas.} (też: to attempt, to endeavour, to take steps, to undertake)

starać się {czas. zwr.}

Science tells us that we should aim for a reduction of 25% and even 40%.

Naukowcy mówią, że powinniśmy starać się uzyskać redukcję o 25%, a nawet o 40%.

But we should aim to make significant progress in a number of areas.

Powinniśmy jednak starać się osiągnąć znaczące postępy w wielu obszarach.

Secondly, we should aim to achieve a renewed 'value leadership'.

Po drugie, powinniśmy starać się osiągnąć nowe "przywództwo wartości”.

We must aim for a political agreement at the European Council meeting in June.

W trakcie czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej musimy starać się osiągnąć polityczne porozumienie.

When we produce these human rights declarations, we must aim for a balanced, fair approach.

Przygotowując takie deklaracje dotyczące praw człowieka, musimy starać się o wyważone, uczciwe podejście.

to aim [aimed|aimed] {czas.} (też: to sight, to aim at, to target, to take aim)

So you don't think they were aiming at us?

Czyli właściwe wcale w nas nie celowali?

When he aimed, he never missed.

Kiedy celował, zawsze trafiał.

He has learned that by using both hands and aiming his glancing blows, he can make much larger, sharper flakes.

Nauczył się, że używając obu rąk i dobrze celując, przy pomocy krótkich uderzeń może uzyskać znacznie większe, ostrzejsze odłamki.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "aim":

 

Podobne tłumaczenia

"aim" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "aim" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

With this aim in mind, the Presidency submitted proposals to the Member States.

Mając to na uwadze, prezydencja przedstawiła swe wnioski państwom członkowskim.

I therefore voted against the amendment which aimed to remove these conditions.

Dlatego głosowałem za odrzuceniem poprawki dotyczącej skreślenia tych warunków.

We are launching a pilot programme aimed at 10 countries on different continents.

Rozpoczynamy program pilotażowy skierowany do 10 krajów na różnych kontynentach.

The new proposal must aim at making the GSP a clearer and more transparent system.

Nowy wniosek musi zmierzać do uproszczenia i większej przejrzystości systemu GSP.

We must adopt a series of measures aimed at reducing emissions by 30% by 2020.

Musimy przyjąć zbiór środków zmierzających do redukcji emisji o 30% do roku 2020.

Any measures aimed at improving conditions in these countries are very important.

Bardzo ważne są wszystkie środki ukierunkowane na poprawę warunków w tych krajach.

We also aim to support research, development, innovation, employment and SMEs.

Zamierzamy również wspierać badania naukowe, rozwój, innowacje, zatrudnienie i MŚP.

This proposal contributes significantly to the aim of reducing exposure to mercury.

Wniosek ten w znaczny sposób przyczyni się do zmniejszenia kontaktu z rtęcią.

We aim for effective communication with the citizens of Europe and the media.

Dokładamy starań, aby komunikować się skutecznie z obywatelami Europy i z mediami.

The aims of the Stockholm Programme and its implementation plan are positive.

na piśmie - (CS) Cele programu sztokholmskiego i plan jego realizacji są pozytywne.

Personally, I will be delighted if the aims of this directive are well implemented.

Osobiście byłbym zachwycony, gdyby cele tej dyrektywy zostały właściwie osiągnięte.

I gather that the question might be aimed at refunds for the pig meat sector.

Rozumiem, że pytanie może dotyczyć refundacji dla sektora mięsa wieprzowego.

We want to roll out 15 AIMS centers in the next five years, all over Africa.

Chcemy rozwinąć 15 ośrodków AIMS w ciągu następnych pięciu lat, w całej Afryce.

Of course, we also aim to match our ambitions based on scientific findings.

Oczywiście do spełnienia naszych ambicji dążymy w oparciu o wiedzę naukową.

The offer which we aim to extend from the European Union is very challenging.

Oferta, którą mamy zamiar rozszerzyć z Unii Europejskiej, stanowi wyzwanie.

In the longer term, we should aim at the introduction of a visa-free travel regime.

W dłuższej perspektywie powinniśmy dążyć do wprowadzenia ruchu bezwizowego.

Transparency and simplicity should be a basic aim for all actors in the EU.

Przejrzystość i prostota powinny być podstawowymi celami dla wszystkich w UE.

The promotion of mobility is another prominent feature of the programme's aims.

Promocja mobilności to kolejny element mocno podkreślany w celach programu.

It also aims to minimise distortions of competition on the internal market.

Służy on również zminimalizowaniu zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym.

We did not support those amendments which aimed to constrain quota increases.

Nie poparliśmy tych poprawek, które zmierzały do ograniczenia wzrostu kwot.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: stwierdzić, wszczynać kłótnię, kibel, heroina, wytrysk

Podobne słowa

aider · aides · AIDS · aiglet · aigrette · aiguillette · aikido · aileron · ailing · ailment · aim · aimless · aimlessly · aims · ain't · Ainu · air · air-base · air-bladder · air-borne · air-brake

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.