Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "aim"

 

"aim" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-43 z 1203

aim {rzeczownik}

aim {rzecz.} (też: objective, goal, purpose, target)

cel {m.}

The problem, the real political problem, is how to achieve the essential aim.

Problem, realny problem polityczny, polega na tym, jak osiągnąć ten zasadniczy cel.

The important prevailing aim is that youth organisations should take part.

Istotny dominujący cel jest taki, że mają w nim brać udział organizacje młodzieżowe.

(FR) Mr President, ladies and gentlemen, the aim of the Doha Round was clear.

(FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Cel dauhańskiej rundy rozwojowej był jasny.

What could we possibly aim to do with these resolutions other than enforcing sanctions?

Jaki inny mógłby być cel tych rezolucji, jeśli nie wprowadzenie sankcji?

This will be the aim of tomorrow's resolution, which will be put to the vote.

Taki będzie cel rezolucji, która jutro zostanie poddana pod głosowanie.

to aim {czasownik}

to aim [aimed|aimed] {czas.} (też: to attempt, to buck up)

starać się {czas. zwr. ndk}

But we should aim to make significant progress in a number of areas.

Powinniśmy jednak starać się osiągnąć znaczące postępy w wielu obszarach.

Secondly, we should aim to achieve a renewed 'value leadership'.

Po drugie, powinniśmy starać się osiągnąć nowe "przywództwo wartości”.

We must aim for a political agreement at the European Council meeting in June.

W trakcie czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej musimy starać się osiągnąć polityczne porozumienie.

When we produce these human rights declarations, we must aim for a balanced, fair approach.

Przygotowując takie deklaracje dotyczące praw człowieka, musimy starać się o wyważone, uczciwe podejście.

As regards violations of human rights or international or humanitarian law, what we must aim for is a change in the behaviour of those being targeted.

Jeśli chodzi o łamanie praw człowieka, prawa międzynarodowego czy humanitarnego, musimy starać się o zmianę postępowania tych, których te prawa obowiązują.

to aim [aimed|aimed] {czas.} (też: to sight, to aim at, to target, to take aim)

celować [celuję|celował] {czas. ndk}

So you don't think they were aiming at us?

Czyli właściwe wcale w nas nie celowali?

When he aimed, he never missed.

Kiedy celował, zawsze trafiał.

He has learned that by using both hands and aiming his glancing blows, he can make much larger, sharper flakes.

Nauczył się, że używając obu rąk i dobrze celując, przy pomocy krótkich uderzeń może uzyskać znacznie większe, ostrzejsze odłamki.

to aim [aimed|aimed] {czas.} (też: to address)

This interactive portal is aimed at young people in the USA, Canada and Mexico.

Interaktywny portal adresowany jest do młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

We need an information campaign aimed at parents and teachers.

Musimy stworzyć kampanię informacyjną adresowaną do rodziców i nauczycieli.

Another major issue is food advertising aimed at children.

Kolejną ważną sprawą są reklamy żywności adresowane do dzieci.

Support for projects aimed at young people and women's associations should also be a priority.

A priorytetem powinno być także wspieranie projektów adresowanych do młodzieży i do organizacji zrzeszających kobiety.

Well, our citizens are sick to death of the stigmatising finger-wagging from the European mandarins that is only aimed at them.

Otóż nasi obywatele mają serdecznie dosyć - adresowanych wyłącznie do nich - piętnujących napomnień ze strony bonzów europejskich.

to aim [aimed|aimed] {czas.} (też: to take aim at, to align, to target)

wycelować {czas. dk}

to aim [aimed|aimed] (ball at sb/sth) {czas.}

rzucać [rzucam|rzucał] (w kogoś/coś) {czas. ndk}

to aim [aimed|aimed] (ball at sb/sth) {czas.}

rzucić (w kogoś/coś) {czas. dk}

to aim [aimed|aimed] (blow at sb) {czas.}

zadać (cios komuś) {czas. dk}

Terrorism is a blind act of violence aimed at satisfying its own demands and inflicting suffering on those all around, and it clearly needs to be stopped.

Terroryzm to ślepy akt przemocy zmierzający do zaspokojenia swoich potrzeb, zadający cierpienie otoczeniu, który oczywiście należy powstrzymać.

Despite our differences, we were all agreed in calling on the Commission and on Commissioner Kroes to devise solutions aimed at improving the situation of shipyards rather than closing them down.

Żądaliśmy od Komisji i od komisarz Kroes, zresztą zgodnie i ponad podziałami, rozwiązań prowadzących do uzdrowienia sytuacji w stoczniach, a nie do jej likwidacji.

to aim [aimed|aimed] (blow at sb) {czas.}

zadawać [zadaję|zadawał] (cios komuś) {czas. ndk}

Terrorism is a blind act of violence aimed at satisfying its own demands and inflicting suffering on those all around, and it clearly needs to be stopped.

Terroryzm to ślepy akt przemocy zmierzający do zaspokojenia swoich potrzeb, zadający cierpienie otoczeniu, który oczywiście należy powstrzymać.

to aim [aimed|aimed] (kick at sb/sth) {czas.}

wymierzać (kopniaka komuś/czemuś) {czas. ndk}

to aim [aimed|aimed] (kick at sb/sth) {czas.}

wymierzyć (kopniaka komuś/czemuś) {czas. dk}

His proposal is probably aimed at a Eurosceptic group.

Jego propozycja jest prawdopodobnie wymierzona w grupę Eurosceptyków.

The method by which mass assaults on minorities are carried out was introduced by the famous Serbian secret service, the UDBA, aimed at ethnic Albanians in particular.

Serbskie tajne służby UDBA stosowały wobec mniejszości metodę masowych napaści, wymierzoną głównie przeciwko mniejszości albańskiej.

The campaign of violence aimed at the political opposition and financed by the state has ruled out the possibility of holding a free second round in the presidential elections.

Kampania przemocy wymierzona w opozycję polityczną i finansowana przez państwo uniemożliwiła przeprowadzenia wolnej drugiej tury wyborów prezydenckich.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "aim":

 

Podobne tłumaczenia

"aim" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "aim" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

With this aim in mind, the Presidency submitted proposals to the Member States.

Mając to na uwadze, prezydencja przedstawiła swe wnioski państwom członkowskim.

The new proposal must aim at making the GSP a clearer and more transparent system.

Nowy wniosek musi zmierzać do uproszczenia i większej przejrzystości systemu GSP.

We must adopt a series of measures aimed at reducing emissions by 30% by 2020.

Musimy przyjąć zbiór środków zmierzających do redukcji emisji o 30% do roku 2020.

Any measures aimed at improving conditions in these countries are very important.

Bardzo ważne są wszystkie środki ukierunkowane na poprawę warunków w tych krajach.

This proposal contributes significantly to the aim of reducing exposure to mercury.

Wniosek ten w znaczny sposób przyczyni się do zmniejszenia kontaktu z rtęcią.

We aim for effective communication with the citizens of Europe and the media.

Dokładamy starań, aby komunikować się skutecznie z obywatelami Europy i z mediami.

The aims of the Stockholm Programme and its implementation plan are positive.

na piśmie - (CS) Cele programu sztokholmskiego i plan jego realizacji są pozytywne.

Personally, I will be delighted if the aims of this directive are well implemented.

Osobiście byłbym zachwycony, gdyby cele tej dyrektywy zostały właściwie osiągnięte.

I gather that the question might be aimed at refunds for the pig meat sector.

Rozumiem, że pytanie może dotyczyć refundacji dla sektora mięsa wieprzowego.

We want to roll out 15 AIMS centers in the next five years, all over Africa.

Chcemy rozwinąć 15 ośrodków AIMS w ciągu następnych pięciu lat, w całej Afryce.

Of course, we also aim to match our ambitions based on scientific findings.

Oczywiście do spełnienia naszych ambicji dążymy w oparciu o wiedzę naukową.

The offer which we aim to extend from the European Union is very challenging.

Oferta, którą mamy zamiar rozszerzyć z Unii Europejskiej, stanowi wyzwanie.

In the longer term, we should aim at the introduction of a visa-free travel regime.

W dłuższej perspektywie powinniśmy dążyć do wprowadzenia ruchu bezwizowego.

The promotion of mobility is another prominent feature of the programme's aims.

Promocja mobilności to kolejny element mocno podkreślany w celach programu.

It also aims to minimise distortions of competition on the internal market.

Służy on również zminimalizowaniu zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym.

We did not support those amendments which aimed to constrain quota increases.

Nie poparliśmy tych poprawek, które zmierzały do ograniczenia wzrostu kwot.

The aims set out in the EU treaties are achieved by several types of legal act.

Cele wyznaczone w traktatach UE są osiągane za pomocą różnego rodzaju aktów prawnych.

Research today shows that there are already initiatives aimed at pre-diagnosis.

Dzisiejsze badania dowodzą, że są już inicjatywy ukierunkowane na wczesną diagnostykę.

We did this to show where we were aiming to take Georgia with our reforms.

Chcieliśmy w ten sposób pokazać, dokąd chcemy doprowadzić Gruzję naszymi reformami.

Certain countries are aiming to draw African countries into their sphere of influence.

Niektóre państwa dążą do uczynienia z krajów regionu Afryki swojej strefy wpływów.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

aider · aides · AIDS · aiglet · aigrette · aiguillette · aikido · aileron · ailing · ailment · aim · aimed · aimless · aimlessly · aims · ain't · Ainu · air · air-base · air-bladder · air-borne

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.