Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "aim"

 

"aim" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-27 z 1469

aim {rzeczownik}

aim {rzecz.} (też: objective, goal, purpose, target)

cel {m.}

This is an absolutely clear position, and I would like to share this aim with you.

To całkowicie jasne stanowisko i chciałbym wspólnie z Państwem realizować ten cel.

The problem, the real political problem, is how to achieve the essential aim.

Problem, realny problem polityczny, polega na tym, jak osiągnąć ten zasadniczy cel.

That is the objective, our central concern and principal aim of our regulation.

Taki jest cel, nasze główne zadanie oraz główne zamierzenie naszego rozporządzenia.

The aim and much of the content of Mr Falbr's report is, in my view, very positive.

Cel i znaczna część treści sprawozdania pana Falbra są moim zdaniem bardzo pozytywne.

The important prevailing aim is that youth organisations should take part.

Istotny dominujący cel jest taki, że mają w nim brać udział organizacje młodzieżowe.

to aim {czasownik}

to aim [aimed|aimed] {czas.} (też: to attempt, to endeavour, to take steps, to undertake)

starać się {czas. zwr.}

Science tells us that we should aim for a reduction of 25% and even 40%.

Naukowcy mówią, że powinniśmy starać się uzyskać redukcję o 25%, a nawet o 40%.

But we should aim to make significant progress in a number of areas.

Powinniśmy jednak starać się osiągnąć znaczące postępy w wielu obszarach.

Secondly, we should aim to achieve a renewed 'value leadership'.

Po drugie, powinniśmy starać się osiągnąć nowe "przywództwo wartości”.

We must aim for a political agreement at the European Council meeting in June.

W trakcie czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej musimy starać się osiągnąć polityczne porozumienie.

When we produce these human rights declarations, we must aim for a balanced, fair approach.

Przygotowując takie deklaracje dotyczące praw człowieka, musimy starać się o wyważone, uczciwe podejście.

to aim [aimed|aimed] {czas.} (też: to sight, to aim at, to target)

So you don't think they were aiming at us?

Czyli właściwe wcale w nas nie celowali?

When he aimed, he never missed.

Kiedy celował, zawsze trafiał.

He has learned that by using both hands and aiming his glancing blows, he can make much larger, sharper flakes.

Nauczył się, że używając obu rąk i dobrze celując, przy pomocy krótkich uderzeń może uzyskać znacznie większe, ostrzejsze odłamki.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "aim":

 

Podobne tłumaczenia

"aim" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "aim" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Firstly, it will aim to increase awareness of this problem, which is a big one.

Po pierwsze, będzie mieć na celu zwiększenie świadomości tego ogromnego problemu.

With this aim in mind, the Presidency submitted proposals to the Member States.

Mając to na uwadze, prezydencja przedstawiła swe wnioski państwom członkowskim.

Our aim is to adopt the proposal for a directive during the first quarter of 2011.

Naszym celem jest przyjęcie projektu dyrektywy w pierwszym kwartale 2011 roku.

The new proposal must aim at making the GSP a clearer and more transparent system.

Nowy wniosek musi zmierzać do uproszczenia i większej przejrzystości systemu GSP.

We aim for effective communication with the citizens of Europe and the media.

Dokładamy starań, aby komunikować się skutecznie z obywatelami Europy i z mediami.

Combating terrorism is unquestionably the common, self-evident aim of us all.

Zwalczanie terroryzmu jest bezsprzecznie wspólnym, oczywistym celem nas wszystkich.

We also aim to support research, development, innovation, employment and SMEs.

Zamierzamy również wspierać badania naukowe, rozwój, innowacje, zatrudnienie i MŚP.

The aim of the strategy for the Baltic Sea area is not to create new institutions.

Celem strategii dla regionu Morza Bałtyckiego nie jest tworzenie nowych instytucji.

This proposal contributes significantly to the aim of reducing exposure to mercury.

Wniosek ten w znaczny sposób przyczyni się do zmniejszenia kontaktu z rtęcią.

We want to roll out 15 AIMS centers in the next five years, all over Africa.

Chcemy rozwinąć 15 ośrodków AIMS w ciągu następnych pięciu lat, w całej Afryce.

The second aim is for aid to cover exceptional costs to be extended to 2030.

Drugim celem jest przedłużenie terminu likwidacji pomocy na koszty nadzwyczajne.

The aim of the proposal is to abolish visa requirements for citizens of Taiwan.

Przedmiotowy wniosek ma na celu zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Tajwanu.

The attacks on these countries' sovereign debt aim to weaken the single currency.

Ataki na dług państwowy tych państw mają na celu osłabienie wspólnej waluty.

Therefore, retaining this value should become an aim of the common fisheries policy.

Zachowanie tej wartości powinno stać się więc celem wspólnej polityki rybołówstwa.

Inject the solvent SLOWLY, aiming the stream of liquid at the glass wall of the vial.

POWOLI wstrzyknąć rozpuszczalnik, kierując strumień płynu na szklaną ściankę.

Of course, we also aim to match our ambitions based on scientific findings.

Oczywiście do spełnienia naszych ambicji dążymy w oparciu o wiedzę naukową.

Transparency and simplicity should be a basic aim for all actors in the EU.

Przejrzystość i prostota powinny być podstawowymi celami dla wszystkich w UE.

The offer which we aim to extend from the European Union is very challenging.

Oferta, którą mamy zamiar rozszerzyć z Unii Europejskiej, stanowi wyzwanie.

It is of vital importance to support fora which aim to develop professional dialogue.

Duże znaczenie ma wspieranie forów mających na celu propagowanie fachowego dialogu.

In the longer term, we should aim at the introduction of a visa-free travel regime.

W dłuższej perspektywie powinniśmy dążyć do wprowadzenia ruchu bezwizowego.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

aider · aides · AIDS · aiglet · aigrette · aiguillette · aikido · aileron · ailing · ailment · aim · aimless · aimlessly · aims · ain't · Ainu · air · air-base · air-bladder · air-borne · air-brake

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.