angielsko-polskie tłumaczenie słowa "aid"

EN aid angielskie tłumaczenie

aid {rzecz.}
to aid {czas.}

EN aid
volume_up
{rzeczownik}

aid (też: assistance, help, support, succor)
The aid granted by the EU during the 2004-2007 period is made up of direct and indirect aid.
Pomoc przyznana przez UE w latach 2004-2007 obejmuje pomoc pośrednią i bezpośrednią.
Today, food aid, our food aid -- huge engine -- 80 percent of it is bought in the developing world.
Dzisiaj, pomoc żywnościowa, nasza pomoc żywnościowa... ogromna machina...
We need to use our current aid budget effectively, that is not just more aid, but better aid.
Nie chodzi o pomoc większą, a o pomoc lepszą.
aid (też: assistance, backup, crutch, support)
Naturally, this support must be in addition to regular aid.
Oczywiście to wsparcie musi mieć charakter dodatkowy względem zwykłej pomocy.
This support must be in addition to our Overseas Development Aid.
To wsparcie musi być dodatkowe względem oficjalnej pomocy rozwojowej.
Firstly, the financial aid that has been given to the Polish shipyards is targeted aid.
Po pierwsze, dotychczasowe wsparcie finansowe udzielane polskim stoczniom miało charakter pomocy celowej.

Synonimy (angielski) dla "aid":

aid

Przykłady użycia - "aid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishinternal navigation aid
EnglishIreland, my own country, per capita is the sixth largest donor of aid in the world.
Irlandia, mój kraj, jest szóstym największym dawcą pomocy per capita na świecie.
EnglishThis will aid the early diagnosis of cases and help improve access to treatment.
Przyczyni się to do wczesnej diagnozy przypadków i zwiększenia dostępu do leczenia.
EnglishIn addition to strategic measures, this also requires an increase in immediate aid.
To wymaga, obok działań strategicznych, także zwiększenia natychmiastowej pomocy.
EnglishThe provision of humanitarian aid to Haiti was carried out in two classic stages.
Działania pomocy humanitarnej na Haiti były prowadzone w dwóch klasycznych etapach.
EnglishI think that the public would like us to help in a generous way with food aid.
Sądzę, że społeczeństwo chciałoby, abyśmy szczodrze udzielali pomocy żywnościowej.
EnglishRules on competition and State aid are aligned to those of the European Union.
Zasady dotyczące konkurencji i pomocy państwa zostaną dostosowane do unijnych.
EnglishWe Danish Social Democrats believe in the phasing out of the EU's agricultural aid.
My, duńscy Socjaldemokraci, wierzymy w stopniowe wycofywanie pomocy rolnej UE.
EnglishThe aid already approved must be followed up, specifically by the European Union.
Trzeba wywiązywać się z deklaracji pomocy, co szczególnie dotyczy Unii Europejskiej.
EnglishThe responsibility for aid is, and should remain, a matter for the Member States.
Za kwestie pomocy są i powinny pozostać odpowiedzialne państwa członkowskie.
EnglishThe Treaty of Lisbon also introduces a specific legal base for humanitarian aid.
Traktat lizboński wprowadza także szczególną podstawę prawną dla pomocy humanitarnej.
EnglishThe Commission could mobilise a further EUR 200 million in longer-term aid.
Komisja może uruchomić dalsze 200 milionów euro w formie pomocy długoterminowej.
EnglishNow, the European Commission's new proposal is suggesting extending aid until 2014.
Obecnie nowy projekt Komisji Europejskiej zakłada przedłużenie pomocy do 2014 roku.
EnglishHowever, we must bring to an end the traditional cooperation based solely on aid.
Jednakże musimy zakończyć tradycyjną współpracę opartą wyłącznie na pomocy.
EnglishThe report also continues to support the current model for distributing aid.
W sprawozdaniu w dalszym ciągu popiera się obowiązujący system dystrybucji pomocy.
EnglishFor this reason some kind of extra, multi-level aid instruments are needed.
Dlatego potrzebne są jakieś dodatkowe, wielopłaszczyznowe instrumenty pomocowe.
EnglishWhere the development funds are concerned, the EU is the world's largest giver of aid.
Jeśli chodzi o środki rozwojowe, UE jest największym na świecie donatorem pomocy.
EnglishCombating poverty and increasing military aid will not make Yemen's problems disappear.
Zwalczanie ubóstwa i zwiększenie pomocy wojskowej nie rozwiąże problemów Jemenu.
EnglishOf course, I am not referring here to the aid provided following disasters.
Rzecz jasna nie mówię tutaj o pomocy udzielanej w przypadku klęsk żywiołowych.
EnglishIt is not that the aid is not there, but it is not being allowed through.
Nie chodzi o to, że brakuje pomocy, ale o to, że nie można jej wwieźć do strefy.