"agreement" po polsku

EN

"agreement" - polskie tłumaczenie

EN agreement
volume_up
{rzeczownik}

agreement (też: accord, arrangement, compromise, deal)
I hope that the Council can reach agreement on that, but not any agreement.
Mam nadzieję, że Rada zdoła osiągnąć porozumienie w tej sprawie, ale nie porozumienie jakiekolwiek.
Instead of an interregional agreement, the Union evidently prefers a bilateral agreement.
Zamiast porozumienia międzyregionalnego Unia wyraźnie preferuje porozumienie dwustronne.
The Agreement also encourages cooperation in the field of scientific research.
Porozumienie to zachęca również do współpracy w zakresie badań naukowych.
agreement (też: contract, convention, deal, treaty)
Finally, the interim agreement is only an interim agreement.
Wreszcie, umowa tymczasowa jest niczym więcej tylko umową tymczasową.
Interim Trade Agreement with Turkmenistan - Interim Agreement with Turkmenistan (debate)
Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem - Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem (debata)
I sincerely believe that this agreement, as it currently stands, is not a good one.
Szczerze uważam, że umowa ta, w swej obecnej formie, nie jest umową dobrą.
agreement (też: arrangement, deal, make-up, makeup)
Montenegro - EC/Montenegro: Stabilisation and Association Agreement (debate)
Czarnogóra - Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Republika Czarnogóry (debata)
The 1970 Association Agreement is extended to include agriculture and cooperation.
Układ o stowarzyszeniu z 1970 r. zostaje rozszerzony na rolnictwo i współpracę.
The EU and Montenegro therefore signed a Stabilisation and Association Agreement.
Dlatego właśnie UE i Czarnogóra podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu.
agreement (też: accord, accordance, acquiescence, approval)
It is obvious that there is broad agreement as regards the way forward.
Jest oczywiste, że istnieje powszechna zgoda w sprawie dalszych działań.
The following proposed amendment has been tabled with the agreement of the political groups:
Za zgodą grup politycznych złożono następującą poprawkę:
The agreement contained a set of key points supported by both sides.
W porozumieniu zawarto zestaw najważniejszych punktów, przyjętych za zgodą obu stron.
agreement (też: accordance, coherence, coincidence, concurrence)
I have to say that I am quite happy that we have always been in agreement on this issue.
Muszę powiedzieć, że cieszy mnie zgodność naszych stanowisk w tej sprawie.
Fourth: the legality of the agreement.
Agreement on this point is good, but we reject any attempts to unilaterally abolish this protection.
To dobrze, że istnieje zgodność w tej sprawie, sprzeciwiamy się jednak wszelkim próbom jednostronnego zniesienia tej ochrony.
agreement (też: convention)
The proposal is in line with the Chicago Convention and the bilateral aviation agreements.
Wniosek jest zgodny z Konwencją z Chicago i umowami dwustronnymi o komunikacji lotniczej.
I voted against the resolution because I do not believe that the agreement can force countries to prohibit cluster munitions.
Jednak głosowałem przeciwko tej rezolucji, ponieważ nie wierzę, że konwencja ta zmusi kraje do zakazania amunicji kasetowej.
For full information it would be necessary to look at the relevant bilateral tax agreement and internal law of countries concerned.
Aby uzyskać pełne informacje, najlepiej zapoznać się z odnośną dwustronną konwencją podatkową oraz przepisami krajowymi danych państw.
agreement (też: determination, establishment, settlement, ascertainment)
Nevertheless, it allows for different rules where international agreements provide for special security arrangements.
Niemniej jednak dopuszcza on ustalenie odmiennych przepisów w przypadku, gdy w umowach międzynarodowe przewiduje się specjalne ustalenia dotyczące bezpieczeństwa.
It is the Commission's prerogative, as a negotiator, to determine the point at which negotiations are technically finalised and at which the agreement can be initialled.
Do Komisji, jako negocjatora, należy ustalenie momentu, w którym negocjacje uznaje się za sfinalizowane z technicznego punktu widzenia i w którym porozumienie może zostać parafowane.
agreement (też: pact, reconciliation)
I am glad too that that agreement, that decision, comes with a few conditions attached.
Jestem zadowolony, że porozumienie, ta ugoda, zawiera kilka warunków.
That agreement assumes particular importance in the light of the present discussion on climate change.
Ta ugoda posiada szczególną wagę w świetle obecnej dyskusji nad zmianami klimatu.
The agreement applies to books from all over the world published in English in countries which are covered by the Convention.
A umowa dotyczy przecież książek z całego świata wydanych po angielsku w krajach, które są objęte ową ugodą.
agreement (też: contract)

Synonimy (angielski) dla "agreement":

agreement

Przykłady użycia - "agreement" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto reach an agreement with sb
Englishto come to an agreement with sb
EnglishThere is clearly an urgent need for this framework agreement on data protection.
Istnieje pilna potrzeba podpisania tej umowy ramowej w sprawie ochrony danych.
EnglishIt is also good that we are in agreement that Articles 5 and 6 should be retained.
To dobrze również, że zgadzamy się co do tego, iż art. 5 i 6 należy pozostawić.
EnglishThis balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.
Równowaga ta musi znaleźć odzwierciedlenie w umowie, nad którą obecnie debatujemy.
EnglishProtocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the EC and Moldova (
Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między WE a Republiką Mołdowy (
EnglishThis is exactly why these agreements are only temporary pending full agreement.
Właśnie dlatego umowy te są tymczasowe i zostaną zastąpione umowami pełnymi.
EnglishThat, too, explains the drawing up of the free trade agreement with South Korea.
To również wyjaśnia przygotowanie umowy o wolnym handlu z Koreą Południową.
EnglishFinally, I would like to mention the fisheries agreement with third countries.
Na koniec chciałbym wspomnieć o umowach w sprawie rybołówstwa z państwami trzecimi.
EnglishWe denounced it at the time and can now clearly see how inadequate this agreement is.
Potępiliśmy je wówczas i obecnie widzimy wyraźnie, jak niewystarczające ono jest.
EnglishYou may not be in agreement, but it is very difficult to say that it is not known.
Mogą państwo się nie zgadzać, lecz trudno mówić, że strategia jest nieznana.
EnglishSo, you have noted a certain number of issues on which we are entirely in agreement.
Odnotowali państwo zatem kilka kwestii, co do których całkowicie się zgadzamy.
EnglishFor the reasons I have stated, I commend the rapporteur and express my agreement.
Z powyższych względów wyrażam uznanie dla sprawozdawcy i zgadzam się z nim.
EnglishIt troubles me that the present agreement once again contains no such provisions.
Martwi mnie, że obecna treść umowy raz jeszcze nie objęła takich przepisów.
EnglishThis is why I am not in full agreement with the restrictive legal basis proposed.
Dlatego właśnie nie całkiem zgadzam się z zaproponowaną restrykcyjną podstawą prawną.
EnglishWith regard to the gentlemen's agreement I would like to thank Mr López Garrido.
Jeśli chodzi o dobrowolną umowę, chcę podziękować panu Lópezowi Garridzie.
EnglishFirst of all, I am told that if there is no agreement, there will be no growth.
Po pierwsze, powiedziano mi, że jeśli nie będzie umowy, nie będzie wzrostu.
EnglishThe Schengen area and cooperation are founded on the Schengen Agreement of 1985.
Strefa Schengen i współpraca opierają się na układzie z Schengen z 1985 r.
EnglishThis type of agreement is often far more unfavourable to developing countries.
Umowy tego typu są często zdecydowanie mniej korzystne dla krajów rozwijających się.
EnglishClearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.
Wyraźnie widać, że jesteśmy bliscy zawarcia umowy o wolnym handlu z Koreą Południową.