Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "agreement"

 

"agreement" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 4340

agreement {rzeczownik}

agreement {rzecz.} (też: accord, understanding, arrangement, deal)

This was the overall agreement on what we have called the Europe 2020 Strategy.

Osiągnięto ogólne porozumienie dotyczące tego, co nazywamy strategią Europa 2020.

Consequently we need to reach agreement, I repeat, regardless of our convictions.

Dlatego musimy osiągnąć porozumienie, powtarzam, niezależnie od naszych przekonań.

The Council's agreement has some deficiencies and therefore cannot guarantee this.

Porozumienie Rady ma pewne braki i w związku z tym nie może tego zagwarantować.

I am convinced that all the parties will be determined to reach an agreement.

Jestem przekonany, że wszystkie partie będą zdecydowane osiągnąć porozumienie.

I am certain that thanks to a mutual readiness to talk, we will reach agreement.

Jestem przekonany, że dzięki obopólnej gotowości do rozmów osiągniemy porozumienie.

agreement {rzecz.} (też: treaty, deal, contract)

umowa {f.}

Obviously this agreement is a significant breakthrough and it is to be welcomed.

Przedmiotowa umowa w oczywisty sposób stanowi ważny przełom i należy ją poprzeć.

Agreement between the EC and New Zealand on certain aspects of air services (vote)

Umowa WE - Nowa Zelandia dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (głosowanie)

This 'gentlemen's agreement' therefore belongs to the past and has no value today.

Owa "dżentelmeńska umowa” należy więc do przeszłości i jest dziś bezwartościowa.

Agreement between the EC and Australia on certain aspects of air services (vote)

Umowa WE - Australia dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (głosowanie)

This agreement is a direct contribution to the stability and security of Europe.

Przedmiotowa umowa ma bezpośredni wkład w stabilność i bezpieczeństwo Europy.

agreement {rzecz.} (też: arrangement, pact, system, setup)

układ {m.}

The EU and Montenegro therefore signed a Stabilisation and Association Agreement.

Dlatego właśnie UE i Czarnogóra podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu.

That agreement will constitute a political milestone in our relations with Serbia.

Układ ten będzie stanowił polityczny kamień milowy w naszych stosunkach z Serbią.

The 1970 Association Agreement is extended to include agriculture and cooperation.

Układ o stowarzyszeniu z 1970 r. zostaje rozszerzony na rolnictwo i współpracę.

It is also obvious that my party and I would like to revoke the Schengen Agreement.

Jasne jest również, że ja oraz moja grupa chcielibyśmy anulować układ z Schengen.

General Agreement on Tariffs and Trade

Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu

agreement {rzecz.} (też: accordance, state of accord, congruity, coherence)

I have to say that I am quite happy that we have always been in agreement on this issue.

Muszę powiedzieć, że cieszy mnie zgodność naszych stanowisk w tej sprawie.

There is broad agreement in the United Nations on not letting this issue get out of hand.

W Organizacji Narodów Zjednoczonych istnieje powszechna zgodność co do tego, że sytuacja nie może wymknąć się spod kontroli.

Agreement on this point is good, but we reject any attempts to unilaterally abolish this protection.

To dobrze, że istnieje zgodność w tej sprawie, sprzeciwiamy się jednak wszelkim próbom jednostronnego zniesienia tej ochrony.

Fourth: the legality of the agreement.

Czwarta: zgodność umowy z prawem.

All the political groups of the European Parliament have expressed their agreement on these crucial issues in a joint declaration.

Wszystkie grupy polityczne w Parlamencie Europejskim wyraziły we wspólnej deklaracji zgodność stanowisk w tych kluczowych sprawach.

agreement {rzecz.} (też: accordance, acquiescence, keeping, consent)

zgoda {f.}

It is obvious that there is broad agreement as regards the way forward.

Jest oczywiste, że istnieje powszechna zgoda w sprawie dalszych działań.

The following proposed amendment has been tabled with the agreement of the political groups:

137 regulaminu. Za zgodą grup politycznych złożono następującą poprawkę:

The agreement contained a set of key points supported by both sides.

W porozumieniu zawarto zestaw najważniejszych punktów, przyjętych za zgodą obu stron.

It is also a matter on which I feel there is unaccustomed agreement in the European Parliament.

Mam wrażenie, że w tej kwestii panuje niezwykła zgoda w Parlamencie Europejskim.

With the agreement of the Council, Question Time can be extended until 7.30 p.m.

Za zgodą Rady tura pytań może zostać przedłużona do godz. 19.30.

agreement {rzecz.} (też: convention)

konwencja {f.}

I voted against the resolution because I do not believe that the agreement can force countries to prohibit cluster munitions.

Jednak głosowałem przeciwko tej rezolucji, ponieważ nie wierzę, że konwencja ta zmusi kraje do zakazania amunicji kasetowej.

For full information it would be necessary to look at the relevant bilateral tax agreement and internal law of countries concerned.

Aby uzyskać pełne informacje, najlepiej zapoznać się z odnośną dwustronną konwencją podatkową oraz przepisami krajowymi danych państw.

The Yaoundé Convention, an association agreement which is valid for five years, is signed between the Community and 18 African states in Yaoundé, Cameroon.

W Jaunde w Kamerunie podpisana zostaje konwencja z Jaunde - obowiązujący przez pięć lat układ o stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotą a 18 państwami afrykańskimi.

Progress has been made with an agreement between the Council and the Libyan Government, including on general principles such as the Statute of Rome and the United Nations Convention on Refugees.

W sprawie umowy pomiędzy Radą a rządem libijskim dokonał się postęp, który dotyczy także takich zasad ogólnych, jak statut rzymski i konwencja ONZ w sprawie uchodźców.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "agreement":

 

Podobne tłumaczenia

"agreement" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "agreement" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We are not going to discuss this, as I think that we are all in agreement on it.

Nie będziemy tego omawiać, gdyż myślę, że w tej kwestii wszyscy jesteśmy zgodni.

EC-Swiss Confederation Agreement on Scientific and Technical Cooperation (vote)

Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej WE/Szwajcaria (głosowanie)

These instruments are in the spirit of that agreement, which should be continued.

Omawiane instrumenty są w duchu tamtego porozumienia, które należy kontynuować.

In early 2002, the City of Frankfurt and the ECB signed the purchase agreement.

Na początku 2002 r. władze Frankfurtu i EBC zawarły umowę kupna nieruchomości.

Because of these divergent approaches, we were not able to reach an agreement.

Ze względu na te rozbieżne podejścia nie byliśmy w stanie dojść do porozumienia.

Our relationship must be much more extensive than a mere free trade agreement.

Nasze stosunki muszą wychodzić poza zakres samego porozumienia o wolnym handlu.

The Joint Committee which is to operate the agreement has already met in June.

Posiedzenie wspólnej komisji, która ma realizować umowę, odbyło się już w czerwcu.

The agreement establishing the European Economic Area (EEA) enters into force.

Wejście w życie porozumienia ustanawiającego Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Under the agreement, two units were closed in 2002, and the other two in 2006.

Na mocy porozumienia dwa bloki zamknięto w 2002 roku, a dwa kolejne w 2006 roku.

This balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.

Równowaga ta musi znaleźć odzwierciedlenie w umowie, nad którą obecnie debatujemy.

The main elements of the Copenhagen Agreement are now under the aegis of the UN.

Obecnie główne elementy porozumienia kopenhaskiego znalazły się pod egidą ONZ.

There is clearly an urgent need for this framework agreement on data protection.

Istnieje pilna potrzeba podpisania tej umowy ramowej w sprawie ochrony danych.

There is absolutely no agreement among Member States about what we should do now.

Państwa członkowskie zupełnie nie mogą się porozumieć, co należy teraz zrobić.

Precisely for this reason it is important that we conclude a free trade agreement.

To właśnie dlatego ważne jest zawarcie przez nas porozumienia o wolnym handlu.

It is also good that we are in agreement that Articles 5 and 6 should be retained.

To dobrze również, że zgadzamy się co do tego, iż art. 5 i 6 należy pozostawić.

I believe, in fact, that we can find a fundamental line of agreement on this.

Rzeczywiście uważam, że możemy znaleźć zasadniczą linię porozumienia w tej kwestii.

Finally, I would like to mention the fisheries agreement with third countries.

Na koniec chciałbym wspomnieć o umowach w sprawie rybołówstwa z państwami trzecimi.

The signing of a trade and investment agreement would be a major step forward.

Podpisanie porozumienia handlowo-inwestycyjnego byłoby dużym krokiem naprzód.

Switzerland is a different case, because it has not ratified the EEA Agreement.

Szwajcaria stanowi odrębnym przypadek, jako że nie ratyfikowała Porozumienia o EOG.

Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the EC and Moldova (

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między WE a Republiką Mołdowy (
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.