Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "agreement"

 

"agreement" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 3733

agreement {rzeczownik}

agreement {rzecz.} (też: accord, understanding, arrangement, deal)

Consequently we need to reach agreement, I repeat, regardless of our convictions.

Dlatego musimy osiągnąć porozumienie, powtarzam, niezależnie od naszych przekonań.

The Council's agreement has some deficiencies and therefore cannot guarantee this.

Porozumienie Rady ma pewne braki i w związku z tym nie może tego zagwarantować.

I am convinced that all the parties will be determined to reach an agreement.

Jestem przekonany, że wszystkie partie będą zdecydowane osiągnąć porozumienie.

I am certain that thanks to a mutual readiness to talk, we will reach agreement.

Jestem przekonany, że dzięki obopólnej gotowości do rozmów osiągniemy porozumienie.

The fact that agreement was achieved at second reading is particularly gratifying.

Szczególni cieszy fakt, że porozumienie osiągnięto podczas drugiego czytania.

agreement {rzecz.} (też: treaty, deal, contract)

umowa {f.}

Agreement between the EC and New Zealand on certain aspects of air services (vote)

Umowa WE - Nowa Zelandia dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (głosowanie)

This 'gentlemen's agreement' therefore belongs to the past and has no value today.

Owa "dżentelmeńska umowa” należy więc do przeszłości i jest dziś bezwartościowa.

This agreement is a direct contribution to the stability and security of Europe.

Przedmiotowa umowa ma bezpośredni wkład w stabilność i bezpieczeństwo Europy.

This agreement, however, continues to allow the mass transfer of data (bulk data).

Umowa nadal umożliwia jednak masowy transfer danych (hurtowe przekazywanie danych).

SEPA data are not covered by the agreement; most transfers are not affected at all.

Dane SEPA nie są objęte umową; większość transakcji została w ogóle wyłączona.

agreement {rzecz.} (też: arrangement, pact, system, setup)

układ {m.}

The EU and Montenegro therefore signed a Stabilisation and Association Agreement.

Dlatego właśnie UE i Czarnogóra podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu.

That agreement will constitute a political milestone in our relations with Serbia.

Układ ten będzie stanowił polityczny kamień milowy w naszych stosunkach z Serbią.

The 1970 Association Agreement is extended to include agriculture and cooperation.

Układ o stowarzyszeniu z 1970 r. zostaje rozszerzony na rolnictwo i współpracę.

It is also obvious that my party and I would like to revoke the Schengen Agreement.

Jasne jest również, że ja oraz moja grupa chcielibyśmy anulować układ z Schengen.

General Agreement on Tariffs and Trade

Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu

agreement {rzecz.} (też: accordance, state of accord, congruity, coherence)

I have to say that I am quite happy that we have always been in agreement on this issue.

Muszę powiedzieć, że cieszy mnie zgodność naszych stanowisk w tej sprawie.

Agreement on this point is good, but we reject any attempts to unilaterally abolish this protection.

To dobrze, że istnieje zgodność w tej sprawie, sprzeciwiamy się jednak wszelkim próbom jednostronnego zniesienia tej ochrony.

Fourth: the legality of the agreement.

Czwarta: zgodność umowy z prawem.

All the political groups of the European Parliament have expressed their agreement on these crucial issues in a joint declaration.

Wszystkie grupy polityczne w Parlamencie Europejskim wyraziły we wspólnej deklaracji zgodność stanowisk w tych kluczowych sprawach.

Compatibility of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement with the EU Charter of Fundamental Rights: see Minutes

Zgodność Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej: Patrz protokól

agreement {rzecz.} (też: accordance, acquiescence, keeping, consent)

zgoda {f.}

It is obvious that there is broad agreement as regards the way forward.

Jest oczywiste, że istnieje powszechna zgoda w sprawie dalszych działań.

The following proposed amendment has been tabled with the agreement of the political groups:

137 regulaminu. Za zgodą grup politycznych złożono następującą poprawkę:

The agreement contained a set of key points supported by both sides.

W porozumieniu zawarto zestaw najważniejszych punktów, przyjętych za zgodą obu stron.

It is also a matter on which I feel there is unaccustomed agreement in the European Parliament.

Mam wrażenie, że w tej kwestii panuje niezwykła zgoda w Parlamencie Europejskim.

With the agreement of the Council, Question Time can be extended until 7.30 p.m.

Za zgodą Rady tura pytań może zostać przedłużona do godz. 19.30.

agreement {rzecz.} (też: convention)

konwencja {f.}

I voted against the resolution because I do not believe that the agreement can force countries to prohibit cluster munitions.

Jednak głosowałem przeciwko tej rezolucji, ponieważ nie wierzę, że konwencja ta zmusi kraje do zakazania amunicji kasetowej.

For full information it would be necessary to look at the relevant bilateral tax agreement and internal law of countries concerned.

Aby uzyskać pełne informacje, najlepiej zapoznać się z odnośną dwustronną konwencją podatkową oraz przepisami krajowymi danych państw.

The Yaoundé Convention, an association agreement which is valid for five years, is signed between the Community and 18 African states in Yaoundé, Cameroon.

W Jaunde w Kamerunie podpisana zostaje konwencja z Jaunde - obowiązujący przez pięć lat układ o stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotą a 18 państwami afrykańskimi.

Progress has been made with an agreement between the Council and the Libyan Government, including on general principles such as the Statute of Rome and the United Nations Convention on Refugees.

W sprawie umowy pomiędzy Radą a rządem libijskim dokonał się postęp, który dotyczy także takich zasad ogólnych, jak statut rzymski i konwencja ONZ w sprawie uchodźców.

Agreements cannot be made with countries that have not signed the Geneva Convention.

Nie wolno zawierać umów z państwami, które nie podpisały konwencji genewskiej.

agreement {rzecz.} (też: determination, settlement, ascertainment, establishment)

ustalenie {n.}

It is the Commission's prerogative, as a negotiator, to determine the point at which negotiations are technically finalised and at which the agreement can be initialled.

Do Komisji, jako negocjatora, należy ustalenie momentu, w którym negocjacje uznaje się za sfinalizowane z technicznego punktu widzenia i w którym porozumienie może zostać parafowane.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "agreement":

 

Podobne tłumaczenia

"agreement" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "agreement" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The Joint Committee which is to operate the agreement has already met in June.

Posiedzenie wspólnej komisji, która ma realizować umowę, odbyło się już w czerwcu.

This balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.

Równowaga ta musi znaleźć odzwierciedlenie w umowie, nad którą obecnie debatujemy.

There is clearly an urgent need for this framework agreement on data protection.

Istnieje pilna potrzeba podpisania tej umowy ramowej w sprawie ochrony danych.

It is also good that we are in agreement that Articles 5 and 6 should be retained.

To dobrze również, że zgadzamy się co do tego, iż art. 5 i 6 należy pozostawić.

These binding agreements set out the EU's goals in its many areas of activity.

O wiele łatwiej jest również zamieszkać i podjąć pracę w innym kraju w Europie.

Finally, I would like to mention the fisheries agreement with third countries.

Na koniec chciałbym wspomnieć o umowach w sprawie rybołówstwa z państwami trzecimi.

Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the EC and Moldova (

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między WE a Republiką Mołdowy (

Protecting investors should remain the top priority in investment agreements.

Ochrona inwestora musi pozostać najważniejszym priorytetem umów inwestycyjnych.

This proposal allows the Commission to authorise the conclusion of such agreements.

Przedmiotowy wniosek pozwala Komisji udzielać upoważnienia do zawarcia takich umów.

Lastly, a final point: you claim that there is no budget in these agreements.

Wreszcie, ostatnia kwestia: twierdzi Pan, że w umowach tych nie określono budżetu.

It engages with a huge range of partners, mostly through free trade agreements.

Współpracuje z różnymi partnerami, najczęściej w ramach umów o wolnym handlu.

Are you able to envisage cartel agreements involving international food producers?

Czy możemy mówić o umowach kartelowych międzynarodowych producentów żywności?

We must vote against the interim agreement and we must not postpone our vote.

Musimy głosować za odrzuceniem umowy tymczasowej i nie możemy zwlekać z głosowaniem.

So this does not mean that we would accede to the interinstitutional agreement.

Nie oznacza to jednak, że chcemy przystąpić do umowy międzyinstytucjonalnej.

This is exactly why these agreements are only temporary pending full agreement.

Właśnie dlatego umowy te są tymczasowe i zostaną zastąpione umowami pełnymi.

Firstly, we should freeze the agreement on the visa facilitation system with Russia.

Po pierwsze, powinniśmy zamrozić umowę z Rosją o systemie ułatwień wizowych.

I think this is very clear and I am sure that we will honour this agreement.

Nie ma co do tego żadnych wątpliwości i jestem pewien, że dotrzymamy tej umowy.

The most substantial barriers will be removed from day one of the agreement.

Najważniejsze bariery usunięte zostaną z dniem wejścia w życie przedmiotowej umowy.

This type of agreement is often far more unfavourable to developing countries.

Umowy tego typu są często zdecydowanie mniej korzystne dla krajów rozwijających się.

So, you have noted a certain number of issues on which we are entirely in agreement.

Odnotowali państwo zatem kilka kwestii, co do których całkowicie się zgadzamy.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rozwijać się, rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.