angielsko-polskie tłumaczenie słowa "advance"

EN advance angielskie tłumaczenie

EN advance
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. finanse

1. ogólne

advance (też: advancement, promotion, upgrade, preferment)
Those who murdered the two soldiers seek political advance through the path of violence.
Mordercy dwóch żołnierzy chcą przemocą osiągnąć polityczny awans.
It is an aberration to want to include countries such as Albania and Bosnia 'in advance', so to speak, in the list of countries whose citizens are exempted from the visa requirement.
Błędem jest chęć włączenia "awansem” takich krajów jak Albania i Bośnia, czyli umieszczenia ich na liście krajów, których obywatele są zwolnieni z wymogu posiadania wiz.
advance (też: move forward)
This advance is a first step towards denying the speculators what they crave.
Takie posunięcie to pierwszy krok do odebrania spekulantom tego, czego pożądają.
However, this advance must not serve as a disincentive to employ women.
To posunięcie nie może jednak służyć jako środek odstraszający od zatrudniania kobiet.
It is also hard-headed and shrewd, since security in the widest sense of the word will be promoted and advanced.
Jest to zarazem trzeźwe i przenikliwe posunięcie, ponieważ wiąże się z promowaniem i rozwijaniem szeroko pojętego bezpieczeństwa.

2. finanse

advance
volume_up
zaliczka {f.} [fin.]
Advance payments for countries worst hit by the crisis will be increased for 2010.
W 2010 roku zwiększy się zakres wypłat zaliczek dla krajów najbardziej poszkodowanych przez kryzys.
So I think half of my book advance went into sunscreen.
Chyba połowa zaliczki za książkę poszła na krem przeciwsłoneczny.
You must make monthly advance payments by the 20th of each month for the preceding month.
Do 20 dnia każdego miesiąca należy wpłacić zaliczkę miesięczną za poprzedni miesiąc.

Przykłady użycia - "advance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto plan in advance
Englishto book in advance
Englishto book in advance
Englishthank you in advance
Englishthank you in advance
EnglishAs in Soviet times, the judgment was made in advance by the political leadership.
Jak za czasów radzieckich, władza polityczna wydała orzeczenie z wyprzedzeniem.
EnglishThe final price that a consumer has to pay must be clearly displayed in advance.
Ostateczna cena, jaką konsument ma zapłacić, musi być zawczasu wyraźnie uwidoczniona.
EnglishYesterday, someone called for the introduction of advance notification in Sweden.
Wczoraj ktoś zaapelował o wprowadzenie w Szwecji uprzedniego powiadomienia.
EnglishThis means EUR 10 billion from now until 2013 - in advance, as a matter of fact.
Oznacza to 10 miliardów euro od chwili obecnej do 2013 roku - w rzeczywistości z góry.
EnglishIt is now possible for citizens to purchase euro coins in advance of the changeover.
Od tej pory obywatele mogą nabyć monety euro przed oficjalną zmianą waluty.
EnglishSurely these questions should have been better assessed and researched in advance.
Oczywiście te kwestie powinny zostać lepiej ocenione i wcześniej zbadane.
EnglishWhen will European forces advance into Chad, as promised for last summer?
Kiedy europejskie siły pokojowe wejdą do Czadu, jak to obiecano zeszłego lata?
EnglishThis is what I would like to see, rather than the method of 'shut your eyes and advance'.
Właśnie tego chciałbym doczekać, zamiast metody "zamknąć oczy i naprzód marsz”.
EnglishSurely, even an advance photocopy of the Europass would serve the same purpose.
Z pewnością dostarczenie z wyprzedzeniem fotokopii Europass służyłoby temu samemu celowi.
EnglishRetiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.
Przechodzący na emeryturę przedsiębiorcy powinni z wyprzedzeniem zaplanować sprzedaż firmy.
EnglishEverything the Commission can do in order to help to advance will be done.
Komisja uczyni wszystko, co w jej mocy, aby przyczynić się do postępu prac.
EnglishSecondly, we finance specific actions to advance male-female equality.
Po drugie, finansujemy określone działania promujące równość kobiet i mężczyzn.
EnglishThis is a system of punishment in advance, when a system of incentives would be more useful.
To system służący karaniu z góry, podczas gdy użyteczniejszy były system zachęt.
EnglishThe white lines are what's called an advance fuel cycle, where you reprocess.
Białe linie, to to, co jest nazwane zaawansowanym cyklem paliwowym, gdzie przetwarza się.