Search for the most beautiful word
self-styled
irrevocable credit

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "advance"

 

"advance" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-45 z 771

advance {rzeczownik}

advance {rzecz.} (też: promotion, advancement, upgrade, preferment)

awans {m.}

Those who murdered the two soldiers seek political advance through the path of violence.

Mordercy dwóch żołnierzy chcą przemocą osiągnąć polityczny awans.

advance {rzecz.} (też: move forward)

This advance is a first step towards denying the speculators what they crave.

Takie posunięcie to pierwszy krok do odebrania spekulantom tego, czego pożądają.

However, this advance must not serve as a disincentive to employ women.

To posunięcie nie może jednak służyć jako środek odstraszający od zatrudniania kobiet.

advance {rzecz.} [fin.]

zaliczka {f.} [fin.]

In the event of death, this advance payment is at least €21,000 per person.

W przypadku śmierci zaliczka ta wynosi co najmniej 21 000 euro od osoby.

to advance {czasownik}

to advance [advanced|advanced] {czas.} (też: to increase, to augment, to enhance, to bump)

zwiększać {czas.}

Quite simply, we must retain and advance the nuclear share - and we will still not be doing enough.

Całkiem po prostu, musimy utrzymać i zwiększać udział energii atomowej - a mimo to wciąż nie będziemy robić wystarczająco dużo.

to advance [advanced|advanced] {czas.} (też: to promote, to receive an advancement, to get promoted, to be promoted)

awansować {czas.}

However, in areas where they have little influence, stereotypes are functioning which do not allow them to advance or to participate in public life.

Natomiast w sferach, na które one mały mają wpływ działają stereotypy niepozwalające im awansować i uczestniczyć w życiu publicznym.

to advance [advanced|advanced] {czas.} (też: to progress, to continue, to move on)

posuwać się {czas. zwr.}

I believe that I can now say today, with both pride and humility, that if Spain continues to advance as it has done, Europe will too.

Dziś z dumą i jednocześnie z pokorą mogę powiedzieć, że jeśli Hiszpania będzie posuwać się naprzód tak jak do tej pory, to samo uczyni Europa.

However, I think that Turkey's accession negotiations must advance to encourage reforms in this country, bearing in mind that Turkey provides a model for the Arab countries.

Uważam jednak, iż w celu zachęcania do reform w Turcji negocjacje w sprawie jej przystąpienia do UE muszą posuwać się naprzód; trzeba pamiętać, iż Turcja jest wzorem dla państw arabskich.

to advance [advanced|advanced] {czas.} (też: to scootch, to progress, to continue, to move on)

posunąć się {czas. zwr.}

So we should make a serious effort to advance at Cancún - building on the very real substance of the Copenhagen Accord.

Powinniśmy zatem czynić poważne wysiłki, aby posunąć się w Cancún naprzód w oparciu o bardzo rzeczywistą materię porozumienia kopenhaskiego.

to advance [advanced|advanced] {czas.} (też: to push, to press, to press forward)

napierać {czas.}

to advance [advanced|advanced] {czas.} (też: to progress, to come along, to make progress)

to advance [advanced|advanced] {czas.} (też: to push, to press, to press forward)

naprzeć {czas.}

I believe that I can now say today, with both pride and humility, that if Spain continues to advance as it has done, Europe will too.

Dziś z dumą i jednocześnie z pokorą mogę powiedzieć, że jeśli Hiszpania będzie posuwać się naprzód tak jak do tej pory, to samo uczyni Europa.

However, I think that Turkey's accession negotiations must advance to encourage reforms in this country, bearing in mind that Turkey provides a model for the Arab countries.

Uważam jednak, iż w celu zachęcania do reform w Turcji negocjacje w sprawie jej przystąpienia do UE muszą posuwać się naprzód; trzeba pamiętać, iż Turcja jest wzorem dla państw arabskich.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "advance":

 

Podobne tłumaczenia

"advance" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "advance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

As in Soviet times, the judgment was made in advance by the political leadership.

Jak za czasów radzieckich, władza polityczna wydała orzeczenie z wyprzedzeniem.

The crisis has revealed fault lines in all major advanced economies of the world.

Kryzys ujawnił słabości wszystkich wielkich gospodarek rozwiniętych na świecie.

Now the interesting thing about RedBrigade is that he wasn't an advanced hacker.

To, co jest najciekawsze w jego historii to to, że nie był zaawansowanym hakerem.

They are all people who demonstrate advanced ability in maths and the sciences.

Wszyscy są ludźmi, którzy wykazują zaawansowane zdolnośći matematyczne i naukowe.

You know, I know very well, as a cancer doctor, I can't treat advanced cancer.

Wiecie, jako onkolog dobrze wiem, że nie potrafię wyleczyć zaawansowanego raka.

It has been used to signal early warning in advance of weather-related disasters.

Jest używany jako system wczesnego ostrzegania przed kataklizmami pogodowymi.

Dosing in patients with advanced stage Parkinson's disease with fluctuations:

Dawkowanie u pacjentów z zaawansowaną postacią choroby Parkinsona z fluktuacjami:

Zidovudine concentrations are increased in patients with advanced renal failure.

Stężenia zydowudyny są podwyższone u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek.

2- In the study of advanced phase CML and Ph+ALL, the primary endpoint was MaHR.

w badaniu zaawansowanej fazy CML i Ph+ALL głównym punktem końcowym była MaHR.

She organised her treatment and her stay in country B some weeks in advance.

Zorganizowała swoje leczenie i pobyt w kraju B z wyprzedzeniem kilku tygodni.

Build our science, civilized and advanced idea of marriage and giving birth."

Twórz naszą naukę. ~~~ Cywilizowana i zaawansowana idea małżeństwa i rodzicielstwa."

It is a pity that Parliament was not consulted in advance as a matter of course.

Szkoda, że nie przeprowadzono - automatycznie - uprzednich konsultacji z Parlamentem.

The final price that a consumer has to pay must be clearly displayed in advance.

Ostateczna cena, jaką konsument ma zapłacić, musi być zawczasu wyraźnie uwidoczniona.

Yesterday, someone called for the introduction of advance notification in Sweden.

Wczoraj ktoś zaapelował o wprowadzenie w Szwecji uprzedniego powiadomienia.

It is now possible for citizens to purchase euro coins in advance of the changeover.

Od tej pory obywatele mogą nabyć monety euro przed oficjalną zmianą waluty.

Zidovudine concentrations are increased in patients with advanced renal failure.

Stężenie zydowudyny w osoczu wzrasta u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek.

TORISEL is used to treat patients with advanced renal cell carcinoma (kidney cancer).

Preparat TORISEL stosowany jest do leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki.

Cetuximab in combination with radiation therapy for locally advanced disease

Cetuksymab w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie

Treatment of persistent neutropenia (ANC ≤ 1.0 x 109/ l) in patients with advanced HIV

Leczenie przewlekłej neutropenii (ANC ≤ 1, 0 x 109/ l) u pacjentów z zaawansowanym

Everything the Commission can do in order to help to advance will be done.

Komisja uczyni wszystko, co w jej mocy, aby przyczynić się do postępu prac.
 

Wyniki z forum

"advance" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.